Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS i Petroleumsnæringen Presentasjon av HMS FOU prosjekt for Olje og Gass Programstyret 4. september 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS i Petroleumsnæringen Presentasjon av HMS FOU prosjekt for Olje og Gass Programstyret 4. september 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS i Petroleumsnæringen Presentasjon av HMS FOU prosjekt for Olje og Gass Programstyret 4. september 2002

2 HMS I OG VISJON Et godt arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten Et tydelig fokus på arbeidstakernes sikkerhet, helse og trivsel, på kort og lang sikt Et løft for HMS-kulturen på alle nivåer i industrien. En helhetlig tilnærming til HMS og tidsmessig integrering av HMS-hensynet i beslutningsprosesser. Et positivt syn på HMS som bidragsyter til en bærekraftig og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet

3 HMS I OG Nasjonal målsetting om å være foregangsnæring innen HMS HMS - Stortingsmeldingen HMSHMSKKULTURULTURHMSHMSKKULTURULTURK FYS.ARB.MILJØ/ H E L S E B BBESLUTNIGESLUTNIGSSVVEEKKTTØØYYBBESLUTNIGESLUTNIGSSVVEEKKTTØØYYSVEKTØY ORGANISASJONORGANISASJONORGANISASJONORGANISASJON HMS-visjonene Arbeid på tvers i et felles HMS-utvalg bestående av bestående avmyndigheter,fagforbund, OLF og FOU-institusjoner

4 HMS I OG Kultur, Teknologi og organisasjonendringer, Beslutningstøtte og Fysisk arbeidsmiljø / helse Doktorgradsstipend - aktiv involvering, FoU-midler BIP BrukerstyrteInnovasjons-Prosjekter FoU-midler K - Kompetanseprosjekter Resultat f.eks. f.eks. År 2002 År 2006 Industri midler Industri midler Industri midler Kompetansestyrt prosjekt med bruker medvirkning Kompetansestyrt prosjekt med bruker medvirkningFoU-midler Artikler Håndbøker seminarer Lærebøker og nytt innhold på skoler Nye standarder Sammenheng Kompetanseprosjekter og Bedriftprosjekter Nye organisatoriske løsninger FellesHMSVisjon

5 HMS I OG HVAHMS-kulturHVORDAN • Gi et innhold i begrepet HMS-kultur • Hva er en god HMS-kultur? • Hva kan gjøres for å skape en god HMS-kultur på ulike nivåer og på ulike tidspunkt? og på ulike tidspunkt? • Gjensidig påvirkning kultur-struktur. • Hva skaper tillit? • Ledelsesadferd og adferd på arbeidsplassen. • Nytteverdien av HMS. • Kontraktstyring og insentiver. • Nasjonale kultur forskjeller • Ledelse • Samhandling og konflikter • Teknologi, økonomi • Ulike metoder • Kulturrevisjoner • Skape god kultur - tillit

6 HMS I OG HVA Endring - Organisasjon - Teknologi HVORDAN • • Teknologiovervåkning (Demo 2000, OG21) - HMS effekter • Analyse av sårbarhet og effekten av barrierer i MTO- og HRO-perspektiv • Empirisk studie av ulike endringsprosesser •(outsourcing, sammenslåing, nedbemanning, tekniske endringer) • Utvikle verktøy for analyse og styring av endringer. • Diagnoseverktøy for verne- og miljøarbeid.. • Analyse av HMS i verdikjedeperspektiv.. • Teknologiutvikling: HMS trusler og muligheter • Feiltoleranse - barrierer - sårbarhet • HMS arbeid under endring: verneorganisasjonen • HMS aspekter ved endringsprosesser • IKT - sårbarhet og storulykker • Distribuerte beslutningsprosesser

7 HMS I OG HVA BIP - Organisastoriske aspekter ved sikkerhetsstyring under omstilling, nedbemanning og fjernstyring : DNV HVORDAN kartlegge  beslutningsprosesser knyttet til HMS-kunnskap og  hva som inngår i beslutningene  hvordan disse blir brukt eller veiet opp mot hverandre •forståelse for sikkerhetskonsekvenser av omstillinger av driftsorganiseringen offshore •utvikle metodikk for å håndtere disse utfordringene i omstillingsprosjekter •hovedfokus er nedbemanning og andre kostnads reduserende tiltak i sluttfasen av et anleggs levetid, og •ombygging av eksisterende anlegg til fjernstyring.

8 HMS I OG HVA Beslutningstøtteverktøy HVORDAN • Behovet for nye analyseverktøyifor ulike beslutningsnivå, og tidspunkt for risiko i lokal, regional, helhetlig perspektiv og tidspunkt for risiko i lokal, regional, helhetlig perspektiv • Risikobaserte HMS-indikatorer. • Integrering av aldring og vedlikehold i risikoanalyse av tekniske systemer. tekniske systemer. • Utvikle risikoanalyseverktøy for ulike kontekstuelle skall. • Integrering av HMS i modeller for intellektuell kapital. • Økonomiske modeller • Styringsstrategier i forhold til kompleksitet, usikkerhet, risiko & muligheter. risiko & muligheter. • HMS og økonomi – beslutninger • Fremtidens risikoanalyser • HMS indikatorer • Ulike metoder

9 HMS I OG HVA BIP - Utvikling av felles HMS-indikatorer ; OLF HVORDAN • utvikle proaktive mål som grunnlag for skade- og ulykkesforebyggende innsats • intensivere helsefremmende strategier og tiltak • antall parametre må være begrenset og effektive • registrering og anlayse av parametrene må ikke være arbeidskrevende • • utvikle felles HMS-indikatorer • årlig monitorering av HMS-status på bransjenivå • forutsettes å bidra til erfaringsoverføring og nettverksarbeide mellom bedriften

10 HMS I OG HVA BIP - ”Human factors” i risikoanalyser: DNV HVORDAN •innhente informasjon om industriens praksis / behov •gjennomgang av eksisterende forskning og metodikk •utarbeide selve metodikken ( foreløpig versjon) •utprøving av metodikken og publisering av ferdig metode •integrere menneskelige og organisatoriske faktorer •øke risikoanalysens verdi som beslutningstøtteverktøy •bidra til anvendelse i en operativ kontekst.

11 HMS I OG HVA BIP - Sikkerhetsindikatorer offshore : Norsk Hydro HVORDAN •studere moderne metoder og teknikker for vedlikeholds- styring og dennes påvirkninger på risikobildet • • fremskaffe indikatorer til effektiv og systematisk teknisk tilstandsovervåkning, sikkerhets- og vedlikeholdsstyring.

12 HMS I OG HVA Fysisk arbeidsmiljø & Helse HVORDAN •Kummulativ eksponering. •Effekten av kortvarig, høy eksponering. •Konsekvenser av bulkarbeidstid. • Bulkarbeidstid • Aldring og utstøting • Kjemikalieeksponering • Støyeksponering • Ergonomi

13 HMS I OG Prosjektene skal samlet fremskaffe •Teorier, metoder, modeller og innsikter •Minst 2 vitenskapelige artikler pr. år innen prosjektrammene •Minst 2 vitenskapelige arbeider pr. år presentert ved konferanser •Grunnlag for å etablere standarder •Minst 7 Dr.gradskandidater innen rammen av HMS-programmet •Flere masterkandidater og hovedfagsoppgaver •Oppdatert og forbedret undervisningsmateriell innen fagområdet •Arbeidsnotater, rapporter, og lignende •Seminarer og workshops


Laste ned ppt "HMS i Petroleumsnæringen Presentasjon av HMS FOU prosjekt for Olje og Gass Programstyret 4. september 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google