Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3. Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3. Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3. Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006 Herman Bruserud og Sondre Dyrland

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Tilblivelse Innholdet i forpliktelsene Opphør og endring av forpliktelser Oppfyllelsessvikt og kontraktsbrudd Kontraktsbrudds- sanksjoner Hvor er vi nå? Oppfyllelse av forpliktelser Vederlags- spørsmålet

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Fastleggelse av innholdet i kontraktsforpliktelser –Konkret fastleggelse - tolking »Tolking av avtalens ordlyd, partenes formål og omstendigheter ved inngåelsen –Abstrakt fastleggelse – utfylling av tomrom »Konkret utfylling av avtalen »Utfylling med bakgrunnsrett

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Betydningen av å fastlegge forpliktelsens innhold –Utgangspunkter »Debitor har påtatt seg visse forpliktelser »Avvikende oppfyllelse kan innebære kontraktsbrudd og erstatningsansvar »Avvikende oppfyllelse kan medføre at vederlaget ikke opptjenes –For å kunne ta stilling til »om det foreligger et avvik – og dermed et mulig kontraktsbrudd – og; »om debitor har krav på vederlag; –må først innholdet i forpliktelsen fastlegges

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Innholdet i forpliktelsene(kontraktsmessig ytelse) Oppfyllelse etter sitt innhold Oppfyllelsessvikt (objektivt avvik) Kontraktsbrudd Kreditormora Kreditorrisiko Hvorfor er det viktig å fastlegge forpliktelsenes innhold? Vederlaget? Erstatnings ansvar?

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Mange måter å dele inn forpliktelser på: –Real- og pengeforpliktelser –Resultat- og omsorgsforpliktelser –Individuelt (specie) og generisk bestemte forpliktelser –Hoved- og biforpliktelser –Engangs-, rate- og løpende forpliktelser –Handle- og unnlatelsesforpliktelser (oppfyllelsesforpliktelser) –Ansvars- og garantiforpliktelser –…

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Hvor kommer sondringene fra? –Hensiktsmessige kategorier – viser trekk ved forpliktelser –Kategorisering av en plikt som det ene eller andre beror i prinsippet på en tolking av avtalen –Kategoriene er et hjelpemiddel for tanken Hvilken rettslig betydning har disse sondringene? –Selve sondringene har ikke rettslig betydning – man kan prinsipielt ikke trekke slutninger fra kategoriene –Derimot bygger sondringene til dels på rettslige forskjeller »For eksempel: resultat- og omsorgsforpliktelser

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Rettslig betydning av om en forpliktelse er en realforpliktelse eller en pengeforpliktelse –Ytelsene »Pengeforpliktelser er alltid generiske »Kun sammenbrudd i betalingsformidling kan forhindre oppfyllelse –Erstatningsansvar ved mislighold av pengeforpliktelser »Objektivt ansvar for pengemangel »Forsinkelsesrente uten hensyn til faktisk tap –Andre kontraktsbruddsanksjoner ved mislighold av pengeforpliktelser »Naturaloppfyllelse – ingen misforholdsbegrensning »Prisavslag er aldri aktuelt »Heving – begrenset hevingsadgang for pengekreditor dersom han har overgitt realytelsen

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Hoved- og biforpliktelser –Hovedforpliktelsene er det sentrale element i kontrakten »Ofte én realforpliktelse og én pengeforpliktelse »Unntak: Pengelån – to pengeforpliktelser –Hovedrealforpilktelsen er grunnlag for klassifikasjon av kontraktstyper Levere bruktbilen - kjøp Overlevere husrommet - husleie –Flere typer biforpliktelser »Medvirknings- og mottaksforpliktelser (kreditorplikter) »Lojalitetsplikter (hensyn, aktsomhet, varsling)

10 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Resultat- og omsorgsforpliktelser –Resultatforpliktelser: »Debitor påtar seg å fremskaffe et bestemt resultat »Eksempel: Kjøp, entreprise –Omsorgsforpliktelser (innsatsforpliktelser): »Debitor skal gjøre en innsats for å nå et resultat, men innestår ikke for at resultatet nås »Eksempel: lege, advokat –Mange kontrakter kan inneholde både resultat- og innsatselementer »Eksempel: ytelsen og tidspunktet for ytelsen »Innholdet i forpliktelsen beror på en tolking –Pengeforpliktelser er alltid resultatforpliktelser

11 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Rettslig betydning av sondring resultat – omsorg –For spørsmålet om kontraktsbrudd »Kontraktsbrudd forutsetter avvik fra kontraktsmessig ytelse Resultatforpliktelse: resultatet nås ikke Omsorgsforpliktelse: ikke avgjørende at resultatet ikke nås dersom debitors innsats har vært god nok –For vederlagsopptjeningen (normalt) »Vederlaget opptjenes når debitor oppfyller sine forpliktelser Resultatforpliktelse – fremskaffe resultatet Innsatsforpliktelse – gjøre den nødvendige innsats –Normalt sammenfall mellom kontraktsmessig ytelse og vederlagsopptjening, men ikke alltid »Eksempel på unntak: Provisjonssalg

12 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Individuelt og generisk bestemte forpliktelser –Generisk »Ytelsen er artsbestemt i avtalen »Debitor kan velge oppfyllelseseksemplar »Typiske generiske forpliktelser: Penger, råvarer, masseproduserte varer, energi –Specie »Ytelsen er individuelt bestemt i avtalen – det som skal ytes er et bestemt eksemplar (gjenstand) »Typiske specie-ytelser: fast eiendom, arbeid, brukte ting, unika –I praksis ofte et vanskelig å ta stilling til om forpliktelsen er specie eller genus (tolking av avtalen) »Utstillingsmodell/vareprøve »Hele eller deler av et parti/lagerbeholdning »Ytelser sammensatt av både genus- og specie-elementer

13 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Fungible og ikke-fungible ytelser –Fungibel: Ombyttbar med et annet eksemplar av samme slag »Eksempel: penger, bestemt mengde bulk- eller råvare –Ikke-fungibel: ikke ombyttbar »Eksempel: unika, spesialtilvirket utstyr Forholdet mellom begreps-parene generisk/specie og fungibel/ikke-fungibel –Likhetstrekk, men ikke sammenfallende »Forpliktelsens karakter – rettslig ombyttbar »Ytelsens karakter – faktisk ombyttbar

14 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Sondringene genus/specie og fungibel/ikke- fungibel gjelder bare for realforpliktelser –Penger er alltid både generisk bestemte og fungible ytelser Rettslig betydning av sondringene –Sondringen genus – specie er forlatt i kjøpsloven –Kan fortsatt være et relevant skille i ulovregulerte kontraktstyper, men problematisk i praksis »Fokus på delforpliktelsenes karakter, ikke kontraktstypen For ansvarsgrunnlag og ansvarsfrihet –Kontrollansvar på ulovregulert grunnlag for generisk bestemte forpliktelser –Betydning for muligheten til å overvinne en hindring


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3. Innholdet i kontraktsrettslige forpliktelser Manuduksjoner i obligasjonsrett for 3. avdeling høsten 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google