Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Sammen om Kvalitet» Informasjon om kvalitet, kvalitetssystem og avvikssystem Kurs tillitsvalgte Utdanningsforbundet 23.mai 2013 Kjell Meen, kvalitetssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Sammen om Kvalitet» Informasjon om kvalitet, kvalitetssystem og avvikssystem Kurs tillitsvalgte Utdanningsforbundet 23.mai 2013 Kjell Meen, kvalitetssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Sammen om Kvalitet» Informasjon om kvalitet, kvalitetssystem og avvikssystem Kurs tillitsvalgte Utdanningsforbundet 23.mai 2013 Kjell Meen, kvalitetssjef Porsgrunn kommune

2 Helhetlig Kvalitetsstrategi og kvalitetsarbeid, m/bruk av verktøy Fokus – innhold  Generelt om arbeidet med kvalitet i Porsgrunn kommune – Helhetlig kvalitetsstrategi  Bakgrunn for valg av KSS (kvalitets- styrings-system)  Dokumenter, prosedyrer og rutiner  Avvikssystemet/forbedringsverktøyet  NANO-opplæringssekvens

3 Kvalitetsstrategi 2012-2015 «Kvalitetshjertet» - symbol - systematisk arbeidsmetode

4 Kvalitetsstrategiens i planhierarkiet Kommuneplanens samfunnsdel Arbeidsgiver- strategi Kompetanse- strategi Kvalitets-strategi Kommunikasjons strategi Strategiske valg i sektorer Handlingsprogrammet Planer for virksomhetene

5 Kvalitetskultur  Kvalitetshjertet sentralt som arbeidsmetode og symbol for arbeidet  Viktig å skape en kultur på hvert arbeidssted hvor kvalitets står sentralt  Hver medarbeider har ansvar for kvalitet på eget arbeid og for hvordan brukeren oppfatter tjenesten  Arbeide for stadig kvalitetsforbedring på tjenesten i møtet med tjenesten  Sikre god faglig kompetanse  Ta brukerne på alvor og omsette kunnskap og erfaring til gode tjenester

6 Forutsetninger for endring og forbedring

7 Ansvar og organisering  Rådmannen har ansvaret for: å trekke opp og koordinere de overordnede målsettingene i kvalitetsarbeidet å definere kvalitetsmålene i det årlige handlingsprogrammet  Virksomhetslederne har ansvaret for: Virksomhetslederne å bygge kvalitetskultur i egen virksomhet arbeidet med kvalitet i egen virksomhet og kommunen som helhet å sette kvalitetsarbeidet i system og følge opp målene i handlingsplanen å iverksette nødvendige tiltak for å nå målene

8 Fokusområder  Brukeren – person eller organisasjon som mottar tjenesten  Lederne - har ansvaret for kvalitetsarbeidet i kommunen og virksomheten  Medarbeiderne – har selvstendig ansvar for å engasjere seg i kvalitetsarbeidet  Kvalitetshjertet – symbol og veileder for systematisk kvalitetsforbedring

9 Fokusområder (forts.)  Kvalitetsdokumentasjon – styrende dokumenter for kvalitet (Demo av kvalitetsdokumentasjon i KSS)(Demo av kvalitetsdokumentasjon i KSS)  Kvalitetssystem – internkontrollsystem  Sikrer at lover og forskrifter samt egendefinerte krav overholdes  Gir brukeren tillit til tjenesten og sikrer at tjenesten leveres som avtalt  Sikrer at ressursene brukes på en kostnadseffektiv måte  Internrevisjon – en gjennomgang som sikrer et oppdatert helhetlig kvalitetssystem

10 Fokusområder (forts.)  Avvikshåndtering – metode for forbedring etter brudd på krav eller uønskede hendelser  Ledelsens gjennomgang – jevnlig gjennomgang av avvik, tilsynsrapporter, forbedringstiltak m.m.  Kompetanse – riktig fagkunnskap på riktig sted

11 Kvalitetsveileder -Prosedyrebibliotek -Tekstdokument

12 Kvalitetsveileder – en hjelp til innhold og prosess i kvalitetsarbeidet  Inneholder oversikt over ulike prosesser i kvalitetsarbeidet  Gi informasjon og veiledning for lederne  Kobler sammen kvalitetsveileder med kvalitetsarbeidet /forbedringsarbeidet, de ulike prosedyrene i KSS, lover og regler, «Rapportering og styring «(tidligere BMS) m.m.  Inneholder eksempler på bruk av verktøy og metoder (best practice)

13 Kvalitetsmål – kortsiktige mål for 2012  Starte arbeidet med å etablere kvalitetskultur på ulike nivå (rådmann, virksomhet, avdeling)  Gi nødvendig kompetanse til lederne til å gjennomføre systematisk forbedringsarbeid i egne virksomheter  Bygge ut et fullverdig KSS-system for avvikshåndtering, rutiner og prosedyrer  Gjennomføre risikoanalyser på arbeidsmiljø i alle virksomheter

14 Kvalitetsmål – Periodemål 2013-16 og resultatmål for 2013  En velfungerende kvalitetskultur i alle virksomheter  Rutiner for kvalitetsarbeid og forbedringsprosesser utarbeidet i alle virksomheter  Interne serviceavtaler og rutiner finnes i KSS  Serviceavtaler/tjenesteerklæringer utarbeidet eller revidert i alle virksomheter

15 Tre perspektiver i kvalitetsarbeidet

16 Avvik og avvikshåndtering = Forbedringsarbeid  Oppstart av elektronisk avviksmelding og avviksbehandling via KSS (Kvalitets styrings system) mars 2011.  Opplæring av alle virksomhetsledere + 1-2 pers i hver virksomhet (+ opplæring i hele/deler av virksomheter)  Avvik på tre hovedkategorier  HMS  Tjeneste/bruker  Organisasjon /internt  Stimulere til å bruke avviksrapportering som en del av forbedringsarbeidet. Lav terskel for å melde avvik

17 Avvik og avvikshåndtering = Forbedringsarbeid  Fokus på Kvalitetskultur i avdelinger og virksomheter (tenke forbedring og unngå feil)  Fokus på risikovurdering, internkontroll og avvikshåndtering  Hva kan vi lære av avvik  Årsak til avvik  Behov for tiltak for å unngå lignende avvik  Risikoanalyse?

18 Bakgrunn for KSS / Kvalitetslosen  Hvorfor valg av Kvalitetslosen  Brukervennlighet  Utvikling av systemet  Kommunikasjon m/leverandør og kunder  Kostnader  Enkel DEMO av KSS Enkel DEMO av KSS

19 Prosedyrer i KSS  Struktur og oppbygging av prosedyrebibliotek  Mappestruktur  Prosedyre-oppbygging  Ulike typer dokumenter/skjema/linker  Presentasjon av prosedyrer  Revisjon av prosedyrer  Enkel DEMO av prosedyrer i KSS Enkel DEMO av prosedyrer i KSS

20 Avvikssystemet og avviksmelding i KSS  Struktur for oppbygging/videresending  Melde avvik  Hva er et avvik?  Behandle avvik  Videresende avvik  Tiltak  Statistikk  DEMO av AVVIKSYSTEMET i KSS DEMO av AVVIKSYSTEMET i KSS

21 Administrasjon og vedlikehold av systemet  Administrativ oppbygging  Struktur i systemet  Innhenting av prosedyrer  Felles for en eller flere kommuner /like virksomheter  Forankring i kommunen  Daglig/fortløpende administrasjon / vedlikehold  En felles administrasjon  Delt på flere/alle kommuner

22 Superbruker -senter  Direkte informasjon i systemet  Kontakt med enkeltpersoner  Skriftlige (mail) henvendelser  Forslag til endringer

23 Kvalitetsstrategi 2012-2015 «Kvalitetshjertet» - symbol - systematisk arbeidsmetode

24 God praksis?

25 Takk for oppmerksomheten!

26


Laste ned ppt "«Sammen om Kvalitet» Informasjon om kvalitet, kvalitetssystem og avvikssystem Kurs tillitsvalgte Utdanningsforbundet 23.mai 2013 Kjell Meen, kvalitetssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google