Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Grunnkurs des 2007 Søgne ARBEIDSLIVSKURS ARBEIDSMILJØLOVEN •M•M•M•Målsetting •I•I•I•Internkontroll •A•A•A•Arbeidstid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Grunnkurs des 2007 Søgne ARBEIDSLIVSKURS ARBEIDSMILJØLOVEN •M•M•M•Målsetting •I•I•I•Internkontroll •A•A•A•Arbeidstid."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Grunnkurs des 2007 Søgne ARBEIDSLIVSKURS ARBEIDSMILJØLOVEN •M•M•M•Målsetting •I•I•I•Internkontroll •A•A•A•Arbeidstid

2 2 ARBEIDSMILJØLOVEN Målsetting •Sikre et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot psykisk og fysiske skadevirkninger – dynamisk utformet bestemmelse •Sikre trygge tilsettingsforhold og meningsfullt arbeidssituasjon •At arbeidsplassene selv skal løse sine arbeidsmiljøproblemer – i samarbeid med organisasjonene •I ny lov er dette med et inkluderende arbeidsliv tatt inn

3 Grunnkurs des 2007 Søgne3 Ny lov •Kravene til det fysiske og psykiske arbeidsmiljø finner dere i § 4-1 til 4-6 •FO viser spesielt til § 4-3 der er det tatt inn formuleringer om at arbeidstakere skal beskyttes mot vold og trusler •§ 4-6 1) innebærer også rettighetene for de arbeidstakere med redusert arbeidsevne

4 Grunnkurs des 2007 Søgne4 ARBEIDSMILJØLOVEN Kap 4-2 Tilrettelegging •Bestemmelsen om det psykososiale arbeidsmiljøet! •Bestemmelsen om det organisatoriske arbeidsmiljøet •Krav arbeidet skal tilrettelegges slik at en unngår uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Vern mot mobbing/trakassering. Krav til arbeid som medfører risiko!

5 Grunnkurs des 2007 Søgne5 ARBEIDSMILJØLOVEN Meldepliktene •I kap. 6 finner en registrering og meldepliktene ved arbeidsulykke og yrkessykdom •§ 20 Plikt til å registrere skader og sykdom som har sin årsak i forhold på jobb •§ 21 Alvorlige ulykker skal meldes direkte til arbeidstilsyn og politi •PS! Arbeidsgiver har også meldeplikt av yrkesskade (§13-14) etter Lov om folketrygd •I ny lov finner dere meldepliktene i §5-1 til 5-5

6 Grunnkurs des 2007 Søgne6 ARBEIDSMILJØLOVEN Partenes plikter •Arbeidsgivers plikter § 2-1 og § 2-2: •Sørge for at arbeidsmiljøet er i tråd med lov og forskrifter •Organisere og tilrettelegge arbeidet ut fra arbeidstakers alder, kyndighet og øvrige forutsetninger •Planmessig vernearbeid •Kartlegging •Informasjon •Vurdere kvalifikasjonskravene til arbeidstakerne

7 Grunnkurs des 2007 Søgne7 ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstakers plikter •§ 2-3 Medvirke i organisert verne- og miljøarbeid •Følge påbud og instrukser •Bruke verneutstyr •Avbryte arbeid dersom det medfører fare for liv og helse •Melde fra til arbeidsgiver om skader/sykdommer

8 Grunnkurs des 2007 Søgne8 ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidsmiljøutvalg – verneombud kap 6 og 7 •Alle virksomheter med over 50 arbeidstakere skal ha et arbeidsmiljøutvalg. Lik representasjon: arbeidsgiver - arbeidstaker •AMUs ansvar – følge med sikkerhet, helse og velferd •Skal velges verneombud •§ 6-3 gir verneombudet rett til å stanse farlig arbeid

9 Grunnkurs des 2007 Søgne9 ARBEIDSMILJØLOVEN Permisjoner Kap 12 •Arbeidsmiljøloven gir rett til fra ved svangerskap. Fødsel. Barns og barnepassers sykdom •Permisjon for etter- og videreutdanning •Også regulert i hovedavtale, tariffavtale og i folketrygdloven

10 Grunnkurs des 2007 Søgne10 ARBEIDSMILJØLOVEN Intern-kontrollen •Intern-kontrollen er hjemlet i Aml § 3-1 •Innført 1.1.1992 •Forskriften skal sikre at arbeidsgivere følger de gjeldende krav i lover og forskrifter på en dokumentert og systematisk måte •Et system for å bedre verne- og miljøinnsatsen •Krav til systematiske tiltak – ansvar hos arbeidsgiver/leder og krav om deltakelse fra alle ansatte

11 Grunnkurs des 2007 Søgne11 ARBEIDSMILJØLOVEN definisjoner •Arbeidstid er den tid en står til arbeidsgivers disposisjon •Fritid er den tid en ikke står til disposisjon for arbeidsgiver •Hvilepauser – når arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsstedet pausen. Pauser regulert i §10-9

12 Grunnkurs des 2007 Søgne12 ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstid § 10-12 Unntak – arbeid av ledende art •§ 10-11 Nattarbeid (arbeid mellom kl 21 og 06.00). Begrenset adgang til å arbeide om natten. Det generelle forbudet mot nattarbeid videreføres. Tidspunktene for natt er fortsatt kl 21.00 til 00.6.00

13 Grunnkurs des 2007 Søgne13 Søndags- og helgearbeid •§ 10-10 Søn- helgedagsarbeid er ikke tillatt (unntak for nødvendig arbeid/oppgaver). Arbeidshvile er fra kl 18 dagen før til kl 22 dagen første virkedag. •§ 10-10 åpner for at arbeid kan utføres, enten etter avtale med tillitsvalgte eller etter tillatelse fra arbeidstilsynet

14 Grunnkurs des 2007 Søgne14 ARBEIDSMILJØLOVEN Kap 10 Lengden av arbeidstid •Loven regulerer daglig og ukentlig arbeidstid for dagarbeidstrakere, skift/turnusarbeid og for helkontinuerlig skiftarbeid •Døgnet ikke over 9 timer •40 timer uke - dagtid •38 timers uke – skift/turnusarbeid •36 timers uke – helkontinuerlig skift

15 Grunnkurs des 2007 Søgne15 ARBEIDSMILJØLOVEN Gjennomsnittsberegning •Den alminnelige arbeidstid kan forlenges til: - § 10-5 –13 timer pr. dag –48 timer pr. uke •Ved avtale med tillitsvalgt –60 timer pr. uke –13 timer pr. dag

16 Grunnkurs des 2007 Søgne16 ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidsplan § 10-3 •Vekt på arbeidstakernes sikkerhet og helse •Arbeidsplan dersom arbeidet utføres til forskjellige tider av døgnet •I samarbeid med organisasjonene eller deres tillitsvalgte •Drøftes med tillitsvalgte enest to uker før iverksettelse

17 Grunnkurs des 2007 Søgne17 ARBEIDSMILJØLOVEN ansvar •Arbeidsgiver skal lage og iverksette turnusplaner •Fagforeningen skal kontrollere/godkjenne – har uttalerett – avtalerett

18 Grunnkurs des 2007 Søgne18 ARBEIDSMILJØLOVEN Overtid § 10-6 •Krav – ikke som fast ordning •Arbeidsgiver har plikt til å frita arbeidstakere for overtid på grunn av vektige helsemessige, velferdsmessige/sosiale grunner •Overtid skal godtgjøres

19 Grunnkurs des 2007 Søgne19 ARBEIDSMILJØLOVEN Lengden av overtid •Samlet arbeidstid pr. døgn 13 timer og overtidsarbeid må ikke overstige 200 timer i kalenderåret •Utveidet overtid etter avtale med arbeidstaker; •400 timer i kalenderåret e tter avtale med tillitsvalgte •13 timer i døgnet •Gjennomsnittlig arbeidstid – inkl. ordinær arbeid ikke overstige 48 timer i løpet av 7 dager og det kan gjennomsnittsberegnes for en periode på 8 uker Bundet av tariffavtale kan det inngås avtale for ett år om gjennomsnittsberegning (samme med kun 13 timer pr 24 timer)

20 Grunnkurs des 2007 Søgne20 ARBEIDSMILJØLOVEN Hviletid § 10-8 •½ time pause dersom arbeidstiden er 8 timer •Arbeidstiden over 5 1/2 time rett til pause •11 timer fri mellom to arbeidsøkter – avtale med tillitsvalgt 8 timer •Rett til sammenhengende 36 timer fri pr uke (avtale med tillitsvalgte 28 timer) •Rett til annen hver søn- og helgedag fri – kan organiseres annerledes for de som arbeider i skiftordninger


Laste ned ppt "1 Grunnkurs des 2007 Søgne ARBEIDSLIVSKURS ARBEIDSMILJØLOVEN •M•M•M•Målsetting •I•I•I•Internkontroll •A•A•A•Arbeidstid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google