Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3XFJORDBYEN PBEs VURDERING AV 3 FREMTIDSBILDER Årsseminar om Fjordbyen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3XFJORDBYEN PBEs VURDERING AV 3 FREMTIDSBILDER Årsseminar om Fjordbyen"— Utskrift av presentasjonen:

1 3XFJORDBYEN PBEs VURDERING AV 3 FREMTIDSBILDER Årsseminar om Fjordbyen
1. april 2005 Prosjektleder Stein Kolstø

2 Rapporten innholder: Vurdering av resultatene fra Oslo-charretten Anbefalinger for videre utredninger og planlegging Temaer og planelementer for videre arbeid

3 Fremtidsbildeprosessen generelt
Bidrar resultatene videre? 3 fremtidsbilder utfyller hverandre, vi skal ikke velge ett Tydeliggjort byplanmessige spørsmål (f eks rollediskusjonen for delområdene) Eksponert utredningsbehov (f eks sikkerhetssone og arealbehov til ferge og cruise) Gitt bredere og mer konkret diskusjonsgrunnlag (f eks bystrand på Kongshavn) Er målene nådd? Kreativ prosess: innsats og ideer finnes i stort monn Håndtere usikkerhet: er ikke blitt mindre, men kanskje mer forståelig? Offentlig debatt: mye innspill under uka pga aktivt internettsted, svakt besøkt utstilling, tilløp til debatter i media.

4 Interessante innspill fra PARK:
Filipstad: synergi park-fergeterminal, og park-by Kongshavn: bystrand i samspill med øyene Landskapsanalysen: hovedstad og periferi, nes, vik, øy Vippetangen: kultur og næring, vårt viktigste bynes i etappevis utvikling Sjursøya nord som bysone

5 Interessante innspill fra NETWORK:
Offentlige byrom som bindeledd og generator Nye kanaler gir sikkerhetssoner og kvaliteter Selvstendige bydeler Fleksible og generelle planer Medvirkning og dialog

6 Interessante innspill fra LARGE:
Store multifunksjonelle arealer styrker Oslo som næringsby. Samling av terminalene på Sjursøya øker sikkerhet og gir nye muligheter for sjøfronten. Filipstad som sentrumsutvidelse Revierhavnas byutvikling revitaliserer byen bak Byutvikling langs Ekeberg

7 PBEs anbefaling på bakgrunn av fremtidsbildene:
Oslo Park: Hvordan lage arenaer for bredt spekter av aktiviteter? Oslo Network: Hvordan skape en dialogbasert planprosess for reelt mangfold? Oslo Large: Hvordan lage strukturer som utløser nyskaping for økt konkurranseevne? Fremtidsbildene gir gode innspill til videre planlegging Fremtiden skaper vi nå; vi gjør valg av strategi for langt tidsperspektiv, generalitet og robusthet er nødvendig Fjordbyarealene er strategisk viktige brikker for utvikling av Oslo

8 Regionalt / overordnet nivå:
Fjordbyen ses i sammenheng med utvikling av Osloregionen, arealene ses i perspektiv utover enkelttomtene Fjordbyen har potensial for programmer av regional og nasjonal betydning Bærekraftig byutvikling ved nye kollektivtilbud, sosialt mangfold og natur Fjordbyen utvikles gjennom planlagte etapper

9 By-nivå: Delområdene skal spille sammen med hverandre og den øvrige by
Offentlig tilgjengelighet: Fjordbyen må sikres en bymessig funksjonsblanding, offentlige uterom, og blandet befolkningssammensetning Romslige park- og byromsarealer gir Oslo nytt kraftfullt image: Den grønne hovedstad Destinasjonspunkter for publikum etableres på tomter med særlige landskapskvaliteter Strategisk lokalisering av HUBs som gir synergi mellom områder, funksjoner og transport utpekes. Boliger bør være et likeverdig supplement til publikumsrettede funksjoner.

10 Ferge- og cruiseterminaler
PARK: Samling på Filipstad NETWORK: Ferger på Filipstad Cruise på Vippetangen LARGE: Samling på Sjursøya Konsekvenser for tilstøtende områder når det gjelder støy, luft og arealbehov for sikkerhetssoner må utredes Terminaløyer skilt fra land med kanaler eller pirer bør vurderes Samlokalisering av ferge- og cruiseterminalene er best på sikt

11 Gang-, sykkel- og kollektivsystemet
PARK NETWORK LARGE Skinnegående kollektivsystem og Fjordbåter bør vurderes Gang- sykkel og kollektivreiser prioriteres. Redusert lokaltrafikk er viktig for å redusere lokal støy og luftforurensing Høy bymessig tetthet gir best markedsgrunnlag for passasjerbåter

12 Overgang vann - land PARK: strand NETWORK: øyer LARGE: utstikkere og vannkiler Sammenhengende havnepromenade langs hele Fjordbyen Det må skapes variasjon i utformingen av møtet land og vann Havnepromenade og byromsstruktur er bærende for delområdenes identitet og utvikling og gir adkomst og sammenheng med nabobydelene Vannflaten aktiviseres

13 Filipstad illustrert i fremtidsbildene
PARK: Fjordpark langs Filipstadbukta Samlet ferge- og cruiseterminal med park på taket Urban entertainment Utvidelse av sentrum NETWORK: Park/arena som overgang mellom eksisterende og ny by Fergeterminal på egen øy Egen bydel med småskalig boligkarakter LARGE: Park som avslutning av Frognerkilen etter flytting av fergeterminalen Energipark: innovasjon og næringsutvikling Utvidelse av sentrum

14 Anbefalinger for Filipstad:
Utvikles som en utvidelse av sentrum med internasjonal destinasjon Filipstad bør inneholde stor offentlig park langs Filipstadbukta pga områdets størrelse og fremtidige befolkningstetthet, samt nabobydelens behov Parken bør lokaliseres langs Filipstadbukta fordi den ivaretar vannkontakten og kan realiseres i en tidlig fase Samlokalisering av cruise og ferger, slik at størstedelen av byutviklingsarealet opprettholdes, vurderes Fergeterminalens areal og sikkerhetsbehov må utredes før endelig arealbruk fastlegges Kanaler og øyer kan vurderes for å løse sikkerheten for fergeterminalen Filipstad siktes inn mot særlig innovative næringer som kan markedsføre Oslo internasjonalt

15 Vippetangen/Revier illustrert i fremtidsbildene
PARK: Stor park og moderate bygg En del av utfyllingene fjernes Nasjonal kulturpark Siloen beholdes NETWORK: Park delvis på lokk skaper avstand mellom festning og bygg Passasjertrafikk uten gods beholdes Siloen beholdes LARGE: Kraftige bygg / høy tetthet med variert vannlinje Bred forlengelse av Skippergata skaper avstand til festningen Byrekreativt område Siloen beholdes

16 Anbefalinger for Vippetangen / Revier:
Fremtidig nasjonal kulturhavn Utvikling av området er viktig for sammenknytning av Bjørvika og Pipervika, og styrking av Kvadraturen Utvikling av området gjennom frigiving, konsentrasjon eller overbygging av fergeterminalen bør studeres Hensynet til festningsområdet må ivaretas og tilsier moderat bebyggelse. Lokk over trafikkområder vurderes Skippergata utvikles som områdets sammenbindende byrom Kornsiloens fremtid vurderes etter avholdt arkitekt- eller idékonkurranse Parker og byrom gis funksjoner som aktiviserer havnepromenaden, og byrommenes formmessige tilknytning til fjorden gis variasjon

17 Sydhavna illustrert i fremtidsbildene
PARK: Bystrand / rekreativt område i samspill med øyene Attraksjon ytterst på Sjursøya Sjursøya nord som by- / sone NETWORK: Kongshavn utvikles med strand og boliger Ormsund som lokalt senter med park i bakkant LARGE: Bystrand ved Alnas utløp med kobling mot Ekeberg Oslo fjordterminal på Sjursøya Bebyggelse på Kneppeskjær og Ormsund skaper lokalt tyngdepunkt

18 Anbefalinger for Sydhavna:
By møter havn og hovedstad møter bydel Området på begge sider av Alnas utløp sikres for rekreative funksjoner, og er et naturlig sted der Ekeberg kan forbindes til fjorden Tilgjengelighet, attraksjoner og bystrand fra Kongshavn til Sjursøyneset vurderes, som maritimt rekreasjonsområde i samspill mellom fjordrommet og øylandskapet Grepet med bystrand på Kongshavn koblet med lave punkthus langs Ekeberg vurderes nærmere Avgrensing mot Sjursøya vurderes i lys av Sjursøyas langsiktige arealbruk Ormsund har potensial som lokal boligbydel

19 Fjordbyprogrammet: Tema for videre planarbeid
Identitet og roller, for helhet og delområder Offentlige byrom og byens møte med vannet Transportsystemet Arealbruk og grad av utnyttelse

20 Særlig interessante fysiske planelementer
for Oslo sjøfront Allmenninger Knutepunkter (HUBs) Havnepromenade Oppholdssted Rekreativ sone, park Sjørekreativ sone Kontaktpunkter Destinasjoner Orienteringspunkter og identitetsgivere

21 debatt


Laste ned ppt "3XFJORDBYEN PBEs VURDERING AV 3 FREMTIDSBILDER Årsseminar om Fjordbyen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google