Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NVHs kvalitetssystem Oslo: 2. mai 2007. NVHs sentrale prinsipper for kvalitetssystemet •Kvalitetssystemet skal inngå som integrert del av NVHs ledelses-,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NVHs kvalitetssystem Oslo: 2. mai 2007. NVHs sentrale prinsipper for kvalitetssystemet •Kvalitetssystemet skal inngå som integrert del av NVHs ledelses-,"— Utskrift av presentasjonen:

1 NVHs kvalitetssystem Oslo: 2. mai 2007

2 NVHs sentrale prinsipper for kvalitetssystemet •Kvalitetssystemet skal inngå som integrert del av NVHs ledelses-, styringssystem og ordinære drift •Prinsipper for kvalitetssirkelen skal bidra til kvalitetskultur (God planlegging - god gjennomføring - evaluering og forbedring) •Systemet skal være mest mulig transparent for derigjennom stimulere til kvalitetsutvikling og medvirkning •Systemet skal være minst mulig byråkratisk

3 Oppbyggingen av kvalitetssystemet på NVH •NVH har inndelt kvalitetssystemet i seks kvalitets - områder med overordnet mål og ansvar. Hele systembeskrivelsen ligger på internett under ”Kvalitetssystemet”: Kvalitetsområder

4 De seks kvalitetsområdene •Styringskvalitet •Inntakskvalitet –De studentene som starter ved NVH •Program- og resultatkvalitet –Studieplan, undervisning og studentenes resultater •Internasjonalisering •Rammekvalitet –Undervisningspersonalet, bibliotektjenester, arbeidsmiljøet til studentene og studieavdelingens tjenester •PhD studiet

5 Strukturen i kvalitetssystemet •Kvalitetsområde 1(Ansvar og mål) •Nøkkelelement 1 (mål) –Aktivitet 1 (ansvar) –Aktivitet 2 (ansvar) •Nøkkelelement 2 (mål) –Aktivitet 1 (ansvar) –Aktivitet 2 (ansvar) –Aktivitet 3 (ansvar) Osv! Planlegging Evaluering ForbedringGjennomføring

6 SFA Institutt SU Planlegging Gjennomføring Forbedring Evaluering Blokkens rapport Styret Studiekvalitets rapport fra Rektor Studiekvalitets rapport fra SU Innspill fra VSU Utkast til studiekvalitetsrapport fra SFA Nøkkeltall/data Iverksettelse av tiltak UFEs rapport IU rapport Instituttets rapport Iverksettelse av tiltak på instituttnivå IU UFE blokk/studium

7 Prosessen rundt utviklingen av NVHs system (1) 25.03.2003: Innstilling fra styringsgruppen for arbeidet med kvalitetsreformen ved NVH ble forelagt Styret. 01.09.2003: En prosjektgruppe startet arbeidet med å utvikle NVHs kvalitetssystem. Gruppen bestod av en representant fra hvert institutt og 2 studentrepresentanter. Kvalitetsrådgiver var leder. Ledergruppen var styringsgruppe. 30.07.2004: Prosjektgruppen leverte sin innstilling. Denne gikk på høring i organisasjonen og til alle studentene. 16.12.2004: Hovedtrekkene ble vedtatt av styret. Parallelt pågikk arbeidet med å utvikle en strategi for studiekvalitetsarbeidet ved NVH for tidsrommet 2004-2007. Denne ble også vedtatt av styret.

8 Prosessen rundt utviklingen av NVHs system (2) 01.04.2005: En prosjektgruppe ble etablert for å videreutvikle kvalitetssystemet til en elektronisk nettbasert håndbok. Prosjektgruppen bestod av administrerende direktør (leder), fire instituttledere, studiesjef og kvalitetsrådgiver (sekretær). VSU fikk utkastet til uttalelse før dette ble implementert på internett. 24.04.2006: Den elektroniske nettbaserte håndboken ble publisert på internett under tittelen: «Kvalitetssystem» 31.07.2006: NVH fikk brev fra NOKUT om at NVHs kvalitetssikringssystem skal evalueres våren 2007.

9 Implementering og forankring h06 og v07 ”Handlingsplan for full implementering av kvalitetssystemet og forberedelser til NOKUTs besøk.” •Forankringsarbeid •Implementering av planlagte aktiviteter •Implementering av rutiner og sykluser •Utarbeiding/revidering av regelverk og informasjonsmateriell om systemet

10 Implementering og forankring h06 og v07 Eksempler: •Avholdt møter og seminarer på institutt, avdeling, utvalg, ulike studier, PhD studiet, ledelsesnivå samt allmøter om kvalitet og system. •Opprettet internasjonalt utvalg og fra høsten av inkludere IU som del av årlig syklus med studiekvalitetsrapport. •Fra høsten også inkludere UFE som del av syklusen. •Oppfølging av studiekvalitetsrapport som tema på styrings- dialogmøter mellom ledelsen og instituttene.

11 Implementering og forankring h06 og v07 Eksempler: •Revidert studieplanene på alle studiene og lagt disse frem for Styret. •Utviklet ny rutine for studie- og semesterplangodkjenning på alle studiene. •Gjennomført internasjonal fagevaluering på dyrepleierstudiet (ACOVENE), samt utarbeidet handlingsplan for oppfølging.

12 Implementering og forankring h06 og v07 Eksempler: •Gjennomført læringsmiljøundersøkelse på alle studiene v07. •Videreutviklet regelverk og rutiner rundt eksamen og sensur. •Implementert faste møter med studentkull og møtepunkter for undervisere på et studium.

13 Videreutvikling fra høsten 07 •Utvikle område 7: Etter og videreutdanning. •Følge opp forslag fra NOKUT.


Laste ned ppt "NVHs kvalitetssystem Oslo: 2. mai 2007. NVHs sentrale prinsipper for kvalitetssystemet •Kvalitetssystemet skal inngå som integrert del av NVHs ledelses-,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google