Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det kommunale og det statlige barnevern

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det kommunale og det statlige barnevern"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det kommunale og det statlige barnevern
Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene

2 Hvem utgjør ”barnevernet”?
Kurs offentlige anskaffelser | 2006 1. Departementet 2. BUF-direktorat 3. BUF-etat - Regionkontorer - Fagteam

3 Kommunens oppgaver/ansvar
Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Barnevernloven § 2-1: Kommunens oppgaver Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven som ikke er lagt til et statlig organ. KS Omstilling og konkurranse

4 Kort forklart betyr dette:
Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Kommunen har ansvaret for 100% av barna. Kommunen har ansvaret for alt forebyggende arbeid og all hjelp i hjemmet. (dog har staten noen tilbud ad hjelp i hjemmet) Kommunen ansvar for å fremme tvangssaker. Kommunen ansvar for å følge opp barn under omsorg.

5 Kurs offentlige anskaffelser | 2006
§ 2-3 Statlige barnevernmyndigheters oppgaver og myndighet Departementet har det overordnede ansvaret. Statlig regional myndighet (= BUFdir/etat) skal a) etter anmodning fra kommunen bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet, b) ha ansvar for rekruttering og formidling av fosterhjem, c) ha ansvar for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og generell veiledning.        Kurs offentlige anskaffelser | 2006 KS Omstilling og konkurranse

6 Staten også ansvar for:
Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Institusjoner for barn – bvl. § 5-1 Inntak i og utskrivning fra institusjon – bvl. § 5-4 Kommunene skal ”søke” BUFetat om institusjonsplass Kommunen avgjør AT barnet har behov for plass BUFetat avgjør hvilken institusjon barnet får plass på Kontroll med (godkjenning av) private og kommunale institusjoner – bvl. § 5-8

7 2008: Evaluering av de statlige fagteamene
Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Hva og hvordan? Fokus på utviklingsråd: Samarbeid stat – kommune Holdninger Avtaler – generelle og konkrete Faste møter/kontaktpersoner Mer bevisst på roller og prioriteringer Bedre samordning fagteam - fosterhjemstjenesten

8 Tvistetemaer kommune - stat
Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Oppfølging/samarbeid - generelt Likeverdighet og forventninger Tilbud om institusjonsplasser Når og hvilket tilbud? Hvem har ansvaret i ”grå-sone”-saker? Har barnet rett på barneverntiltak eller skal tilbud gis etter annen lovgivning?

9 Tvisteløsningsmekanisme
Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Det skal opprettes tvisteløsningsnemnd Hvorfor? Må avgjøre; Lovforankret eller ikke? Hvilke saker skal behandles? Nemndas sammensetning og saksbehandlingen? Samarbeid departementet (BLD) - KS

10 Kurs offentlige anskaffelser | 2006
Oppfordring! Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Skap gode forutsetninger for samarbeid mellom kommunalt og statlig barnevern! Still krav både statlige tjenester og til deres egne tjenester Etabler rutiner som sikrer at konflikter mellom stat og kommune ikke går utover barna og deres familier!

11 Ansvarsfordelingen i kommunen
Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene

12 Ikke helt all makt i denne sal!
Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Utgangspunkt kommuneloven § 6: ”Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale organer. De treffer vedtak på vegne av kommunen eller fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. ” MEN

13 Gjelder ikke fullt ut ifht barnevern
Bvl. § 2-1: Kommunestyret kan beslutte at oppgaver som følger av denne loven skal legges til et folkevalgt organ. 4 Dette organet, som ikke kan være kommunestyret, skal ved behandling av klientsaker ha 5 medlemmer.        I hver kommune skal det være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter denne loven.       Administrasjonen skal utføre det daglige løpende arbeid, herunder a) gi råd og veiledning, b) treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak, jf. annet ledd, c) forberede saker for behandling i fylkesnemnda, 5 d) iverksette og følge opp tiltak. Kurs offentlige anskaffelser | 2006

14 Hvorfor fravikes hovedregelen?
Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Hva gjør barnevernet annerledes? Barnevernet skal handle til barnets beste Barnets beste kan stride mot andre kommunale interesser Barnevernet en ”rett til å være gjenstridig” Men barnevernet har også generelle oppgaver (ikke knyttet til enkeltbarn)

15 Kurs offentlige anskaffelser | 2006
Betydning? Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Barnevernfaglige spørsmål i enkeltsaker kan ikke overprøves av andre i kommunen. Barnevernleder evt. politisk utvalg vurderer om sak skal fremmes for Fylkesnemnda. Ingen betydning for retten til å gå til sak – Rt side 849 Ingen betydning for øvrige forhold Personalforvaltning Økonomiske ressurser Saker som ikke er enkeltsaker

16 Hvilket ansvar har så kommunestyret for barnevernet?
Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine Kommunestyret er og blir det ansvarlige organ i kommunen! Ansvar for å ha forsvarlig drift Ansvar for å sikre koordinering i forhold til andre tjenester Ansvaret for nødvendig opplæring av barneverntjenestens personell Alminnelig personalansvar

17 Barnevernet og de andre
Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Bevissthet i forhold til hvilken tjeneste barnet/familien har rett på Ikke slik at barnevernet skal yte alle tjenester når de først er inne I mange tilfeller vil barnet ha rett på ulikt tjenester Ikke bedre med intern uenighet enn med uenighet med staten

18 Er ordfører og rådmann seg sitt ansvar bevisst?
Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Hvor ofte debatterer kommunestyret barnevern utenom budsjettsakene? Forebyggende barnevern contra enkeltsaker Hvilken støtte gir rådmann/ordfører til sin barnevernadministrasjon? Hvordan legger ledelsen til rette for samarbeid?

19 Skal barnevernet være kommunens stolthet?
Kurs offentlige anskaffelser | 2006


Laste ned ppt "Det kommunale og det statlige barnevern"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google