Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IA avtalen -Innholdsfortegnelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IA avtalen -Innholdsfortegnelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 IA Avtalen – tillitsvalgtsopplæring for Akademikernes medlemsforeninger

2 IA avtalen -Innholdsfortegnelse
Bakgrunn – grunnlaget for avtalen Innhold i avtalen Arbeidsmiljøloven og IA HMS Tillitsvalgtes rolle og IA avtalen lokalt Spesielt om ulike tariffområder Stat HSH Spekter Privat Legenes rolle

3 IA avtalen - bakgrunn Om avtalen Parter i avtalen
IA-avtalen er et virkemiddel for å få til et mer inkluderende arbeidsliv og forebygge overgangen fra arbeid til trygd. Gjennom avtalen er det satt fokus på å redusere sykefraværet og uførepensjoneringen, øke avgangsalderen i arbeidslivet og sikre rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og andre utsatte grupper i arbeidslivet. Den nye IA-avtalen gjelder fra 1. mars 2010 til 31. desember Avtalen omfatter endringer i lover og regelverk. Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven ble iverksatt 1 juli 2011. Parter i avtalen Avtalen ble inngått mellom regjeringen ved arbeids- og inkluderingsministeren og arbeidsgiverorganisasjonene ved NHO, HSH, KS, NAVO og staten som arbeidsgiver v/fornyingsministeren, og arbeidstakerorganisasjonene ved LO, Unio, YS og Akademikerne

4 ”IA-avtalen” – noen av de viktigste dokumentene
Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) -fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet og myndighetene gyldig 1. mars 2010 – 31. desember 2013 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv -inngås mellom partene i arbeidslivet og NAV Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

5 Målene i IA-avtalen Overordnet mål:
Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet Avtalens tre delmål: 1. Reduksjon i sykefraværet med 20 % i forhold til nivået i andre kvartal (målsetning 5,6 %) 2. Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder

6 Arbeidsplassen er arenaen i IA-arbeidet
Løsningene må og skal skapes på arbeidsplassen Lederansvaret er helt sentralt Større vekt på arbeidsmiljø og nærværsfremmende arbeid, forebygging og tilrettelegging HMS-opplæring for ledere, verneombudet og tillitsvalgte Arbeidsgiver skal tilrettelegge, jf. AML § 1-1 c) og § 4-6 Arbeidstaker må og skal medvirke, jf. AML § 2-3 (1)

7 Arbeidsmiljøloven og IA
Arbeidsmiljøloven en vernelov – og en minstestandard Lovens formål (§ 1-1) -Helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon -Full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger -Trygge ansettelsesvilkår og likebehandling -Legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet for den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon -Bidra til egenansvar for arbeidsmiljø i virksomheten (Arbeidsgiver, arbeidstaker og partene) -Bidra til et inkluderende arbeidsliv Arbeidsgivers og arbeidstakers rolle AML §§ 2-1 og 2-3

8 Arbeidsmiljøloven og IA
Generelle krav til arbeidsmiljøet AML § 4-1 ”Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan påvirke arbeidstakerens fysiske og psykiske helse og velfred. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet”

9 Arbeidsmiljøloven og IA
Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet (AML § 4-3) -Arbeidet skal tilrettelegges slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas -Arbeidet utformes slik at det gis mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre i virksomheten -Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre -Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering og annen utilbørlig opptreden

10 Arbeidsmiljøloven og IA
AML §4-6, Flere skal få gradert sykmelding ved sykdom Samarbeid mellom berørte myndigheter for å utarbeide forslag til faglig støtte/veiledning for sykmeldingsarbeidet knyttet til ulike diagnoser/tilstander System for regelmessige tilbakemeldinger til sykmelder om egen sykmeldingspraksis, sammenlignet med andre Tidligere oppfølging – ny tidsakse for oppfølgingsplaner og dialogmøter Man trenger ikke vente 26 uker før dialogmøte 2 avholdes Nye sanksjonsregler for brudd på regelverket

11 Hvorfor IA-avtale - akademikerperspektiv
Utdanningsgruppene/utdanningsintensive bransjer har trolig lavere sykefravær enn arbeidslivet for øvrig. Likevel gode grunner til å ha fokus på IA-arbeid: Samfunnsansvar -arbeidslivets største utfordring Arbeidsmiljø og kunnskapsledelse Freder sykelønnsordningen

12 Lokal IA-avtale og tillitsvalgtes rolle
Innholdet i den lokale IA- avtalen/samarbeidsavtalen Parter Delmålene Arbeidsgivers/arbeidstakers og tillitsvalgtes forpliktelser Rolleavklaring tillitsvalgt – vernetjenesten Forholdet mellom HMS og IA Nærmere om tillitsvalgtrollen og IA Hva bør den tillitsvalgte ha fokus på? Utfordringer og muligheter

13 Den lokale Samarbeidsavtalen
Inngåelse av samarbeidsavtale lokalt Avtaleparter (NAV, Arbeidsgiver, Tillitsvalgte -sektorspesifikke) Avtalenivå Implementeringsmåte vil variere –lokale strategier (Forpliktende, men ikke tariffavtale)

14 Den lokale Samarbeidsavtalen
Obligatoriske punkter Delmål 1 – sykefravær: Utarbeide mål for sykefraværsarbeidet og sette resultatmål for sykefraværsutviklingen Etablerere etterprøvbare aktivitetsmål Delmål 2 - Personer med redusert arbeidsevne Aktivitetsmål for arbeidet Delmål 3 - Avgangsalder Livsfaseperspektiv Aktivitetsmål

15 Den lokale Samarbeidsavtalen
Arbeidsgivers forpliktelser Ha et sterkt engasjement i IA-arbeidet Sørge for langsiktighet i tenkning og systematisk samarbeid. Utarbeide rutiner for å følge opp sykemeldte Ta initiativ til samtale og lage oppfølgingsplan sammen med den enkelte sykemeldte Sørge for tilrettelegging ved behov Bidra til etter- og videreutdanning eller omskolering ved behov Legge til rette for arbeidstakere med redusert funksjonsevne Bidra til at virksomheten får benyttet eldre arbeidstakeres erfaringer og kompetanse Ha oversikt over fraværsstatistikk og ansatte med tilrettelagte arbeidsoppgaver Arbeidsgiver skal innkalle til minst 2 IA-møter årlig.

16 Den lokale samarbeidsavtalen –pkt 3.4
Arbeidstakers forpliktelser Delta aktivt i HMS- og IA-arbeidet på arbeidsplassen slik at det settes forpliktende resultatmål i virksomheten som bidrar til å nå IA-avtalens nasjonale mål. Ved fravær, straks melde fra til nærmeste leder om forventet fraværslengde. Levere egenmelding eller sykemelding Opplyse om fraværet har sammenheng med arbeidssituasjonen Opplyse om egen funksjonsevne og mulighet for å være i hel- eller deltidsarbeid.   I tillegg er alle arbeidstakere, som følge av arbeidsmiljøloven og folketrygdloven, generelt forpliktet til å bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø i virksomheten. Arbeidstaker skal bidra aktivt til dialog med nærmeste leder om egen arbeidsevne, medvirke aktivt i utarbeidelse og gjennomføring av egen oppfølgingsplan og nødvendige tiltak for å være i - eller komme tilbake til - arbeid helt eller delvis.

17 Den lokale samarbeidsavtalen
Tillitsvalgtes forpliktelser Tilegne seg nødvendig kunnskap om HMS- og IA-arbeid sammen med arbeidsgiver og verneombud Være pådriver for at virksomheten inngår en IA-avtale Bidra i arbeidet med å utforme mål og tiltak Bidra til å skape en positiv holdning til IA-arbeidet blant de ansatte Bidra til å fremme en grunnleggende positiv holdning til inkludering Støtte ansatte med spesielle behov Bidra aktivt med sin kompetanse Delta i dialogmøter dersom den ansatte ønsker det

18 Forholdet HMS - IA Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet har et vernefokus – regulert av AML og forskrifter. Arbeidet med inkluderende arbeidsmiljø handler om å oppnå avtalens mål IA-arbeidet reguleres av selve IA-avtalen Verken AML eller HA regulerer IA-utøvelsen -> tillitsvalgtes rolle svever??

19 Samarbeidet mellom tillitsvalgte og verneombud.
Verneombud arbeider med helse, miljø og sikkerhet som har et vernefokus – regulert av AML og forskrifter. Tillitsvalgte skal ivareta ansattes lønns- og arbeidsvilkår – herunder IA – regulert av lov og avtaleverk og IA- avtalen HMS og IA arbeid kan tidvis overlappe hverandre Gode tiltak på begge områder gir forsterket positiv effekt Godt HMS-arbeid kan bidra til redusert sykefravær Viktig forutsetning for å nå IA-avtalens mål er at virksomheten har et systematisk forebyggende HMS-arbeid og at virksomhetens IA-arbeid sees i sammenheng med dette arbeidet

20 HMS-IA AML § 2-1 Arbeidsgivers rolle/ansvar
Arbeidsgivers handlingsplikt er i prinsippet ubegrenset. Han/hun skal gjøre alt som er nødvendig for å sikre at lovens krav blir oppfylt Mao innebærer dette at det jobbes uavbrutt med det systematiske HMS arbeidet Arbeidsgiver har konferanseplikt med verneombud og tillitsvalgte Sikre tillitsvalgte, verneombud, ansatte relevant informasjon

21 HMS-IA Arbeidstakernes rolle AML §2-3 Plikter å medvirke
Opplysningsplikt hvis de blir oppmerksomme på feil eller mangler sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet Meldeplikt ved trakassering og diskriminering Delta i det systematiske HMS-arbeidet (del av arbeidsplikten) Forutsetter at det legges til rette for medvirkning: Reell medvirkning, nødvendig kompetanse med mer NB!! Ansatte skal - iht til AML - ha mye å si vedrørende arbeidsmiljøet i virksomheten

22 HMS-IA Tillitsvalgt og vernetjenesten (HMS) Verneombud – se AML kap. 6
Alle virksomheter skal ha dette (NB 10 ansatte) Skal sikre de ansattes deltakelse i og innflytelse på eget arbeidsmiljø Viktige oppgaver: Påse at arbeidsgiver har et systematisk HMS-arbeid, på alle plan i virksomheten (AML § 3-1) Påse at virksomheten er innrettet slik at HMS er ivaretatt (måten arbeidet utføres på, risikovurderinger etc) Sørge for forebygging og oppfølgning av sykefravær Skal tas med på råd i saker med relevans for arbeidsmiljøet

23 HMS-IA Arbeidsmiljøutvalg (AMU) – se AML kap. 7
Alle virksomheter med mer enn 50 ansatte Partssammensatt organ, like mange fra arbeidsgiver og arbeidstaker + repr. fra BHT Fremme helse, miljø og sikkerhet i virksomheten Viktige oppgaver: Arbeide for gjennomføring av fullt forsvarlig arbeidsmiljø Delta i planlegging av verne- og miljøarbeidet Følge utviklingen i spørsmål om sikkerhet, helse og velferd Kan behandle spørsmål om ansatte med redusert arbeidsevne

24 Tillitsvalgtes rolle - Arbeidsplassen er arenaen i IA-arbeidet
Som foreningens lokale ledd Følge opp IA på arbeidsplassen Ved inngåelse av lokale IA-avtaler (lov og avtaleverk) Som pådriver Til at virksomheten/arbeidsplassen inngår en IA-avtale/fornyer samarbeidsavtalen Til å lage gode strategier for at arbeidsplassen oppfyller delmålene Som samarbeidspartner I en likeverdig relasjon med arbeidsgiveren Overfor andre tillitsvalgte og verneombud HMS-systemet og bedriftshelsetjenesten Som støtte For medlemmene

25 Tillitsvalgtes rolle Som forslagsstiller Som konfliktløser
Som fremmer forslag som kan underbygge eller løse problemer knyttet til arbeidsmiljø i AMU, personalmøter og andre egnede fora Som konfliktløser Bidrar til å hindre utfrysing, mobbing og trakassering av kolleger Bidrar til å løse konflikter mellom ansatte og ansvarliggjøre ledelsen ved eventuelle konflikter Bidrar til å løse konflikter mellom ansatte og ledere

26 Tillitsvalgtes rolle Som grensesetter Som holdningsskaper
Overfor ledelsen ved for store arbeidsbelastninger, høyt arbeidspress og farlige forhold Bistår medlemmene i grensesettingen der arbeidsgiver i sin oppfølging ved sykdom blander seg inn i private forhold som ikke er relevante Representant for den ansatte, men ikke part Som holdningsskaper Bidrar til å skape positive holdninger til avtalen og oppfølgingen av den overfor ledelsen og medlemmer Som fremmer grunnleggende inkluderende holdninger i arbeidsfellesskapet

27 Tillitsvalgtes rolle Som forhandler Som støtte for medlemmer
I bemanningsspørsmål om behov og ressurser om rammebetingelser og arbeidsforhold Ved behov for å bedre fysiske arbeidsforhold, utstyr med mer. Som støtte for medlemmer Ved spesielle behov i arbeidssituasjonen Som ønsker støtte i samtaler med ledelsen I oppfølging av sykefravær og ved tilretteleggingsbehov

28 Hvordan gjøre dette? Hvordan jobber din virksomhet systematisk med Inkluderende Arbeidsliv? Hvordan blir du som tillitsvalgt involvert i IA-arbeidet? Hvordan kan du som tillitsvalgt jobbe med de ulike delmålene? Forebygging vs brannslukking Kunnskapsledelse og åpenhet Arbeidsgivers styringsrett og styringsplikt

29

30 Kunnskapsledelse og godt arbeidsmiljø – noen stikkord
Jobbtilfredshet og trivsel Engasjement, skap entusiasme Ressurser - fleksibilitet Arbeidsfaktorer, forhold utenfor jobben Kompetanseutvikling for alle Tydelige roller Krav, kvalitative og kvantitative Samlet livssituasjon (jobben som lyspunkt god åpen kultur) Motivasjon Variasjon, identitet, betydning Tilbakemeldinger (på godt og vondt) Klare forventninger til jobben

31 Tips til tillitsvalgte
Kjenn din rolle Kjenn lover, regler, avtaleverk Kjenn muligheter og tilbud i virksomheten Vær synlig Informer dine medlemmer/kolleger om din rolle Vær åpen og aktiv, slik at medlemmer tar kontakt God dialog med ledelsen Bygg opp gode samarbeidsrelasjoner Godt forhold til medlemmer/kolleger Vær en brobygger ”Å være en støtte for medlemmer/kolleger og brobygger mellom ansatt og leder er noe av det viktigste du gjør”

32 IA relatert avtaleverk i statlig sektor
Medbestemmelse og mulighet for påvirkning er sikret gjennom Hovedavtalen i staten (HA). HA § 1, formålsparagrafen er sentral for medbestemmelse i staten og en viktig forutsetning for godt samarbeid. HA § 11, 12 og 13 er konkrete paragrafer for medbestemmelse. HA kapittel 6 beskriver innføring av personalpolitikk i virksomhetene. § 19 hjemler opprettelse av personalpolitikk i samarbeid med de tillitsvalgte. § 20 pålegger arbeidsgiver å innkalle underrepresenterte grupper til intervju. § 25 pålegger partene blant annet å drøfte tiltak for tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt arbeids- og funksjonsevne Personalreglement

33 IA relatert avtaleverk i statlig sektor
Tjenestemannsloven (TJML) Kapittel 1 omhandler tilsetting i staten. Forskrift til tjenestemannsloven § 9 gir muligheter for å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne og gi søkere fra denne målgruppen en sterkere stilling i rekrutteringsprosessen. (Delmål 2) Det går fram av Personalmelding (PM) nr fra FAD at hvis det er kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn til ledige stillinger i statlige virksomheter skal virksomheten innkalle minst en av søkerne som oppfyller kravene til bakgrunn og kompetanse.

34 IA relatert avtaleverk i statlig sektor
Hovedtariffavtalen i staten (HTA) regulerer tariffmessige bestemmelser. Lokal lønnspolitikk Kapittel 3 -regulerer arbeidstid og fritid Kapittel 4 -pensjon Kapittel 5 -diverse Kompetanseutvikling Samarbeidskompetanse og medbestemmelse Seniorpolitiske tiltak – inntil 14 dager ekstra tjenestefri med lønn Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten

35 Om IA i protokoll fra hovedtariffoppgjøret 2010
IA i tariffområdet HSH-HUK Om IA i protokoll fra hovedtariffoppgjøret 2010 Det vises til den siste intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Sentrale parter oppfordrer partene lokalt til å arbeide for å oppfylle intensjonene i avtalen om å redusere sykefraværet, øke den reelle pensjoneringsalderen og hindre at arbeidstakere mister sin tilknytning til arbeidslivet.

36 IA i tariffområdet HSH-HUK
IA-relevante bestemmelser ligger først og fremst i hovedavtalen (Parallellavtalen) Forhandlingssystemet Medbestemmelse KAP. IX Informasjon, samarbeid og medbestemmelse Tillitsvalgtes rettigheter KAP. V Tillitsvalgte KAP.VI Arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter KAP.VII Sentrale tillitsvalgte Partsforhold Ramme- og særavtaler Konflikter og omstilling

37 Delmål 3 – bestemmelser om seniorpolitikk i HSH-HUK
IA i tariffområdet HSH-HUK Delmål 3 – bestemmelser om seniorpolitikk i HSH-HUK Ingen reguleringer av seniorrettigheter i hovedavtalen I én av overenskomstene (Utdanning, kapittel 3.2.4) fremgår at virksomheten skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid, og at: Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling e.l. Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte alternative virkemidler og orienterer om inngåtte avtaler. Om livsfasepolitikk i protokoll fra hovedtariffoppgjøret 2010 Partene er enige om viktighetene av å legge til rette for et arbeidsliv hvor man innenfor virksomhetens muligheter ivaretar den enkelte arbeidstakeres ulike behov avhengig av livsfase.

38 IA-relatert avtaleverk i Spekter-Helse
Hovedavtalen det sentrale dokument Partene er Spekter og den medlemmer og Akademikerne ved Akademikerne Helse og dens medlemmer Sentrale stikkord for forståelsen av Hovedavtalen Mål, intensjon, medbestemmelse, medinnflytelse, samarbeid og bedriftsdemokrati KAP VII – Informasjon, samarbeid og medbestemmelse KAP IX – Tillitsvalgte, antall og valg KAP X – Ledelsens og tillitsvalgtes rettigheter og plikter

39 KAP VII – Informasjon, samarbeid og medbestemmelse
§ 28 Mål Spekter og Akademikerne er enige om at forholdet mellom ledelsen og ansatte skal være basert på tillit og gjensidig respekt mellom partene på alle nivåer. Etablerte samarbeidsordninger skal være hensiktsmessige og godt fungerende § 29 Organisering og gjennomføring Det er en felles plikt for ledelsen, de ansatte og deres tillitsvalgte å ta initiativ til og aktivt støtte opp om og medvirke til samarbeid.

40 KAP IX – Tillitsvalgte, antall og valg
§45 Tillitsvalgtes arbeid i virksomheten – antall og fordeling - ressurser Forholdene skal legges best mulig til rette for at tillitsvalgte skal kunne fungere i sine verv og tilegne seg de nødvendige kunnskaper. De tillitsvalgte gis nødvendig tid ti lå utføre sine oppgaver etter hovedavtalen og lovgivningen, herunder nødvendige møter med styrende organer i virksomheten, uten trekk i lønn.

41 KAP X – Ledelsens og tillitsvalgtes rettigheter og plikter
§ 48 Gjensidige plikter Arbeidsgiver og tillitsvalgte har plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet, slik at partene kan løse eventuelle problemer på en uformell og konstruktiv måte Ta seg av og søke å ordne i minnelighet klager som medlemmer mener å ha overfor arbeidsgiver, eller som arbeidsgiver mener å ha overfor vedkommende organisasjons medlemmer. Ikke lov til å tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter Tillitsvalgt som partsrepresentant kan forplikte medlemmene

42 AML hjemler din medvirkning i IA (Privat sektor)
Arbeidsmiljøloven må ses i lys av lovens formål (§ 1-1) Helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon Full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger Trygge ansettelsesvilkår og likebehandling Legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet for den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon Bidra til egenansvar for arbeidsmiljø i virksomheten Arbeidsgiver, arbeidstaker og partene Bidra til et inkluderende arbeidsliv Forutsetter at arbeidstakernes egne erfaringer kommer frem Tillitsvalgte er medlemmenes representant: verneombud og tillitsvalgte skal medvirke i IA og HMS

43 Andre viktige bestemmelser i AML (Privat sektor)
Kap 8: Informasjon og drøfting Om plikten til å gjennomføre drøftinger Kap 4: Krav til arbeidsmiljøet Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling Kap 2: Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Herunder medvirkningsplikt til HMS og varslingsplikt ved kritikkverdige forhold

44 SYKEFRAVÆR Hvor mye av sykefraværet har med sykdom å gjøre?
Hvor mye av sykefraværet har med arbeidsplassen å gjøre? Skal sykefravær håndteres på arbeidsplassen eller på legekontoret?

45 Legens rolle i IA arbeidet
Sykmelder skal: Medisinsk ansvarlig, skal bidra med medisinskfaglig vurdering av pasientens funksjonsevne Motivere, stimulere og gi trygghet for aktivitet på arbeidsplassen når det er det er medisinsk forsvarlig Vurdere gradert sykmelding før full sykmelding Vurdere om det er tungtveiende, medisinske grunner til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er mulig Delta på dialogmøte 1 med arbeidsgiver og arbeidstaker dersom arbeidstaker ønsker det Uttale seg innenfor de rammene som taushetsplikten legger Bedriftshelsetjenesten skal: Arbeide forebyggende Bistå ved individuell tilrettelegging og utarbeidelse av oppfølgingsplan Delta på dialogmøte etter 7 ukers sykmelding

46 Legens rolle i IA arbeidet
Arbeid gir helse Graderte sykmeldinger Kontakt med arbeidsplassen God tilrettelegging Oppfølgingsplan Arbeidsgiver skal, i samarbeid med arbeidstaker, utarbeide en oppfølgingsplan senest etter 4 ukers sykmelding (nå 8 uker) Arbeidsgiver skal sende planen til sykmelder senest etter 4 uker Side 46 Tittel Presentasjon 46

47 Legens rolle i IA arbeidet
Utarbeidelse av faglig støtte/veiledning Det innledes et samarbeid mellom berørte myndigheter og fagmiljøer for å utarbeide forslag til faglig støtte/veiledning for sykmeldingsarbeidet knyttet til ulike diagnoser og plager/tilstander I praksis innebærer dette en systematisering av den kunnskap legen har - og å gjøre den allment tilgjengelig Side 47 Tittel Presentasjon 47

48


Laste ned ppt "IA avtalen -Innholdsfortegnelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google