Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsløftet – hvordan skal det bli regional virkelighet? Kunnskapsminister Øystein Djupedal Regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene 7. mars.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsløftet – hvordan skal det bli regional virkelighet? Kunnskapsminister Øystein Djupedal Regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene 7. mars."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsløftet – hvordan skal det bli regional virkelighet? Kunnskapsminister Øystein Djupedal Regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene 7. mars 2006, Oslo

2 2 Kunnskapsdepartementet Utdanning som basis for vekst og innovasjon •Utdanning og kunnskap blant regjeringens viktigste satsingsområder •Fremme kultur for nyskaping og gründervirksomhet •Kunnskapsdepartementet har nå ansvar fra barnehage til universitet – større mulighet til helhet og sammenheng i opplæringstilbudet til barn, unge og voksne

3 3 Kunnskapsdepartementet Nøkkelbegrepet: Kunnskap Et bredt kunnskapsbegrep: •Kunnskap er ferdigheter, fakta og forskning •Kunnskap er dannelse, kritisk tenkning, analytiske evner og refleksjon •Kunnskap er kompetanse til å arbeide sammen •Kunnskap er evnen til å tilegne seg ny kunnskap og å kunne møte og mestre nye utfordringer

4 4 Kunnskapsdepartementet Fellesskolen - kvalitet og mangfold i en skole for alle •Satsing på en sterk offentlig fellesskole •En bedring av kommuneøkonomien - 5,7 mrd. kroner i frie midler i 2006 - låneordniding styrket med 3 mrd. kroner i 2006

5 5 Kunnskapsdepartementet Friskolene Trinn 1 •3. mars fremmet departementet forslag om en midlertidig endring i friskoleloven for å stoppe den ukontrollerte veksten i friskoler Trinn 2 •Fullstendig gjennomgang av friskoleloven med sikte på lovendringer på høring høsten 2006 •Departementet tar sikte på å legge frem forslag til lovendringer våren 2007

6 6 Kunnskapsdepartementet Videreføre og forsterke Kunnskapsløftet Videreføre tidsplan og hovedlinjer, men med viktige endringer: •Vurdere ordningene for generell studiekompetanse •Annet fremmedspråk ikke obligatorisk •Økte ressurser i skolen - økt lærertetthet og flere timer •Gratis læremidler, hvordan ikke avklart •Satsning på å bedre gjennomføring i videregående opplæring og styrke fag- og yrkesopplæringen •Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem endres, herunder de nasjonale prøvene •Nasjonale strategiplaner videreføres •Regionale nettverk for yrkes- og studieveiledning

7 7 Kunnskapsdepartementet Frafall i videregående opplæring NIFU STEP undersøkelse (2005) om bl.a. kompetanseoppnåelse etter Reform 94 : •Litt over halvparten oppnår studiekompetanse •¼ oppnår yrkeskompetanse •Hver femte ungdom oppnår kompetanse på lavere nivå Men: •Hver femte elev som begynner i videregående opplæring slutter uten å ha fullført eksamen •Frafallet blant gutter på yrkesfag er på 56 %

8 8 Kunnskapsdepartementet Tiltak for å forhindre frafall •Foreldres betydning for barnas skolegang og prestasjoner •Bedre samarbeid hjem og skole også på videregående nivå – hvordan få dette til? •Arbeidsgruppe er nedsatt for å se på hva som kan gjøres i forhold til frafall i vgo –Består av representanter for partene i arbeidslivet, forskere, barnevern, oppfølgingstjenesten og arbeidsmarkedsmyndighetene –Skal se på strukturelle, skolemessige og individuelle faktorer påvirker elevene og lærlingenes adferd •Nasjonal strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Utdanningsdirektoratet har strategiplanen på høring nå. Frist 10. mars

9 9 Kunnskapsdepartementet Stortingsmelding om sosial utjevning •Det norske utdanningssystemet bidrar ikke til sosial utjevning i den grad vi forventer og ønsker •Stortingsmelding om Utdanning som verktøy for sosial utjevning •Planlagt ferdig i oktober 2006 •Arbeids- og inkluderingsdepartementet arbeider med en stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering •Meldingene skal utfylle hverandre

10 10 Kunnskapsdepartementet Kompetanse for utvikling •På kort sikt gjennom etterutdanning av lærere, instruktører og skoleledere gjennom strategi for Kompetanse for utvikling – 375 mill. kroner i 2006 •På lang sikt gjennom bred vurdering av lærerutdanningene •Rekruttering til lærerutdanningene – sikre flere menn •De nye opptakskravene til allmennlærerutdanningen vil bestå

11 11 Kunnskapsdepartementet Skoleutviklingsprogrammet •Programmet administreres av Utdanningsdirektoratet •100 mill. kroner over 4 år •Deltakerskoler fra ulike nivåer i utdanningen •Mål: Å sette flere skoler i stand til å skape et bedre læringsmiljø og større faglig og sosial framgang for elevene, ved å forbedre organisasjonens virkemåte og samhandling i kollegiet •Forlenget søknadsfrist til 1. april http://www.utdanningsdirektoratet.no/skoleutvikling http://www.utdanningsdirektoratet.no/skoleutvikling

12 12 Kunnskapsdepartementet Desentralisert skolestruktur – delegert ansvar •Delegering av ansvar fra nasjonalt nivå til skoleeier. Delegering av ansvar fra skoleeier til skole •Skoleeier og skole bør i større grad utnytte den kunnskapen som ligger i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet •Behov for dialog mellom nivåene for å utvikle skolene som lærende organisasjoner og for at barn og unge skal oppleve faglig og sosial mestring og trivsel


Laste ned ppt "Kunnskapsløftet – hvordan skal det bli regional virkelighet? Kunnskapsminister Øystein Djupedal Regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene 7. mars."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google