Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barne-og familietjenesten september 20091 Pedagogisk fagdag 23.09.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barne-og familietjenesten september 20091 Pedagogisk fagdag 23.09.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barne-og familietjenesten september 20091 Pedagogisk fagdag 23.09.09

2 Barne-og familietjenesten september 20092 Barne- og familietjenesten 2009 Kommunalsjef oppvekst Enhetsleder Barnevern Helsetjenesten barn og unge Førskoleteam Ped.psyk. tjeneste team Team barn Team ungdom Team flyktn Fysio/ergo jordmor skolehelse helsestasjon vaksinasjon Spes.ped- team Saks- beghandling Grunnskole Førskole Logopeder

3 Barne-og familietjenesten september 20093 VISJON RETT HJELP TIL RETT TID HOVEDMÅL BaFa er et tverrfaglig ressurssenter som bidrar til helhetlige, forebyggende og samordnende tiltakskjeder for brukerne. BaFa er rådgivende og veiledende, og tar ansvar for nødvendige tiltak. BaFa arbeider sammen med kommunen for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.

4 Barne-og familietjenesten september 20094 Forventninger til BaFa Spesialistkompetanse- på nivå med 2.linje.. Forskningsbaserte tiltak Tilgjengelighet i vid forstand Dokumentasjonstrykk (rutiner, rapporteringer, internkontroll og tilsyn) Lavere terskel Raskere saksbehandling Mer samordnet og bedre koordinering (kordinerende enhet) Billigere i drift!

5 Barne-og familietjenesten september 20095 Demografi Barn og unge 0-18:4546 (24,6%) Fødselstall 2008: 213 B-0-17 med ikke-vestlig bakgr: 160 Antall barn i barnehage:1068 Antall elever i grunnskolen: 2377

6 Barne-og familietjenesten september 20096 80% 15-20% 5% ”Normalbefolkning” I risiko Manifesterte problem Universelle, primær- forebyggende tiltak Selekterte, Sekundær- forebyggende tiltak Indikerte, tertiærforebyggende tiltak, behandling og rehabilitering

7 Barne-og familietjenesten september 20097 Antatte behov i Levanger

8 Barne-og familietjenesten september 20098 Noen tall fra tjenesteproduksjonen i 2008: Andel barn 0-17 med barnevernstiltak : 5,6% (254) Driftsutg til forebyggende helsetiltak 0-18: 77,5 av landsgj.sn Antall barn: Spesialundervisning 6-16: 250 ( 6,5% av elevtall) Aktive saker i PPT (6-16): 450 (18,9% av elevtall) Spesialpedagogisk hjelp 0-5: 21 (1,5% av barn 0-5) Aktive saker i PPT (0-5): 64 (4,5% av barn 0-5) Antall barn m. tildelt ekstra tilskudd : 36 (3,37% av barn i bhg)

9 Barne-og familietjenesten september 20099 Aktuelle tall 0-6 Antall barn 0-6 år: 1400 20%: 280 5%: 70 Hvor mange når vi i dag? Barn med spesialpedagogisk hjelp: 22 Antall barn ”øremerka”: 50 Helsestasjon: Alle I barnehager: 1068 barn Barnevern: 6 meld fra barnehager

10 Barne-og familietjenesten september 200910 Helsetjenesten for barn og unge Lavterskeltilbud, primær-, sekundær,- og tertiær- forebyggende tjeneste for barn, unge og familier 0-20 år. Svangerskapskontroll Helsestasjon 0-6 Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Fysio- og ergoterapi for barn Smittevern, Reisevaksinasjon Lovpålagt tilbud, frivillig bruk av tjenestene, finansiert av kommunen.

11 Barne-og familietjenesten september 200911 Helsetjenesten for barn og unge aktivitet målt i antall konsultasjoner

12 Barne-og familietjenesten september 200912 Fordeling årsverk per tjeneste

13 Barne-og familietjenesten september 200913 Pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT) Sekundær,- og tertiær- forebyggende tjeneste for barn, unge og familier 0-16 år. Selektert v. henvisninger, finansiert av kommunen.

14 Barne-og familietjenesten september 200914 Henvisninger til PPT 2005-2009

15 Barne-og familietjenesten september 200915 Årsverk PPT 2005-2009

16 Barne-og familietjenesten september 200916 Aktuelle utfordringer, PPT 40 elever på venteliste for utredning per dato,- inntil 15 mnds venteliste Språk/kommunikasjon, atferdsproblematikk, konsentrasjonsvansker, lese/skrivevansker, klassemiljøproblematikk Stort behov for veiledning til foreldre, ped.personale (kontaktlærere, spes.ped.lærere, førskolelærere) og assistenter i skole og barnehage.

17 Barne-og familietjenesten september 200917 Barnevern Sekundær-og tertiærforebyggende tjeneste på selektert og indikert nivå. Basert på meldinger utenfra. Tiltak finansiert av kommune og stat.

18 Barne-og familietjenesten september 200918 Utvikling meldinger og tiltak barnevern 1999-2009

19 Barne-og familietjenesten september 200919 Hvor kommer meldinger fra? (2008)

20 Barne-og familietjenesten september 200920 Barnevern- meldinger/henleggelser

21 Barne-og familietjenesten september 200921 Barnevern-årsverk

22 Barne-og familietjenesten september 200922 Aktuelle utfordringer barnevern Fristoverskridelser i undersøkelser pga stor pågang av nye alvorlige meldinger (21 meld på vent per dato) Høyt kostnadsnivå ift budsjett pga mange barn med tiltak Faglig oppfølging av og refusjon ift mottak for enslig mindreårige, forsterket avdeling og bosatte flyktninger Mangler barnevernvakt i Levanger, Verdal og Frosta. Bedre arbeid med dokumentasjon og evaluering av tiltak. Oppfølging og utvikling av fosterhjemsarbeid og tilsynsførere Faglig og personalmessig oppfølging, økonomi og samordne utadrettet virksomhet og Informasjon

23 Barne-og familietjenesten september 200923 Budsjett og regnskap barnevern 1999-2009

24 Barne-og familietjenesten september 200924 Eksempel på kostnader ved institusjonsplasseringer kommune- stat (BUFetat)

25 Barne-og familietjenesten september 200925 Kostnadsbildet i BaFa- symptomatisk?

26 Barne-og familietjenesten september 200926 Tidlig innsats krever målrettet innsats over tid

27 Barne-og familietjenesten september 200927 Utfordringer framover Drukner barn i eldrebølgen? Håndtere pågang/økning av barn, unge og foreldre som trenger hjelp, råd- og veiledning, bekymringsmeldinger og henvisninger til hjelpetjenestene i 1.linje innenfor stramme rammer.. Håndtere akuttsaker Håndtere nye oppgaver og kvalitetskrav fra staten –og betale regninga

28 Barne-og familietjenesten september 200928 Svarene..rett hjelp til rett tid Klare og samstemte mål og prioriteringer. Utbredt kompetanse til å se, stille spørsmål, avdekke- og å handle. Familien som ett system Omfattende lavterskeltilbud i helsestasjon/ familiens hus, i barnehage og skole. Bruk av metoder som foreldretrening, familieveiledning og familie- og nettverksmøter. Systemtiltak og individtiltak - to sider av samme sak.

29 Barne-og familietjenesten september 200929 Hva gjør vi i dag? Satsing 0-6: Prosjekt i BaFa, i tillegg til deltakelse i arbeidsgruppe 0-6 i oppvekstplanen. Førskoleteam: Koordinerer alle tiltak for førskolebarn på selektert og indikert nivå, herunder Individuell plan. (koordinerende enhet) Samarbeider tett med helsestasjon, BaFa-psykolog, PPT, Barnevern, barnehager og 2. linje. Driver omfattende kartlegging, kompetanseutvikling og tiltaksutvikling. MÅL: Familiens hus


Laste ned ppt "Barne-og familietjenesten september 20091 Pedagogisk fagdag 23.09.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google