Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjordbyplanen Program for Planarbeid Alternativstudier

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjordbyplanen Program for Planarbeid Alternativstudier"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fjordbyplanen Program for Planarbeid Alternativstudier
Fjordbyen vet dere alle hva er: 10 km strandsone fra Frognerkilen til Ormsund med et landareal på 2,25 km Og alle de flotte områdene på den vandringen. Jeg skal snakke om: Viktige perspektiver på denne store planoppgaven som Fjordbyplanen er Hva er PP – hensikten med den Innholdet i PP Stein Kolstø leder Fjordbykontoret

2 Christiania sett fra Ekeberg
Perspektiver på planleggingen: Bærekraftig byutvikling Lokaldemokrati, bystyrets valg Utvikling av hovedstaden Økonomi og redusert risiko Havneterminalenes grenseflate 75 år etter at byen ble anlagt Tømmereksporten til Europa tar seg opp, skaffer velstand til byen Christiania sett fra Ekeberg malt 1699 av Jacob Coning (75 år etter anleggelsen) Første maleri av den nye byen

3 overordnet plangrunnlag som angir kvalitetskrav
Kommuneplan 2004 Bystyrevedtatt ”Det utarbeides et overordnet plangrunnlag som angir kvalitetskrav og sikrer felles verdier, og danner basis for gjennomføring av Fjordbyvedtaket”

4 Fjordbystrategien vedtatt av bystyret 19.01.2000
Kommuneplan 2004 vedtatt av bystyret Tre fremtidsbilder Oslo P N L 2005

5 HVA ER PROGRAM FOR PLANARBEID?
Utredningsprogram for KU Forutsigbarhet i planarbeidet Avklare rammer og premisser Klargjøre planarbeidets formål Beskrive alternativer Beskrive problemstillinger UTREDNINGSTEMAER: Tilgjengelighet Kvalitet Fjordbyens innhold Mobilisering Første formelle plan dokument etter pbl, for Fjordbyplanen – vil bli vedtatt av bystyret Høringsperiode fra i dag til , tilskrevet ca 1600 naboer, brukere og berørte etater og interesseorganisasjoner Ny forskrift fra 1. april 2005 om konsekvensutredninger – alle tiltak av en viss størrelse må utarbeide et program for planarbeid (også private forslag fra for eksempel grunneiere). Hva er det nye: Program for planarbeid: plan for planleggingen som får politisk aksept gjennom vedtak i bystyret, erstatter og utvider melding om tiltak med forslag til utredningsprogram. Det er en plikt å integrere KU i utarbeidelsen av reguleringsplanen. Kommunens planmyndighet blir i større grad ansvarlig myndighet Utredningstemaer Problemstillinger som planarbeidet omfatter (fra side 9 i PP): Strandsonen skal være offentlig tilgjengelig

6 Program for planarbeid
Først rolleavklaring for delområdene – så detaljering Fjordbyplanen Program for planarbeid Etter KU forskrift , og BYUs brev av Filipstad Vippetangen-Revierkaia Alnas utløp-Ormsund 1.1 Gjenbruk 1.2 Sentrums utvidelse 3.1 Alna Fjord- park 3.2 Ormsund lokalsenter 1.3 Nabolag 2.1 Gjenbruk 2.2 Destina- sjon 2.3 Aktivitetspark HAV-ROMs parallelloppd (gjennom-ført) Alternativ studie Alternativ studie Alternativ studie Alternativ studie Alternativ studie Alternativ studie Alternativ studie Fjordbyplanen, Program for Planarbeid, KU utredningsprogram Alternative plankonsepter er utviklet for delområdene på svært overordnet nivå, for å gjøre et faglig kvalifisert valg av plankonsept for Filipstad med fokus på områdets rolle i byen og regionen samspillet med de andre delområdene i Fjordbyen. Det er allerede ferdig regulert boliger og rundt arbeidsplasser i Fjordbyen. Konkretisere alternativer For å utvikle det faglige innholdet og konkretisere disse alternative plankonseptene er det en del av arbeidet med Fjordbyplanen å gjennomføre parallelloppdrag for delområdene, før bystyret fastsetter Program for planarbeid. Valg av plankonsept for bla Filipstad er neste skritt i avklaringene om Fjordbyen. Grunneierene på Filipstad gjennomfører allerede nå et parallelloppdrag for ett av plankonseptene (den med høyest boligandel) for delområde Fillipstad. Planmyndigheten avholder parallelloppdrag senere, etter behov Planmyndigheten vill ideelt sett ha ønsket at programmet for grunneiernes parallelloppdrag hadde fanget opp alle de aktuelle plankonseptene for Filipstad, det er det som ligger i stiplingen mot venstre. Siden det ikke er tilfelle vil planmyndigheten avholde parallelloppdrag etter at dette parallelloppdraget er ferdig, og vi vil da bruke resultatene herfra til å programmere det vi da mener mangler. Fjordbyplanen er en grovmasket reguleringsplan med krav til bebyggelsesplaner for delområder Bystyrevedtak Konsekvensutredninger og reguleringsmessig avklaring av delområdene

7 Sentrumsutvikling, Aarhus
Gjenbruk, Vancouver Sentrumsutvikling, Aarhus Foto: Gemzøe Nabolag, Amsterdam Park, New York

8 Hvor er Fjordbyplanen, Program for Planarbeid i prosessen nå?
Fremdrift september 2005: Program for planarbeid lagt ut på høring av PBE (delegert fra byrådet 7. september 2005). 2. 5. desember 2005: Høringsfristen går ut. Ca 70 innkomne merknader er oppsummert. mars- 31 mai 2006: Fase for alternativstudier og bearbeiding av høringsmerknader 4. Sommer og tidlig høst 2006 Fase for diskusjonsgruppe, referansegruppe og faglig evaluering. Fjordbyplanen PP justeres og forelegges M dep og andre berørte 5. August 2006: Ferdig hørt og justert Program for planarbeid oversendes fra PBE til BYU for politisk behandling. /2007: BUK/Bystyret behandler saken og fastsetter Program for planarbeid. Plan- og utredningsarbeid for arealbruksavklaring i reguleringsplan. 7 september fikk PBE brev fra BYU med Delegasjon til PBE om å legge PP ut til offentlig ettersyn minst 8 uker Det forutsettes: At tidligere bystyrevedtak står fast At det tilrettelegges for utstrakt brukermedvirkning fra grunneiere og havnebrukere. At eventuelle alternative reguleringsforslag inngår i prosessen med Fjordbyplanen Det bes om synspunkter på om reguleringplanen for Sydhavna bør deles opp i flere mindre planer

9

10 Alternativstudier Filipstad i Program for planarbeid
Alt. 1.1 Gjenbruk Arkitektskap m fl Alt. 1.2 Sentrumsutvidelse 3RW arkitekter m fl Alt. 1.3 Nabolag Er utført Park: daa daa daa Alle skissene fra nå av er prinsipper og IKKE plankart! Strekene er ikke presise Forskjellene mellom alternativene: Størrelse på offentlige arealer Boligandel Henvendelse Felles for alle plankonseptene Park og grøntstrukturer mot sjøflaten Lav parkeringsdekning Kollektivbetjening med banesystem med strategisk plasserte holdeplasser Aktiv bruk av vannflaten Mulighet for lokale passasjerbåter Moderate utfyllinger kan vurderes, men vannregnskap opprettes Bolig %: % % %

11 Gjennomført parallelloppdrag Filipstad Nabolagsalternativet
Høsten 2005

12

13 Alternativstudier Vippetangen - Revierkaia i Program for planarbeid
(Skissene justeres) alt. 2.1 – gjenbruk Metropolitan Workshop LLP m.fl alt. 2.2 – destinasjon Dark arkitekter m.fl Alt. 2.3 – aktivitetspark Asplan Viak Ghilardi+Hellsten m.fl Alle skissene fra nå av er prinsipper og IKKE plankart! Strekene er ikke presise Forskjellene er Riving eller bevaring av bygninger Arealbruk av ledige arealer, park eller nye bygninger Fergeterminal integrert i byggeområdet eller ikke FELLES FOR ALLE PLANKONSEPTENE: Akershus festning, en av landets viktigste kulturminner, en premiss for all alternativene Målpunkt både for de som beveger seg langs Akershusstranda og komplettering av Bjørvika området – bidra til å binde vikene sammen Byggeområde sør for Festningsallmenningen Bolig %: % % %

14

15 Studier Alnas utløp – Ormsund i Program for planarbeid
3.2 Ormsund lokalsenter Dyrvik Arkitekter as m.fl 3.1 Alna fjordpark Multiconsult as m.fl

16 Lykke til! Hvordan skal Fjordbyen
med disse krevende oppgavene som er så avgjørende for å gi Oslo bystyre et konkret valg om dette spørsmålet: Hvordan skal Fjordbyen komme oss alle til gode for fremtiden?


Laste ned ppt "Fjordbyplanen Program for Planarbeid Alternativstudier"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google