Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barne-og familietjenesten september 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barne-og familietjenesten september 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barne-og familietjenesten september 2009
Pedagogisk fagdag Barne-og familietjenesten september 2009

2 Barne- og familietjenesten 2009
Kommunalsjef oppvekst Enhetsleder Barnevern Helsetjenesten barn og unge Førskoleteam Ped.psyk. tjeneste team Team barn Team ungdom Team flyktn Fysio/ergo jordmor skolehelse helsestasjon vaksinasjon Spes.ped- Saks- beghandling Grunnskole Førskole Logopeder Barne- og familietjenesten 2009 Barne-og familietjenesten september 2009

3 Barne-og familietjenesten september 2009
VISJON RETT HJELP TIL RETT TID HOVEDMÅL BaFa er et tverrfaglig ressurssenter som bidrar til helhetlige, forebyggende og samordnende tiltakskjeder for brukerne. BaFa er rådgivende og veiledende, og tar ansvar for nødvendige tiltak. BaFa arbeider sammen med kommunen for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge. Barne-og familietjenesten september 2009

4 Forventninger til BaFa
Spesialistkompetanse- på nivå med 2.linje.. Forskningsbaserte tiltak Tilgjengelighet i vid forstand Dokumentasjonstrykk (rutiner, rapporteringer, internkontroll og tilsyn) Lavere terskel Raskere saksbehandling Mer samordnet og bedre koordinering (kordinerende enhet) Billigere i drift! Barne-og familietjenesten september 2009

5 Barne-og familietjenesten september 2009
Demografi Barn og unge :4546 (24,6%) Fødselstall : 213 B-0-17 med ikke-vestlig bakgr : 160 Antall barn i barnehage :1068 Antall elever i grunnskolen : 2377 Barne-og familietjenesten september 2009

6 Barne-og familietjenesten september 2009
Universelle, primær- forebyggende tiltak Selekterte, Sekundær- forebyggende tiltak Indikerte, tertiærforebyggende tiltak, behandling og rehabilitering 80% 15-20% 5% ”Normalbefolkning” I risiko Manifesterte problem Barne-og familietjenesten september 2009

7 Antatte behov i Levanger
Barne-og familietjenesten september 2009

8 Noen tall fra tjenesteproduksjonen i 2008:
Andel barn 0-17 med barnevernstiltak : 5,6% (254) Driftsutg til forebyggende helsetiltak 0-18: 77,5 av landsgj.sn Antall barn: Spesialundervisning 6-16 : 250 ( 6,5% av elevtall) Aktive saker i PPT (6-16) : 450 (18,9% av elevtall) Spesialpedagogisk hjelp 0-5 : 21 (1,5% av barn 0-5) Aktive saker i PPT (0-5) : 64 (4,5% av barn 0-5) Antall barn m. tildelt ekstra tilskudd : 36 (3,37% av barn i bhg) Barne-og familietjenesten september 2009

9 Barne-og familietjenesten september 2009
Aktuelle tall 0-6 Antall barn 0-6 år: 1400 20% : 280 5% : 70 Hvor mange når vi i dag? Barn med spesialpedagogisk hjelp: 22 Antall barn ”øremerka”: 50 Helsestasjon: Alle I barnehager: 1068 barn Barnevern: 6 meld fra barnehager Barne-og familietjenesten september 2009

10 Barne-og familietjenesten september 2009
Helsetjenesten for barn og unge Lavterskeltilbud, primær-, sekundær,- og tertiær- forebyggende tjeneste for barn, unge og familier 0-20 år. Svangerskapskontroll Helsestasjon 0-6 Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Fysio- og ergoterapi for barn Smittevern, Reisevaksinasjon Lovpålagt tilbud, frivillig bruk av tjenestene, finansiert av kommunen. Barne-og familietjenesten september 2009

11 Helsetjenesten for barn og unge aktivitet målt i antall konsultasjoner
Barne-og familietjenesten september 2009

12 Fordeling årsverk per tjeneste
Barne-og familietjenesten september 2009

13 Barne-og familietjenesten september 2009
Pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT) Sekundær,- og tertiær- forebyggende tjeneste for barn, unge og familier år. Selektert v. henvisninger, finansiert av kommunen. Barne-og familietjenesten september 2009

14 Barne-og familietjenesten september 2009
Henvisninger til PPT Barne-og familietjenesten september 2009

15 Barne-og familietjenesten september 2009
Årsverk PPT Barne-og familietjenesten september 2009

16 Aktuelle utfordringer, PPT
40 elever på venteliste for utredning per dato,- inntil 15 mnds venteliste Språk/kommunikasjon, atferdsproblematikk, konsentrasjonsvansker, lese/skrivevansker, klassemiljøproblematikk Stort behov for veiledning til foreldre, ped.personale (kontaktlærere, spes.ped.lærere, førskolelærere) og assistenter i skole og barnehage. Barne-og familietjenesten september 2009

17 Barne-og familietjenesten september 2009
Barnevern Sekundær-og tertiærforebyggende tjeneste på selektert og indikert nivå. Basert på meldinger utenfra. Tiltak finansiert av kommune og stat. Barne-og familietjenesten september 2009

18 Utvikling meldinger og tiltak barnevern 1999-2009
Barne-og familietjenesten september 2009

19 Hvor kommer meldinger fra? (2008)
Barne-og familietjenesten september 2009

20 Barnevern-meldinger/henleggelser
Barne-og familietjenesten september 2009

21 Barne-og familietjenesten september 2009
Barnevern-årsverk Barne-og familietjenesten september 2009

22 Aktuelle utfordringer barnevern
Fristoverskridelser i undersøkelser pga stor pågang av nye alvorlige meldinger (21 meld på vent per dato) Høyt kostnadsnivå ift budsjett pga mange barn med tiltak Faglig oppfølging av og refusjon ift mottak for enslig mindreårige, forsterket avdeling og bosatte flyktninger Mangler barnevernvakt i Levanger, Verdal og Frosta. Bedre arbeid med dokumentasjon og evaluering av tiltak. Oppfølging og utvikling av fosterhjemsarbeid og tilsynsførere Faglig og personalmessig oppfølging, økonomi og samordne utadrettet virksomhet og Informasjon Barne-og familietjenesten september 2009

23 Budsjett og regnskap barnevern 1999-2009
Barne-og familietjenesten september 2009

24 Barne-og familietjenesten september 2009
Eksempel på kostnader ved institusjonsplasseringer kommune-stat (BUFetat) Barne-og familietjenesten september 2009

25 Kostnadsbildet i BaFa-symptomatisk?
Barne-og familietjenesten september 2009

26 Tidlig innsats krever målrettet innsats over tid
Barne-og familietjenesten september 2009

27 Utfordringer framover
Drukner barn i eldrebølgen? Håndtere pågang/økning av barn, unge og foreldre som trenger hjelp, råd- og veiledning, bekymringsmeldinger og henvisninger til hjelpetjenestene i 1.linje innenfor stramme rammer.. Håndtere akuttsaker Håndtere nye oppgaver og kvalitetskrav fra staten –og betale regninga Barne-og familietjenesten september 2009

28 Svarene..rett hjelp til rett tid
Klare og samstemte mål og prioriteringer. Utbredt kompetanse til å se, stille spørsmål, avdekke- og å handle. Familien som ett system Omfattende lavterskeltilbud i helsestasjon/ familiens hus, i barnehage og skole. Bruk av metoder som foreldretrening, familieveiledning og familie- og nettverksmøter. Systemtiltak og individtiltak - to sider av samme sak. Barne-og familietjenesten september 2009

29 Barne-og familietjenesten september 2009
Hva gjør vi i dag? Satsing 0-6: Prosjekt i BaFa, i tillegg til deltakelse i arbeidsgruppe 0-6 i oppvekstplanen. Førskoleteam: Koordinerer alle tiltak for førskolebarn på selektert og indikert nivå, herunder Individuell plan. (koordinerende enhet) Samarbeider tett med helsestasjon, BaFa-psykolog, PPT, Barnevern, barnehager og 2. linje. Driver omfattende kartlegging, kompetanseutvikling og tiltaksutvikling. MÅL: Familiens hus Barne-og familietjenesten september 2009


Laste ned ppt "Barne-og familietjenesten september 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google