Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Royal Norwegian Ministry of the Environment Tidsfrister i planleggingen Klage og innsigelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Royal Norwegian Ministry of the Environment Tidsfrister i planleggingen Klage og innsigelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Royal Norwegian Ministry of the Environment Tidsfrister i planleggingen Klage og innsigelse

2 Her kan man skrive hvilken type av presentasjon dette er, skriv dette i tittelmalen Royal Norwegian Ministry of the Environment Tidsfrister i planleggingen Ot.prp. nr. 113 (2001-2002) Om lov om endringer i plan- og bygningsloven (tidsfrister i planleggingen, kart og stedfestet informasjon) vedtatt av lagtinget 1. april 2003 iverksatt med virkning fra 1. juli 2003

3 Royal Norwegian Ministry of the Environment Tidsfrister i planleggingen  Frist for behandling av private forslag om regulering: Det faste utvalg for plansaker må behandle private reguleringsforslag innen 12 uker etter at de har kommet inn, jfr. § 30 annet ledd første og annet punktum.  Rapporteringsplikt i reguleringssaker som tar lang tid: Kommuneadministrasjonen må underrette det faste utvalg for plansaker dersom det har gått mer enn 24 uker etter beslutning om å legge reguleringsforslag ut til offentlig ettersyn, jfr. § 27-1 nr. 2 første ledd siste punktum.  Frist for kommunestyrets behandling av reguleringsforslag: Kommunestyret må behandle saken senest 12 uker etter siste behandling i det faste utvalg for plansaker, jfr. § 27-2 nr. 1 annet punktum.  Frist for innsigelse til regulerings- og bebyggelsesplaner: Berørte myndigheter må fremme innsigelse innen fristen for uttalelse, jfr. § 27-1 nr. 2 annet ledd annet punktum.

4 Royal Norwegian Ministry of the Environment Frist for behandling av private forslag om regulering "Når det kommer inn private reguleringsforslag, skal det faste utvalget for plansaker selv snarest mulig og innen 12 uker behandle forslaget. Forslagsstiller og kommunen kan avtale en annen frist.” (§ 30 annet ledd)

5 Royal Norwegian Ministry of the Environment Forskrift om gebyr ved brudd på 12- ukers reglen  Fristen begynner å løpe når forslag har kommet inn.  Der administrasjonen er delegert myndighet til å legge ut planutkast til offentlig ettersyn før første gangs behandling i det faste utvalg for plansaker, regnes fristen til tidspunktet for vedtak om offentlig ettersyn.  Kommunen kan presisere krav til framstilling og innhold.  Dersom kommunen finner at det innsendte materialet ikke tilfredsstiller kravene, stopper fristen å løpe fra det tidspunkt kommunen i melding til forslagsstiller påviser de mangler materialet har. Fristen fortsetter å løpe når det materiale kommunen krever har kommet inn.  Fremmes det reguleringsforslag som er i strid med gjeldende arealdel til kommuneplan eller som er særlig kompliserte, har kommunen rett til å avtale en annen frist.  Dersom kommunen har fastsatt gebyr skal kommunen ved overskridelse av fristen tilbakebetale forslagsstiller 10% av det totale gebyret for hver påbegynt uke fristen overskrides i inntil 10 uker.

6 Royal Norwegian Ministry of the Environment Rapporteringsplikt i reguleringssaker som tar lang tid ”Når fristen er ute, tar det faste utvalget for plansaker saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn. Det faste utvalget for plansaker skal underrettes dersom saken ikke er behandlet innen 24 uker etter beslutning om utleggelse til offentlig ettersyn.” (§ 27-1 nr. 2, første ledd, to siste punktum)

7 Royal Norwegian Ministry of the Environment Frist for kommunestyrets behandling av reguleringsforslag "Når forslaget er ferdigbehandlet av det faste utvalget for plansaker selv, legges det frem for kommunestyret til vedtak, eventuelt i alternativer. Kommunestyret må treffe vedtak senest 12 uker etter at planforslaget var ferdigbehandlet av det faste utvalget for plansaker. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan det sende saken tilbake til ny behandling, i tilfelle med retningslinjer for det videre arbeid.” (§ 27-2 nr.1)

8 Royal Norwegian Ministry of the Environment Frist for innsigelse til regulerings- og bebyggelsesplaner "Det faste utvalget for plansaker skal i samband med kunngjøring etter reglene i første ledd legge saken frem for nabokommuner, fylkeskommunen og de statlige fagorganer som har særlige interesser i området med en rimelig frist for uttalelse. Innsigelse skal være sendt innen fristen.” (§ 27–1 nr. 2, annet ledd)

9 Royal Norwegian Ministry of the Environment av bestemmelsene Bestemmelsene om frister gjelder alle plansaker som som behandles av kommunen etter tidspunktet for ikrafttreden (1. juli 2003) Utgangspunktet for beregning av frist kan ikke settes tidligere enn denne datoen. Frist for innsigelse gjelder for planer som er sendt til berørt myndighet etter 1. juli 2003 Innsigelse som kommer etter fristens utløp vil ikke få rettslig virkning som innsigelse. Kommunen kan selv fatte endelig planvedtak

10 Her kan man skrive hvilken type av presentasjon dette er, skriv dette i tittelmalen Royal Norwegian Ministry of the Environment Klage og innsigelse Ot.prp. nr. 31 (2003-2004) Om lov om endringer i plan- og bygningsloven (klage og innsigelse) vedtatt av Langtinget 30. mars 2004 iverksatt med virkning fra 1. juli 2004

11 Royal Norwegian Ministry of the Environment Endringer -klage og innsigelse Formål: Spare tid og ressurser og gi større påregnelighet for gjennomføring av vedtak ved å unngå omkamper : Begrense muligheten for innsigelse i plansaker som allerede er, eller kunne vært avgjort ved innsigelse. Begrense muligheten for gjentatte forvaltningsklager. ”Omkampreglene”: Ikke adgang til å klage på forhold avgjort ved klage eller innsigelse (reguleringsplan) Ikke adgang til innsigelse mot forhold som er avgjort ved innsigelse de siste 10 år Reglene gjelder også forhold som inngår i plan det kunne vært fremmet innsigelse mot.

12 Royal Norwegian Ministry of the Environment Lovendringen – innsigelse (§ 27-2 nr. 2 annet ledd, 1. punktum) Det kan ikke fremmes ny innsigelse mot forhold fastsatt i formål og bestemmelser som det tidligere har vært fremmet innsigelse mot, og som har blitt avgjort i løpet av de ti foregående år. Det kan heller ikke fremmes innsigelse mot forhold i plansak som det kunne vært fremmet innsigelse mot i forbindelse med en tidligere plan om samme forhold vedtatt i løpet av de ti foregående år. Departementet avgjør ved uenighet mellom kommunen og innsigelsesorganet om innsigelsesadgangen etter denne bestemmelse er avskåret. I tilfeller som nevnt i tredje punktum får kommunens planvedtak først virkning når departementet har avgjort at innsigelsesadgangen er avskåret. Dersom departementet finner at innsigelsesadgangen er i behold tas saken opp til stadfesting på vanlig måte. Skal hindre nye innsigelser på samme forhold innen en ti-årsfrist. Må vurderes konkret med utgangspunkt i formål og bestemmelser i planen. Gjelder også der innsigelse er løst ved mekling. Nye forhold og endret planinnhold faller utenfor ”sperren”.

13 Royal Norwegian Ministry of the Environment Lovendringen – innsigelse (§ 27-2 nr. 2 annet ledd, 2. punktum) Det kan ikke fremmes ny innsigelse mot forhold fastsatt i formål og bestemmelser som det tidligere har vært fremmet innsigelse mot, og som har blitt avgjort i løpet av de ti foregående år. Det kan heller ikke fremmes innsigelse mot forhold i plansak som det kunne vært fremmet innsigelse mot i forbindelse med en tidligere plan om samme forhold vedtatt i løpet av de ti foregående år. Departementet avgjør ved uenighet mellom kommunen og innsigelsesorganet om innsigelsesadgangen etter denne bestemmelse er avskåret. I tilfeller som nevnt i tredje punktum får kommunens planvedtak først virkning når departementet har avgjort at innsigelsesadgangen er avskåret. Dersom departementet finner at innsigelsesadgangen er i behold tas saken opp til stadfesting på vanlig måte. Gjelder også vedtatt plan som det kunne vært reist innsigelse mot på samme forhold.

14 Royal Norwegian Ministry of the Environment Lovendringen – innsigelse (§ 27-2 nr. 2 annet ledd, 3. punktum) Det kan ikke fremmes ny innsigelse mot forhold fastsatt i formål og bestemmelser som det tidligere har vært fremmet innsigelse mot, og som har blitt avgjort i løpet av de ti foregående år. Det kan heller ikke fremmes innsigelse mot forhold i plansak som det kunne vært fremmet innsigelse mot i forbindelse med en tidligere plan om samme forhold vedtatt i løpet av de ti foregående år. Departementet avgjør ved uenighet mellom kommunen og innsigelsesorganet om innsigelsesadgangen etter denne bestemmelse er avskåret. I tilfeller som nevnt i tredje punktum får kommunens planvedtak først virkning når departementet har avgjort at innsigelsesadgangen er avskåret. Dersom departementet finner at innsigelsesadgangen er i behold tas saken opp til stadfesting på vanlig måte.

15 Royal Norwegian Ministry of the Environment Lovendringen – klage Endringene gjelder: § 15 nytt tredje ledd § 27-3 annet ledd annet punktum § 28-2 sjette ledd annet punktum ”Det kan likevel ikke klages på forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage eller innsigelse på reguleringsplan eller bebyggelsesplan.”

16 Royal Norwegian Ministry of the Environment Kommentarer - klage Markering av at forhold kan påklages kun 1 gang - gjelder alle vedtak Klagebegrensningen er knyttet til at forholdet tidligere har vært avgjort i klage- eller innsigelsessak - vurdere konkret Nye eller endrede forhold og elementer kan påklages Forutsetter god varsling og oversikt Avvisning på formelt grunnlag

17 Royal Norwegian Ministry of the Environment Samme forhold Knytter seg i utgangspunktet til arealformål, planbestemmelser og hvilke tiltak og arealbruk som er tillatt Ikke for vid tolkning (”ikke så store nyheter”) Nye forhold og innholdelementer Videre detaljering Annet utbyggingsvolum, endret byggehøyde, form etc. Samme planområde Uavklarte interesser (ex. kulturminner)

18 Royal Norwegian Ministry of the Environment Overgangsbestemmelse - frist Loven trådte i kraft 01.07.04 Begrensning i klageadgangen etter - § 15 tredje ledd, - § 27-3 annet ledd annet punktum og - § 28-2 sjette ledd siste punktum, gjelder planvedtak etter at denne lov er trådt i kraft.

19 Royal Norwegian Ministry of the Environment Ikrafttredelsesrundskriv (T- 2/2004) Sendt ut juli 2004 Gir eksempler for å klargjøre hovedlinjene – hva er forhold som er ”avgjort tidligere” Må regne med at det tar litt tid før alt går seg til gjennom avklaring i praksis


Laste ned ppt "Royal Norwegian Ministry of the Environment Tidsfrister i planleggingen Klage og innsigelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google