Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bydel Ullern - Ytre by vest

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bydel Ullern - Ytre by vest"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bydel Ullern - Ytre by vest
Oslo kommune Bydel Ullern STRATEGISK PLAN BYDEL ULLERN Bydel Ullern - Ytre by vest innbyggere pr Bydelen ligger i ytre by vest sammen med Bydel Nordre Aker og Bydel Vestre Aker. Bydelen ligger i ytre by vest sammen med Bydel Nordre Aker og Bydel Vestre Aker.

2 Oslo kommune Bydel Ullern Bydel Ullern: Ca.750 årsverk Ca utlønninger pr. mnd. Bruttobudsjett 670 millioner Nettobudsjett 370 millioner Ca. 40 tjenestesteder Seks sykehjem, hvorav tre er privat driftet 12 kommunale barnehager, ca. 40 private barnehager/familiebarnehager Seks gruppeboliger for funksjonshemmede Bydelen ligger i ytre by vest sammen med Bydel Nordre Aker og Bydel Vestre Aker.

3 Bydelens organisering
Oslo kommune Bydel Ullern Bydelens organisering Ullern bydelsutvalg Brukerråd for funksjonshemmede Ungdomsråd Eldreråd Byutviklings- og samferdselskomitè Helse- og sosialkomitè Kultur- og oppvekstkomitè Tilsynsutvalg Lokal klagenemnd Bydelsdirektør Bydelsoverlege Politisk sekretariat Administrasjons-avdeling Avdeling for barn og unge Avdeling for voksne Søknads- avdeling

4 Administrasjons-avdeling Avdeling for barn og unge
Administrasjons-avdeling Avdeling for barn og unge Avdeling for voksne Søknads- avdeling Økonomi- og analyse Regnskap Personal og lønn Drift- og vedlikehold Seksjon for administrasjon- og service Informasjon IKT Sentralkjøkken Førskoletilbud Barnevern Pedagogisk fagsenter Helsestasjoner Skolehelsetjeneste Helsestasjon for ungdom SFO Ungdom- og fritidstiltak Barneparker Frivillighetssentral Sykehjem Hjemmetjeneste Fysio/ergoterapi Seksjon for samlokaliserte boliger Seksjon for psykisk helse Skøyen hybelhus Avlastning Dagsenterplass Døgnrehabilitering Hjemmesykepleie Klagesaksbehandling Omsorgsbolig Omsorgslønn Personlig assistanse Praktisk bistand Serviceplass Støttekontaktordning Sykehjemsplass Trygdebolig Trygghetsalarm TT-tjeneste Vederlag

5 Verdigrunnlag for Oslo kommune
Oslo kommune Bydel Ullern Verdigrunnlag for Oslo kommune Redelighet, respekt, engasjement og brukerorientering er kjerneverdiene for ansatte i Oslo kommune. Kommunens nye verdigrunnlag gir føringer for hvordan alle ansatte skal opptre i kontakt med byens innbyggere, tjenestebrukere, kollegaer og andre. Både bydeler, virksomheter og tjenestesteder får ansvar for å gi innhold til verdigrunnlaget lokalt med hensyn på konkretisering, praktisering og oppfølging, så vel som i det daglige arbeidet.   Verdigrunnlaget gjelder uavhengig av livssyn, etnisk tilhørighet, kompetanse, alder og kjønn Verdigrunnlaget skal også danne utgangspunkt for ansettelse og evaluering av ledere og medarbeidere i Oslo kommune. Kilde: Dok. 1/blått hefte

6 Oslo kommunes overordnede mål
Oslo kommune Bydel Ullern Oslo kommunes overordnede mål De tjenestene kommunen yter skal holde høy kvalitet Kommunen skal være åpen og lett tilgjengelig for innbyggere og næringsliv Kommunen skal stadig søke etter bedre måter å arbeide på, slik at innbyggernes penger blir brukt best mulig. Kilde: Dok. 1/blått hefte

7 Kommuneplan 2004 – Oslo mot 2020

8 Byrådets målsetning for 2006
Oslo kommune Bydel Ullern Byrådets målsetning for 2006 Byrådet prioriterer tjenestetilbudene i bydelene. Bydelene får i 2006 ingen krav til effektiviseringsuttak. Alle besparelser ved omorganisering og lignende vil dermed stryke bydelenes økonomi. Byrådet vil arbeide for at driften i bydelene blir mer effektiv og at ressurser i størst mulig grad benyttes i tjenesteytende virksomhet. Byrådet vil i 2006 ha full barnehagedekning som et hovedsatsingsområde. Målet er at alle som ønsker det skal få tilbud om barnehageplass. Byrådet legger opp til en omfattende utbygging av nye plasser både i kommunal og privat regi. Byrådet vil i 2006 videreutvikle barnehagens pedagogiske innhold og kvalitet, gjennom prosjektet ”ABS og 1,2,3”. Byrådet legger vekt på at bydelsbarnevernet etablerer gode nettverks- og lokalbaserte tiltak i barnets nærmiljø, slik at langtidsplasseringer utenfor familien kan reduseres.

9 Byrådets målsetning for 2006, forts..
Oslo kommune Bydel Ullern Byrådets målsetning for 2006, forts.. Byrådet vil etablere flere velferds- og jobbsentra innen arbeid, sosial og trygd. Byrådet vil prioritere aktive tiltak slik at sosialklienter så raskt som mulig kommer i arbed. Byrådet vil gjennomføre fritt brukervalg innenfor hjemmehjelpstjenesten i hele byen. Byrådet vil at alle bydeler skal tilby en seniorveiledertjeneste som bl.a. Får ansvar for å gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos eldre. Byrådet vurderer å etablere rehabiliteringstilbud i Spania. Byrådet vil fortsette å heve standarden på bygninger gjennom rehabilitering av sykehjemmene og omgjøring til ensengsrom. Kilde: Dok. 1/blått hefte

10 Tendens: 2% tilsvarer --- så mange personer.
Tendens: 2% tilsvarer --- så mange personer. Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

11 Befolkningsframskrivning for Bydel Ullern etter standard aldersgrupper – (Revidert oktober 2004) Tendens: Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

12 Tendens: Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

13 Tendens: Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

14 Tendens: Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

15 Tendens: Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

16 Tendens: Snittindeksen for nivået på de ulike indeksene er satt til 1 for hele Oslo. Kilde: Dok. 1/blått hefte

17 Økonomi 2. tertial 2005 Bydel Opprinnelig budsjett 2005
Regnskap pr Regulert budsjett Årsprognose 2005 Avvik Avvik i % Reg. budsjett 1 Gamle Oslo 7 000 0,9 % 2 Grünerløkka -3,2 % 3 Sagene -2,0 % 4 St.Hanshaugen -4 793 -1,1 % 5 Frogner -4 973 -0,8 % 6 Ullern 0,0 % 7 Vestre Aker -2 900 -0,5 % 8 Nordre Aker -2,2 % 9 Bjerke 10 Grorud -6 180 -1,2 % 11 Stovner 12 Alna 343 13 Østensjø -1,4 % 14 Nordstrand -7,7 % 15 Søndre Nordstrand -1,9 % Sum drift +sosialhjelp -1,5 % Sum sosialhjelp* -5,3 % Viser at Bydelen har styring og kontroll på økonomien

18 Sykefravær pr. 2. tertial Oslo kommune samlet hadde pr. 2
Sykefravær pr. 2. tertial Oslo kommune samlet hadde pr. 2. tertial gjennomsnittelig sykefravær på 8,7 % (- 0,5% ift 2004) Sykefravær i % pr Sykefravær i % pr Kapittel Kvinner Menn Totalt 001 Gamle Oslo 12,4 9,5 10,1 10,7 7,6 10 002 Grünerløkka 12,6 9,2 11,7 12,1 8,9 11,4 003 Sagene 10,6 9,4 10,4 10,5 8,5 10,2 004 St. Hanshaugen 9 8,7 5,1 005 Frogner 10,9 11 8,4 006 Ullern 6,3 11,1 9,9 5,5 007 Vestre Aker 8,2 10,3 8,3 008 Nordre Aker 9,3 8,6 6,6 009 Bjerke 12,8 9,7 12,2 8,8 010 Grorud 8,1 11,8 011 Stovner 5,7 11,3 012 Alna 11,9 12 11,5 013 Østensjø 12,9 7,4 11,6 5,8 014 Nordstrand 9,6 11,2 015 Søndre Nordstrand 12,3 10,8 Viser at vi har lavest sykefravær ved siste rapportering, som eneste bydel utenfor IA-ordningen

19 Utvikling i arbeidsledighet
16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-66 67+ år Ullern Alle bydeler 2004 5 41 61 79 82 59 43 50 38 33 14 2 507 18 880 2005 3 39 69 91 52 47 35 21 17 474 17 166 Endr  -7,0 % -10,0 % Nedgang i arbeidsledighet – påvirker behov for sosialhjelp, - NAV ? Kilde Datagrunnlaget levert av Statistisk sentralbyrå. Tabellgrunnlaget hentet fra Plandatabasen i Utviklings- og kompetanseetaten, avdeling for konserninnkjøp og effektivisering Oktober 7, 2005

20 Pleie- og omsorg Tendens:

21 Tabell 2 Hvor fornøyd er du med sykehjemmet/aldershjemmet du benytter, helhetlig sett? Tendens: 1] Prosent av antall svar på sykehjemmet. Det gjelder hele tabellen. [2] Ved Kajalund, Smestadhjemmet og Silurveien er det til sammen 16 som ikke har svart eller svart vet ikke på spørsmålet Kilde: Brukerundersøkelse for sykehjemmene november 2004

22 Tendens: Andel av hjemmetjenestebrukere som er under 67 år pr , utgjør 8 % av det totale antall hjemmetjenestebrukere i bydelen. Kilde: Kostra-tall

23 Tendens: Kilde: Kostra-tall

24 Tendens: Kilde: Kostra-tall

25 Tendens: Kilde: Kostra-tall

26 Tendens: Kilde: Kostra-tall

27 Barnehager Tendens:

28 Tendens: Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter utgjør 2,2% for bydelen. Snitt i Oslo er 18,2%. Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

29 Tendens: Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

30 Tendens: Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

31 Barnevern Tendens:

32 Tendens: Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

33 Tendens: Brutto utgifter i 2004 per barn plassert utenfor hjemmet er for bydelen. Snitt i Oslo er Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

34 Tendens: Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

35 Tendens: Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

36 Tendens: Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

37 Skolefritidsordning Tendens:

38 Tendens: Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

39 Tendens: Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

40 Tendens: Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

41 Sosialhjelp Tendens:

42 Indeks hovedområder.Ullern sosialtjeneste og hele Oslo
Indeks hovedområder.Ullern sosialtjeneste og hele Oslo Tendens:

43 Tendens: Brutto driftsutgifter per sosialhjelpsmottaker i 2004 , i bydelen. Snitt i Oslo er Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

44 Tendens: Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

45 Tendens: Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

46 Tendens: Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

47 Tendens: Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

48 Tendens: Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten

49 Helsestasjonstjenesten
Helsestasjonstjenesten Tendens:

50 Tendens:

51 Tendens:

52 Funksjonshemmede Tendens:

53 Tendens:

54 Tendens:

55 Tendens:

56 Helse- og miljø

57 Oslo kommune Bydel Ullern Miljørettet helsevern er de faktorer i miljøet som til enhver tid, direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Hjemlet i kommunehelsetjenesteloven føres det tilsyn med ulike virksomheter som bl.a.: barnehager (både privat og kommunale) og skoler frisører og solarier. Etter innkomne klager føres det også tilsyn med en rekke andre foretak og institusjoner godkjenning av familiebarnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler serveringssteder etter lov om vern mot tobakksskader. kjøletårn og andre anlegg som kan overføre legionella. Sentrale tema under tilsynene er: internkontroll inneklima støy hygiene sikkerhet smittevern mm.

58 Oslo kommune Bydel Ullern Miljøfyrtårn Bystyrevedtak om at alle bydelens virksomheter skal miljøsertifiseres innen utgangen av 2006. Status: 3 virksomheter får sertifkatet utdelt i dag (13 des.) i Rådhuset: Bestum, Skøyen og Lilleaker SFO 3 virksomheter er snart klar for sertifisering: Silurveien sykehjem, Sentralkjøkkenet ved Silurveien sykehjem og Smestadhjemmet.

59 Hva kjennetegner bydelen og dets innbyggere?
Oslo kommune Bydel Ullern Hva kjennetegner bydelen og dets innbyggere?  Hovedutfordringene, som tjenesteapparatet ser det ?  Hovedutfordringene, som administrasjonen ser det ?  Virksomhetside ? Beskrevet og nedfelt i strategiplanen…..  Visjon? Beskrevet og innarbeides som et begrep i organisasjonen…..  Hva bør kjennetegne de ansatte i Bydel Ullern og hvordan kartlegge vårt omdømme blant våre brukere og befolkningen som helhet ?  Økonomisk utvikling for Oslo kommune samlet, i perioden En dreining fra lavere statlige rammetilskudd og over til større skatterelatert finansiering. En fordel for Oslo med et generelt høyt inntektsnivå…..? Byrådet har kun lagt opp til en indeksregulert vekst i økonomien for økonomiplan perioden

60 Organisatoriske utfordringer i strategiperioden
Oslo kommune Bydel Ullern Organisatoriske utfordringer i strategiperioden Den fremtidige organiseringen av sykehjemmene i kommunen avgjøres i (antagelig) i februar Fritt brukervalg i hjemmetjenesten innføres til høsten Ny IKT-organisering innføres i 2006/2007 Felles fakturasentral planlegges ”Full barnehagedekning” Rekruttering og ”kampen” om det kvalifiserte arbeidskraften som vil bli skjerpet i årene

61 Tendens:

62 ?


Laste ned ppt "Bydel Ullern - Ytre by vest"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google