Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Habiliteringsteam for barn og voksne Habiliteringsteamet for barn og voksne Overgang barn - voksne Våre vurderinger og erfaringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Habiliteringsteam for barn og voksne Habiliteringsteamet for barn og voksne Overgang barn - voksne Våre vurderinger og erfaringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Habiliteringsteam for barn og voksne Habiliteringsteamet for barn og voksne Overgang barn - voksne Våre vurderinger og erfaringer

2 Habiliteringsteam for barn og voksne Overganger for hvem?  Pasient  Pårørende/ søsken  Systemer…….Habiliteringsteam for barn og voksne

3 Habiliteringsteam for barn og voksne Hva er overganger for våre målgrupper?  Fra barnehage til skole  Fra barneskole til ungdomsskole  Fra ungdomsskole til videregående skole  Fra skole til arbeid  Fra foreldrehjem til eget hjem  Fra bistand fra foreldre til mottak av miljøterapitjenester  Organisering av egen fritid  Ansvarsforflytting i systemer

4 Habiliteringsteam for barn og voksne Forutsetning for en vellykket overgang: 1. Tidsperspektiv for overgangen 2. Forberedelse og kartlegging av ferdigheter 3. Koordinert overgang 4. Evaluering av overgangsordningene NAKU

5 Habiliteringsteam for barn og voksne Målgruppens behov i overganger  Utredning, diagnoseformidling og forståelse  Behandlingstiltak/ veiledning  Samarbeid med koordinator  IP

6 Habiliteringsteam for barn og voksne Systemer  Helsestasjon  Fastlege  Kommuner/ systemkoordinatorgrupper, avlastning, st.kontakt  PPT  BUP/VOP  Autismeteamet  Habiliteringstjenesten for barn - sentralsykehus  Barnehager  SFO  Barnevernstjenesten  Skoler kommunalt  Videregående skoler fylkeskommunalt  Kompetansesenter  NAV  NAV – sosiale tjenester  Vernede bedrifter - HIAS

7 Habiliteringsteam for barn og voksne Ulike lover i hht målgruppen  Pasientrettighetsloven  Kommunehelsetjenesteloven  Lov om sosiale tjenester  Opplæringsloven  Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven  Spesialisthelsetjenesteloven  Lov om psykisk helsevern  Barnevernsloven  Helsepersonelloven  Folketrygdeloven  Straffeloven

8 Habiliteringsteam for barn og voksne Å jobbe med ulike overganger gir teamet:  God kontakt med pasient, pårørende og systemer  Har god kunnskap om pasienten inn i voksenlivet – pasientens og pårørendes historie  Får innsikt om at hver overgang er individuell.  Innsikt og erfaring til ulike systemer og lovverk

9 Habiliteringsteam for barn og voksne Viktig kunnskap for et habiliteringsteam for barn og voksne:  Kompetanse og erfaring med veiledning  Systemkunnskap  Samarbeid – teamarbeid  God kunnskap om egen kompetanse og innsikt i egen væremåte

10 Habiliteringsteam for barn og voksne

11 Habiliteringsteamet for barn og voksne  Arbeidsform – ambulante team  Fokus på livsløpsperspektivet som en del av arbeidshverdagen i teamet.  Forholder oss til henvisningen – naturlig avslutning i forhold til behandling ikke i forhold til alder.  Få ansatte – utfordringer i forhold til bredden i faget. Hvordan effektiviser og gi bedre kvalitet? Prosjektarbeid på gruppe og systemnivå.

12 Habiliteringsteam for barn og voksne Prosjekter i Habiliteringsteam Mosjøen 1. Snart voksen – overgang fa ungdom til voksen hos personer med lett psykisk utviklingshemming 2. Kommunikasjon, struktur og tid – mestring i hverdagen.

13 Habiliteringsteam for barn og voksne Bakgrunn  Helse Nord: Koordinert plan for habiliteringstjenesten for barn og voksne (des 2007)  Handlingsplan for habilitering for barn og unge (sept 2009)  Henvisninger til Hab.team for barn og voksne

14 Habiliteringsteam for barn og voksne ”Snart voksen…” Målgruppe og formål  Målgruppe : ungdom med diagnosen lett psykisk utviklingshemming  Alder: 15 – 21 år  Formålet med prosjektet er å bidra til at ungdom og foreldre står bedre rustet i overgangen fra ungdom til voksenliv, samt god samhandling mellom systemene og foreldre. Dette skal bidra til gode prosesser for ungdommen til å innta voksenlivet.

15 Habiliteringsteam for barn og voksne ”Snart voksen…” Mål  Ungdom med diagnosen lett psykisk utviklingshemming får en opplevelse av at de står bedre rustet i overgangen mellom det å være ungdom til å bli voksen  Foreldre til barn med diagnosen lett psykisk utviklingshemming får en forståelse for det ungdommen deres står overfor, samt at de får anerkjennelse for deres foreldrerolle  Fremme god samhandling og tydeliggjøre prosessene og rollefordeling mellom 1.og 2.linjetjenesten og ungdom/foreldre  Hab.team for barn og voksne ved Helgelandssykehuset Mosjøen skal gjennom prosjektet utvikle metoder for et bedre faglig tilbud til målgruppen, pårørende og tjenesteytere når det gjelder overgang fra ungdom til voksen.

16 Habiliteringsteam for barn og voksne ”Snart voksen…” Tiltak  Ungdom: gruppesamlinger 5 ungdommer (1 dag x 7 uker)  Foreldre: kurskvelder (1 kveld x 3 uker)  En gruppe vår (gutter og foreldre), en gruppe høst (jenter og foreldre)  Systemet: en arbeidsgruppe som utarbeider en veileder til hjelp for pasienter og tjenesteytere.  Påbegynner arbeidet til høsten med informasjonsmøte

17 Habiliteringsteam for barn og voksne ”Snart voksen…” Program til ungdomskurs 1. Hvem er jeg? Selvbevissthet 2. Identitet, funksjonsnedsettelse; å være annerledes 3. Selvbestemmelse 4. Følelser; sinne og lykke 5. Kropp og seksualitet, venner og kjærester 6. Å flytte hjemmefra 7. Skole og arbeid Både program på habiliteringsavdelingen med teori, film, samtaler og (rolle)spill samt besøk eller workshop andre steder.

18 Habiliteringsteam for barn og voksne ”Snart voksen…” Foreldrekurs  Identitet og funksjonsnedsettelse  Selvbestemmelse  Rettigheter, tanker om nåtid og framtid

19 Habiliteringsteam for barn og voksne NAV NONITE Målgruppe:  Prosjektdeltakere er 3 gutter mellom 16 og 19 år som har diagnosen Lett Psykisk Utviklingshemming, samt støttepersoner.  16 åring bor hjemme  18 åring begynner på folkehøgskole til høsten  19 åring bor i en kommunal leilighet med bistand

20 Habiliteringsteam for barn og voksne NAV NONITE Mål  5 ungdommer med lett psykisk utviklingshemming skal kunne bruke og prøve ut vanlig teknologi som hjelpemiddel i hverdagen. De og nettverket får en opplevelse av at det kan gi både kognitiv og kommunikativ støtte.  Kompetanseheving hos fagpersoner (kommunal ergoterapeut deltar)  Kunnskapsformidling til ungdommer og pårørende  Metodeutvikling når det gjelder bruk av aksepterte IKT- midler som hjelpemidler for målgruppen i nedslagfeltet til Helgelandssykehuset Mosjøen resulterende i et veiledningshefte til bruk for alle.

21 Habiliteringsteam for barn og voksne NAV NONITE Tiltak  Kartlegging av behov  Søknad til hjelpemiddelsentralen  Forsamtaler  Kontrakt  Samarbeid med ergoterapeut i kommunen.  Videokonferanser med NAV NONITE  Workshop  Apple-kafé  Individuell oppfølging og veiledning

22 Habiliteringsteam for barn og voksne Prosjektarbeidere Nav Nonite


Laste ned ppt "Habiliteringsteam for barn og voksne Habiliteringsteamet for barn og voksne Overgang barn - voksne Våre vurderinger og erfaringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google