Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsøk med Utdanningspermisjoner/ Utdanningsvikariater Seniorrådgiver Kirsten Nieuwejaar, Arbeids- og velferdsdirektoratet 14. Oktober 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsøk med Utdanningspermisjoner/ Utdanningsvikariater Seniorrådgiver Kirsten Nieuwejaar, Arbeids- og velferdsdirektoratet 14. Oktober 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsøk med Utdanningspermisjoner/ Utdanningsvikariater Seniorrådgiver Kirsten Nieuwejaar, Arbeids- og velferdsdirektoratet 14. Oktober 2008

2 NAV, 19.07.2014Side 2 Bakgrunn for forsøket  Tilleggsavtalen av 6. juni 2006 til den nye avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv av 14. desember 2005:  "Staten vil finansiere utdanningsvikariater og utdanningspermisjoner. Permisjonene forbeholdes arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet, mens vikariatene forbeholdes arbeidssøkere som har vansker med å komme inn i arbeidsmarkedet. Tiltaket målrettes mot IA-virksomhetene.”  20 mill. kroner settes av årlig fra 2007 til og med 2009 til ordningen

3 NAV, 19.07.2014Side 3 Innretting av forsøket  Utdanningspermisjon forbeholdes seniorer som begynner å få utdatert kompetanse og som kan trenge påfyll av ny kunnskap slik at de kan stå lengre i jobb.  Det er ikke satt noen entydig aldersmessig definisjon for hvem som skal regnes som seniorer.  Utdanningsvikariatene forbeholdes arbeidssøkere som har vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet.

4 NAV, 19.07.2014Side 4 Gjennomføring av forsøket  Forsøket er begrenset til fem fylker: Oppland, Vestfold, Telemark, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal  Prosjektet er forankret på arbeidslivssentrene  Det er inngått avtale med Eccon Pöyry AS om evaluering av forsøket. Rapport ventes i mars/april 2009.

5 NAV, 19.07.2014Side 5 Hva skal til for å delta i forsøket?  Forsøket gjelder IA-virksomheter  Det må være enighet mellom partene om at permisjon for oppdatering av kompetanse eller for å ta mer eller ny utdanning, vil være en hensiktsmessig løsning.  Utdanningspermisjon bør være en del av en plan for at arbeidstakere skal forbli i arbeidslivet.  Det skal som hovedregel tas inn en vikar når det innvilges utdanningspermisjon.

6 NAV, 19.07.2014Side 6 Økonomiske vilkår  lønnsutgiftene til de som går ut i permisjon skal som hovedregel dekkes fullt ut.  en viss egenandel for arbeidsgiver og arbeidstaker ved at eventuelle skolepenger og utgifter til materiell dekkes av arbeidsgiver/arbeidstaker.  varigheten på permisjonene kan være inntil ett år – på heltid eller deltid.  Vikariatene bør vare minst 6 mnd

7 NAV, 19.07.2014Side 7 Avtaleverket og utdanningspermisjon  Arbeidsmiljøloven: – "det skal gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon” – arbeidstaker kan ha rett til permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud  Hovedavtalen mellom LO og NHO: – Kostnadene til etter- og videreutdanning i samsvar med bedriftens behov er bedriftens ansvar. Bedriften og de ansatte har alle ansvar for at et eventuelt kompetansebehov blir tilfredsstillende dekket.

8 NAV, 19.07.2014Side 8 Avtaleverket og utdanningspermisjon forts……  Ordningen med utdanningspermisjon skiller seg fra arbeidsgivers forpliktelser bl.a. ved at staten finansierer lønnsytelser til den som går ut i permisjon.  Ordningen med utdanningspermisjoner har et annet formål og en annen innretning enn det som er omtalt i arbeidsmiljøloven og hovedavtalene i arbeidslivet ved at målsettingen er at arbeidstakere blir stående lenger i jobb

9 NAV, 19.07.2014Side 9 Avgrensing mot andre bestemmelser i NAV  personer med nedsatt arbeidsevne kan ha rett til dekning av utgifter til ordinær utdanning dersom dette er nødvendig og hensiktsmessig for at vedkommende skal bli i stand til å skaffe seg eller beholde høvelig arbeid (tiltaksforskriftens § 4-1 og attføringsforskriftens § 2-3)  Deltakelse i forsøket med utdanningspermisjon forutsetter at det ikke foreligger nedsatt arbeidsevne

10 NAV, 19.07.2014Side 10 Omfang av forsøket  20 millioner fordelt på 5 fylker begrenser antall mulige deltakere  Anslagsvis rom for ca 30 permisjoner og 30 vikariater på årsbasis med helårsvirkning

11 NAV, 19.07.2014Side 11 Erfaringer så langt:  Det er avtalt utdanningspermisjon for 78 personer pr august 2008.  Det er avtalt vikariat for til sammen 27 personer  Interessen fra utdanningssektoren er overveldende!  Vanskelig å vekke interesse i andre bransjer ”Frykten for at sterk markedsføring av forsøket skulle føre til for mange interesserte har vist seg å være ubegrunnet”.

12 NAV, 19.07.2014Side 12 Voksne og utdanning  Korttidsutdannede oppsøker ikke læring! De må oppsøkes der de er. Det som fungerer best er en kombinasjon av profesjonell veiledning og arbeid på egen arbeidsplass.  Kompetanseheving fordi du er så dyktig fra før!  Fokus på å være en arbeidstaker med ”mangler” (som kan kompenseres med utdanning) virker lite motiverende for seniorer  Planlagt kompetanseheving som en del av den generelle virksomhetsplanleggingen fungerer bedre enn et individuelt perspektiv


Laste ned ppt "Forsøk med Utdanningspermisjoner/ Utdanningsvikariater Seniorrådgiver Kirsten Nieuwejaar, Arbeids- og velferdsdirektoratet 14. Oktober 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google