Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Bydel Ullern STRATEGISK PLAN BYDEL ULLERN 2007 - 2010 Bydel Ullern - Ytre by vest 27 179 innbyggere pr. 01.01.2005 Bydelen ligger i ytre by.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Bydel Ullern STRATEGISK PLAN BYDEL ULLERN 2007 - 2010 Bydel Ullern - Ytre by vest 27 179 innbyggere pr. 01.01.2005 Bydelen ligger i ytre by."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Bydel Ullern STRATEGISK PLAN BYDEL ULLERN Bydel Ullern - Ytre by vest innbyggere pr Bydelen ligger i ytre by vest sammen med Bydel Nordre Aker og Bydel Vestre Aker.

2 Oslo kommune Bydel Ullern Ca.750 årsverk Ca utlønninger pr. mnd. Bruttobudsjett 670 millioner Nettobudsjett 370 millioner Ca. 40 tjenestesteder Seks sykehjem, hvorav tre er privat driftet 12 kommunale barnehager, ca. 40 private barnehager/familiebarnehager Seks gruppeboliger for funksjonshemmede Bydel Ullern:

3 Oslo kommune Bydel Ullern Bydelens organisering Ullern bydelsutvalg Byutviklings- og samferdselskomitè Helse- og sosialkomitè Kultur- og oppvekstkomitè Tilsynsutvalg Lokal klagenemnd Bydelsdirektør BydelsoverlegePolitisk sekretariat Administrasjons- avdeling Avdeling for barn og unge Avdeling for voksne Søknads- avdeling Brukerråd for funksjonshemmede Ungdomsråd Eldreråd

4 Administrasjons- avdeling Avdeling for barn og unge Avdeling for voksne Søknads- avdeling Økonomi- og analyse Regnskap Personal og lønn Drift- og vedlikehold Seksjon for administrasjon- og service Informasjon IKT Sentralkjøkken Førskoletilbud Barnevern Pedagogisk fagsenter Helsestasjoner Skolehelsetjeneste Helsestasjon for ungdom SFO Ungdom- og fritidstiltak Barneparker Frivillighetssentral Sykehjem Hjemmetjeneste Fysio/ergoterapi Seksjon for samlokaliserte boliger Seksjon for psykisk helse Skøyen hybelhus Avlastning Dagsenterplass Døgnrehabilitering Hjemmesykepleie Klagesaksbehandling Omsorgsbolig Omsorgslønn Personlig assistanse Praktisk bistand Serviceplass Støttekontaktordning Sykehjemsplass Trygdebolig Trygghetsalarm TT-tjeneste Vederlag

5 Oslo kommune Bydel Ullern Verdigrunnlag for Oslo kommune Redelighet, respekt, engasjement og brukerorientering er kjerneverdiene for ansatte i Oslo kommune. Kommunens nye verdigrunnlag gir føringer for hvordan alle ansatte skal opptre i kontakt med byens innbyggere, tjenestebrukere, kollegaer og andre. Både bydeler, virksomheter og tjenestesteder får ansvar for å gi innhold til verdigrunnlaget lokalt med hensyn på konkretisering, praktisering og oppfølging, så vel som i det daglige arbeidet. Verdigrunnlaget gjelder uavhengig av livssyn, etnisk tilhørighet, kompetanse, alder og kjønn Verdigrunnlaget skal også danne utgangspunkt for ansettelse og evaluering av ledere og medarbeidere i Oslo kommune. Kilde: Dok. 1/blått hefte

6 Oslo kommune Bydel Ullern Oslo kommunes overordnede mål De tjenestene kommunen yter skal holde høy kvalitet Kommunen skal være åpen og lett tilgjengelig for innbyggere og næringsliv Kommunen skal stadig søke etter bedre måter å arbeide på, slik at innbyggernes penger blir brukt best mulig. Kilde: Dok. 1/blått hefte

7 Kommuneplan 2004 – Oslo mot 2020

8 Oslo kommune Bydel Ullern Byrådets målsetning for 2006 Byrådet prioriterer tjenestetilbudene i bydelene. Bydelene får i 2006 ingen krav til effektiviseringsuttak. Alle besparelser ved omorganisering og lignende vil dermed stryke bydelenes økonomi. Byrådet vil arbeide for at driften i bydelene blir mer effektiv og at ressurser i størst mulig grad benyttes i tjenesteytende virksomhet. Byrådet vil i 2006 ha full barnehagedekning som et hovedsatsingsområde. Målet er at alle som ønsker det skal få tilbud om barnehageplass. Byrådet legger opp til en omfattende utbygging av nye plasser både i kommunal og privat regi. Byrådet vil i 2006 videreutvikle barnehagens pedagogiske innhold og kvalitet, gjennom prosjektet ”ABS og 1,2,3”. Byrådet legger vekt på at bydelsbarnevernet etablerer gode nettverks- og lokalbaserte tiltak i barnets nærmiljø, slik at langtidsplasseringer utenfor familien kan reduseres.

9 Oslo kommune Bydel Ullern Byrådets målsetning for 2006, forts.. Byrådet vil etablere flere velferds- og jobbsentra innen arbeid, sosial og trygd. Byrådet vil prioritere aktive tiltak slik at sosialklienter så raskt som mulig kommer i arbed. Byrådet vil gjennomføre fritt brukervalg innenfor hjemmehjelpstjenesten i hele byen. Byrådet vil at alle bydeler skal tilby en seniorveiledertjeneste som bl.a. Får ansvar for å gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos eldre. Byrådet vurderer å etablere rehabiliteringstilbud i Spania. Byrådet vil fortsette å heve standarden på bygninger gjennom rehabilitering av sykehjemmene og omgjøring til ensengsrom. Kilde: Dok. 1/blått hefte

10 Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

11 Befolkningsframskrivning for Bydel Ullern etter standard aldersgrupper – (Revidert oktober 2004) Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

12

13

14

15

16 Kilde: Dok. 1/blått hefte

17 Økonomi 2. tertial 2005 BydelOpprinnelig budsjett 2005 Regnskap pr Regulert budsjett 2005 Årsprognose 2005 AvvikAvvik i % Reg. budsjett 1 Gamle Oslo ,9 % 2 Grünerløkka ,2 % 3 Sagene ,0 % 4 St.Hanshaugen ,1 % 5 Frogner ,8 % 6 Ullern ,0 % 7 Vestre Aker ,5 % 8 Nordre Aker ,2 % 9 Bjerke ,0 % 10 Grorud ,2 % 11 Stovner ,0 % 12 Alna ,0 % 13 Østensjø ,4 % 14 Nordstrand ,7 % 15 Søndre Nordstrand ,9 % Sum drift +sosialhjelp ,5 % Sum drift ,1 % Sum sosialhjelp* ,3 %

18 Sykefravær pr. 2. tertial Oslo kommune samlet hadde pr. 2. tertial gjennomsnittelig sykefravær på 8,7 % (- 0,5% ift 2004) Sykefravær i % pr Sykefravær i % pr KapittelKvinnerMennTotaltKvinnerMennTotalt 001 Gamle Oslo12,49,510,110,77, Grünerløkka12,69,211,712,18,911,4 003 Sagene10,69,410,410,58,510,2 004 St. Hanshaugen98,78,910,15,18,9 005 Frogner11,48,510,9118,410,5 006 Ullern12,46,311,19,95,58,9 007 Vestre Aker11,18,210,610,38,39,9 008 Nordre Aker9,38,69,29,56, Bjerke12,89,712,211,78,811,1 010 Grorud12,88,112,211,8911,4 011 Stovner12,25,711,311,88,211,3 012 Alna11,910,711,7128,911,5 013 Østensjø12,97,411,611,85,810,6 014 Nordstrand12,210,111,911,59,611,2 015 Søndre Nordstrand12,310,11210,89,410,6

19 Utvikling i arbeidsledighet ÅR årUllern Alle bydeler Endr -7,0 %-10,0 % Kilde Datagrunnlaget levert av Statistisk sentralbyrå. Tabellgrunnlaget hentet fra Plandatabasen i Utviklings- og kompetanseetaten, avdeling for konserninnkjøp og effektivisering Oktober 7, 2005

20 Pleie- og omsorg

21 Tabell 2 Kilde: Brukerundersøkelse for sykehjemmene november 2004 Hvor fornøyd er du med sykehjemmet/aldershjemmet du benytter, helhetlig sett?

22 Kilde: Kostra-tall

23

24

25

26

27 Barnehager

28 Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

29

30

31 Barnevern

32 Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

33

34

35

36

37 Skolefritidsordning

38 Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

39

40

41 Sosialhjelp

42 Indeks hovedområder. Ullern sosialtjeneste og hele Oslo

43 Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

44

45

46

47

48

49 Helsestasjonstjenesten

50

51

52 Funksjonshemmede

53

54

55

56 Helse- og miljø

57 Miljørettet helsevern er de faktorer i miljøet som til enhver tid, direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Hjemlet i kommunehelsetjenesteloven føres det tilsyn med ulike virksomheter som bl.a.: barnehager (både privat og kommunale) og skoler frisører og solarier. Etter innkomne klager føres det også tilsyn med en rekke andre foretak og institusjoner godkjenning av familiebarnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler serveringssteder etter lov om vern mot tobakksskader. kjøletårn og andre anlegg som kan overføre legionella. Sentrale tema under tilsynene er: internkontroll inneklima støy hygiene sikkerhet smittevern mm. Oslo kommune Bydel Ullern

58 Oslo kommune Bydel Ullern Miljøfyrtårn Bystyrevedtak om at alle bydelens virksomheter skal miljøsertifiseres innen utgangen av Status: 3 virksomheter får sertifkatet utdelt i dag (13 des.) i Rådhuset: Bestum, Skøyen og Lilleaker SFO 3 virksomheter er snart klar for sertifisering: Silurveien sykehjem, Sentralkjøkkenet ved Silurveien sykehjem og Smestadhjemmet.

59 Oslo kommune Bydel Ullern Hva kjennetegner bydelen og dets innbyggere? Hovedutfordringene, som tjenesteapparatet ser det ? Hovedutfordringene, som administrasjonen ser det ? Virksomhetside ? Beskrevet og nedfelt i strategiplanen….. Visjon? Beskrevet og innarbeides som et begrep i organisasjonen….. Hva bør kjennetegne de ansatte i Bydel Ullern og hvordan kartlegge vårt omdømme blant våre brukere og befolkningen som helhet ? Økonomisk utvikling for Oslo kommune samlet, i perioden En dreining fra lavere statlige rammetilskudd og over til større skatterelatert finansiering. En fordel for Oslo med et generelt høyt inntektsnivå…..? Byrådet har kun lagt opp til en indeksregulert vekst i økonomien for økonomiplan perioden

60 Oslo kommune Bydel Ullern Organisatoriske utfordringer i strategiperioden Den fremtidige organiseringen av sykehjemmene i kommunen avgjøres i (antagelig) i februar Fritt brukervalg i hjemmetjenesten innføres til høsten Ny IKT-organisering innføres i 2006/2007 Felles fakturasentral planlegges ”Full barnehagedekning” Rekruttering og ”kampen” om det kvalifiserte arbeidskraften som vil bli skjerpet i årene

61

62 ?


Laste ned ppt "Oslo kommune Bydel Ullern STRATEGISK PLAN BYDEL ULLERN 2007 - 2010 Bydel Ullern - Ytre by vest 27 179 innbyggere pr. 01.01.2005 Bydelen ligger i ytre by."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google