Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 Levanger barneverntjeneste Barne- og familietjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 Levanger barneverntjeneste Barne- og familietjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 Levanger barneverntjeneste Barne- og familietjenesten Gjennomgang i driftskomiteen 02.04.2008

2 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 2 2. Hvem gjør hva i barnevernet

3 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 3 1. Barne- og familietjenesten Levanger 2008 Adm. BaFa Marit E. Aksnes Enhetsleder PPT Bjørg Holmen Fagleder Barnevern Torill Moe Fagleder/ barnevernleder Helsestasjon Eli K. Johansen Fagleder Spes.ped Førskoleteam Elin Børve Fagleder

4 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 4 2. Målsetting Levanger barneverntjeneste Visjon Barne- og familietjenesten (Bafa) RETT HJELP TIL RETT TID OVERORDNET MÅL FOR BARNEVERNTJENESTEN Sikre barn og ungdom nødvendig omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter HOVEDMÅL FOR BARNEVERNTJENESTEN Sikre at barn og ungdom som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig omsorg til rett tid Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstforhold Tilstrebe at de som er i kontakt med barnevernet opplever de blir møtt på en respektfull og konstruktiv måte Koordinert hjelpetilbud til utsatte barn/ungdom og deres familier

5 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 5 3. Organisering av Levanger Barneverntjeneste - Gjennomgående teamstruktur 15,9 årsverk fra mars 2008 EM, flyktn., innvandrere Foreldre- trenings- teamet Ungdoms- teamet Småbarns-, og fosterhjems- teamet Forebyggende rusarbeid Gruppebaserte, tverrfaglige tiltak Fagkyndig konsulent (10%) Barnevernleder Kvalitetssikring av rutiner

6 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 6 3.Organisering av barneverntjenesten - Målsetting med teamstrukturen Det er en målsetting at teamstrukturen skal bidra til et bedre barnevern ved å ivareta behovet for mer spesialisert kunnskap 1.Muliggjøre flere saksbehandlere i undersøkelsessaker og jobbe mer felles med barneverntiltak 2.Redusere press og skape større trygghet for hver medarbeider 3.Bidra til kvalitetssikring av undersøkelser og oppfølging 4.Bidra i akuttsaker i teamet for å løse akuttoppdrag Forutsetning for teamarbeidet Det er en forutsetning med nært samarbeid mellom teamene.

7 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 7 4. Rutine- og fagutvikling ved Levanger barneverntjeneste Saksbehandlingen i barnevernet er ikke noe mål i seg selv, skal være en støtte for utøvelsen av barnevernsarbeidet. Saksbehandlingen pågår kontinuerlig mens saken er hos oss, omfatter både meldinger, undersøkelser, iverksettelse og oppfølging av tiltak. Verdal og Levanger felles rutinegruppe ift saksbehandlingen i barnevernet over flere år. Utviklet omfattende rutiner for saksbehandlingen Levanger deltar i nasjonal referansegruppe vedrørende ettervern Rutinearbeidet skal utvikles videre med tilpasning til nye forskrifter om internkontroll Svært viktig med arbeid med gode rutiner i barnevernsarbeidet

8 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 8 4. Rutine- og fagutvikling ved Levanger Barneverntjeneste Tradisjon med årlig evaluering, planlegging og prioriteringer for året i barnevernet Utviklingsarbeid i 2006/2007 vedrørende team- og fagutvikling Prioriterte områder i fagutvikling i 2006 og 2007: Trening i foreldreferdigheter (TFF) Observasjon og arbeid med barnevernundersøkelser Betydning av tilknytning Internevaluering av teamene foretatt i februar 2008 med gode tilbakemeldinger ift teaminndeling Teamkoordinator på hvert team fra februar 2008 Målsetting å utarbeide egen kompetanseplan i 2008

9 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 9 5. Samarbeid og forebyggende arbeid Levanger barneverntjeneste Inngår i BaFa og i deltar i flere forebyggende virksomhet BAPP (gruppe for barn av psykisk syke) ”De utrolige årene” (veiledning vedr barn med vansker) ”Barn i krise” (tverrfaglig ressursgruppe) Forebyggende rusarbeid Utviklet samarbeid med andre hjelpeinstanser Ressursteam/kontaktpersoner ved skoler Deltar ved oppstart av førskoleteam Nært samarbeid med innvandrertjenesten Fast samarbeid med lensmannskontoret Diverse tverretatlig samarbeid

10 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 10 6. Utvikling i antall meldinger og saker Levanger barneverntjeneste

11 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 11 6. Utvikling i antall meldinger og saker – Aktuell saksmengde Årstall20072006 Meldinger i løpet av året195 171 Avsluttede undersøkelser148 124 Barn tiltak i løpet av året242 229 Bare tiltak i hjemmet (funksjon 251) 159 150 Tiltak utenfor hjemmet (funksjon 252) 83 79 Nye plasseringer siste år 17 13

12 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 12 6. Utvikling i antall meldinger og saker – grunnlag for meldinger Omfattende rusmisbruk og/eller alvorlige psykiske vansker hos foreldre Omsorgssvikt/Vanskjøtsel Mishandling/overgrep/vold i hjemmet Alvorlig kriminalitet hos foreldre/sosial mistilpasning Barn og unge med sammensatte vansker/atferdsvansker Barn uten foreldre/foresatte Sammensatte vansker/særlige behov i hjemmet Flest meldinger fra politi (47 i 2007), foreldre selv (31 i 2007), skole (25 i 2007), lege/sykehus (19 i 2007) Grunnlaget for vurdering av tiltak er hvordan foreldrenes og familiens vansker virker inn på omsorgssituasjonen

13 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 13 6. Hvorfor så mange saker i Levanger Særlige utfordringer knyttet til et flerkulturelt samfunn med flere avdelinger på mottaket og mange flyktninger under 18 år Tilflytting til kommunen for å ha nærhet til sykehuset, særlig psykiatrisk avdeling Aktive samarbeidspartnere som melder til barnevernet Satsing på og utvikling av barneverntjenesten Storbyfenomen” ift problemområder Høyere reelt innbyggertall i Levanger pga HiNT

14 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 14 7. Arbeid med flyktninger, enslige mindreårige og EMA/forsterket avdeling (FA) Nært og svært godt samarbeid med innvandrertjenesten Mer tidkrevende saker blant annet pga bruk av tolk Faglige utfordringer for å tilrettelegge egnede tiltak Høy kompetanse i flyktningeteamet i barnevernet Økt behov for barneverntiltak ift forsterket avdeling (FM) og for enslige mindreårige avdeling (EMA) på mottaket Uavklarte forhold vedrørende framtid for EMA fra 2009 Gode refusjonsordninger i 2008 Viktig å sammenligne barnevernet i Levanger med andre kommuner med flere mottaksavdelinger

15 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 15 8.Arbeid med fristoverskridelser i barnevernundersøkelser Problem over tid at det ikke har vært kapasitet til å holde 3 månedersfristen (særlige tilfeller 6) i alle barnevernundersøkelser på grunn av særlig stor pågang Gjennomført drøftingsmøte med Fylkesmannen 26. mars 2008 vedrørende fristoverskridelser Kommunen kan få mulkt ved fortsatt fristoverskridelser Jobber målrettet for å komme à jour, men fortsatt overskridelser første halvår 2008. Særlig stor pågang i første kvartal 2008 med 71 meldinger og akuttplasseringer vedrørende 8 barn Alvorlig problem fordi utsatte barn og unge ikke får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid Krevende prioriteringer når akutte og mest alvorlige meldinger må gå foran andre alvorlige saker

16 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 16 9. Økonomisk utvikling ved Levanger barneverntjeneste

17 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 17 10. Utvikling av personalressurser ved Levanger barneverntjeneste

18 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 18 11. Arbeidsmiljø og sykefravær ved Levanger barneverntjeneste Godt resultat ved arbeidsmiljøundersøkelser 2005 og 2007. Helhetsvurdering på 4.9, gjennomsnitt i kommunen var på 4,57. Flere langvarige sykemeldinger i 2005 (8,6%) Godt resultat av IA-avtaler og samarbeid med IHMS Lite sykemeldinger i 2006 (4,1%) og 2007 (4,28 %) For liten kapasitet på ledersiden til å ivareta personalarbeidet Store belastninger på arbeidsmiljøet høsten 2007/vinter 2008 Økning av sykemeldinger hittil i 2008: 8,52 % første kvartal 08 Pr 31 mars ansatt ny saksbehandler – ledig 100 % vikariat Pr 31 mars 2 sykemeldte, 1,5 årsverk – hvorav 1 på aktiv sykemelding

19 Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 19 12. Aktuell situasjon Levanger Barneverntjeneste Fortsatt problem å holde frister i barnevernundersøkelser Høyt kostnadsnivå pga mange barn med tiltak Manglende økonomi til barnevernvakt, men påkrevet å etablere vaktordninger ved helger og høytider i 2008 Ønskelig med flere egne stillinger og mindre kjøp av eksterne tiltak Store lederoppgaver ift beslutninger og prioriteringer For tiden for lite lederressurser til personaloppfølging Gjennomgang med KomRev pågår for å se på årsaksfaktorer til stor saksmengde i Levanger og komme med forslag til tiltak


Laste ned ppt "Levanger kommune Barne- og familietjenesten Driftskomiteen 02.04.08 – Barnevernet – Torill Moe 2008 Levanger barneverntjeneste Barne- og familietjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google