Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 Nasjonal historie •Vergerådsloven:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 Nasjonal historie •Vergerådsloven:"— Utskrift av presentasjonen:

1 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 Nasjonal historie •Vergerådsloven: Lov om behandling av forsømte barn av 6 juni 1896 •Barnevernloven: Lov om barnevern av 1953. •Lov om barneverntjenester av 1992.

2 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 Lov om barneverntjenester av 1992 Tre prinsipper: -rett hjelp til rett tid og til barnets beste. -det biologiske prinsipp -prinsippet om det mildeste inngrep

3 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 Målet med loven er å skape et effektivt barnevern som: •gjennom hjelpetiltak bidrar til at foreldrene blir i stand til å ta vare på barna sine •tar ansvar for barn under omsorg •sikrer barn og foreldre rettferdig og rettmessig behandling •ikke har ventelister og køer •kan gi akutt hjelp

4 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 Viktige punkter i loven •Rett hjelp til rett tid •Frister •Opplysningsplikt •Skille mellom hjelp og tvang •Inngrepskriterier •Styrket rettsikkerhet Bunkholdt og Sanbæk -98

5 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 omsorgssituasjon alle forhold en familie lever under som kan tenkes å ha betydning for barnas muligheter for å få dekket viktige behov. Det dreier seg om såvel familiens liv i vidt perspektiv, som holdninger og atferd som foreldrene viser i samspill med barna sine. Bunkholdt og Sandbæk -98

6 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 definisjon omsorgssvikt •Aktiv fysisk mishandling •Passiv fysisk mishandling •Aktiv psykisk mishandling •Passiv psykisk mishandling •Seksuelle overgrep og incest NOU 82:26/NOU 2000:12

7 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 Organisasjonskart barneverntjenesten Kristiansand

8 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 § 4-2. Meldinger til barneverntjenesten Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser etter § 4-3.

9 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 Saksgang i barnevernsaker •Melding 1 ukes frist  Henleggelse eller  Undersøkelse •Gjennomgang av melding: –ny kontakt med melder –Kontakt med foreldre og barn/ungdom –Sjekke i eget system –Vurdering av behov for midlertidig plassering/akutt inngripen.

10 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 Gjennomgang av melding •Målsetningen med gjennomgang av meldinger er å avklare om meldingen skal følges opp med undersøkelse eller henlegges. •Gjennomgang skal sikre at barn og ungdom i risikosituasjoner får rask bistand

11 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 Lukket meldingsgjennomgang/undersøkelse Meldinger om seksuelle overgrep eller grov mishandling er saker som krever spesielle forholdsregler.

12 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 § 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser. •Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf. frister inntatt i § 6-9. Undersøkelsen skal gjennomføres slik at den minst mulig skader noen som den berører, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier. Det skal legges vekt på å hindre at kunnskap om undersøkelsen blir spredt unødig. Foreldrene eller den barnet bor hos, kan ikke motsette seg at en undersøkelse som nevnt i første ledd blir gjennomført ved besøk i hjemmet. Barneverntjenesten, og sakkyndige som den har engasjert, kan kreve å få samtale med barnet i enerom. Hvis det foreligger mistanke om at barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, jf. § 4-12 første ledd bokstav c, kan barneverntjenesten gi pålegg om at barnet skal bringes til sykehus eller til annet sted for undersøkelse.§ 6-9 § 4-12

13 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 Saksgang i barnevernsak •Undersøkelse 3 mnd  henleggelse  hjelpetiltak •Frivillige hjelpetiltak, ingen tidsfrist, men krav om tiltaksplan og regelmessig evaluering. •Omsorgsovertakelse - sak fremmes for fylkesnemnda •Tvangsplassering av adferdsvanskelig ungdom

14 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 Disposisjon for omsorgsvurdering •Materielle forhold •Foreldrenes liv i et vidt perspektiv •Samspillet barn foreldre •Barnets fysiske og psykiske tilstand •Foreldrenes muligheter for utvikling og forandring Bunkholdt og Sandbæk -98

15 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 Vanligste hjelpetiltak: •Råd og veiledning: –Marthe Meo/TFF/PMTO/MST •Familieråd •Barnehage •Fritid m/ bistand •Tilsyn •Hjemmekonsulent •Avlastningshjem/Støttekontakt •Økonomisk hjelp

16 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 Aktivitet i barneverntjenesten i Kristiansand 2004 Meldinger til barnevernet: 522 Undersøkelser: 311 Barn i hjelpetiltak i hjemmet: ca 400 Barn med tiltak utenfor hjemmet: 180

17 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 •I 1955 5000 barn under omsorg tiltak: 0 •I 1982 5000 barn under omsorg tiltak: 5000 •I 2003 5000 barn under omsorg tiltak: 30000 Barnevernet 1955-2003

18 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 Foreldrefunksjonene 1.Evnen til å oppfatte barnet realistisk 2.Evnen til realistiske forventninger om de avhengighets- og følelsesmessige behov hos voksne barnet kan dekke. 3.Evnen til realistiske forventninger til barnets mestring. - innlevelse 4.Evnen til å engasjere seg positivt i samspill med barnet. 5.Evnen til empati med barnet 6.Evnen til å prioritere dekking av barnets behov fremfor egne. 7.Evnen til å bære egen smerte og frustrasjon uten å måtte avreagere på barnet.

19 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 Barnevernloven § 4-12 •Fylkesnemnda avgjør. •Vi må komme med konkrete forslag til slutning. •Vi kan gi utrykk for usikkerhet i forhold til enkeltdeler av saken. •Vi skal belyse saken også fra foreldrenes (partenes) side.

20 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 Terskel til barnevernet §4-4, frivillige hjelpetiltak §4-4 jfr. §4-12, pålagte tiltak i hjemmet §4-12 m.fl omsorgsovertakelse Terje Galtung

21 © B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 Noen utfordringer •Sette i gang tiltak raskt •Samarbeid med aktuelle instanser •Barneverntjenestens evige dilemma: hjelp-tvang.


Laste ned ppt "© B a r n e v e r n t j e n e s t e n K r i s t i a n s a n d Anne E. Skollevoll Barnevernvakt/ Mottak SSHF 09.12.05 Nasjonal historie •Vergerådsloven:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google