Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonale og regionale IT- strategier HINF 1101 7. oktober 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonale og regionale IT- strategier HINF 1101 7. oktober 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonale og regionale IT- strategier HINF 1101 7. oktober 2005

2 Strategi Porters definisjon av strategi: skiller strategi fra operasjonell effektivitet –Differensiering – konkurransefortinn –Fit, alignment Hva med helsesektoren? –Er differensiering målet? –Kompleksitet og ’wicked problems’ –Forholdet til ’klienter/kunder’ –Politiske og regulatoriske føringer –Profesjons-byråkrati (ikke maskin-byråkrati) Steget mellom å utarbeide en strategi og å realisere den: – trenger vi ’oppskrifter’ (guidelines, ’best practices’)eller organisatorisk evne til å håndtere usikkerhet? (Kapittel 7 i Bergs bok)

3 Utfordringer for en strategi i denne sammenhengen Å ’håndtere’ installert base –Mange ’lokale ordener’ (ordningsprinsipper, -logikker) –Fleksibilitet gjennom modularisering –Gjør installert base til en alliert Kompleksitet: –Avhengigheter, sammenhenger –Komplisert –Usikkerhet –Tvetydighet –Konflikt –Begrensninger

4 De 3 mytene Vellykket implementering: –Er ikke (bare) den tekniske realiseringen av et planlagt system i en organisasjon, men må sees på som en organisasjonsutviklingsprosess. –Kan ikke håndteres bare av IT-avdelingen, det trenges både sentral styring og lokal brukermedvirkning –Implementeringen og den medfølgende organisasjonsendringen kan ikke planlegges (helt og fullt). Målfokus må balanseres med læring og tilpasning underveis. (Kapittel 9 i Bergs bok)

5 Nasjonal IT-strategi Sentrale aktører i nasjonalt strategi-arbeid –SHdir (+ HODep) –Nasjonal IKT (de fem RHF’ene) –Norsk Helsenett –Nasjonalt Senter for Telemedisin –KITH –Rikstrygdeverket –m.fl.

6 Tidligere nasjonale strategier ”Mer helse for hver bIT” (1997-200) –Motivasjon: Behov for felles og enhetlig IT- infrastruktur og felles informasjons- og datagrunnlag –6 innsatsområder –’Bredt’ fokus ”Si @!” (2001-2003) –Formål: Stimulere til elektronisk samhandling, gå fra spredt pilotbruk til allmenn rutinebruk –Del av regjeringens eNorge-plan –4 innsatsområder, deriblant etablering av et nasjonalt helsenett

7 Nasjonal IKT Nasjonal IKT – forum for de regionale helseforetakenes strategiske IT-samarbeid Mange tiltak i den overordnete IKT-strategi for de regionale helseforetakene støtter opp under eller er sentral for realisering av S@mspill-strategien. Nasjonal IKT har seks satsingsområder: –Elektronisk samarbeid –Helhetlig og veldefinert informasjonsgrunnlag –Norsk Helsenett (NHN) –Informasjonssikkerhet –Standardisering og samordning av EPJ-systemer i helseforetak –Organisere IKT-samarbeidet mellom RHF-ene

8 Norsk Helsenett Selskapet Norsk Helsenett AS ble etablert 1. oktober 2004, med de 5 regionale helseforetakene som likeverdige eiere. Selskapet har ansvar for drift og videreutvikling av sammenhengende nettjenester for elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren, og har overtatt ansvaret for de tidligere regionale helsenettene og sentral infrastruktur. (www.norskhelsenett.no)www.norskhelsenett.no

9 Strategiske hovedområder Fra gjennomføringsplanen for 2005: Tiltak som kan bidra til å realisere følgende mål vil ha høyeste prioritet: –Flertallet av legekontorer skal være tilkoblet til Norsk Helsenett. –Helseforetakene og RTV skal tilrettelegge for elektronisk forsendelse og mottak av meldinger, som epikrise, legeregning og henvisning, over Norsk Helsenett. –Alle helseforetak skal ha tatt i bruk standard løsning for meldingsutveksling over Norsk Helsenett, med ebXML-rammeverk (standard elektronisk ”konvolutt”) og virksomhetssertifikat/PKI. –Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren skal lanseres og ligge til grunn for sektorens informasjonssikkerhetsarbeid. –Det skal utvikles en nasjonal strategi for elektroniske pasientsystemer med sikte på bedre og mer fleksibel informasjonsutveksling og informasjonsdeling I tillegg skal det igangsettes arbeid for å etablere løsninger for –elektronisk samarbeid mellom kommunale pleie- og omsorgstjenester og deres samarbeidsaktører. –eResept.

10 ”S@mspill 2007” Strategien skal gi retning og helhet i IT-utviklingen i sektoren for perioden 2004-2007. Visjonen for arbeidet er at pasienters og brukeres møte med tjenestene skal oppleves som helhetlige forløp. S@mspill 2007 beskriver de to hovedsatsingene: –God informasjonsflyt –Elektronisk samarbeid med nye aktører Disse er igjen inndelt i ni hovedområder. I tillegg inkluderes et nytt hovedområde ”Gevinst og dokumentasjon”, siden dette blir overgripende og sentralt ved gjennomføringen av S@mspill 2007.

11 Strategiske satsingsområder Informasjonsgrunnlag –Informasjonsstruktur, felles begrepsapparat Norsk Helsenett –Videreutvikling av NHN, felles driftsorganisasjon Informasjonssikkerhet –Bransjenorm, PKI-strategi og utrullingsprogram Elektronisk pasientjournal –Innføring, strategi, forskning Elektronisk meldingsutveksling –Meldingsstandarder, elektronisk timebestilling Fagstøtte og kunnskapskilder –Tilgang til kunnskapsbasert informasjon Involvere pasienter, brukere og pårørende –Nettsteder, elektronisk samarbeid, behandling i hjemmet, krav, samarbeidsforum E-resept og forskrivningsstøtte –E-resept, rasjonell legemiddelbruk Kommuneprogram –’Fyrtårnsprosjekter’ Gevinst- og dokumentasjonsprogram (tillegg til Samspill) –Frembringe dokumentasjon, vurdere effekter

12 Fyrtårnsprosjektene 1/3 Les mer på http://www.telemed.no/fyrtarnhttp://www.telemed.no/fyrtarn Trondheim: Elektronisk medikamentkort Feil bruk og feil håndtering av legemidler er et stort problem primærhelsetjenesten. Kartlegging har vist at hos 50-90% av pasientene i hjemmesykepleien er det uoverensstemmelse mellom medisinkortet i hjemmetjenestene og hos fastlegen. Det er beregnet at samfunnet kan spare 3 milliarder per år med et komplett elektronisk system for deling av legemiddelinformasjon. Prosjektet skal utarbeide hensiktsmessige metoder og elektroniske løsninger for å minske risikoen for feilmedisinering. Nord-Gudbrandsdal: Interkommunalt samarbeid I de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen (Dovre, Lesja, skjåk, Lom, Vågå, Sel) bor ca 20.000 mennesker. Arealet er ca 40% av Oppland. Det er etablert et distriktsmedisinsk senter (DMS) på Otta med teleradiologi, teleultralyd, satellittdialyse som anvender videokonferanse. Det er enighet om å etablere observasjonssenger og et elektivt fødetilbud (fødestue) og økte spesialisthelsetjenester i form av ambulering eller telemedisin. En poliklinikk for barne- ungdoms- og voksenpsykiatri blir etablert år 2005. Fyrtårnsprosjektet har som mål å synliggjøre muligheter samt velge ut og prioritere tiltak knyttet til felles interkommunal satsning i seks kommuner og Nord-Gudbrandsdals DMS. Fokus skal være på elektronisk samhandling mellom kommunene, med spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere.

13 Fyrtårnsprosjektene 2/3 Eidskog/Kongsvinger: Individuell plan Individuell plan forutsetter samhandling og koordinering mellom forskjellige aktører som skal komme brukeren til gode. I dag er disse aktørene på ulike nett, og på ulike støttesystem. Dette betyr papirbaserte støttesystemer, med store problem rundt arkivering, innsyn, kontroll og rapportering. Prosjektets mål er å forbedre metoder og elektroniske løsninger for arbeidet med individuelle planer, som gjør det mulig å effektivisere og forbedre dagens papirbaserte individuelle plan. Stavanger: Meldingsutveksling I prosjektet skal Stavanger kommune forbedre kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenestene, sykehuset og fastlegene. Prosjektet skal ha hovedfokus på anvendelse av PLO-meldingen, og da med særlig vekt på følgende anvendelser: 1. Overføringsrapport mellom sykehus og kommune ved utskriving og innleggelse. 2. Melding om utskrivingsklar pasient fra sykehus til kommune 3. Melding om innleggelse og utskriving fra sykehus til kommune og fastleger 4. Fagrapport fra ulike fagavdelinger på sykehus til kommune og fastleger 5. Elektronisk pasientrelatert post mellom sykehus, kommune og fastleger 6. Melding om medisinering fra fastlege til multidoseleverandør, kommune og sykehus

14 Fyrtårnsprosjektene 3/3 Sandefjord: Kvalitetsforbedring/effektivisering Prosjektet ønsker å oppnå økt kvalitet og effektivitet i pasientforløpet mellom 1. og 2. linjetjenesten. Dette vil skje gjennom et samarbeid ved utvikling og implementering av elektroniske journal/fagsystemer i Sandefjord kommune og Sykehuset i Vestfold/Helse Sør. Gjennom samarbeid om felles struktur på pasientinformasjonen og analyse av informasjonsstrømmene og -behovene vil man kunne utveksle informasjon mellom systemene på en mer effektiv og kvalitetssikker måte. SES@m-Tromsø: Fyrtårnprosjekt for bedre samhandling og kontinuitet i kommunehelsetjenesten Dette er det første større prosjektet i Norge som prøver ut elektronisk samhandlingsteknologi i kommunikasjonen innen kommunehelsetjenesten og mot spesialisthelsetjenesten. Prosjektet skal utvikle en modell for elektronisk samhandling mellom enhetene og nivåene i pleie- og omsorgstjenesten og helsetjenesten forøvrig. Det kommunale pleie og omsorgsnettet blir koblet til helsenett slik at kommunikasjon med helsepersonell på legekontor og sykehus blir mulig. Videre skal mobile terminaler og linjer i et sikret nett gjøre hjemmetjenesten i stand til å samhandle med relevante instanser og gi tilgang til relevant informasjon når behovet oppstår. Målet er å gi helsepersonell i pleie- og omsorgstjenesten en effektiv kommunikasjonskanal til primærlegene ved bruk av sikker e-post, tilgang til elektronisk formidlet veiledning og kompetanseheving spesielt innefor sårbehandling, samt å utvikle og utbre standardiserte elektroniske kommunikasjons­ løsninger mellom sykehus og pleie og omsorgstjenesten i kommunene.

15 Gevinst og dokumentasjon Gevinst- og dokumentasjonsprogrammet skal sikre dokumentasjon om utbredelse, utvikling og gevinster av gjennomføringen av tiltak etter IT- strategien S@mspill 2007. Programmet skal legge til rette for og gjennomføre dokumentasjonstiltak, evalueringer og gevinstanalyser i tilknytning til tiltak og prosjekter forankret i S@mspill 2007. Gjennom dette arbeidet skal det etableres et kunnskapsgrunnlag som synliggjør teknologiutviklingen i helse- og sosialsektoren i den hensikt å bidra til en bedre forståelse for hvordan investering i teknologiutvikling bidrar til hensiktsmessige effekter. Indikatorer knyttet til IT-strategien S@mspill 2007 viser utbredelse og utvikling i det elektroniske samarbeidet i sektoren, samt overgangen fra papirbasert til elektronisk kommunikasjon. Indikatorene skal primært være styringsinformasjon ved å gi indikasjon på om utvikling går som helsemyndighetene forventer. De vil også være relevante for mange andre aktører i sektoren ved at de kan være del av et felles kunnskapsgrunnlag om utviklingen. Indikatorene skal oppdateres kvartalsvis.

16 Regionalt IKT-arbeid Varierende organisering av IKT-arbeidet (egen enhet på regionalt nivå, distribuert versus felles driftsenheter, etc.) Regional standardisering på infrastruktur og applikasjoner. Sterkere nasjonal samordning av regionale IKT-initiativer (først og fremst gjennom ”Nasjonal IKT”-gruppen)


Laste ned ppt "Nasjonale og regionale IT- strategier HINF 1101 7. oktober 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google