Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sladrehank skal selv ha bank – eller?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sladrehank skal selv ha bank – eller?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sladrehank skal selv ha bank – eller?
Meldeplikt til barnevernet Malin Bruun rådgiver

2 «jeg tenker nok du skjønner det sjøl»
- Christoffer Gjerstad Kihle (8)

3 Barnevernet skal Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

4 Til ettertanke… 34 591 meldinger til barnevernet (2012)
5,4 % fra barnehagene. 13,3 % fra skolene. 17,9 % fra grupper uten lovfestet meldeplikt. Til sammenligning er det registrert 4431 politianmeldelser av straffbare forhold (2012)

5 Begrepsavklaringer Taushetsplikt beskytte sensitive opplysninger
Oppmerksomhetsplikt følge med være oppmerksom Meldeplikt melding til barnevernet av eget tiltak Opplysningsplikt plikt til å avgi informasjon etter pålegg

6 Taushetsplikten opplæringsloven § 15-1 og barnehageloven § 20
Gjeldende hovedregel – forvaltningsloven § 13 Ansvar for aktivt å beskytte opplysninger Å tie Forsvarlig oppbevaring Skjerming Reell anonymisering Forhindre videreformidling til andre instanser

7 Personlig forhold forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1
Opplysninger som man vanligvis ønsker å holde for seg selv… Slektskapsforhold Familieforhold Hjemmeforhold Helseopplysninger (fysisk og psykisk) Karakter, utdanning, arbeid og økonomi Følelsesliv

8 Melde- og opplysningsplikten til barnevernet trumfer taushetsplikten –alltid!

9 Opplysningsplikten Opplæringsloven § 15-3 og barnehageloven § 22
§ Opplysningsplikt til barneverntenesta Personalet i skolar etter denne lova skal i arbeidet sitt vere på vakt overfor forhold som kan føre til tiltak frå barneverntenesta. § 22.Opplysningsplikt til barneverntjenesten Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.

10 Oppmerksomhetsplikten «skal vere på vakt» / «skal være oppmerksom på»
Retter seg mot forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten Utløser verken en rett eller en plikt til å gi opplysninger til barnevernet. Først når man faktisk oppdager noe, utløses meldeplikten.

11 Meldeplikten Opplæringsloven § 15-3 og barnehageloven § 22
Utan hinder av teieplikta skal personalet av eige tiltak gi opplysningar til barnevern-tenesta når det er grunn til å tru at eit barn blir mishandla i heimen eller når det ligg føre andre former for alvorleg omsorgssvikt, jf. §§ 4-10 til 4-12 i [barnevernloven], eller når eit barn har vist vedvarande alvorlege åtferdsvanskar, jf. § 4-24 i den same lova. Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. [barnevernloven] §§ 4-10, 4-11, 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24.

12 Meldeplikten omfatter alt personale i skole/barnehage
Påhviler den enkelte ansatte av eget tiltak tillatelse fra noen er unødvendig Hva da når man blir møtt med at alle meldinger til barnevernet skal gå gjennom rektor eller styrer?

13 Meldeplikten når inntrer meldeplikten?
Når en person har grunn til å tro… at et barn blir mishandlet i hjemmet. at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. barnevernloven §§ når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

14 Meldeplikten når har man «grunn til å tro»?
Ikke krav om sikker viten Mer enn en vag mistanke. Barnets situasjon må vurderes ut fra ens faglige ståsted og ens kjennskap til barnet og familien. Man skal som utgangspunkt ikke foreta egne ytterligere undersøkelser. Selv om man avhjelper situasjonen, har man likevel meldeplikt.

15 Meldeplikten hvordan oppfylles den?
Bekymringsmelding sendes til den kommunale barneverntjenesten Hovedregel  skriftlig melding. Muntlig melding er tilstrekkelig i akutte situasjoner. Bekymringsmeldingen kan ikke være anonym. Til forskjell fra om du melder som privatperson. Foreldrene bør som utgangspunkt informeres Med mindre det vi medføre fare for barnet.

16 Tilbakemelding til melder Barnevernloven § 6-7 a
Lovbestemt plikt å gi tilbakemelding Senest innen tre uker etter bekymringsmelding mottas Bekrefte at meldingen er mottatt. Orientere om hvorvidt det er opprettet undersøkelsessak. Ny melding med orientering om utfallet av undersøkelsessaken. Kan gi videre orientering om tiltak.

17 Opplysningsplikten Opplæringsloven § 15-3 og barnehageloven § 22
Også etter pålegg frå dei organa som er ansvarlege for å gjennomføre [barnevernloven], skal personalet gi slike opplysningar. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

18 Opplysningsplikten gjelder ved pålegg
Ansatte i skole/barnehage kan pålegges å gi opplysninger. Den som gir pålegg har ansvaret for å vurdere om vilkårene foreligger. Den som mottar pålegg om å gi opplysninger har rett til klage, jf. forvaltningsloven § 14.

19 Forsvarlig system opplæringsloven § 13-10 annet ledd
I denne sammenheng Ansvar for at skolepersonell har tilstrekkelige forutsetninger for å overholde meldeplikten. Som en del av forsvarlig system bør det være: Prosedyrer for melderutiner Rutiner for å informere om at meldeplikten påhviler den enkelte ansatte.

20 Hvorfor meldes det så lite?
Erfaringer og aktuelle problemstillinger


Laste ned ppt "Sladrehank skal selv ha bank – eller?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google