Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KPPT K Kommunal P Pedagogisk P Psykologisk T Tjeneste

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KPPT K Kommunal P Pedagogisk P Psykologisk T Tjeneste"— Utskrift av presentasjonen:

1 KPPT K Kommunal P Pedagogisk P Psykologisk T Tjeneste
Antall årsverk: 4,1

2 Ansatte Inger-Lise Dysthe Næss pedagogisk-psykologisk rådgiver
Vakant logoped Monica Haune psykolog Elsebet Skaar pedagogisk-psykologisk rådgiver Marianne Rasmussen rådgiver/leder Live Nesdal Spesialpedagog i barnehagene

3 Fagkompetanse 5 – 6 års høyere utdanning etter videregående skole (Høgskole eller Universitet) spesialpedagog og psykolog

4 Lovverket ”Opplæringslova med forskrift”
Kapittel 5 Spesialundervisning for barn og unge 5-1 Rett til spesialundervisning § Sakkunnig vurdering § Pedagogisk-psykologisk teneste § Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder

5 Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Rådgivende instans Yte hjelp og samarbeide med barnehager og skoler i forhold til andre hjelpeinstanser Være nettverksbygger og formidler Sakkyndig organ Hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov

6 Resultatmål 2008 Arbeide forebyggende
Gode rutiner for tverrfaglig samarbeid Kort ventetid fra henvendelse til første konsultasjon

7 Samarbeidspartnere Foreldre Helsestasjon Barnehage / skoler / SFO
Barnevern Tiltak for funksjonshemmede Statlige kompetansesentre (Statped) Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Habiliteringsteamet i Buskerud Ulike institusjoner

8 Arbeidsoppgaver Arbeidsområder Kommunikasjon/språkvansker
Psykososiale vansker Spesifikke lærevansker Generelle lærevansker/funksjonshemming

9 Arbeidsoppgaver forts…
Saksgang fra henvisning til avslutning Samtale med foreldre Innhenting av opplysninger, observasjon Kartlegging v/bruk av forskjellig testmateriell Utforming av tiltak Samarbeid med involverte parter i barnets miljø Sakkyndig uttalelse Vurdere fremgang Være tilgjengelig så lenge behovet tilsier det

10 Logopedtjeneste barn Stamming/løpsk tale Stemmevansker Uttalevansker
Leppe/kjeve/ganespalte Veiledning Sakkyndighetsarbeid

11 Arbeidsredskaper Ulike typer test- og kartleggingsmateriell
Observasjon Samtale/intervju Spesielle metoder

12 Henvisning Hvem henviser? Helsestasjonen Foreldre Barnehage/skole
Eget henvisningsskjema på web: hole.kommune.no/tjenester/helse/kppt

13 Systemarbeid Samarbeid barnehage – barneskole – ungdomskole
Samarbeid hjem – skole Samarbeid innen Helse og tverrfaglig team Samspill mellom foreldre – barn, voksne – barn, lærer - elev Vurdere alternative spesialpedagogiske og sosialpedagogiske tiltak Arbeid med klassemiljø / skolemiljø Kompetanseheving forebygging av lære- og psykososiale vansker

14 Sakkyndig vurdering (§5-3)
Vurderingen skal vise om barnet/eleven har behov for spesialundervisning og hvilke opplæringstiltak som bør gis. Det skal vurderes og tas et standpunkt til: Elevens utbytte av ordinært opplæringstilbud Lærevansker hos eleven og andre særlige forhold som er viktig for opplæringen Realistiske opplæringsmål for eleven

15 Sakkyndig vurdering forts…..
Om en kan gi tilstrekkelig hjelp i forhold til elevens vansker innenfor det ordinære opplæringstilbudet Vurdere hva som gir et forsvarlig opplæringstilbud for eleven


Laste ned ppt "KPPT K Kommunal P Pedagogisk P Psykologisk T Tjeneste"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google