Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det kommunale og det statlige barnevern Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det kommunale og det statlige barnevern Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det kommunale og det statlige barnevern Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene

2 KS Advokatene Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Hvem utgjør ”barnevernet”? BARNE- VERNET! KOMMUNALT BARNEVERN FYLKESNEMNDENEFYLKESMENNENE STATLIG BARNEVERN 1. Departementet 2. BUF-direktorat 3. BUF-etat - Regionkontorer - Fagteam

3 KS Advokatene Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Kommunens oppgaver/ansvar Barnevernloven § 2-1: Kommunens oppgaver Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven som ikke er lagt til et statlig organ.

4 KS Advokatene Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Kort forklart betyr dette: •Kommunen har ansvaret for 100% av barna. •Kommunen har ansvaret for alt forebyggende arbeid og all hjelp i hjemmet. (dog har staten noen tilbud ad hjelp i hjemmet) •Kommunen ansvar for å fremme tvangssaker. •Kommunen ansvar for å følge opp barn under omsorg.

5 KS Advokatene Kurs offentlige anskaffelser | 2006 § 2-3Statlige barnevernmyndigheters oppgaver og myndighet Departementet har det overordnede ansvaret. Statlig regional myndighet (= BUFdir/etat) skal a)etter anmodning fra kommunen bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet, b)ha ansvar for rekruttering og formidling av fosterhjem, c)ha ansvar for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og generell veiledning.

6 KS Advokatene Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Staten også ansvar for: •Institusjoner for barn – bvl. § 5-1 •Inntak i og utskrivning fra institusjon – bvl. § 5-4 –Kommunene skal ”søke” BUFetat om institusjonsplass •Kommunen avgjør AT barnet har behov for plass •BUFetat avgjør hvilken institusjon barnet får plass på •Kontroll med (godkjenning av) private og kommunale institusjoner – bvl. § 5-8

7 KS Advokatene Kurs offentlige anskaffelser | 2006 2008: Evaluering av de statlige fagteamene •Hva og hvordan? •Fokus på utviklingsråd: –Samarbeid stat – kommune •Holdninger •Avtaler – generelle og konkrete •Faste møter/kontaktpersoner –Mer bevisst på roller og prioriteringer –Bedre samordning fagteam - fosterhjemstjenesten

8 KS Advokatene Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Tvistetemaer kommune - stat •Oppfølging/samarbeid - generelt –Likeverdighet og forventninger •Tilbud om institusjonsplasser –Når og hvilket tilbud? •Hvem har ansvaret i ”grå-sone”-saker? –Har barnet rett på barneverntiltak eller skal tilbud gis etter annen lovgivning?

9 KS Advokatene Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Tvisteløsningsmekanisme •Det skal opprettes tvisteløsningsnemnd –Hvorfor ? –Må avgjøre; •Lovforankret eller ikke? •Hvilke saker skal behandles? •Nemndas sammensetning og saksbehandlingen? –Samarbeid departementet (BLD) - KS

10 KS Advokatene Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Oppfordring! •Skap gode forutsetninger for samarbeid mellom kommunalt og statlig barnevern! •Still krav både statlige tjenester og til deres egne tjenester •Etabler rutiner som sikrer at konflikter mellom stat og kommune ikke går utover barna og deres familier!

11 Ansvarsfordelingen i kommunen Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene

12 KS Advokatene Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Ikke helt all makt i denne sal! •Utgangspunkt kommuneloven § 6: ”Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale organer. De treffer vedtak på vegne av kommunen eller fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. ” MEN

13 KS Advokatene Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Gjelder ikke fullt ut ifht barnevern Bvl. § 2-1: Kommunestyret kan beslutte at oppgaver som følger av denne loven skal legges til et folkevalgt organ. 4 Dette organet, som ikke kan være kommunestyret, skal ved behandling av klientsaker ha 5 medlemmer. I hver kommune skal det være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter denne loven. Administrasjonen skal utføre det daglige løpende arbeid, herunder a) gi råd og veiledning, b) treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak, jf. annet ledd, c) forberede saker for behandling i fylkesnemnda, 5 d) iverksette og følge opp tiltak.

14 KS Advokatene Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Hvorfor fravikes hovedregelen? •Hva gjør barnevernet annerledes? –Barnevernet skal handle til barnets beste –Barnets beste kan stride mot andre kommunale interesser –Barnevernet en ”rett til å være gjenstridig” –Men barnevernet har også generelle oppgaver (ikke knyttet til enkeltbarn)

15 KS Advokatene Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Betydning? •Barnevernfaglige spørsmål i enkeltsaker kan ikke overprøves av andre i kommunen. •Barnevernleder evt. politisk utvalg vurderer om sak skal fremmes for Fylkesnemnda. •Ingen betydning for retten til å gå til sak – Rt. 2008 side 849 •Ingen betydning for øvrige forhold –Personalforvaltning –Økonomiske ressurser –Saker som ikke er enkeltsaker

16 KS Advokatene Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Hvilket ansvar har så kommunestyret for barnevernet? •Internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine –Kommunestyret er og blir det ansvarlige organ i kommunen! –Ansvar for å ha forsvarlig drift –Ansvar for å sikre koordinering i forhold til andre tjenester •Ansvaret for nødvendig opplæring av barneverntjenestens personell •Alminnelig personalansvar

17 KS Advokatene Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Barnevernet og de andre •Bevissthet i forhold til hvilken tjeneste barnet/familien har rett på •Ikke slik at barnevernet skal yte alle tjenester når de først er inne •I mange tilfeller vil barnet ha rett på ulikt tjenester •Ikke bedre med intern uenighet enn med uenighet med staten

18 KS Advokatene Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Er ordfører og rådmann seg sitt ansvar bevisst? •Hvor ofte debatterer kommunestyret barnevern utenom budsjettsakene? •Forebyggende barnevern contra enkeltsaker •Hvilken støtte gir rådmann/ordfører til sin barnevernadministrasjon? •Hvordan legger ledelsen til rette for samarbeid?

19 KS Advokatene Kurs offentlige anskaffelser | 2006 Skal barnevernet være kommunens stolthet?


Laste ned ppt "Det kommunale og det statlige barnevern Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google