Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tverrfaglig samarbeid Skien kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tverrfaglig samarbeid Skien kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tverrfaglig samarbeid Skien kommune

2

3 Det gode livsløpet – spesielt for barn og unge
Læring og mestring for alle barn og ungdommer

4 Kursendring Barn og unge som trenger ekstra bistand skal i størst mulig grad få hjelp i den ordinære barnehage- og skolesituasjonen.

5 Læring og mestring for alle barn og ungdommer
OPPDRAGET Læring og mestring for alle barn og ungdommer Dette skal vi oppnå gjennom å styrke de ordinære barnehagene og skolene. De barn og unge som trenger ekstra bistand, skal få dette så langt det er mulig inn i den ordinære barnehage- og skolesituasjonen. Her blir alle tjenester i oppvekstområdet viktige bistandsytere.

6 Hovedmålet 90% av alle ungdommer i Skien kommune har fullført videregående opplæring på normert tid i 2023

7 Samhandling på all-arenaene
Hovedutfordringen I Telemark fylke er det i dag 30% av ungdommene som ikke fullfører videregående opplæring på normert tid. Samhandling på all-arenaene Enhetene i Oppvekst skal sammen jobbe for å hjelpe barn og unge gjennom skole og utdanningsløp på en god måte

8 Strategier Vi skal nå målene våre gjennom fire hovedstrategier: Arbeide aktivt med verdier og ledelse Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer Samarbeide aktivt og lyttende Fremme helse og levekår hos barn, unge og gravide med spesielt fokus på sårbare familier

9 Oppvekst skal ha ledere som …
er tydelige på et positivt barnesyn er tydelige voksne er tydelige på krav og forventninger er støttende og oppmuntrende veileder ved behov

10 BARNESYN/ VERDISYN Alle ansatte i Oppvekst i Skien har tro på at barn/unge kan mestre egen læring og personlig vekst individuelt og i samspill med andre. Det oppnås ved at voksne legger til rette for barnas rett til: Medbestemmelse God omsorg God helse God utdanning Særskilt vern og støtte Vern mot overgrep Fullverdige liv

11 Arbeide aktivt med verdier og ledelse
Gode og sømløse overganger (flyt i informasjon og tiltak) Hindre oppfølgingsbrudd Arbeide aktivt med verdier og ledelse Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer Samarbeide aktivt og lyttende Fremme helse og levekår hos barn, unge og gravide med spesielt fokus på sårbare familier For tverrfaglig samhandling har vi satt en rekke delmål og tiltak knyttet til de fire strategiene BTI – bedre tverrfaglig samhandling , et arbeidsverktøy vi piloterer for å klare dette 0-toleranse mot omsorgssvikt styrke samarbeid og samhandling for de som jobber med målgruppa Lett tilgjengelig informasjon og oversikt over hjelpetilbudene våre Helhetlig og samordnet tjenestetilbud Etablere gode samarbeidsarenaer Klare målsettinger for foreldreinvolvering og medvirkning både kommunalt og på den enkelte enhet

12 Bedre Tverrfaglig innsats (BTI)
Oppfølging av veilederen «Fra bekymring til handling» (IS-1742) Modellen oversettes og skal tilpasses norske forhold Skien en nasjonal nøkkelkommune for pilotering av BTI-modellen Nasjonale nøkkelkommuner: Tromsø, Østre Toten, Røros, Haugesund, Tysvær, Årdal og Skien Modellen: kjeglen, med tre nivåer (nivå 0 ligger forut) Nivåplasserer oppmerksomheter/bekymringer Margen: tverrfaglig innsats: fra råd/veiledning på nivå 0 til konkret samhandling på nivå 2 ingen oppmeldinger kommer uten en tverrfaglig drøfting i forkant Den tverrfaglige kompetansen bidrar med råd/veiledning og kjenner sakene FØR det blir en sak Elektronisk logg opprettes tidlig i forløpet (nivå 1) Stafettloggen - oppmerksomhet, tiltak og frister - purrer på impliserte -lett tilgjengelig oversikt - hindrer oppfølgingsbrudd

13 Handlingsveileder Skien kommune
Ja Grunn til bekymring? Del bekymringen med kollega/team og leder Konkretisering Observasjon Saken slutter Nei Nei Ja Logg opprettes og egen innsats blir iverksatt og vurdert Møte lokal enhet og foresatte Skal andre involveres i innsatsen? Lokal innsats fortsetter eller avsluttes Skal det sendes bekymringsmelding? Inviter foresatte til koordinerende møte Koordinert innsats blir iverksatt Koordinerende møte Skal det sendes bekymringsmelding? Nei Ja Handlingsveileder til bruk i saker hvor barn-unge som vekker bekymring/vår oppmerksomhet. Nivå 0 – bekymringen/oppmerksomheten vekkes/starter - vurderes Nivå 1 – arbeid internt på enheten Nivå 2 – tverrfaglig samarbeid om enkeltsaker Nivå 3 – Store- tunge saker hvor Barnevernet er aktør Undersøkelse Tiltak/henleggelse Nivå 2 Nivå 1 Nivå 0 Nivå 3

14 Del bekymringen med kollega/team og leder
Handlingsveileder Skien kommune Ja Grunn til bekymring? Del bekymringen med kollega/team og leder Konkretisering Observasjon Saken slutter Nei Nivå 0 Bruk enhetens ressurspersoner til å drøfte om det er grunn til videre bekymring eller ikke. Bruk ev. Tjenestebeskrivelsen om det er behov for å drøfte saken anonymt med andre tjenester. Om ja blir den som er nærmest oppmerksomheten stafettholder – dette vurderes på enheten. (Eks: primærkontakt, kontaktlærer, miljøterapeut, skolehelsetjenesten, rådgiver, sosiallærer,….) Saken drøftes med kollegaer/team/overordnet. Bruk Bekymringsskalaen for barn/unge i vurderingen Nivå 0 Allarenaen, oppmerksomme ansatte på alle nivåer i stand til å se tegn og symptomer! (ikke behandle men agere….) Følge en prosedyre for saksgang Stafettholder blir fastsatt– den som får en bekymring/oppmerksomhet. Ofte naturlig at dette er kontaktlærer, kontaktperson (den som fører utviklingssamtaler og har primærkontakten med hjemmet). Kan også være miljøterapeut, sosiallærer, rådgiver,……………. Bekymringen/oppmerksomheten konkretiseres i Observasjonsskjema. Samtal med barnet og de foresatte (saksavhengig), se samtalemaler. Ansatte får en oppmerksomhet/bekymring (Egen oppmerksomhet/henvendelser fra andre/ev. henleggelsessak fra Barnevernet) som bør tas tak i. Bruk gjerne «Barn og unges signaler» , Veileder og handlingsplan (med maler) knyttet til Vold i nære relasjoner og andre tilgjengelige verktøy. Nivå 2 Nivå 1 Nivå 0 Nivå 3

15 TPO-team (Tilpasset opplæringsteam)
Hvem er vi Den enkelte skoles sammensatte team for drøfting av elevsaker. Teamet består av skolens ledelse, ressurslærere, miljøterapeut, skolens helsesøster, barnevernet (min. 2 møter pr. halvår). Foresatte og ev. kontaktlærer inviteres inn i saker om enkeltelever (se handlingsveileder -BTI) Kontaktlærer Målgruppe Elever og foresatte Skolenes personale Hva kan vi tilby Den enkelte skoles organ for nivå 2 saker i BTImodellen Drøfte ulike problemstillinger i elevsaker ved klassegjennomgang. Gi veiledning til skolens personale med det generelle arbeidet i klassen Drøfte ulike problemstillinger i elevsaker om enkeltelever. Gi veiledning til skolens personale i å gi hjelp til elever med spesielle behov Drøfte situasjon og muligheter for tiltak og løsninger både ved klassemiljøtiltak og i enkeltsaker. Gi veiledning om dette for utprøving før eventuell oppmelding til PPT Være pådriver i arbeidet med å utvikle kompetanse i systemforståelse og tverrfaglighet i personalet. Kontakt Administrasjonen ved den enkelte skole Hjemmeside En beskrivelse av tjenester tilgjengelig i Skien kommune, lett oversiktelig.

16 Tjenestebeskrivelse Når tar man kontakt, med hvem, hvem tar kontakt,………… Rydding i tjenester

17


Laste ned ppt "Tverrfaglig samarbeid Skien kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google