Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i obligasjonsrett H2013, 12. september 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i obligasjonsrett H2013, 12. september 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger i obligasjonsrett H2013, 12. september 2013
”Ønsketemaer” Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

2 FORCE MAJEURE

3 Minner om: Kontraktsbasert «revisjon» – force majeure-reguleringer
Force majeure-klausultype I: NS 8407 pkt Partenes krav på fristforlengelse på grunn av force majeure «Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften av deres forpliktelser hindres av forhold utenfor deres kontroll, så som ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, streik, lockout og overenskomstbestemmelser. (…)»

4 Minner om: Kontraktsbasert «revisjon» – force majeure-reguleringer
Force majeure-klausultype II: «Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse fra selgerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.»

5 Minner om: Hvor er vi? Force majeure-klausultype II
Kontraktsretten Force majeure-klausultype II Innhald av yteplikta Kontrakts- revisjon Mishald av yteplikta Når skal det ytast? Kva skal ytast? Forseinking Mangel Avskjering av mishaldsverknader Når? Kvalitet Verknader for mishaldarens yting Verknader for den andre partens yting Skadebot Kvar? Kvantitet Fasthalding Avhjelp Prisavslag Heving Tilbakehalding av yting Force majeure-klausultype I Omlevering Retting

6 Force majeure Den sentrale forankringen i norsk rett tidligere
Kjøpsloven 1907 § 24: Ved kjøb af gjenstande, som er bestemte efter art, pligter sælgeren, selv om forsinkelsen ikke kan tilregnes ham, at svare skadeserstatning, medmindre han har forbeholdt sig fritagelse derfor, eller muligheden af at opfylde aftalen maa ansees udelukket ved omstændigheder, som ikke er af saadan beskaffenhed, at sælgeren ved kjøbets afslutning burde taget dem i beregning, saasom ved tilfældig undergang af alle gjenstande af den art eller det parti, kjøbet angaar, ved krig, indførselsforbud eller lignende. Kjøpsloven 1907 § 43 tredje ledd (mangler ved generisk bestemte kjøp): Sælgeren pligter, selv om han er uden skyld, at betale skadeserstatning, dog saaledes, at bestemmelsen i § 24 finder tilsvarende anvendelse.

7 Force majeure Basert på kjøpsloven 1907: hevdet som generell regel om generisk bestemte resultatforpliktelser Kjøpsloven 1907 avløst av kjøpsloven i 1988 (og forbrukerkjøpsloven i 2002) – innføringen av kontrollansvaret

8 Force majeure Force majeure – og særlig ”økonomisk force majeure” – har i lang tid levd et nokså ”svevende liv” i kontraktrettslig teori Dels på rettsfaktasiden… …men også dels på rettsvirkningssiden Ikke alltid helt lett å vite hva forfatterne mener, eller hvor – og hva – de vil

9 Force majeure Spørsmålet om ansvarsgrunnlag ifm erstatningsansvarsspørsmålet Generelt Force majeure-klausuler Andre virkninger Særskilte kontraktsområder

10 VEDERLAGSOPPTJENING OG MISLIGHOLDSSANKSJONER

11 Vederlagsopptjening og misligholdssanksjoner
I utgangspunktet to adskilte spørsmål Vederlagsopptjening: hva må debitor gjøre for å opptjene vederlaget Misligholdssanksjoner: foreligger det mislighold som gir adgang til å gjøre misligholdssanksjoner gjeldende? …men likevel en viss sammenheng

12 Vederlagsopptjening og misligholdssanksjoner
Overordnet – betydningen av forpliktelsestypen Resultatforpliktelser Innsatsforpliktelser

13 Vederlagsopptjening og misligholdssanksjoner
Eksempel: kjøp Forsinkelsessituasjonen Sammenhengen med reglene om betalingspliktens inntreden Ingen individuell regulering Avtalt forskuddsbetaling Avtalt kreditt For øvrig: vilkårene for å gjøre misligholdssanksjoner gjeldende

14 Vederlagsopptjening og misligholdssanksjoner
Eksempel: kjøp (forts.) Mangelssituasjonen Forutsetter ”ytelse mot ytelse” Spørsmålet om ”avvisningsrett” Forholdet til de ordinære misligholdsbeføyelsene

15 Vederlagsopptjening og misligholdssanksjoner
Tydeligere ”splitt” mellom spørsmålene Eksempel: vederlagsopptjeningen er knyttet til for eksempel antall omsatte enheter i et mellommannsforhold (provisjonssalg) Hva med tilfeller hvor vederlagsopptjeningen er mer eller mindre ”frikoblet” fra resultatet? Arbeid på regning


Laste ned ppt "Forelesninger i obligasjonsrett H2013, 12. september 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google