Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

L. A. Heløe: Samhandlingsreformen  Kort oversikt over  bakgrunn,  formål  og virkemidler.  Utfordringer: Vil kommunene makte oppgavene? Blir forebyggende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "L. A. Heløe: Samhandlingsreformen  Kort oversikt over  bakgrunn,  formål  og virkemidler.  Utfordringer: Vil kommunene makte oppgavene? Blir forebyggende."— Utskrift av presentasjonen:

1 L. A. Heløe: Samhandlingsreformen  Kort oversikt over  bakgrunn,  formål  og virkemidler.  Utfordringer: Vil kommunene makte oppgavene? Blir forebyggende arbeid tilstrekkelig vektlagt?

2 Samhandlingsreformen  Målet er å redusere presset på helsetjenesten ved å satse sterkere på helsefremmende og forebyggende arbeid. Bedre kommunehelsetjenester skal avlaste sykehusene  Strategien består i å samle kommunenes helse- og sosialtjenester under én lov og å styrke samhandlingen med sykehusene.  Kommunene pålegges flere og tyngre oppgaver og interkommunale samarbeidsavtaler om oppgaveløsningene.  Det innføres kommunal delbetaling for enkelte typer sykehusbehandling. Pengene som kommunene skal betale med, hentes fra de statlige sykehusbevilgningene.  Kommunene pålegges en rekke oppgaver mht planlegging, organisering, gjennomføring, overvåking og evaluering av egen virksomhet. Til gjengjeld skal kommunene kunne stå relativt fritt med hensyn til valg av organisasjonsmønster.

3 Lovgrunnlaget for Samhandlingsreformen:  Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester  Ny folkehelselov  Skal følges opp av en nasjonal helse- og omsorgsplan

4 Dagens situasjon: Tredelt ansvarsfordeling  Kommunene: Forvaltningsansvar for primærhelsetjenester, forebygging, pleie- og omsorg (bl a sykehjem), sosiale tjenester, rehabilitering, boligspørsmål, arbeidstilbud  Staten v/RHFene: Spesialisthelsetjenesten (i hovedsak sykehusene), veiledning, tilsyn  Fylkeskommunene: Tannhelsetjenesten og deler av folkehelsearbeidet, fylkesplaner

5 Tre styringsfaser  Det sentraliserte fagstyre (”Det Karl Evangske regime”): Sterk medisinskfaglig innflytelse over styring og organisering  Det lokalsamfunnsbaserte, folkevalgte styresettet: Klarere skille mellom politisk styring og faglig forvaltning  Det næringslivs- eller markedsbaserte fagstyre ( ”Det markedsteknokratiske fagstyre”, NPM-inspirert) Styringen delegert til de regionale foretaksstyrene og administrasjonen (hybrid av desentralisering og sentralisering)

6 Kommunene og de skiftende styringssignalene  I kommunenes første 100 år var staten opptatt av at kommunene ikke påtok seg mer enn de måtte. I dag minst like viktig at kommunene gjør det de er lovpålagt  Ca. 1975-90: Den kommunale friheten stod i høysetet  Ca. 1990-2000: Vektlegging av nasjonal likhet og statlig styring (pålegg i form av handlingsplaner)  Fra ca. 2000: Vinden snur igjen. Nye moteord som partnerskap, dialog, tillit, respekt, gjensidighet og likeverd  Tilsløring av det asymmetriske forholdet mellom stat og kommuner. ”En pliktlov for kommunene”.

7 Velferdskommune kontra lokaldemokrati  Dagens kommuner er kontraktører for statlig velferdspolitikk  Generalistkommune-prinsippet: Alle kommuner – små som store – har de samme oppgavene. Men forutsetningene svært ulike  Stadig nye lovpålegg utfordrer lokaldemokratiet: styringsmulighetene er små og pasientrettighetene mange  Kommunene for små og oppgavemengden for stor? Politisk stridsspørsmål

8 Utfordringer for samhandling  Sammenslåing av helse- og sosialtjenesten i kommunene  Samhandling over kommunegrenser  Samhandling med spesialisthelsetjenesten  Transaksjonskostnader  Ulik styringssystem og styringskultur i kommune- og spesialisthelsetjenesten  Strid om kommunenes rett til valg av organisasjonsform og om ”profesjonsnøytralitet”  Jussen og økonomien på kollisjonskurs?  Svekkes klageretten?


Laste ned ppt "L. A. Heløe: Samhandlingsreformen  Kort oversikt over  bakgrunn,  formål  og virkemidler.  Utfordringer: Vil kommunene makte oppgavene? Blir forebyggende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google