Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapportering til departementet Seminar NPH, 16. januar 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapportering til departementet Seminar NPH, 16. januar 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapportering til departementet Seminar NPH, 16. januar 2007

2 2 Kunnskapsdepartementet Rapportering til departementet •Hvordan brukes rapporteringen •Frister i 2007 •Endring i rapportering 2005-2006 •Gjennomgang rapporteringskrav –Vurdering av rapportering 2005 –Forventninger til rapportering 2006 •Rapportering for 2007

3 3 Kunnskapsdepartementet Hvordan brukes rapporteringen? •Finansieringssystemet •Arbeidet med statsbudsjettet •Tilstandsrapport for private høyskoler •Analyser og sammenlikninger

4 4 Kunnskapsdepartementet Frister i 2007 •Rapportering til DBH innen 15. februar •Foreløpig årsregnskap for 2006 innen 15. februar •Rapporterings- og søknadsdokument til KD innen 1. mars •Endelig årsregnskap for 2006 innen 1. juli •Økonomirapportering 1. halvår 2007 innen 15. august

5 5 Kunnskapsdepartementet Endring i rapportering 2005-2006 •Ny målstruktur for 2006 –Hovedmål –Delmål •Rapportering sterkere knyttet til måloppnåelse •Tiltak for å nå delmålene og grad av måloppnåelse •Enkeltområder som har betydning for oppfølging av hovedmålene •Rapporteringskrav for 2006 og 2007 finnes på DBH

6 6 Kunnskapsdepartementet Hovedmål 1: Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet 1.Resultater og utvikling av utdanningstilbudet 2.Kvalitetsutvikling av utdanningstilbudene 3.Internasjonalisering 4.Læringsmiljø

7 7 Kunnskapsdepartementet 1. Resultater og utvikling av utdanningstilbudet – tilstandsvurdering 2005 •Antall søknader til private høyskoler har økt siden 2002 •Opptakstallet har ikke steget parallelt med antall søknader •Antall registrerte studenter har sunket siden 2002 •Høyskoler som tilbyr sykepleierutdanning har økt mest i popularitet de siste årene

8 8 Kunnskapsdepartementet 1. Resultater og utvikling av utdanningstilbudet – eksempel: Utvikling i søknadstall og antall registrerte studenter ved private høyskoler

9 9 Kunnskapsdepartementet 1. Resultater og utvikling av utdanningstilbudet – forventninger til rapportering •Vurdering av rekrutteringen –Forklare utvikling i relevante data •Se dette i sammenheng med utdanningstilbudet

10 10 Kunnskapsdepartementet 2. Kvalitetsutvikling av utdanningstilbudene – tilstandsvurdering 2005 Mange av institusjonene var i ferd med å •Utvikle og ferdigstille kvalitetssikringssystem •Implementere utdanningsplaner •Testing av nye undervisnings- veilednings- og vurderingsformer •Svært stor spredning mellom private høyskoler når det gjelder effektivitet og gjennomføring. •Gjennomsnittlig studiepoeng per student i 2005 var 40,5 og gjennomsnittlig strykprosent var 7,4.

11 11 Kunnskapsdepartementet 2. Kvalitetsutvikling av utdanningstilbudene – eksempel: Studiepoeng per student ved private høyskoler

12 12 Kunnskapsdepartementet 2. Kvalitetsutvikling av utdanningstilbudene – forventninger til rapportering •Vurdering av implementering av elementer i kvalitetsreformen •Vurdere gjennomstrømning, kommentere svingninger •Rapporter strykprosent •Bedre tall for gjennomstrømning iht avtalt studieplan Nye tabeller i 2006: •Tabell 1.17 Fullføring på utvalgte utdanninger i hele 2006 •Tabell 1.18 Skikkethetsvurdering

13 13 Kunnskapsdepartementet 3. Internasjonalisering – tilstandsvurdering 2005 •17 av 26 private høyskoler hadde utvekslingsavtaler rapportert til DBH •14 av disse hadde inn og/eller utreisende studenter i 2005 •De aller fleste private høyskoler har svært få utvekslingsstudenter •Få engelskspråklige tilbud •Fint at også annen internasjonalisering blir kommentert •Ved de fleste private høyskoler er det her potensial for forbedring

14 14 Kunnskapsdepartementet 3. Internasjonalisering – eksempel: Uvikling i utvekslingsstudenter ved private høyskoler

15 15 Kunnskapsdepartementet 3. Internasjonalisering – forventninger til rapportering •Begrunnelse for grad av internasjonalisering •Utbytte av internasjonalisering

16 16 Kunnskapsdepartementet 4. Læringsmiljø – tilstandsvurdering 2005 •De aller fleste private høyskoler har opprettet læringsmiljøutvalg (LMU) og har en strategi i forhold til funksjonshemmede studenter •Implementering av LMU gjenstår mange steder •Enkelte institusjoner har ikke opprettet LMU eller rapporterer ikke på dette punktet •Et fåtall har heller ikke rapportert hva som gjøres i forhold til funksjonshemmede studenter

17 17 Kunnskapsdepartementet 4. Læringsmiljø – forventninger til rapportering •Utvikling i forhold til fjoråret •Strategier for forbedring

18 18 Kunnskapsdepartementet Hovedmål 2: Universiteter og høyskoler skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning og faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid •FoU-virksomhet generelt •Doktorgradsutdanning •Faglig ledelse •Internasjonalisering

19 19 Kunnskapsdepartementet 1. FoU-virksomhet generelt – tilstandsrapport 2005 og forventninger til rapportering •Bare noen få av de private høyskolene driver omfattende forskningsvirksomhet •De fleste av institusjonene har som mål å bli bedre på forskning og bedre de ansattes kompetanse •Rapporter på de punktene som er aktuelle for institusjonen •Hva er institusjonens strategi og fokus i forhold til FoU-arbeid

20 20 Kunnskapsdepartementet 2. Doktorgradsutdanning – tilstandsvurdering 2005 og forventninger til rapportering •Få institusjoner har egne doktorgradsavtaler •Flere institusjoner samarbeider med andre institusjoner om doktorgradsavtaler •En rekke faglige ansatte er inne i doktorgradsprogram ved andre institusjoner •Institusjoner det er aktuelt for rapporter om aktiviteten ved institusjonen og vurderer gjennomstrømning

21 21 Kunnskapsdepartementet 3. Faglig ledelse – forventninger til rapportering •Ny rapportering - fokusområde •Styrke faglig ledelse •Organisering i gode fagmiljøer

22 22 Kunnskapsdepartementet 4. Internasjonalisering – tilstandsvurdering 2005 og forventninger til rapportering •Med unntak av noen få institusjoner er det liten aktivitet blant de private høyskolene i 2005 •Hvordan vurderer institusjonene dette, ønskelig med mer aktivitet? •Ny tabell: Tabell 2.7 EU-finansierte prosjekter

23 23 Kunnskapsdepartementet Hovedmål 3: Universiteter og høyskoler skal være læresteder og forskningsinstitusjoner med integritet og evne til å møte behovene i samfunnet •Relevante utdanningstilbud •Formidling •Rekruttering

24 24 Kunnskapsdepartementet 1. Relevante utdanningstilbud – tilstandsvurdering 2005 og forventninger til rapportering •De fleste av de private høyskolene rapporterer om noe samarbeid med samfunns- og næringsliv i 2005 •De fleste av de private høyskolene har tilbud om etter- og videreutdanning •Ønsker mer vurderinger •Se dette i sammenheng med kvalitetssikringssystem

25 25 Kunnskapsdepartementet 2. Formidling – tilstandsvurdering 2005 og forventninger til rapportering •Rapportering om varierte former for formidling i 2005 •Noen av institusjonene rapporterte ikke på dette punktet •Rapportere alle former for formidling, også kunstnerisk utviklingsarbeid •Departementet arbeider med formidlingskomponent

26 26 Kunnskapsdepartementet 3. Rekruttering – tilstandsvurdering 2005 og forventninger til rapportering •De fleste private høyskolene hadde i 2005 ingen strategi for rekruttering av minoritetsspråklige •I hvilken grad har høyskolen oppfylt delmålet om økt rekruttering av minoritetsspråklige i 2006?

27 27 Kunnskapsdepartementet Økonomirapportering •Redegjøre for og vurdere institusjonens økonomiske stilling og fremtidsutsikter •Hvordan virker finansieringsmodellen inn på institusjonens økonomi? •Regnskapsavlegget skal rapporteres til DBH i tillegg til i budsjettdokumentet

28 28 Kunnskapsdepartementet Planer for 2007 •Planer for 2007 skal rapporteres i henhold til målstrukturen for 2007 som ble presentert i tildelingsbrevet •Departementet anmoder de private institusjonene til å utvikle egne mål og planer innenfor gjeldende målstruktur, som tydelig definerer den interne styringen og hvordan man ønsker å utvikle egen virksomhet

29 29 Kunnskapsdepartementet Oppsummering •Ikke bare oppramsinger, men også analyse og vurderinger •Kommenterer endringer i rapporteringsdata •Sikre gode rutiner for rapportering

30 30 Kunnskapsdepartementet Rapportering 2007 •Rapporteringskrav i tildelingsbrev for 2006 •Endringer i målstruktur og rapporteringskrav •Tabeller i budsjettrundskrivet blir ikke lenger tilsendt, men ligger i DBH •Utfylte tabeller skal ikke vedlegges budsjettdokumentet •Noen nye tabeller


Laste ned ppt "Rapportering til departementet Seminar NPH, 16. januar 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google