Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barne-og familietjenesten september 20091 Pedagogisk fagdag 23.09.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barne-og familietjenesten september 20091 Pedagogisk fagdag 23.09.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barne-og familietjenesten september Pedagogisk fagdag

2 Barne-og familietjenesten september Barne- og familietjenesten 2009 Kommunalsjef oppvekst Enhetsleder Barnevern Helsetjenesten barn og unge Førskoleteam Ped.psyk. tjeneste team Team barn Team ungdom Team flyktn Fysio/ergo jordmor skolehelse helsestasjon vaksinasjon Spes.ped- team Saks- beghandling Grunnskole Førskole Logopeder

3 Barne-og familietjenesten september VISJON RETT HJELP TIL RETT TID HOVEDMÅL BaFa er et tverrfaglig ressurssenter som bidrar til helhetlige, forebyggende og samordnende tiltakskjeder for brukerne. BaFa er rådgivende og veiledende, og tar ansvar for nødvendige tiltak. BaFa arbeider sammen med kommunen for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.

4 Barne-og familietjenesten september Forventninger til BaFa Spesialistkompetanse- på nivå med 2.linje.. Forskningsbaserte tiltak Tilgjengelighet i vid forstand Dokumentasjonstrykk (rutiner, rapporteringer, internkontroll og tilsyn) Lavere terskel Raskere saksbehandling Mer samordnet og bedre koordinering (kordinerende enhet) Billigere i drift!

5 Barne-og familietjenesten september Demografi Barn og unge 0-18:4546 (24,6%) Fødselstall 2008: 213 B-0-17 med ikke-vestlig bakgr: 160 Antall barn i barnehage:1068 Antall elever i grunnskolen: 2377

6 Barne-og familietjenesten september % 15-20% 5% ”Normalbefolkning” I risiko Manifesterte problem Universelle, primær- forebyggende tiltak Selekterte, Sekundær- forebyggende tiltak Indikerte, tertiærforebyggende tiltak, behandling og rehabilitering

7 Barne-og familietjenesten september Antatte behov i Levanger

8 Barne-og familietjenesten september Noen tall fra tjenesteproduksjonen i 2008: Andel barn 0-17 med barnevernstiltak : 5,6% (254) Driftsutg til forebyggende helsetiltak 0-18: 77,5 av landsgj.sn Antall barn: Spesialundervisning 6-16: 250 ( 6,5% av elevtall) Aktive saker i PPT (6-16): 450 (18,9% av elevtall) Spesialpedagogisk hjelp 0-5: 21 (1,5% av barn 0-5) Aktive saker i PPT (0-5): 64 (4,5% av barn 0-5) Antall barn m. tildelt ekstra tilskudd : 36 (3,37% av barn i bhg)

9 Barne-og familietjenesten september Aktuelle tall 0-6 Antall barn 0-6 år: %: 280 5%: 70 Hvor mange når vi i dag? Barn med spesialpedagogisk hjelp: 22 Antall barn ”øremerka”: 50 Helsestasjon: Alle I barnehager: 1068 barn Barnevern: 6 meld fra barnehager

10 Barne-og familietjenesten september Helsetjenesten for barn og unge Lavterskeltilbud, primær-, sekundær,- og tertiær- forebyggende tjeneste for barn, unge og familier 0-20 år. Svangerskapskontroll Helsestasjon 0-6 Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Fysio- og ergoterapi for barn Smittevern, Reisevaksinasjon Lovpålagt tilbud, frivillig bruk av tjenestene, finansiert av kommunen.

11 Barne-og familietjenesten september Helsetjenesten for barn og unge aktivitet målt i antall konsultasjoner

12 Barne-og familietjenesten september Fordeling årsverk per tjeneste

13 Barne-og familietjenesten september Pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT) Sekundær,- og tertiær- forebyggende tjeneste for barn, unge og familier 0-16 år. Selektert v. henvisninger, finansiert av kommunen.

14 Barne-og familietjenesten september Henvisninger til PPT

15 Barne-og familietjenesten september Årsverk PPT

16 Barne-og familietjenesten september Aktuelle utfordringer, PPT 40 elever på venteliste for utredning per dato,- inntil 15 mnds venteliste Språk/kommunikasjon, atferdsproblematikk, konsentrasjonsvansker, lese/skrivevansker, klassemiljøproblematikk Stort behov for veiledning til foreldre, ped.personale (kontaktlærere, spes.ped.lærere, førskolelærere) og assistenter i skole og barnehage.

17 Barne-og familietjenesten september Barnevern Sekundær-og tertiærforebyggende tjeneste på selektert og indikert nivå. Basert på meldinger utenfra. Tiltak finansiert av kommune og stat.

18 Barne-og familietjenesten september Utvikling meldinger og tiltak barnevern

19 Barne-og familietjenesten september Hvor kommer meldinger fra? (2008)

20 Barne-og familietjenesten september Barnevern- meldinger/henleggelser

21 Barne-og familietjenesten september Barnevern-årsverk

22 Barne-og familietjenesten september Aktuelle utfordringer barnevern Fristoverskridelser i undersøkelser pga stor pågang av nye alvorlige meldinger (21 meld på vent per dato) Høyt kostnadsnivå ift budsjett pga mange barn med tiltak Faglig oppfølging av og refusjon ift mottak for enslig mindreårige, forsterket avdeling og bosatte flyktninger Mangler barnevernvakt i Levanger, Verdal og Frosta. Bedre arbeid med dokumentasjon og evaluering av tiltak. Oppfølging og utvikling av fosterhjemsarbeid og tilsynsførere Faglig og personalmessig oppfølging, økonomi og samordne utadrettet virksomhet og Informasjon

23 Barne-og familietjenesten september Budsjett og regnskap barnevern

24 Barne-og familietjenesten september Eksempel på kostnader ved institusjonsplasseringer kommune- stat (BUFetat)

25 Barne-og familietjenesten september Kostnadsbildet i BaFa- symptomatisk?

26 Barne-og familietjenesten september Tidlig innsats krever målrettet innsats over tid

27 Barne-og familietjenesten september Utfordringer framover Drukner barn i eldrebølgen? Håndtere pågang/økning av barn, unge og foreldre som trenger hjelp, råd- og veiledning, bekymringsmeldinger og henvisninger til hjelpetjenestene i 1.linje innenfor stramme rammer.. Håndtere akuttsaker Håndtere nye oppgaver og kvalitetskrav fra staten –og betale regninga

28 Barne-og familietjenesten september Svarene..rett hjelp til rett tid Klare og samstemte mål og prioriteringer. Utbredt kompetanse til å se, stille spørsmål, avdekke- og å handle. Familien som ett system Omfattende lavterskeltilbud i helsestasjon/ familiens hus, i barnehage og skole. Bruk av metoder som foreldretrening, familieveiledning og familie- og nettverksmøter. Systemtiltak og individtiltak - to sider av samme sak.

29 Barne-og familietjenesten september Hva gjør vi i dag? Satsing 0-6: Prosjekt i BaFa, i tillegg til deltakelse i arbeidsgruppe 0-6 i oppvekstplanen. Førskoleteam: Koordinerer alle tiltak for førskolebarn på selektert og indikert nivå, herunder Individuell plan. (koordinerende enhet) Samarbeider tett med helsestasjon, BaFa-psykolog, PPT, Barnevern, barnehager og 2. linje. Driver omfattende kartlegging, kompetanseutvikling og tiltaksutvikling. MÅL: Familiens hus


Laste ned ppt "Barne-og familietjenesten september 20091 Pedagogisk fagdag 23.09.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google