Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag 8 Kontrollansvar Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag 8 Kontrollansvar Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag 8 Kontrollansvar Lasse Simonsen

2 1 Bakgrunnen for ansvarsformen

3 Kaiser-Wilhelm-Institut
Historisk riss: Documentary history (Honnold) Kaiser-Wilhelm-Institut Forarbeider Forarbeider Forarbeider 1988 1980 1964 1970 1984 1987 1929 1930 Kjøps- loven ULIS CISG Rabel Komitè UNCITRAL Arbeidsgruppe NU 1984:5 (nordisk) Ot prp Haag-konvensjonene Wien-konvensjonen Lasse Simonsen

4 Brobygging mellom to ulike rettskulturer:
Culpa Objekt. Kontinental rett Angloamerikansk rett Lasse Simonsen

5 2 Virkeområdet

6 2.1 Oversikt

7 Hjemmelsgrunnlagene for kontrollansvaret:
Lovhjemmel Avtale- hjemmel Ulovfestet bakgrunnsrett NS 8405 osv Kjl, avhl og husll Fkjl, hvtjl og buofl Innsats- forpliktelser Resultat- forpliktelser Lasse Simonsen

8 2.2 Lovfestet virkeområde

9 Betydningen av tapets art:
Lovhjemler Kjl, avhl og husll Fkjl, hvtjl og buofl Ikke indirekte tap: Kjl §§ 27,4/40,2, jf § 67,2 Avhl §§ 4-5(1)/4-14(1), jf § 7-1 Husll §§ 2-13, jf § 2-14,2 Ikke tap i næring: Fkjl § 52,2 b) Hvtjl § 30 (4) Buofl § 6,1 Lasse Simonsen

10 Avgrensningen i fkjl (forsinkelse), hvtjl og buofl:
Tap i næring Alt påregnelig forbrukertap Kontrollansvar ”Allmenne skadebotreglar” Bakgrunnsretten Rett til ansvarsfraskrivelse Lasse Simonsen

11 Kjøpslovens skille mellom direkte og indirekte tap, jf kjl § 67 (2):
(Uttømmende) Direkte tap (negativt definert) Kontrollansvar Culpa. Driftsavbrudd Avsavn Avvergelig fortjenestetap Skadevoldende egenskaper Lasse Simonsen

12 Utviklingen av ansvarsgrunnlaget fra kjl i 1907 til kjl i 1988:
Tapets art Mildere Culpa (objektivt) Culpa (culpa) Indirekte tap Kontroll (objektivt) Kontroll (culpa) Direkte tap Strengere Kjøpets art Genus Spesie Justering Lasse Simonsen

13 De fire kategoriene med indirekte tap:
Driftsavbrudd b) Avsavn Direkte tap Indirekte tap c) Tap av kontrakter d) Produktskader Lasse Simonsen

14 a) Driftsavbrudd: K1 K2 Forsinkelse/ mangel Tap av framtidige avtaler
(eksisterende se litra c) ”Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning” K1 K2 Forsinkelse/ mangel Rt 2004 side 675 Agurkpinnedommen avsnitt 63 Lasse Simonsen

15 (§ 67 (3) a) Vanlige tiltak)
b) Avsavn - konverteringsregelen: 3M Leie (§ 67 (3) a) Vanlige tiltak) S Kjøp K K Forsinkelse/ mangel Lasse Simonsen

16 c) Fortjenestetapet: S K 3M Y Tapt fortjeneste Avtalen heves
Bortfall av vederlag Tapt fortjeneste S K 3M Avtale Avtalen heves Y Kontraktbrudd Lasse Simonsen

17 d) Produktskadene: Kontrakt- gjenstand Skadet gjenstand M
Nær og direkte sammenheng med den forutsatte bruk av salgsgjenstanden? Kontrakt- gjenstand Skadet gjenstand M Skadeforvoldelse Lasse Simonsen

18 Produktskadene: Indirekte tap ? Produktansvar utenfor
(Rt 2004 side 675 Agurkdommen) Produktansvar utenfor kontrakt (deliktsretten) Direkte tap (nær og direkte sammenheng) Indirekte tap ? § 67 (2) d) trekker denne grensen Erstatning i kontrakt Lasse Simonsen

19 2.3 Ulovfestet virkeområde

20 Hjemmelsgrunnlagene for kontrollansvaret:
Lovhjemmel Avtale- hjemmel Bakgrunns- retten Kjl, avhl og husll Fkjl, hvtjl og buofl Innsats- forpliktelser Resultat- forpliktelser Lasse Simonsen

21 Resultatforpliktelser
Forpliktelsestyper: Resultatforpliktelser Innsatsforpliktelse Målet Prosessen Debitor Lasse Simonsen

22 Virkeområdet for kontrollansvaret:
Innsatsforpliktelser Resultatforpliktelser Culpa Lovfestet Ulovfestet? Lasse Simonsen

23 Eksempler: Kontraktstyper Kjøp Leie Entreprise Tjenester NB! NB!
Løsøre Fast eiendom Løsøre Fast eiendom Buofl Prof. Hvtjl Prosjekt NS Finans Rådg. Fkjl Kjl Avhl Tidsp Husll Tfl Aml Osv Transp. Agl NF Lasse Simonsen

24 Ulik bedømmelse av mangler og forsinkelse (ulovfestet):
Leveringstiden er ofte en resultatforpliktelse Forpliktelsestype Mangel Forsinkelse Leie av løsøre Profesjonell entreprise Også en rekke tjenestekontrakter Eks NS 8401 Prosjektering Analogier? Lasse Simonsen

25 Enkelte tilleggproblemer:
Ulovfestet kontrollansvar Identifikasjonsregler Tapets art Trolig gjelder det en avgrensning mot typisk indirekte tap Lasse Simonsen

26 3 Kontrollansvar ved forsinkelse

27 Kjl § 27 Erstatning (1) Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse fra selgerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

28 Hindring av en prosess:
(4) Aktivitetsvilkåret (2) Hindringsvilkåret Framdrift Forsinkelse ÅU ÅI (3) Betraktningsvilkåret (1) Kontrollvilkåret Lasse Simonsen

29 4 Kontrollansvar ved mangler

30 4.1 Innledning

31 Kjl § 40 Erstatning (1) Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av mangel ved tingen, for så vidt selgeren ikke godtgjør at det forhold at leveringen er mangelfull, skyldes hindring som nevnt i § 27. Reglene ellers i §§ 27 og 28 gjelder tilsvarende.

32 ”Er mangelfull skyldes hindring”:
(4) Aktivitetsvilkåret (2) Hindringsvilkåret Mangel ÅU ÅI (3) Betraktningsvilkåret (1) Kontrollvilkåret Lasse Simonsen

33 ”Hindringsbegrepet” ved mangler:
Mangel? Hindring (Stanser en prosess) Hvordan kan en ”hindring” være årsak til en mangel? Åpenbart ikke bare slike tilfeller som omfattes! I snever forstand: Eks – på grunn av kulde herder ikke betongen slik den skal Lasse Simonsen

34 Skillet mellom genus- og speciekjøp:
Kjøpets art Genus Specie Hindring det sentrale vilkåret De øvrige vilkårene avgjørende Lasse Simonsen

35 4.2 Kontrollansvar ved artsbestemte ytelser

36 Rt-2004-675 Agurkpinnedommen
(51) De formuleringer § 27 benytter, passer imidlertid ikke like godt på en mangelssituasjon. Ved anvendelsen av kontrollansvaret på mangler må man etter min mening ta utgangspunkt i at kontrollansvaret er meget strengt, og at siktemålet med innføringen av kontrollansvar bare var å nyansere det tidligere objektive ansvar med unntak for force majeure [ved genus].

37 Omformulering av hindringsbegrepet:
Valg av kontraktytelse ved genuskjøp: Subjektiv hindring (Debitor kunne ha valgt en annen mangelfri vare) Debitors valg av leverandør/varer V Faktisk valg Alternative valg Kravet til objektiv hindring (Ingen mangelfrie alternativer) L2 L1 Markedet Mangel Mangelfrie L3 Lasse Simonsen

38 Rt-2004-675 Agurkpinnedommen
(54) I forarbeidene er det uttalt at selgerens mangelsansvar ved kjøp av artsbestemte ting som kan byttes ut og finnes allment tilgjengelig i markedet, er tilnærmet objektivt og også omfatter « skjulte mangler, enten de var til stede på avtaletiden eller har oppstått seinere », se Ot.prp. Nr.80 ( ), side (55) Ut fra de opplysninger som foreligger i denne saken, må det legges til grunn at det på markedet fantes et tilstrekkelig kvantum splittbambuspinner som ikke var smittet med penicillium oxalicum, til å tilfredsstille Aase Gartneris behov, og at disse objektivt sett var tilgjengelig for Vekstmiljø AS. Når dette er tilfellet, må Vekstmilø etter min oppfatning hefte på grunnlag av reglene om kontrollansvar, selv om smitten ikke kunne ha vært oppdaget uten forholdsvis omfattende undersøkelser.

39 4.3 Kontrollansvar ved specieytelser

40 De øvrige vilkårene avgjørende:
(4) Aktivitetsvilkåret (2) Hindringsvilkåret Mangel ÅU ÅI (3) Betraktningsvilkåret (1) Kontrollvilkåret Lasse Simonsen

41 (1) Kontrollvilkåret - de to kontrollaspekter:
Avtale Avtalens innhold Abstrakt mangelbedømmelse Konkret mangelbedømmelse (innflytelse) Kontroll (innflytelse) Mangel - avvik Ytelse Ytelsens faktiske tilstand Lasse Simonsen

42 Eksempel – kjøp av brukt bil:
Debitors eiertid Debitors eiertid Tredjemanns eiertid Kreditors eiertid Årsakens plassering Synbarhet A Overvinne L Kreditors risiko Årsakens plassering Mangelens synbarhet Mulighetene til å overvinne mangelen Lasse Simonsen

43 Tilvirkningskontrakter:
Produksjonsprosessen (kontrollområde) Y L1 L2 Identifikasjon? Materialer/komponenter Lasse Simonsen

44 Utviklingsrisikoen: Kunnskap Kunnskapsutviklingen Årsaken
(synbarhetsgrensen) Årsaken Manglende kunnskap Vitenskapelig yttergrense Culpagrensen Tid Utførelses- tidspunktet Påberopelses- tidspunktet Lasse Simonsen

45 5 Kontrollansvarsidentifikasjon (”dobbel force majeure”)

46 5.1 Identifikasjonsmodell

47 To ulike modeller for identifikasjon:
Dobbel force majeure ”Satse på feil hest” Kjl § 27 (2) Lasse Simonsen

48 Kjl § 27 (2) (2) Beror forsinkelsen på en tredjemann som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er selgeren fri for ansvar bare om også tredjemann ville være fritatt etter regelen i første ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som selgeren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd. 1) 2) 3)

49 ”Dobbel force majeure”:
Hovedforholdet D K Fritaksvilkårene Underforholdet Årsaken til kontraktbrudd Km Fritaksvilkårene Lasse Simonsen

50 (Denne leverandøren ville ikke ha misligholdt)
Spørsmålet om risikoen for valg av kontraktmedhjelper: (Mangel, se Rt Bambuspinnedommen) Kontrollområde /hindringsbegrepet V ? Faktisk valg (”feil hest”) Alternativt valg L2 L1 Ikke kontraktbrudd (Denne leverandøren ville ikke ha misligholdt) Kontraktbrudd Lasse Simonsen

51 5.2 Identifikasjonens personelle utstrekning
Hvem blir debitor identifisert med?

52 Kjl § 27 andre ledd: Alt 2 ”Leverandør som selgeren har brukt” Alt 1
”gitt i oppdrag… å oppfylle kjøpet” Ls Delprodukter T L Km Lg Ekte kontraktsmedhjelper P SL SL S K Alt 3 ”Noen annen i tidligere salgsledd” L T Lasse Simonsen

53 Avhl § 4-5 andre ledd: ”Ein tredjeperson som seljaren har gitt i oppdrag heilt eller delvis å oppfylle avtala”. E L T E H1 H2 S S K Avtalen Tidligere reparasjoner Tidligere eiere Utenfor identifikasjonen Lasse Simonsen

54 : Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Dag 8 Kontrollansvar Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google