Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Telemedisinsk brukerforum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Telemedisinsk brukerforum"— Utskrift av presentasjonen:

1 Telemedisinsk brukerforum
Norsk Helsenett AS Telemedisinsk brukerforum Bergen Sverre Nordgård Markedsansvarlig region vest Norsk Helsenett

2 Historisk tilbakeblikk
Arkivkort – ”Arkivette” Håndskrevet journal Skrivemaskin Diktafon Elektronisk journal – PC-nettverk Elektronisk overføring av laboratoriesvar Proprietære løsninger for overføringer Trygd-Helse postkassen (SHdir).

3 Historisk tilbakeblikk
Elektronisk overføring av: Røntgensvar Patologisvar, mikrobiologisvar Epikriser, polikliniske brev, osv… Regionale Helsenett Nord Norsk Helsenett Midt Norsk Helsenett Øst Norsk Helsenett Helsenett Sør primær Helse Vest helsenett Prosjekt Nasjonalt Helsenett (SHdir)  Norsk Helsenett AS – etablert 1.oktober 2004 Eies av de fem RHF med 20 % hver.

4 Norsk Helsenett - organisering
Hovedkontor – Trondheim Drift, installasjon og support – Tromsø Markedsansvarlige for regionene Region nord/midt Trondheim Region øst Oslo Region sør Arendal Region vest Førde 30 Ansatte.

5 Styret

6 Forankring Bakgrunn for etablering av Norsk Helsenett:
Mer Helse for hver bit (Gudmund Hernes) Innen utgangen av år 2000 skal elektronisk meldingsutveksling (EDI og epost) være hovedregelen og papirbasert overføring skal utgjøre unntakene, forbeholdt spesialforsendelser og pakkepost. Statlig tiltaksplan for elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren 2007, elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren Strategiplanen er samkjørt med ’Overordnet IKT-strategi’ for RHF’ene.

7 Norsk Helsenett – del av en helhet
RHFenes mål og prioriteringer for felles strategier og tiltak Strategi- og tiltaksplan for Norsk helsenett Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene Forretningsplan for Norsk helsenett IKT-strategi for de enkelte RHF'er IKT-strategi for de enkelte RHF'er IKT-strategi for de enkelte RHF'er IKT-strategi for de enkelte RHF'er

8 Norsk Helsenetts 3 fundamenter
Infrastruktur Aktører Innhold

9 Sykehus, laboratorier, kommuner…. Andre aktører
Rollefordeling Sykehus, laboratorier, kommuner…. Andre aktører Tjenestespekter Norsk Helsenett Basis tjenester; epost, kataloger, intranett,… Informasjonssikkerhet Arkitektur Logisk nettstruktur; IP, routing, DNS, etc. Fysisk infrastruktur; kabling og nettverkselektronikk

10 Marked og samfunnsansvar

11 Bakgrunn og formål: ”Sørge for…
Sikker og effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og sosialsektoren At Helsenettet og tjenestene skal gi støtte for et helhetlig pasientforløp.

12 Bakgrunn og formål: ”Skal…
Etablere og utvikle en sikker kanal for informasjonsutveksling Legge til rette for samhandling i helse-Norge Samordne helsenettaktiviteten mellom de fem regionale helseforetakene.

13 Bakgrunn og formål: ”Skal…
Være rådgiver og tilrettelegger for dem som ønsker å etablere tjenester i tilknytning til helsenettet Legge til rette for økt faglig samarbeid Være kundens tilknytningspunkt for innhenting av informasjon og for faglig samarbeid.

14 Bakgrunn og formål Selskapet har et ikke-økonomisk formål, og skal ikke gå med overskudd utover å sikre en forsvarlig drift. Norsk Helsenett er gitt enerett på kommunikasjon til norske sykehus.

15 Arbeidsoppgaver siden etablering
Tilbudsbrev fra SHdir til alle fastleger m/kommunal avtale Full støtte til nettetablering Full støtte til PKI > 600 nye påmeldte legekontor Over 160 påmeldte i region vest ”Perfeksjonere” tjenester Oppkobling av legekontor Med mer….

16 Hva helsenettet kan formidle/levere
Elektroniske meldinger (EDI): Klin biokjem svar, mikro svar, patologi svar, radiologisvar.. osv Epikriser / polikliniske brev Henvisning m/muligheter for timebestilling Sykemelding og legeoppgjør til RTV, resepter til apotek Kommunal PLOMS, pasientflyt, osv Telemedisinske tjenester HER register (helsevesenets ”Rosa Sider”) Mulighet til å kommunisere med ikke etablerte partnere Fjerndrift Hjemmekontor / mobilt kontor / utekontor.

17 Hva helsenettet kan formidle/levere
Trygg E-post Trygg Internett Felleskatalogen, Norsk Legemiddelhåndbok Druid (legemiddelinteraksjoner) Relis (uavhengig legemiddelinformasjon) NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok) alltid oppdatert Cochrane (tidsskriftoppslag) Gule sider / telefonkatalogen Fritt sykehusvalg Osv... Antivirusoppdatering Oppdatering av Microsoft Windows 2000 / XP.

18 Hva helsenettet kan formidle/levere
Betalingsterminal ASP drift Med Access Videokonferanse IP-telefoni.

19 Fyrtårnsprosjekt kommuneprogrammet - S@mspill 2007
Et tre-årig kommuneprogram skal bidra til økt og bedret samarbeid mellom kommunale helse- og sosialtjenester og spesialisthelsetjenesten. Dette skal skje gjennom utvikling og spredning av gode eksempler og gjennom ulike informasjonstiltak. 6 kommunale fyrtårn skal vise vei for øvrige kommuner.

20 Fyrtårnsprosjekt Øke kvaliteten og effektiviteten i pasient-
forløpet mellom Sandefjord kommune og Sykehuset i Vestfold /Helse Sør RHF. Utarbeide hensiktsmessige metoder og elektroniske løsninger for å minske risikoen for feilmedisinering. Elektronisk samhandling mellom kommunene med spesialisthelsetjenesten, fastlegene andre samarbeidspartnere Forbedre metoder og elektroniske løsninger for arbeidet med individuell plan, som gjør det mulig å effektivisere og forbedre dagens papirbaserte rutiner. Forbedre kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenestene, sykehuset og fastlegene. Sandefjord Trondheim Sel + 5 Eidsskog / Kongsvinger Stavanger

21 Fyrtårnsprosjektenes Internett-portal
Inneholder informasjon om Sosial- og helsedirektoratets satsning på e-helse innen kommunehelsetjenesten: Kommuneprogrammet

22 Eksempel på tilknytninger
Direkte tilknytning av aktør via bredbånd Tilknytning av HF / sykehus Kommunetilknytning Legekontor PLOMS Helsestasjon Fysioterapi Etc.

23 Takk for oppmerksomheten
Tel: Mob:

24 Sikkert elektronisk samarbeid SES@m Tromsø
Tromsø er det første større prosjektet i Norge som prøver ut elektronisk samhandlingsteknologi i kommunikasjonen innen kommunehelsetjenesten og mot spesialisthelsetjenesten. Prosjektet er delt inn i fem delprosjekter: Forberedelser Oppkobling Sikkerhet og jus Telemedisinske tjenester Følgeforskning

25 Effektivisering / kvalitetssikring Sandefjord kommune
Å øke kvaliteten og effektiviteten i pasientforløpet mellom Sandefjord kommune og Sykehuset i Vestfold /Helse Sør RHF. Prosjektet skal: Effektivisere og kvalitetssikre rutiner ved overføring av pasienter mellom forvaltningsnivåene Sikre kontinuitet i pasientforløpet; etterbehandling og oppfølging Utvikle rutiner for nettbasert kunnskapsutveksling mellom kommunens fagteam og aktuelle fagområder ved sykehuset i Vestfold

26 Elektroniske medikamentkort Trondheim kommune
Prosjektet skal utarbeide hensiktsmessige metoder og elektroniske løsninger for å minske risikoen for feilmedisinering. Prosjektet skal bidra til å utvikle en sikrere håndtering av legemidler når helsepersonell samarbeider om behandling av pasienter utenfor sykehus. Dette målet skal nås ved å: fremskaffe detaljert informasjon omkring behov og prosesser i håndtering av legemidler i hjemmetjenestene utvikle ny teknologi for deling av legemiddelinformasjon mellom samarbeidende parter implementere teknologien og organisere tjenestene i henhold til dette og kartleggingen skaffe til veie kunnskaper om hva man kan oppnå med informasjonsteknologi på området Prosjektet skal utarbeide løsninger for å sende automatiske meldinger mellom fastlegen og samarbeidende instanser som hjemmesykepleie, sykehus, sykehjem og apotek.

27 Individuell plan Eidskog/Kongsvinger kommuner
Forbedre metoder og elektroniske løsninger for arbeidet med individuelle planer, som gjør det mulig å effektivisere og forbedre dagens papirbaserte individuelle plan. Prosjektet skal utvikle metoder for elektronisk oppfølging som gjør at brukeren får den støtte han/hun etter loven har krav på: samordning deling av informasjon koordinering av aktiviteter som omfatter både bruker (pasient) nærpersoner behandlingsansvarlige skal bidra til at kvaliteten på tjenestene øker effektiviteten forbedres i alle involverte behandlingsledd.

28 Interkommunalt samarbeid Nord-Gudbrandsdalen
Felles interkommunal satsning i seks kommuner (Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel) og Nord-Gudbrandsdals DMS. Fokus skal være på elektronisk samhandling mellom kommunene med spesialisthelsetjenesten andre samarbeidspartnere Utveksle informasjoner mellom kommunene og fastlegene via Norsk Helsenett. Oppkopling mot Sykehuset Innlandet fra alle kommunene slik at primærlegene kan kommunisere med spesialister på Sykehuset Innlandet. Løsningen hvor alle kommuner er tilkoplet Norsk Helsenett gjør det mulig med Konsultasjoner hvor primærlege, pasient og spesialist benytter seg av video Overføringer av pasientdata i et sikkert nettverk Interkommunalt samarbeid mellom kommunehelsetjenestene.

29 Meldingsutveksling Stavanger kommune
Stavanger kommune skal forbedre kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenestene, sykehuset og fastlegene. Det er fokus på følgende elektroniske meldinger: Overføringsrapport mellom sykehus og kommune ved utskriving og innleggelse. Utskrivingsklar pasient fra sykehus til kommune Innleggelse og utskriving fra sykehus til kommune og fastleger Fagrapport fra ulike fagavdelinger på sykehus til kommune og fastleger Elektronisk pasientrelatert post mellom sykehus, kommune og fastleger Medisinering fra fastlege til multidoseleverandør, kommune og sykehus Meldingene skal sendes mellom Stavanger kommune og SiR via Norsk Helsenett.


Laste ned ppt "Telemedisinsk brukerforum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google