Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling sett fra TSB- perspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling sett fra TSB- perspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling sett fra TSB- perspektiv
Samhandlingskonferansen 2014

2 Rusteamet Rusteamet er Salten psykiatriske senters polikliniske tilbud innen rusomsorgen som tar imot henvendelser fra all 10 Salten kommuner. Rusteamet tar imot klienter i alle alder med problemer i forhold til forskjellige typer rusmidler: medikamenter, alkohol og narkotika.

3 Gruppetilbud Rusteamet
Mindfulness basert kognitiv gruppe Rammer: 8 uker (f.o.m. uke 4 t.o.m. uke 11) Onsdager kl (1,5t) Noen skriftlige oppgaver, noe psykoedukasjon, noen mindfulness øvelser Deltakere. Max 10 stk Utdeles: tekstlig materiale/manual + instruksjons-cd til hjemmebruk Intensjon: Det legges en primærintensjon i å øve seg på en holdning av egenomsorg, dvs nysgjerrighet/åpenhet, omtanke og ikke-fordømming til det man måtte komme i kontakt med (tanker, følelser og kroppslige fornemmelser).

4 Gruppetilbud Rusteamet
Mål: Øke alternative strategier/gi noen verktøy for abstinensregistrering og –regulering. Psykoedukasjon om hvordan basale stress- (uro/rastløshet) og abstinensaktiveringer kan uttrykke seg i tanker, kropp og emosjoner. Skriftlige oppgaver og hjemmearbeid gis med intensjon om å øke nysgjerrighet og stimulere ansvarlighet hos den enkelte. Underordnede mål er å øke kontakten, utforske hvordan de forholder seg til endring (her mht tanker som kommer og går i en gitt øvelse, kroppslige fornemmelser etc), tolerering av ubehagelige/utholde abstinensaktiveringer, generell bevisstgjøring av tankebevegelser, kroppslige fornemmelser, og følelsesmessige vekslinger.

5 Korttidsenhet rus Bodø (KER)
Vi tilbyr individuelt tilrettelagt tverrfaglig behandling, med fokus på brukermedvirkning, samhandling med andre behandlende instanser og et helhetlig pasientforløp. Tilbudet er basert på planlagte frivillig opphold.

6 Avrusning Medikamentellbehandling Individuell samtale Gruppe samtaler Kartlegging/utredning

7 Essensen i behandlingen
Frivillighet, kartlegge pasientens behov Brukermedvirkning, pas er med på å lage beh plan i DIPS Utredninger Motivasjonsarbeid under hele oppholdet Medisinsk behandling i samarbeid med pasienten God, individuell og intensiv abstinensbehandling Få samarbeidspartnere på banen/ IP iverksatt Somatisk behandling (inkl tannbehandling) Kriseplaner, ettervern, reopphold osv

8 Henvisning TSB TSB = Tverrfaglig spesialisert rusbehandling- består lokalt av KER, LAR, vurderingsinnstansen og rusteamet Privatpraktiserende spesialister, barnevern, leger, sosialhelsetjenesten og leger i andre deler av spesialisthelsetjenesten ved nyoppdaget rusproblematikk (i følge retn linjer) kan henvise til TSB Ingen andre krav fra oss for å søkes inn enn pasientens eget ønske om endring av rusvaner. Henvisningsrutiner og hva de skal inneholde ligger på Helse Nords hjemmesider.

9 Målgruppe Personer over 18 år med rusmiddelmisbruk og avhengighetsproblematikk som ønsker endring av egne rusmiddelvaner. Pasienten kan ha sammenfallende psykiske og/eller somatiske lidelser.

10 Samhandling Brukermedvirkning pasientens prosjekt
Helhetlig tenkning pasientforløp Pårørende Samarbeidspartnere

11 Samarbeidspartnere Fastleger Kommunalt psykisk helse- og rus apparat
Fengsel/ KIF NAV Frivillige organisasjoner Andre behandlingsinstitusjoner Store lokale variasjoner!!!

12 Lokal koloritt… Kommunens størrelse er ikke nødvendigvis signifikant for hva de har å tilby pasienten, eller kvalitet på oppfølging Største problemet i små kommuner er ofte mangel på jobbtilbud/ sysselsettingstiltak og fritidstilbud. Benytter lokale ressurser (privatpersoner) der det er formålstjenlig Bedre boligsituasjon i de små kommunene.

13 Skoen trykker på… Urealistiske forventninger til hva TSB kan klare å iverksette i løpet av de ukene pasienten er hos oss. Boligsituasjonen i spesielt Bodø kommune vanskeliggjør et trygt og formålstjenlig pasientforløp. Fastlegevikarer og fastleger med lite kunnskap om rusbehandling vanskeliggjør kontinuitet og helhet i forløpet Ulik praktisering av medikamentell rusbehandling NAVreformen har vært vanskelig for mange av pasientene.

14 Dette fungerer bra Kommunale instanser ønsker å hjelpe og er fleksible. Veiledning/ støtte fra TSB letter arbeidet i det kommunale hjelpeapparatet. Godt innarbeidet ansvarsgruppe skaper flyt i samhandling og letter situasjonen for pasienten. De nye jobbspesialiststillingene fungerer veldig bra!

15 Ressurser til private inst.
Vi ser kun fordeler med å ha private institusjoner som samarbeidspartnere, da det offentlige tilbudet på langt nær har nok plasser. Pr i dag er vi avhengige av private plasser for å kunne gi behandlingstilbud til de som ønsker/ trenger det. Når ressursene skal fordeles er hovedtanken fra oss at det ene ikke utelukker det andre; vi ser behovet for mangfold og individuelt tilpassede behandlingsopplegg, og variasjon i aktører gir breddebehandling.


Laste ned ppt "Samhandling sett fra TSB- perspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google