Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muligheter og begrensinger når utdanning finansieres av NAV

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muligheter og begrensinger når utdanning finansieres av NAV"— Utskrift av presentasjonen:

1 Muligheter og begrensinger når utdanning finansieres av NAV
Bente Ødegaard, assisterende direktør, NAV Troms Muligheter og begrensinger når utdanning finansieres av NAV Tromsø, 2. – 3. oktober 2014 1 1

2 HVEM KAN FÅ ARBEIDSAVKLARINGSPENGER
ALDER: mellom 18 og 67 år MEDLEM I FOLKETRYGDEN: vært medlem i folketrygden i minst tre år, eller minst ett år og vært arbeidsfør. NEDSATT ARBEIDSEVNE: arbeidsevnen nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom eller skade. når helsetilstanden fører til reduserte muligheter til å beholde eller skaffe inntektsgivende arbeid Bruker skal vurderes i forhold til ethvert arbeid som han eller hun er i stand til å utføre. https://www.nav.no/Arbeid/Jobb+og+helse/Arbeidsavklarings penger/Arbeidsavklaringspenger/Arbeidsavklaringspenger+ %28AAP% cms

3 HVOR MYE KAN MAN FÅ I AAP? Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 prosent av inntektsgrunnlaget INNTEKTSGRUNNLAGET: pensjonsgivende inntekt i året før arbeidsevnen ble nedsatt med minst halvparten. Eller gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt i de tre siste kalenderårene før samme tidspunkt. MINSTE ÅRLIGE YTELSE er to ganger grunnbeløpet. (1 G= kroner, 2 G= ) UNG UFØRE beregningsregel: arbeidsevne nedsatt før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert, er minste årlige ytelse 2,44 ganger grunnbeløpet (2,44 G=207997,8). Tidligst fra fylte 20 år.

4 OPPFØLGING Folketrygdloven §11-11: Mottakere av AAP skal få jevnlig oppfølging fra NAV. Det skal avtales individuelle oppfølgingstidspunkter, der NAV sammen med medlemmet skal vurdere om vilkårene for rett til ytelse fortsatt er oppfylt, og om medlemmet har den ønskede fremdriften mot målet om å komme i arbeid AAP-forskriften § 4: Ved innvilgelse av arbeidsavklaringspenger skal det fastsettes minst ett årlig oppfølgingstidspunkt.

5 OPPLÆRING I FORM AV UTDANNING
Ordinær utdanning er et opplæringstilbud i befolkningen generelt og ikke spesielt innrettet for NAVs brukere. Det er derfor utdanningsinstitusjonen og ikke NAV som avgjør kriterier for opptak / inntak til opplæringstilbudet. I vurderingen skal man se på om utdanningen er akkreditert av NOKUT. Dersom ikke, må følgende kriterier vurderes: Arbeidsmarked Individuell egnethet til å gjøre seg nytte av utdanningen, særlig dersom dette forutsetter etablering av egen virksomhet.

6 TILTAK Må være NØDVENDIG OG HENSIKTSMESSIG for at deltakeren skal skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Behovet vurderes individuelt. Tiltaksmidler: kostnad for tiltaksplassen og prioritering av tiltaksmidler også et moment. (Mål og disponeringsbrev retningsgivende) omr%C3%A5der+og+aktiviteter/Tiltak+og+virkemidler/ _attachment/356108?_ts=140ab1060c0&download=tru e

7 TILTAK AVKLARING Få avklart faglig og sosial kompetanse, systematisk kartlegging av arbeidsevne, avklaring av behov for ytterligere bistand, øke arbeidsmarkedskunnskap og motivasjons- og mestringsaktiviteter. ARBEIDSPRAKSIS I ORDINÆR VIRKSOMHET I praksisen får deltaker forsøkt seg i å mestre en bestemt type jobb i det ordinære arbeidsliv. ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET Utprøving av arbeidsevnen i et skjermet arbeidsmiljø.

8 TILTAK fortsettelse. OPPFØLGING veiledning, råd og bistand til opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, jobbsøking, tilpasning og tilrettelegging av arbeid/arbeidssituasjon og praktiske oppgaver knyttet til arbeid eller gjennomføring av tiltaket MENTOR Et tilskudd fra NAV for å frikjøpe en kollega på rbeidsplass eller en medstudent. Mentor er for de som trenger praktisk bistand, veiledning eller opplæring i arbeidsrettede ferdigheter for å gjennomføre praksis eller utdanning.

9 TILTAK fortsettelse. TIDSUBEGRENSET LØNNSTILSKUDD Må ha eller være nær å få en jobb. Ordningen er et alternativ til uførepensjon. ARBEID MED BISTAND En personlig tilrettelegger som med utgangspunkt i deltakers behov, interesser og muligheter gir veiledning og bistand til å finne jobb. VARIG TILRETTELAGT ARBEID Deltaker må ha uførepensjon og ha behov for arbeid på en skjermet arbeidsplass. Arbeidsoppgavene er tilpasset den enkelte. Kan også være enkeltplasser i ordinære virksomheter. Begrenset antall plasser.

10 UTDANNING - unntak 26-års regel
Hovedregler: over 26 år. Unntak kan gjøres for de over 19 år ut fra tre alternative hovedhensyn: deltakeren kom i en vesentlig avvikende utdanningssituasjon etter en tidligere gjennomført ordinær utdanning deltakeren vil komme i en vesentlig avvikende utdanningssituasjon ved en framtidig gjennomføring av nødvendig og hensiktsmessig ordinær utdanning deltakerens utsikter til framtidig inntjening er usikre Det er uansett et vilkår at den vesentlig avvikende utdanningssituasjonen klart skyldes sykdom, skade eller lyte. Andre årsaker skal ikke vurderes.

11 UTDANNING – unntak 3 års varighet
Hovedregler: inntil 3 års varighet. Unntak kan gjøres ut fra tre alternative hovedhensyn: deltakeren vil komme i en vesentlig avvikende utdanningssituasjon ved en framtidig gjennomføring av nødvendig og hensiktsmessig ordinær utdanning deltakerens utsikter til framtidig inntjening er usikre Det er et vilkår at den vesentlig avvikende utdanningssituasjonen skyldes sterke sosiale eller helsemessige problemer. Det må være en sammenheng mellom problemene og muligheten vedkommende har til å gjennomføre utdanningen i løpet av tre år.

12 FERDIG AVKLART Målet med oppfølgingen og tiltak på AAP er å få de som kan klare det tilbake i arbeid og for øvrig avklare arbeidsevnen. Det kan også være behov for hjelp til jobbsøking. Når dette er gjort skal AAP avsluttes. NAV utarbeider en arbeidsevnevurdering og et oppfølgingsvedtak, § 14a, med utfall om ”standard innsats” for de som skal søke arbeid eller ”varig tilpasset innsats” for de som skal vurderes for uførepensjon.

13 NY UFØREORDNING FRA NYTTÅR
https://www.nyuforetrygd.no/Forsiden 1. januar 2015 innføres nye regler på uføreområdet. Regjeringen vil at det skal bli lettere å delta helt eller delvis i arbeidslivet med den arbeidsevnen man har. Det blir mulig for den enkelte å jobbe uten å risikere at uføregraden blir redusert. Uføretrygden reduseres med en andel av inntekten du tjener over kroner. Hvor mye er individuelt, og avhenger av inntekten du hadde før uførhet og størrelsen på uføretrygden din. Hva som gjelder for deg vil stå i vedtaksbrevet


Laste ned ppt "Muligheter og begrensinger når utdanning finansieres av NAV"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google