Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsdepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsdepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsdepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 1 Prop. 130 L (2010–2011): Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre Roar Bergan, Arbeidsdepartementet Pensjonsforum 9. juni 2011

2 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. 2

3 Arbeidsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Mange på trygd … Mottakere av helserelaterte ytelser fra folketrygden. Antall (1000 personer) og prosent av befolkningen (linje) • Høyt nivå – mange på trygd • Nokså stabil andel siden 2003 • Ambisjon: Flere skal ta arbeidsevnen i bruk 3

4 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Velferdsreformene Pensjonsreformen NAV-reformen Uførereformen 4

5 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Disposisjon: 1.Fra uførepensjon til uføretrygd – Nytt beregningsprinsipp – Nye beregningsregler – Barnetillegg – Unge uføre – Kombinasjon av arbeid og uføretrygd 2.Alderspensjon til uføre 5

6 Arbeidsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Nytt beregningsprinsipp for uføretrygd Dagens regler: • Uførepensjonen kan avhenge av inntekt gjennom hele livet • Egne skatteregler for uførepensjon Nye regler: • Uføretrygden beregnes ut fra inntekten du har når du blir ufør • Uføretrygden skattlegges som lønn 6

7 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Et bedre og enklere system Ny uføretrygd erstatter bortfall av inntekt Beregnes ut fra gjennomsnittlig inntekt i de 3 beste av de 5 siste årene før uførheten 7

8 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Beregning av uføretrygd Uføretrygden skal være 66 prosent av beregningsgrunnlaget – opp til 6 G Minsteytelsen videreføres på dagens nivå etter skatt Uføretrygden skal reguleres med lønnsveksten 8

9 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Dagens uføre beholder sin uføretrygd Nye beregningsregler bare for nye uføre Dagens uførepensjonister skal beholde den ytelsen de har etter skatt … … men de overføres til nye beregningsregler 9

10 Arbeidsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Uføretrygd til dagens uførepensjonister Dagens uførepensjon: • Før skatt: kroner • Etter skatt: kroner Ny uføretrygd: • Før skatt: kroner • Etter skatt: kroner 10

11 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Viderefører behovsprøvd barnetillegg • Ikke ektefelletillegg til ny uføretrygd, men overgangsregler • Det behovsprøvde barnetillegget videreføres på dagens nivå • Dagens behovsprøvde barnetillegg er målrettet mot barnefamilier med lav inntekt • Innretningen av barnetillegget vurderes på nytt i tilknytning til behandlingen av Brochmann-utvalgets innstilling, og ses også i lys av Fordelingsutvalgets innstilling 11

12 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Fakta om barnetillegget Barnetillegget er 0,4 G pr. barn ( kroner)Behovsprøvd mot egen og ektefelles inntektRundt uføre har barn Rundt uføre mottar barnetillegg, og rundt mottar uavkortet barnetillegg Gjennomsnittlig barnetillegg er kronerUtbetalt barnetillegg var 700 mill. kroner i

13 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Unge uføre • Viderefører de høyere ytelsene til unge uføre • Bruttonivå øker for å kompensere for økt skatt • Utformes som en høyere minsteytelse • Forsterket innsats for å få færre nye unge uføre: – Mer kunnskap om årsaker – Samordnet innsats helse-skole-arbeid- aktivitet – Sysselsettingsstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne 13

14 Arbeidsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Arbeid og uføretrygd • Må vente ett år før en kan ha inntekt • Kan tjene 1 G uten at uførepensjonen reduseres • Ved inntekt over 1 G skal uføregraden revurderes – samlet inntekt faller når 1 G passeres • Ingen venteperiode • Fjerner taket på 1 G • Ingen revurdering • Gradvis avkorting 14 Dagens regler:Nye regler:

15 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Gradvis avkorting • Arbeidsinntekt opp til en beløpsgrense på 0,4 G gir ingen reduksjon av uføretrygden • Deretter avkorting med kompensasjonsgraden (66 %) • Bare den delen av arbeidsinntekten som er over 0,4 G gir redusert uføretrygd • Dagens uføre får en beløpsgrense på kroner fram til

16 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Hvordan avkortingen virker 16

17 Arbeidsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Samlet inntekt etter skatt 17 Nye uføre. Beløpsgrense 0,4 GDagens uførepensjonister. Beløpsgrense kroner Enslig med tidligere, jevn inntekt 5 G, full trygdetid

18 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Mange fordeler med nytt system • Ingen venteperiode på ett år • Ingen terskeleffekt når inntekten blir «for høy» • Enklere og mer rettferdig system, med rimelige resultater • Beholder retten til innvilget uføretrygd • Trygt å satse: Kan få tilbake uføretrygden • Særlig tilpasset variabel arbeidsevne • Prioriterer de som ikke kan jobbe 18

19 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Konsekvenser for tjenestepensjon • Økt brutto ytelse fra folketrygden og økt skatt reduserer verdien av uførepensjon fra tjenestepensjonsordningene • «Offentlig ansattes uføretrygd skal økes så mye at skatteomleggingen ikke fører til redusert kjøpekraft» • «Regjeringen vil invitere organisasjonene til en prosess om utformingen av uføreytelsen i de offentlige ordningene» 19

20 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Disposisjon: 1.Fra uførepensjon til uføretrygd 2.Alderspensjon til uføre – Opptjening og uttak – Levealdersjustering 20

21 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Regler for alderspensjon til uføre • Dagens alderspensjonister som tidligere har mottatt uførepensjon, berøres ikke • Uføre skal hvert år tjene opp pensjons- rettigheter som om de var i jobb • Uføre skal gå over på alderspensjon ved fylte 67 år • Uføre skal tjene opp pensjonsrettigheter i ny opptjeningsmodell til 62 år – som i ny AFP 21

22 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Levealdersjustering: balansert løsning 22

23 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Midlertidig skjermingsordning • Må observere arbeidsføres tilpasning før det kan etableres en skjermingsordning • Vurdere utforming av skjermingsordning i 2018 • Levealdersjusteringen virker fra 2011 • Foreslår midlertidig ordning fram til 2018 for årskullene 1944–1951: • Ordningen innebærer at uføre født i årene 1944–1951 skjermes for om lag halvparten av virkningen av levealdersjustering 23

24 Arbeidsdepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 24 En trygg og mer fleksibel uføretrygd


Laste ned ppt "Arbeidsdepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google