Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 12b) Avtl § 36 – urimelig (tyngende)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 12b) Avtl § 36 – urimelig (tyngende)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 12b) Avtl § 36 – urimelig (tyngende)

2 1 Innledning

3 1.1 Problemstillingen

4 Lasse Simonsen Resultatforpliktelser: Forhold på kreditors side Forhold på kreditors side Bestilte endringer Bestilte endringer Kreditor- risiko Kreditor- risiko Dag 11aDag 11b + 12a Urimelig (tyngende) Urimelig (tyngende) Kontrakts- revisjon Kontrakts- revisjon Dag 12a Avtl § 36 (bristende forut) Avtl § 36 (bristende forut)

5 Lasse Simonsen Det pekes på to ulike omstendigheter: Risikofordeling Nærmest til å bære risikoen Nærmest til å bære risikoen Størrelsen av tapet Dette er behandlet dag 11c + 12aDette behandles nå i dag 12b (avtl § 36/læren om bristende forutsetninger)

6 Lasse Simonsen De to grunntemaene: Vanskelighetens opprinnelse (risikoens art) V V Belastningen for debitor (risikoens omfang) Spørsmål: Er ulempen urimelig byrdefull for D? Spørsmål: Har vanskeligheten sin opprinnelse innenfor Ks sfære?

7 1.2 Hjemmelsgrunnlag

8 Lasse Simonsen Revisjonshjemler: Revisjon Fremmed rett Norsk rett Bristende forutsetninger Bristende forutsetninger Avtl § 36 Andre lands rett Anasjonal rett UNIDROIT PECL DCFR III-1:110 Change of circumstances Art 6:111 Change of circumstances Art 6.2.2 flg Hardship

9 1.3 Forholdet til fritak ved force majeure (utenfor kontroll)

10 Lasse Simonsen : Oppfyllelses- vanskelighet Oppfyllelses- vanskelighet Faktisk (hindring) Faktisk (hindring) Økonomisk Spørsmål om fritak for krav om erstatning Spørsmål om krav på mer penger Økonomisk force majeure Økonomisk force majeure Vanskeligheten kan overvinnes, men bare ved bruk av store ressurser Forsinkelse Fordyrelse

11 Lasse Simonsen Terskelen – størrelsen på den økonomiske belastningen: Erstatning (ytelsesrisikoen) - Hindringsbegrepet Kontraktsrevisjon (vederlagsrisikoen): -Fundamentally alters the equilibrium -Excessively onerous -Manifestly unjust Trolig større grad av ubalanse Eksempel – Rt-1999-922 Salhus flytebro: Spørsmål om fristforlengelse, trolig tilstrekkelig (ikke avgjort i saken) Spørsmål om økonomisk revisjon, ikke tilstrekkelig (avgjort i saken)

12 2 Kort presentasjon av avtl § 36

13 Lasse Simonsen Avtl § 36: ”En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig … å gjøre den gjeldende.” Urimelig Tilblivelse Innhold Opprinnelig Etterfølgende Rt-2008-1365 Munchmaleriet Avtaleretten Kontraktsretten Rt-2007-862 Dagmulktklausul (buofl § 23) HR-2012-436 Indeksobligasjoner Glidende overgang

14 Lasse Simonsen Tilblivelsesmangler: Avtl § 36 supplerer og utfyller de tradisjonelle ugyldighetsreglene Avtl § 30 Avtl § 31 Avtl § 32 Avtl § 33 Avtl § 36

15 Lasse Simonsen Rimelighetsvurderingen – oppfyllelsesstadiet: A A Oppfyllelse ”Virke urimelig” Bedømmelsestidspunktet flyttes i forhold til de klassiske ugyldighetsreglene Avtaleinngåelsen

16 Lasse Simonsen Lempning: Avtl § 36 Virkningene (lempning) Virkningene (lempning) Total ugyldighet Total ugyldighet Delvis ugyldighet Delvis ugyldighet Revideres NB! Sensur

17 Lasse Simonsen Konkret helhetsvurdering: Se eksempelvis drøftelsen i Rt-2007-862 Dagmulkt (buofl § 23) Urimelig M1M1 M1M1 M2M2 M2M2 M3M3 M3M3 M4M4 M4M4 M5M5 M5M5 Vurderingsmomenter ParteneAvtalens art Osv

18 3 Forholdet mellom avtl § 36 og læren om bristende forutsetninger

19 3.1 Innledning

20 Lasse Simonsen Tolking Avtl § 36 (urimelighet) Avtl § 36 (urimelighet) Den generelle lempingsregelen Læren om bristende forutsetninger Læren om bristende forutsetninger Individuelle forutsetninger Type- forutsetninger Rt-1991-220 Sollia Borettslag Rt-1994-1 Konsesjonskraft

21 Lasse Simonsen Forholdet mellom avtl § 36 og læren om bristende forutsetninger: Avtalerevisjon Bristende forutsetninger Bristende forutsetninger Avtl § 36 Revisjon av resultatforpliktelser Revisjon av resultatforpliktelser Rt-2010-1345 avsnitt 65 Ikke revidere uttrykkelige avtalebestemmelser eller bevisste valg Revisjon av alle avtaler Revisjon av alle avtaler Forhold ved inngåelsenUrimelig byrdefullt

22 Lasse Simonsen Virkningene: -Urimelig -Relevant -Urimelig -Relevant Virkningene -Ugyldighet -Ubundet -Ugyldighet -Ubundet -Revisjon? Anerkjennes også i BF

23 3.2 Forarbeider mv til avtl § 36 Forholdet til læren om bristende forutsetninger Virkeområdet i forretningsforhold

24 NOU 1979: 32 side 53 5) Utvalget antar at det ved endrede forhold etter at kontrakt er inngått bør være adgang til i medhold av generalklausulen å bringe avtalen til opphør eller endre den. Det er imidlertid her grunn til å utvise forsiktighet. Det må normalt kreves at forholdene utvikler seg vesentlig anderledes enn antatt ved avtalens inngåelse. Dersom det ved avtalens inngåelse er meget usikkert om fremtiden, slik at avtalen har momenter av « spekulasjon » fra begge parters side, vil dette tale imot lempning/endring. Avtaler i normale forretningsforhold hvor forutberegnelighet er viktig vil også vanskeligere kunne lempes p.g.a. endrede forhold enn eksempelvis avtaler i forbrukerforhold.

25 Ot prp nr 5 (1982-83) side 35 Departementet går ut fra at vurderingene mht betydningen av senere inntrådte forhold stort sett vil måtte bli de samme etter den foreslåtte alminnelige lempingsregel som etter læren om bristende forutsetninger. Også den alminnelige lære og rettspraksis om bristende forutsetninger forutsettes således å gi vegledning og være retningsdannende ved domstolenes praktisering av lempingsregelen for så vidt gjelder betydningen av senere inntrådte forhold.

26 Rt-1988-276 Røstad, se side 284 Det er i en slik sammenheng man må forstå blant annet uttalelsen i proposisjonen 35 sp. 2 nederst om at den alminnelige lære og rettspraksis om bristende forutsetninger forutsettes å gi "vegledning og være retningsdannende ved domstolenes praktisering av lempingsregelen for så vidt gjelder betydningen av senere inntrådte forhold". Det er utvilsomt meningen at domstolene gjennom § 36 er blitt stilt fritt i forhold til denne spesielle juridiske innfallsvinkel som her nevnes, og det er også meningen - og fremgår i og for seg også av sitatet - at domstolene kan stille seg kritisk i forhold til de standpunkter som tidligere er inntatt. På den annen side er det både her og andre steder forutsatt at § 36 - i hvert fall ikke umiddelbart - ville føre til radikale brudd med vår rettstradisjon.

27 NOU 1979: 32 side 47 Etter mandatet skal utvalget « --- særlig ha for øye behovet for en beskyttelse av forbrukerne ». Utvalget har på denne bakgrunn vurdert om en eventuell formuerettslig generalklausul burde begrenses til forbrukerforhold. Utvalget har avvist en slik begrensning, idet behovet for å kunne tilsidesette urimelige kontraktsvilkår klart er til stede også utenfor forbrukerforhold.

28 Ot prp nr 5 (1982-83) side 29 Departementet er ubetinget enig i utvalgets argumentasjon og løsning om ikke å begrense den sivilrettslige lempingsregel til forbrukerforhold. Som framhevd av utvalget er det nettopp all grunn til at den sivilrettslige lempingsregel også kan fange opp urimelige vilkår mellom næringsdrivende, hvor man ikke har en særlig preseptorisk beskyttelseslovgivning som i forbrukerforhold. Således er da heller ikke de eksisterende særlige lempingsregler, de øvrige ugyldighetsregler i avtaleloven eller de nye generelle formuerettslige lempingsregler i de øvrige nordiske land begrenset til forbrukerforhold. En annen sak er at det ved den konkrete rimelighetsprøving av en avtale eller avtalevilkår selvsagt ikke vil være uten interesse om den ene avtalepart er forbruker eller næringsdrivende, jf avsnitt 5.3 nedenfor. Det vil ofte være lettere å få satt til side et avtalevilkår som virker urimelig overfor forbrukeren, da han som regel er den svake part i forholdet. I forretningsmessige forhold må man i tillegg til en vurdering av styrkeforholdet mellom partene i sterkere grad enn i forbrukerforhold ta hensyn til de særlige forhold som gjør seg gjeldende i forretningslivet, så som hensynet til forutberegnelighet, at den ene part har pågått seg en kalkulert risiko etc. Dette er forhold som kan tale mot at lemping finner sted.

29 3.3 Dommene om bristende forutsetninger Rt-2010-1345 Vegsaltdommen Rt-1999-922 Salhus flytebro

30 Lasse Simonsen Avtl § 36 i næringsforhold: Uttalelser i domspremissene om hva som skal til for en revisjon Rt-1999-922 Salhus flytebro, se side 932: ”Jeg ser det slik at en avtalerevisjon etter § 36 ofte vil være båret av mer generelle rimelighetsbetraktninger, som det er liten plass for i et kontraktsforhold som det vi her står overfor.”

31 Lasse Simonsen De to bena i læren om bristende forutsetninger: Læren om bristende forutsetninger Læren om bristende forutsetninger Risikoens art Vanskelighetens opprinnelse (Hvem er nærmest til å bære risikoen) Risikoens omfang Belastningen for debitor (Er risikoen urimelig byrdefull for debitor) Annet tema enn avtl § 36. Ikke et terskelproblem Samme tema enn avtl § 36

32 Lasse Simonsen HR-2010-1345 Vegsaltdommen: Tilsvarende Rt-1999-922 Salhus flytebro, se side 931 Avsnitt 63 ”For at det skal kunne kreves kontraktsrevisjon etter de ulovfestede regler om bristende forutsetninger, må den forutsetning som ikke er blitt oppfylt, ha virket motiverende for løftegiveren, og forutsetningen må ha vært synbar for den annen part eller typisk for den aktuelle kontraktssituasjon. I tillegg må det foretas en helhetsvurdering. Sentrale momenter i helhetsvurderingen er hvem som ut fra en mer sammensatt vurdering bør bære risikoen for vedkommende avtaleforutsetning, og størrelsen av det tap som oppstod eller vil oppstå på grunn av den uventede utvikling, jf. Rt. 1999 side 922 på side 931.” 1) 2)

33 Forholdet mellom avtl § 36 og læren om bristende forutsetninger Rt-2010-1345 Vegsaltdommen, avsnitt 61 ” Selv om de ulovfestede regler om bristende forutsetninger i stor grad blir overlappet av avtaleloven § 36, utgjør bristende forutsetninger et eget rettsgrunnlag, jf. Rt-1999-922 (Salhus Flytebru). Hvilket av de to rettsgrunnlagene som vil ha størst rekkevidde, avhenger av hvilke faktiske omstendigheter kravet om kontraktsrevisjon er basert på.”

34 4 Anvendelse av avtl § 36/læren om bristende forutsetninger

35 Lasse Simonsen Sammenhengen mellom vanskelighetens opprinnelse og omfang: Utenfor kontroll (hindring for oppfyllelse) Utenfor kontroll (hindring for oppfyllelse) Ytelsesrisikoen (fritak fra erstatning) Vederlagsrisikoen (krav på justering av vederlaget) Urimelig tyngende Innenfor Ds kontroll Normalt ikke rett til vederlagsjustering

36 Lasse Simonsen Eksempel – hardship, se UNIDROIT Art 6.2.2: “There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party’s performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished, and …(a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract; …(b) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract; …(c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and …(d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party.” Terskelen Opprinnelsen

37 Lasse Simonsen Bruk av avtl § 36 evt læren om bristende forutsetninger: Profesjonssvikt Svært tyngende Svært tyngende Avtl § 36/BF? I utgangspunkt Ds risiko Rt-1999-922 Salhus flytebro: Side 938 – AF hadde grunn til å regne med at det kunne bli behov for bruk av for- og ettervarme. Side 939 – Ville spørsmålet kunne stilles om tapet var så ekstraordinært at en viss økonomisk deling mellom partene … likevel kunne være på sin plass.

38 Lasse Simonsen Partskonstellasjon og avtaletype: Hva som skal til for å modifisere en forpliktelse Partskonstellasjon Avtaletype Lempningsterskel

39 Lasse Simonsen Avtl § 36 i næringsforhold: Uttalelser i domspremissene om hva som skal til for en revisjon Rt 1999.922 Salhus flytebro, se side 932: ”Jeg ser det slik at en avtalerevisjon etter § 36 ofte vil være båret av mer generelle rimelighetsbetraktninger, som det er liten plass for i et kontraktsforhold som det vi her står overfor.” Rt-2000-806 Konsesjonskraftdommen, se side 816: ”I den grad det er tale om å bruke § 36 når det som her er tale om en avtale mellom profesjonelle, bør terskelen i alle fall være høy, jf. blant annet flertallet i Rt-1999-922, på side 932.” Rt-2003-1132 Fornebu (46): ”Det kreves imidlertid svært meget for å konstatere urimelighet og sette til side avtalte vilkår i kontrakter i næring mellom profesjonelle parter …”

40 Lasse Simonsen :


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 12b) Avtl § 36 – urimelig (tyngende)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google