Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering av risikonivå som verktøy for sykehusledelsen Professor Jan Erik Vinnem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering av risikonivå som verktøy for sykehusledelsen Professor Jan Erik Vinnem"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering av risikonivå som verktøy for sykehusledelsen Professor Jan Erik Vinnem (jan.e.vinnem@uis.no)

2 JEV pres 31072007 Oversikt •Bakgrunn for Risikonivåprosjektet (RNNS) •Oversikt over innholdet •Hvordan kan det overføres til helsesektoren? •Hva kan bli effekten? •MTO-granskinger

3 JEV pres 31072007 Bakgrunn for Risikonivå-prosjektet •Sikkerhet? •Mangel på troverdig informasjon

4 JEV pres 31072007 Bakgrunn for prosjektet •Store omstruktureringer i petroleumsnæringen rundt midten av 1990 tallet •Konfliktforhold: –Arbeidstakerne mente at selskapene ensidig prioriterte økonomi og at sikkerheten ble dårligere –Arbeidsgiverne mente at sikkerheten aldri hadde vært bedre. Argumentasjonen baserte seg på statistikk for personskader

5 JEV pres 31072007 Bakgrunn for prosjektet •Beslutning (1999): myndighetene skulle søke å måle utviklingen i risiko på sokkelen, for å presentere et så objektivt bilde som mulig –Pilotprosjekt, med data for perioden 1996-2000 –Årlig oppdatering •Fra 2006 er prosjektet utvidet til å inkludere de 8 landanlegg som Petroleumstilsynet har ansvar for (Mongstad, Snøhvit, Slagentangen, osv)

6 JEV pres 31072007 Målsetning •Utvikling og anvendelse av måleverktøy som viser utviklingen av risikonivået i petroleums- industrien –Bidra til å identifisere områder som er kritiske for arbeidsmiljø og sikkerhet –Sette fokus på industriens oppfølging av trender og analyser

7 JEV pres 31072007 Målet med Risikonivåprosjektet •Etablere troverdig risikonivå og trender på en måte som partene kan enes om –Men hva er risiko? –Kan risiko måles objektivt? Risiko? Konklusjoner Ledere Ansatte Eksperter Myndighetene

8 JEV pres 31072007 Næringen Aktører i prosjektet Ptil HMS faggruppe Sikkerhets- forum Fageksperter Aktive bidragsytere Referansegruppe Partssammensatt Data / informasjon/ kunnskap

9 JEV pres 31072007 Modell • Analyse • Kvalitetssikring DATAINNSAMLING •Kvantitative data •Kvalitative data Risikoutvikling, status og trender Ressurser Metoder

10 JEV pres 31072007 Områder belyst av prosjektet •Registrere, analysere og vurdere data for hendelser og tilløp til hendelser, ytelse av barrierer, personskader og enkelte typer helseskader og -effekter •Gjennomføre samfunnsvitenskapelige analyser ved hjelp av spørreskjema, intervjuer, seminar o.l. –Beskrive ansattes opplevelse av HMS tilstanden –Bidra til forklaringsmekanismer relatert til hendelser og tilløp til hendelser –Registrere endringer i ansattes opplevelse av HMS tilstanden over tid •Helhetlig vurdering av utviklingen i risikonivå –belyser en rekke faktorer ved ulike metoder

11 JEV pres 31072007 Årlig rapport •Basis i –Rapportering av et bredt spekter av indikatorer –Samfunnsvitenskaplige studier –Andre studier •Analyse av siste års data i relasjon til tidligere år •Gir en samlet vurdering av utviklingen

12 JEV pres 31072007 Relevans av dette for helsesektoren? •Risikonivåprosjektet har vist hvordan en effektivt kan nytte rapporter om tilløp og svikt av barrierer –Vurdere faren for alvorlige hendelser; sjeldne hendelser –Måle effekt av sikkerhetsarbeidet –Identifisere viktige innsatsområder –Øke innsikt i mulige årsaker til ulykker og deres relative betydning for risikobildet •Dette gir beslutningsunderlag vedrørende forebyggende sikkerhet og beredskap

13 JEV pres 31072007 Skisse – helsesektoren •Registrere sentralt alle tilløp med potensial for å gi alvorlig helseskade/død –Lettere å fokusere på tilløp enn hendelser med fatalt resultat? –Nedre grenser for rapportering må fastsettes •Registrere sentralt alle funksjonstester av kritisk utstyr, samt resultat av test, eksempler –Smertepumper –Avsug –Stråleutstyr •Bør etableres på nasjonalt nivå –Må gi mulighet for å presentere resultater for det enkelte sykehus •Etablere faggruppe og referansegruppe Næringen Ptil HMS faggruppe Sikkerhets- forum

14 JEV pres 31072007 Resultater •Må kunne gis på ulike nivåer –Nasjonalt –Helseregion –Helseforetak –Sykehus •Data for normalisering må registreres •Kanskje hensiktsmessig å lage en indeks –RNNS: verdi 100 i år 2000

15 JEV pres 31072007 Vil kunne gi sykehusledelsen •Innsikt i –Effekten av forebyggende arbeid –Viktige områder der forsterket innsats er påkrevd –Innsikt i de mest aktuelle årsaker til ulykker –Årsakenes relative betydning for risikobildet •Kan medvirke til å skape tillit og konsensus •Underlag for –Beslutninger om forebyggende sikkerhet og beredskap –Behov for forsterkning av innsats rundt tekniske, organisatoriske og menneskelige barrierer

16 JEV pres 31072007 Andre tiltak •Petroleumsindustrien har bredt fokus på MTO •i alt forebyggende arbeid •Innebærer 3 kategorier av barrierer •M – menneske •T – teknologi •O – organisasjon

17 JEV pres 31072007 Granskinger •I gransking av ulykker og tilløp benyttes MTO metodikken, som skal sikre fokus på alle typer elementer –Viktig for å gi innsikt i bakenforliggende årsaker, som ofte er knyttet til ”M”- og ”O”-forhold (barrierer) •Sentralt der sikkerhet i stor grad er avhengig av menneskelige og organisatoriske barrierer •Bør vurderes også i helsevesenet

18 JEV pres 31072007 •Metodikken er hentet fra kjernekraftindustrien –Før -79 T –1979 Harrisburg MT –1986 Tsjernobyl MTO sett i en sammenheng •Bygger også på Prof. James Reasons “Swiss cheese model” MTO- sfæren

19 JEV pres 31072007 Oppsummering •Risikonivåprosjektet har vært meget vellykket i petroleumsindustrien •Kan være et aktuelt verktøy å vurdere også for helsesektoren •Vil kunne bidra til å gi innsikt i –Effekt av forebyggende arbeid –Viktige områder der forsterket innsats er påkrevd –Innsikt i de mest aktuelle årsaker til ulykker –Årsakenes relative betydning for risikobildet


Laste ned ppt "Vurdering av risikonivå som verktøy for sykehusledelsen Professor Jan Erik Vinnem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google