Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-Kjemisk dispergering -søknad, statlig dispergeringsberedskap - Strandrensemiddel -Erfaringer med bruk Hilde Dolva.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-Kjemisk dispergering -søknad, statlig dispergeringsberedskap - Strandrensemiddel -Erfaringer med bruk Hilde Dolva."— Utskrift av presentasjonen:

1 -Kjemisk dispergering -søknad, statlig dispergeringsberedskap - Strandrensemiddel -Erfaringer med bruk Hilde Dolva

2 Ved dispergering: Kontrollskjemaet: Rask kommunikasjon på standardisert måte under en aksjon Bygger på beslutningsskjemaet Kontrollskjemaet sendes alltid Kystverket Beslutningskjemaet: Dokumentasjon av vurderinger/beslutninger som er utført

3 •Dersom dispergering inngår i beredskapsplan: –Utslippstillatelse er gitt i Forurensingsforskriften, §19-4 –Send kontrollskjema til KYV –Beslutningsskjemaet sendes seinere •Dersom dispergering IKKE inngår i beredskapsplan: –Send søknad til KYV. Kontroll- og beslutningsskjemaet vedlegges søknaden –Søknaden behandles av KYV, evt. vilkår kan bli stilt Saksgang

4 Søknad om dispergering under aksjoner •KYV har ikke mottatt noen søknader •Behandlingstid avhenger av: - søknadens utforming - underlaget/bakgrunnsdata - involvering fagmyndigheter - rådgivende gruppe •Svarbrev, vilkår kan gis •KYV tilsyn under aksjonen •Tilsyn i ettertid av en dispergeringsaksjonen (Klif,KYV)

5 Statlig dispergeringsberedskap •Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensing fra skipstrafikk (2011): Kjemisk dispergering i kombinasjon med mekanisk opptak øker mengden behandlet olje. Det bør etableres en statlig dispergeringberedskap. •Eget prosjekt, prioritert fra KYV •Spilt inn til FKD som FoU prosjekt i 2012 –Naturressurser (vannsøylen) – kart (Kystinfo) –Oljetyper som fraktes langs kysten, type dispergeringsmidler (tungolje) –Utstyr og teknologi –Fartøyer –Avtaler

6 Beslutningsskjema Opplysninger om: -Oljens levetid og dispergerbarhet -Naturressurser (fugl, fisk) -Dybde, avstand fra land -Stranding -Vind -Påføringsstrategi (i mørke) -Vannets salinitet -Fjernmåling/overvåkning -Avslutningskriterier Målet er at dispergering gir: Mindre miljøskade i forhold til ingen tiltak eller mekanisk opptak De operative betingelser er oppfylt

7 Strandrensemidler

8 Forurensningsforskrift, kap 19 Sammensetning og bruk av dispergerings- og strandrensemidler for bekjempelse av oljeforurensning •Strandrensemidler –giftighetstest (EC 50 <100mg/l kan ikke benyttes) –effektivitetstesting –beskrive virkningsmekanisme –ikke GMO –Svalbard, ikke mikroorganismer Skeletonema costatum KYV behandler søknader under en aksjon

9 Full City grunnstøtte 2009, Telemark - 75 km strand forurenset

10 Type strandrensemidler •Stranddispergeringsmidler Modifiserer oljens egenskaper- danner stabile dråper i vannet. Oljen kan ikke samles opp. •Strandvaskemidler Modifiserer oljens egenskaper slik at den lettere vaskes ut fra substratet. Oljen kan samles opp. •Bioremedieringsmidler Stimulerer mikrobiell aktivitet som fremskynder nedbrytning av olje. Næringsstoffer, med eller uten mikroorgansimer

11

12 Påføring av middel Spyling med varmt vann etter at midlet er påført Test av strandrensemiddel, 11.08.09

13 Prosedyre for påføring av løsningsbaserte strandrensemidler utarbeidet OBS! Midlet brukes i henhold til arbeidsplan for strandrensing i aktuell arbeidsposisjon •Oljen høytrykksspyles før påføring. •Suksessiv behandling av områder på 5-10 m2. •Påfør middelet for fukting av oljelaget; ca 100mL/m2. •La middelet virke i 3-5 minutter. •Påfør et nytt jevnt lag; 100-200 mL/m2.s •La middelet virke i 15 minutter. •Bruk eventuell kost eller skrubb på området i løpet av denne perioden •Start spyling med høytrykkspyler. Velg spyleparametere (trykk og temperatur) som gir god effektivitet. Spylestrategi; mot eventuell vind for å hindre fukting av ikke – behandlet område) •Ved ikke tilfredsstillende resultat etter spyling kan prosedyren over gjentas. Merknader •Virketiden under punkt 5 vil variere for det behandlede området, og må eventuelt korrigeres ved høy temperatur og vind. •Prosedyre beskriver påføring på fast berg, moloer etc. Dersom midlet brukes på andre områder som løsmasse strender og porøse bergarter må høytrykkspyling og varmt vann unngås. •Effekten av strandvaskemiddelet avtar ved nedbør (fuktig overflate) •Ved behandling av sprekker og kløfter som er vanskelig tilgjengelige, benyttes prosedyre punkt 2-5 over. Etter henstand påføres absorbent (Mose, for eksempel NatureSorb) med opptil 0,5L/m2. La dette stå over natta, og spyl med høytrykksspyler som beskrevet under punkt 7. •Operasjonell prosedyre må revideres/modifiseres for andre oljekarakteristika og strandsubstrat.

14

15

16 Godafoss hendelsen 2011 Strandrensing- varmen på vannet viktigste faktor Strandrensemidler ble ikke benyttet

17 Erfaringer Strandrensemidler benyttes i finrensefasen, kan lette rensearbeidet Effektivitet til midlene må vurderes Prosedyrer er viktig, må følges opp Grunt vann og lite vannutskifting !! Effekter på marint liv? Knytte til miljøundersøkelser


Laste ned ppt "-Kjemisk dispergering -søknad, statlig dispergeringsberedskap - Strandrensemiddel -Erfaringer med bruk Hilde Dolva."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google