Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gravid og på jobb – utfordringer og løsninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gravid og på jobb – utfordringer og løsninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gravid og på jobb – utfordringer og løsninger.
Jordmor / Rådgiver: Ragnhild Fosse

2 Personalplanlegging Gjennomsnittlig antall gravide:
N x 0,07 (N= Antall kvinner 20 – 40 år)

3 Samme hva du tenker - smil

4 NAV i Hordaland Fylkesdirektør NAV Hordaland Fylkesdirektør NAV Hordaland Etablerings- prosjektet Ny styringslinje: Kvalitet og læring Seksjon for Kvalitet og kompetanse Seksjon for Økonomi og HR Marked og samfunn Kunde-senter Fylkesleddet Klage/ anke enheten F y l k e s n i v å Hjelpemiddelsentralen Forvaltning Bergen Arbeidslivs- senteret Intro- og kvalifisering Arbeids-rådgivningskontoret Jobb-service Forvaltning Stord Tidsavgrensede enheter/enheter som skal over i annen linje NAV kontorer NAV lokal trygd NAV lokal arbeid Kommune nivå Fast basisorganisasjon for fylkesleddet Fast basisorganisasjon utenfor fylkesleddet

5 Disposisjon: Gravides fraværsbehov Hva påvirker sykefraværet? Hva sier lovverket? Hva kan arbeidsgiver gjøre? Noen gode erfaringer Medspillere Kontakt lege/jordmor og arbeidsgiver.

6 Sykefraværet blant gravide øker
Publisert: Mens sykefraværet blant kvinner generelt synker, øker sykefraværet for gravide, spesielt blant de yngre. Sykefraværet har økt med 5,2 prosent de siste seks årene, går det fram av NAVs rapport Arbeid og velferd nr ”Sykefraværet blant gravide er høyt og har steget jevnt over mange år.” Stein Langeland, seksjonssjef for statistikk og utredning i NAV. Sykefravær under svangerskap er en viktig forklaring på hvorfor sykefraværet hos kvinner i alderen 20–39 år er høyere enn hos menn i samme aldersgruppe.

7 Gravides fraværsbehov
Ca fødsler i Norge pr. år Ca. 75% av mødrene er yrkesaktive Ca får fødselspenger Av disse har ca. 60% sykepengefravær i graviditeten, mot ca. 20% året før

8 Gravides tilretteleggingsbehov
2 av 3 trenger tilrettelegging, 1 av 3 oppnår en viss tilrettelegging Sykmelding er assosiert med mengden av belastende arbeidsforhold Minst 30% av fraværet kan skyldes manglende tilrettelegging Nå skal jeg komme inn på hva som kan gjøres i arbeidslivet for å få ned fraværet. Undersøkelser som er gjort på emnet illustrerer et stort innsparingspotensiale for redusert sykefravær som kan realiseres ved å tilrettelegge arbeidsplassen for gravide. Gravide yrkesaktive trenger forskjellige løsninger fordi arbeidsbelastningen er forskjellig i ulike yrker. Arbeidsbelastningen i de enkelte yrkene viser at graviditeten møter ytterst forskjellige vilkår. Gravide yrkesaktive vil derfor trenge forskjellige løsninger. Men, på en del arbeidsplasser som ofte har gravide arbeidstakere skulle det være mulig å etablere faste rutiner og kollektive avtaler. En del større arbeidsplasser som ofte har gravide arbeidstakere – skoler, sykehusavdelinger, banker o.l. – skulle det derfor være mulig med en etablering av faste rutiner og kollektive avtaler for gravide, slik at ikke hver enkelt gravid trenger å be om endring for seg alene. Tilfredsstillende tilrettelegging kommer som resultat av ”problemløsningsplan” lagt tidlig i svangerskapet. Arbeidsforholdene kvinnene hadde før graviditet, er indikator på hvor vanskelig det vil bli å være gravid i yrket under graviditeten (Strand, Wergeland 1999)

9 Gravide arbeidstakere i et samfunnsperspektiv

10 Utfordringer i arbeidet med gravide.
Graviditet er en fase med økt risiko og belastning. Arbeidsgiver kjenner jobben. Lege/jordmor har kunnskap om graviditeten. Hvem bygger bro? Den gravide tar ansvaret. Informasjonssamfunnet: Høy utdanning. Informasjonsflom på Internett. Kulturen på arbeidsplassen. Hvem lager normen? Gode trygdeordninger i Norge. Vi ønsker å være grei med den gravide. Det er en tøff periode. ”Og tenk om noe går galt,- har jeg da ansvaret?” Jordmor / lege/ arbeidsgiver.

11 Dialog og samarbeid Fokus på løsninger
Kjernen i IA-arbeidet Dialog og samarbeid Fokus på løsninger Hvordan skaper vi et slikt miljø på arbeidsplassen vår?

12 ARBEIDSMILJØLOVENS VIKTIGE §§
§§4.1og 4.2 Arbeidsgivers generelle tilretteleggingsplikt §2-3 LOVEN FORPLIKTER TIL DIALOG Arbeidstakers informasjonsplikt § 4-6 Arbeidsgiver plikt til å tilrettelegge for arbeidstaker med redusert arbeidsevne §2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt 1

13 Hva sier lovverket ? Arbeidsmiljøloven og forskrift om forplantingsskader
Arbeidsgiver har, uavhengig av om det er gravide arbeidstakere, plikt til å tilstrebe et arbeidsmiljø som også er forsvarlig for gravide Arbeidsgiver har ikke lov til å la den gravide fortsette i arbeid som kan medføre risiko for barnet.

14 Arbeidstakers plikter.
§2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt. 2)f. Plikt til å medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved helt eller delvis fravær fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom slitasje eller lignende. Hvor godt kjent er dette hos dere?

15 Graviditet er ingen sykdom - men en energikrevende tilstand
- En unntakstilstand

16 Gravid og i arbeid: Utfordringer:
Fysiske endringer: Økt tretthet/endret søvnmønster Kvalme/oppkast. Svingende blodsukker Endret tyngdepunkt / 10 – 20 kg ekstra vekt Hevelse i bena Belastning i rygg og bekken

17 Hvilke tiltak fungerer?
Trekantsamtale 3 ganger i løpet av graviditeten Betydningen av å bli sett. Ligge i forkant av problemene. Forutsigbarhet for arbeidsgiver. Kan arbeidet organiseres annerledes ? Veiledningsarbeid? Faglig utviklingsarbeid ? - Dele dagen mellom pasientbehandling og kontorarbeid. Hyppigere pauser. Hjelpemidler ? Hvilestoler, kontorstoler, puter, Mikropauser i hvilestol/seng.

18

19 Prosjekt: Friske gravide i jobb. Nov.05- nov.06
Prosjektleder: Ingunn Haram. NAV Arbeidslivssenter Hordaland Jordmor / Rådgiver Ragnhild Fosse NAV Arbeidslivssenter Hordaland

20 Metoden vi brukte i prosjekt ”Friske gravide i jobb.”
Tidlig kontakt med den gravide. Samtale mellom leder og gravid min. 3 ganger. Informasjon til kolleger/ diskusjon rundt arbeidsmiljø/tilrettelegging. Hjelpemidler

21 Hva legges vekt på i samtalen ?
Dialog og medansvar. Åpne spørsmål og vektlegging av hva de kan klare. Vinkling på mulighetene. - Hva skal til for at du skal kunne være i jobb under graviditeten ? - Har du noen tanker om hvilke andre arbeidsoppgaver du evt. kan utføre?

22 Samtalen forts. Ansvar for egen helse. Veiledning i forhold til rygg/
Ulike treningsformer. Veiledning i forhold til rygg/ bekkenplager og ergonomi. Henvisning til fysioterapeut og kiropraktor. Arbeidsgivers ansvar for helsen. Konkrete forslag til arbeidsoppgaver, tilrettelegging av vakter osv.

23 I prosjektet har vi hatt 2-3 møter med de gravide i løpet av svangerskapet. Er dette en metode du vil bruke videre ? N=17

24 Mennesket som art står en plass mellom dyrene og helsesøstrene.
Per Fugelli: Mennesket som art står en plass mellom dyrene og helsesøstrene.

25 Hvordan kommunisere med fastlegen/ jordmoren?
Bruk oppfølgingsplan så snart du vet at noen er i fare for å bli sykmeldt eller er blitt sykmeldt. Be om tilbakemelding fra lege/jordmor på oppfølgingsplanen.

26 Skjema 474 b. fra Arbeidstilsynet.

27 Lederutfordringer. Klar ansvarsfordeling. Hvem skal følge opp den gravide? Betydningen av å bli sett og verdsatt. Dannelsen av en uformell kontrakt. Samtaler x 3 eller mer i løpet av graviditeten. Den gravides medvirkningsplikt og rett. Svangerskapspermisjon- en god mulighet for jobbskifte ? Kartlegging av arbeidsmiljøfaktorer. Datablad på ulike kjemiske stoffer. Avklare tvil om mulig. Arbeidstilsynet.

28 Hvem kan bidra inn til leder ?
Bedriftshelsetjenesten. Jordmor-ressurs ? NAV Arbeidslivssenter Arbeidstilsynet. Verneombud /fagforening. Arbeidsmiljøutvalg.

29 Hva kan NAV hjelpe med? Tilretteleggingstilskudd.
Til utstyr. Til ekstra bemanning. Til gruppetiltak Fritak fra arbeidsgiverperioden. IA-plasser Arbeidsplassvurdering ved fysioterapeut.

30 Hvor finner vi informasjonen?
NORSKE NETTSTEDER: Arbeidsmiljø og graviditet. Gravid og i jobb Skift og turnusarbeid, hva skjer med oss? Sykefravær og tiltak for gravide i jobb. * DANSKE NETTSTEDER: Arbeidsliv Bestnr. 474, orientering: Arbeidsmiljø og graviditet Bestnr. 535, forskrift: Forplantningsskader og arbeidsmiljø

31 Litteratur Idebanken: Temaheftene: Arbeidstilsynet:
Skift og turnusarbeid. Gravid og hva så ? Sykefravær og tiltak for gravide i jobb. Arbeidstilsynet: Forskrift 535: Forplantningsskader og arbeidsmiljø Forskrift 474: Arbeidsmiljø og graviditet. Veiledning av april 2006: Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer. Risikovurdering og iverksetting av tiltak. Arbeidsmiljøloven av

32 Kort oppsummering: Systematisere oppfølgingsarbeidet
Samtale minimum x 3 med den gravide Kontakt med den gravides lege/ jordmor Diskusjon om holdninger på arbeidsplassen Kontaktperson på NAV Arbeidslivssenter.

33


Laste ned ppt "Gravid og på jobb – utfordringer og løsninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google