Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tverrfaglig samarbeid Skien kommune. Det gode livsløpet – spesielt for barn og unge Læring og mestring for alle barn og ungdommer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tverrfaglig samarbeid Skien kommune. Det gode livsløpet – spesielt for barn og unge Læring og mestring for alle barn og ungdommer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tverrfaglig samarbeid Skien kommune

2

3 Det gode livsløpet – spesielt for barn og unge Læring og mestring for alle barn og ungdommer

4

5 OPPDRAGET Læring og mestring for alle barn og ungdommer Dette skal vi oppnå gjennom å styrke de ordinære barnehagene og skolene. De barn og unge som trenger ekstra bistand, skal få dette så langt det er mulig inn i den ordinære barnehage- og skolesituasjonen. Her blir alle tjenester i oppvekstområdet viktige bistandsytere.

6 Hovedmålet 90% av alle ungdommer i Skien kommune har fullført videregående opplæring på normert tid i 2023

7 Enhetene i Oppvekst skal sammen jobbe for å hjelpe barn og unge gjennom skole og utdanningsløp på en god måte Samhandling på all-arenaene Hovedutfordringen I Telemark fylke er det i dag 30% av ungdommene som ikke fullfører videregående opplæring på normert tid.

8 Strategier 2013-2023 Vi skal nå målene våre gjennom fire hovedstrategier: 1.Arbeide aktivt med verdier og ledelse 2.Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer 3.Samarbeide aktivt og lyttende 4.Fremme helse og levekår hos barn, unge og gravide med spesielt fokus på sårbare familier

9 Oppvekst skal ha ledere som … •er tydelige på et positivt barnesyn •er tydelige voksne •er tydelige på krav og forventninger •er støttende og oppmuntrende •veileder ved behov

10 BARNESYN/ VERDISYN Alle ansatte i Oppvekst i Skien har tro på at barn/unge kan mestre egen læring og personlig vekst individuelt og i samspill med andre. Det oppnås ved at voksne legger til rette for barnas rett til: •Medbestemmelse •God omsorg •God helse •God utdanning •Særskilt vern og støtte •Vern mot overgrep •Fullverdige liv

11 -Gode og sømløse overganger (flyt i informasjon og tiltak) - Hindre oppfølgingsbrudd -Etablere gode samarbeidsarenaer -Klare målsettinger for foreldreinvolvering og medvirkning både kommunalt og på den enkelte enhet -0-toleranse mot omsorgssvikt -styrke samarbeid og samhandling for de som jobber med målgruppa -Lett tilgjengelig informasjon og oversikt over hjelpetilbudene våre -Helhetlig og samordnet tjenestetilbud

12 Bedre Tverrfaglig innsats (BTI)  Oppfølging av veilederen «Fra bekymring til handling» (IS-1742)  Modellen oversettes og skal tilpasses norske forhold  Skien en nasjonal nøkkelkommune for pilotering av BTI- modellen www.tidligintervensjon.no

13 Handlingsveileder Skien kommune Ja Grunn til bekymring? Del bekymringen med kollega/team og leder Konkretisering Observasjon Saken slutter Nei Ja Logg opprettes og egen innsats blir iverksatt og vurdert Møte lokal enhet og foresatte Skal andre involveres i innsatsen? Lokal innsats fortsetter eller avsluttes Skal det sendes bekymringsmeldin g? Nei Ja Inviter foresatte til koordinerende møte Koordinert innsats blir iverksatt Koordinerende møte Skal det sendes bekymringsmelding ? Nei Ja Nivå 2 Nivå 1 Nivå 0 Nivå 3 Undersøkelse Tiltak/henleggelse

14 Ja Grunn til bekymring? Del bekymringen med kollega/team og leder Konkretisering Observasjon Saken slutter Nei Nivå 2 Nivå 1 Nivå 0 Nivå 3 Ansatte får en oppmerksomhet/bekymring (Egen oppmerksomhet/henvendelser fra andre/ev. henleggelsessak fra Barnevernet) som bør tas tak i. Bruk gjerne «Barn og unges signaler», Veileder og handlingsplan (med maler) knyttet til Vold i nære relasjoner og andre tilgjengelige verktøy.Barn og unges signaler Bekymringen/oppmerksomheten konkretiseres i Observasjonsskjema. Samtal med barnet og de foresatte (saksavhengig), se samtalemaler. Saken drøftes med kollegaer/team/overordnet. Bruk Bekymringsskalaen for barn/unge i vurderingen Bruk enhetens ressurspersoner til å drøfte om det er grunn til videre bekymring eller ikke. Bruk ev. Tjenestebeskrivelsen om det er behov for å drøfte saken anonymt med andre tjenester. Om ja blir den som er nærmest oppmerksomheten stafettholder – dette vurderes på enheten. (Eks: primærkontakt, kontaktlærer, miljøterapeut, skolehelsetjenesten, rådgiver, sosiallærer,….) Handlingsveileder Skien kommune Nivå 0

15 TPO-team (Tilpasset opplæringsteam) Hvem er vi Den enkelte skoles sammensatte team for drøfting av elevsaker. Teamet består av skolens ledelse, ressurslærere, miljøterapeut, skolens helsesøster, barnevernet (min. 2 møter pr. halvår). Foresatte og ev. kontaktlærer inviteres inn i saker om enkeltelever (se handlingsveileder -BTI) Kontaktlærer Målgruppe -Elever og foresatte -Skolenes personale Hva kan vi tilby -Den enkelte skoles organ for nivå 2 saker i BTImodellen -Drøfte ulike problemstillinger i elevsaker ved klassegjennomgang. -Gi veiledning til skolens personale med det generelle arbeidet i klassen -Drøfte ulike problemstillinger i elevsaker om enkeltelever. -Gi veiledning til skolens personale i å gi hjelp til elever med spesielle behov -Drøfte situasjon og muligheter for tiltak og løsninger både ved klassemiljøtiltak og i enkeltsaker. -Gi veiledning om dette for utprøving før eventuell oppmelding til PPT -Være pådriver i arbeidet med å utvikle kompetanse i systemforståelse og tverrfaglighet i personalet. Kontakt Administrasjonen ved den enkelte skole Hjemmeside http://www.skole.skien.no/

16 Tjenestebeskrivelse

17


Laste ned ppt "Tverrfaglig samarbeid Skien kommune. Det gode livsløpet – spesielt for barn og unge Læring og mestring for alle barn og ungdommer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google