Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk oljevernberedskap, struktur og aktører

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk oljevernberedskap, struktur og aktører"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk oljevernberedskap, struktur og aktører
WWF kurs 25. – 26.august 2007 Ole Kristian Bjerkemo, Kystverket

2 Når ulykken er ute ….

3 Lovgrunnlaget Forurensningsloven kapittel 6 - § 39 om varsling
- § 40 om beredskapsplikt - regler om samarbeid om privat beredskap, om kommunal beredskap, aksjoner mot akutt forurensning, bistandplikt m.v. Svalbardmiljøvernloven § 70. akutt forurensning - beredskap og varsling FOR SVALBARD: Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning, skal ha nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av slik forurensning. Departementet kan pålegge den ansvarlige for virksomheten å legge frem beredskapsplan for godkjenning. Det kan fastsettes nærmere vilkår for godkjenning av beredskapsplanen. Inntrer det akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, skal den ansvarlige straks varsle sysselmannen. Også andre har plikt til å varsle, om det ikke åpenbart er unødvendig. Med akutt forurensning forstås forurensning av betydning som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter loven her

4 Varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning
INDUSTRI KJØRETØY PUBLIKUM 110 NØDMELDESENTRAL - LOS - VTS IUA LOKALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING KYSTVERKET BEREDSKAPSAVDELINGEN For Svalbard gjelder spesielle regler: - Alle skal varsle Sysselmannen som vil varsle Kystverket iht. egen avtale POLITI KYSTRADIO/HRS (MAS) NOTAM Lufttrafikktjenesten PETROLEUMSTILSYNET FARTØY FLY / HELIKOPTER OLJE- OG GASSVIRKSOMHETEN

5 Beredskapsansvar Privat beredskap (SFT stiller beredskapskrav)
Kommunal beredskap Mot mindre tilfeller av akutt forurensning i kommunen Statens beredskap ivaretas av Kystverket Bildet er fra brannen på tankanlegget i Sløvåg utenfor Bergen. Bedriften har en beredskapslikt og Kystverket var tilsynsmyndighet.

6 Akutt forurensning ved private virksomheter
Virksomheten aksjonerer selv Kystverket, Beredskapsavd. er forurensningsmyndighet.

7 Nivå 1: Virksomheten/skadevolder
AKSJONSLEDELSE MED STAB AKSJONSLEDER (dir. / driftssjef) Rapportere til: -Kystverket -IUA STAB OPERASJON RESSURS / LOGISTIKK MILJØ/VIRKNING. RÅDGIVERE KOMMUNAL BEREDSKAP -overvåker -bistår -eventuelt overtar SKADESTED SKL -virksomhetens egen beredskap -bistand fra andre

8 Kommunal beredskap Beredskapskravene er gitt av SFT.
Er etablert for å håndtere mindre tilfeller av akutt forurensning som kan skje innen kommunen Kystverket, beredskapsavd. er forurensningsmyndighet Bildet er fra en tankbilvelt på E-18 ved Lillesand. Lokalt brannvesen aksjonerte i forhold til å håndtere forurensningssituasjonen.

9 Nivå 2: Kommunen KOMMUNE Kystverket IUA -Brannsjef -Teknisk sjef
SKADESTED SKL - utrykkningsleder (brannmester, havnekaptein, kom.ing.) KOMMUNE -Brannsjef -Teknisk sjef -Havnesjef STAB IUA (-vertskommune -vertsbrannvesen -havnevesen -nabokommune) -overvåker -yter bistand -eventuelt overtar Kystverket (rapporterer til: KyV og IUA) Skadevolder -bistand -skadevolders ressurser

10 Nivå 3: IUA/vertskommune
INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING (IUA) RÅDGIVER LEDER OPERASJON MILJØ/ VIRKNING. RESSURS/ LOGISTIK SAMBAND Info. / Økon. Logg / Sekr. KOMMUNE INNSATSLEDER Kystverket -overvåker -yter bistand -eventuelt tar over Virksomheten KOMMUNE INNSATSLEDER

11 Statens beredskap 1. linjeberedskapen i Kystverket
Beredskapsvaktlaget og trafikksentralene (VTS) Oppgaver for førstelinjeberedskapen: Motta og videreformidle meldinger Myndighetsutøvelse – f-loven. Delegasjon av Rådgivning og bistand Miljøvurderinger Iverksette statlig aksjon

12 Statens beredskap Bistår kommunal og privat beredskap med utstyr og kompetanse Skipsulykker er hoved- ansvarsområde for den statlige beredskapen Bildene er fra Server aksjonen. Bildet til høyre er hentet fra WWF. Viktig å påpeke at aksjoner i stranden er langvarig. Server aksjonen skal være avsluttet denne uka, men det kan bli noe etterarbeid utover sommerene.

13 Beredskapsdirektøren INTERKOMMUNALT UTVALG MOT
Nivå 4: Statlig aksjon AKSJONSLEDER Beredskapsdirektøren AKSJONSLEDELSE MED STAB OPERASJON RESSURS / LOGISTIKK MILJØ/VIRKNING. RÅDGIVERE Sekretariat/Økonomi/logg Informasjon -IUA -SD -FORSVARET -ANDRE -FORURENSER VED BEHOV: SKL - SJØ (-Kystverket) (-Forsvaret) (-Priv.virksomheter) GRPL. SJØ KyV-Dir. INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING RÅDGIVER. LEDER MILJØ/ VIRKNING. RESSURS/ LOGISTIK KOMMUNE INNSATSLEDER Sekretariat Økon./Logg Lag Lag Lag Lag Lag Lag Lag

14 Server-ulykken Bilder fra akterskip, forskip,
Aksjon på sjø og land samt aksjonsledelse Illustrerer at en statlig aksjon kan være kompleks: Bilde til venstre: Akterskipet av Server Bildet i midten: Forskipet av Server ved CCB Bildet under: Sjøgående aksjon ved hjelp av Kystvakten,’ Bildet i midten til høyre: WWF i aksjon på Fedje Bildet øverst til høyre: Fra Kystverkets aksjonssentral

15 Kystverket, Hovedkontoret beredskapsavdelingen Horten
Myndigheter og organisasjoner med ansvar og oppgaver innen beredskapen mot akutt forurensning i Norge REGJERING Myndigheter FISKERI- og KYSTDEPARTEMENTET Noen Ressursytere Sjøf.dir. (SD) Kystverket, Hovedkontoret beredskapsavdelingen Horten Forsvaret Petroleumstilsynet (Ptil). Kontorer i.: - Tromsø - Bergen 15 utstyrsdepoter m/innsatsstyrker Fartøyer (DSB) Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap SFT Fylkesm. Miljøv.avd. KOMMUNENE 34 interkommunale beredskapsområder Internasjonale- avtaler Denne repeterer ansvaret for oljevernberedskapen. Politisk er det altså Fiskeri- og kystdepartrementet som har hovedansvaret for beredskapen, men Miljøverndepartementet har også et viktig ansvar som SFTs overordnede departement Rådg.gr. Miljø / virkning: Kystverket Dir.naturf. Fiskeridir. Havforsk. Polarinst. KOMMUNENE 51 INTERKOMMUNALE NOFO PRIVAT BEREDSKAP: - Operatørene / NOFO - Raffinerier / terminaler - Andre virksomheter Avtaler med andre offentlige / private virksomheter

16 Overvåkning Overvåkning med fly og satellitt er en viktig del av det arbeidet Staten gjennomfører.


Laste ned ppt "Norsk oljevernberedskap, struktur og aktører"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google