Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i obligasjonsrett H2013, 12. september 2013 ”Ønsketemaer” Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i obligasjonsrett H2013, 12. september 2013 ”Ønsketemaer” Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger i obligasjonsrett H2013, 12. september 2013 ”Ønsketemaer” Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

2 FORCE MAJEURE

3 Minner om: Kontraktsbasert «revisjon» – force majeure-reguleringer Force majeure-klausultype I: NS 8407 pkt. 33.3 Partenes krav på fristforlengelse på grunn av force majeure «Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften av deres forpliktelser hindres av forhold utenfor deres kontroll, så som ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, streik, lockout og overenskomstbestemmelser. (…)»

4 Minner om: Kontraktsbasert «revisjon» – force majeure-reguleringer Force majeure-klausultype II: «Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse fra selgerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.»

5 Minner om: Hvor er vi? Kontraktsretten Innhald av yteplikta Når skal det ytast? Når? Kvar? Kva skal ytast? Kvalitet Kvantitet Mishald av yteplikta Verknader for mishaldarens yting FasthaldingAvhjelp Omlevering Retting Verknader for den andre partens yting PrisavslagHeving Tilbakehalding av yting Skadebot ForseinkingMangel Kontrakts- revisjon Avskjering av mishaldsverknader Force majeure- klausultype I Force majeure- klausultype II

6 Force majeure Den sentrale forankringen i norsk rett tidligere Kjøpsloven 1907 § 24: Ved kjøb af gjenstande, som er bestemte efter art, pligter sælgeren, selv om forsinkelsen ikke kan tilregnes ham, at svare skadeserstatning, medmindre han har forbeholdt sig fritagelse derfor, eller muligheden af at opfylde aftalen maa ansees udelukket ved omstændigheder, som ikke er af saadan beskaffenhed, at sælgeren ved kjøbets afslutning burde taget dem i beregning, saasom ved tilfældig undergang af alle gjenstande af den art eller det parti, kjøbet angaar, ved krig, indførselsforbud eller lignende. Kjøpsloven 1907 § 43 tredje ledd (mangler ved generisk bestemte kjøp): Sælgeren pligter, selv om han er uden skyld, at betale skadeserstatning, dog saaledes, at bestemmelsen i § 24 finder tilsvarende anvendelse.

7 Force majeure Basert på kjøpsloven 1907: hevdet som generell regel om generisk bestemte resultatforpliktelser Kjøpsloven 1907 avløst av kjøpsloven i 1988 (og forbrukerkjøpsloven i 2002) – innføringen av kontrollansvaret

8 Force majeure Force majeure – og særlig ”økonomisk force majeure” – har i lang tid levd et nokså ”svevende liv” i kontraktrettslig teori –Dels på rettsfaktasiden… –…men også dels på rettsvirkningssiden –Ikke alltid helt lett å vite hva forfatterne mener, eller hvor – og hva – de vil

9 Force majeure Spørsmålet om ansvarsgrunnlag ifm erstatningsansvarsspørsmålet –Generelt –Force majeure-klausuler Andre virkninger –Generelt –Særskilte kontraktsområder

10 VEDERLAGSOPPTJENING OG MISLIGHOLDSSANKSJONER

11 Vederlagsopptjening og misligholdssanksjoner I utgangspunktet to adskilte spørsmål –Vederlagsopptjening: hva må debitor gjøre for å opptjene vederlaget –Misligholdssanksjoner: foreligger det mislighold som gir adgang til å gjøre misligholdssanksjoner gjeldende? –…men likevel en viss sammenheng

12 Vederlagsopptjening og misligholdssanksjoner Overordnet – betydningen av forpliktelsestypen –Resultatforpliktelser –Innsatsforpliktelser

13 Vederlagsopptjening og misligholdssanksjoner Eksempel: kjøp –Forsinkelsessituasjonen Sammenhengen med reglene om betalingspliktens inntreden –Ingen individuell regulering –Avtalt forskuddsbetaling –Avtalt kreditt For øvrig: vilkårene for å gjøre misligholdssanksjoner gjeldende

14 Vederlagsopptjening og misligholdssanksjoner Eksempel: kjøp (forts.) –Mangelssituasjonen Forutsetter ”ytelse mot ytelse” Spørsmålet om ”avvisningsrett” Forholdet til de ordinære misligholdsbeføyelsene

15 Vederlagsopptjening og misligholdssanksjoner Tydeligere ”splitt” mellom spørsmålene –Eksempel: vederlagsopptjeningen er knyttet til for eksempel antall omsatte enheter i et mellommannsforhold (provisjonssalg) Hva med tilfeller hvor vederlagsopptjeningen er mer eller mindre ”frikoblet” fra resultatet? –Arbeid på regning


Laste ned ppt "Forelesninger i obligasjonsrett H2013, 12. september 2013 ”Ønsketemaer” Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google