Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Full City” Oljevernaksjon etter grunnstøtingen 31. juli

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Full City” Oljevernaksjon etter grunnstøtingen 31. juli"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Full City” Oljevernaksjon etter grunnstøtingen 31. juli
Johan Marius Ly Beredskapsdirektør SINTEF Seminar ”Er norsk oljevern godt nok?”, 6. oktober 2009 Johan Marius Ly, Kystverket

2 Kystverket Rådgivende og utøvende organ for Fiskeri- og kystdepartementet i forvaltning av: havner infrastruktur for sjøtransport sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing Johan Marius Ly, Kystverket

3 Kystverket, beredskapsavdelingen
Vi jobber blant annet med dette.. Statens beredskapsansvar akutt forurensning; dvs olje og kjemikalieutslipp Aksjonsorganisasjon - beredskapsvaktlag Materiell- og personellressurser Kurs, øvelser og opplæring av samspills organisasjonen Slepeberedskap U-864, Murmansk og forurensning fra andre vrak Bidrag til forvaltingsplaner, utredninger o.a. Myndighet etter Forurensningsloven og Svalbard-miljøloven.

4 Geografisk ansvarsområde
Norsk territorium Land (innland) Territorialfarvann til 12 nm NØS 200 nm/ grensene Svalbard og Bjørnøya SMS innenfor 12 nm (Svalbard) Kystverket utenfor (vernesonen). Kystverket over hele Bjørnøya (land og vernesonen) Jan Mayen 200 nm

5 Ansvar og roller Privat industri Kommunen (34 IUA)
Aksjonere overfor egne utslipp Bistå kommunale og statlige aksjoner Ha beredskap overfor mulig egen akutt forurensning Kommunen (34 IUA) Aksjonsplikt Bistå statlige aksjoner Ha beredskap overfor mindre tilfeller av akutt forurensning som skyldes normal virksomhet

6 Ansvar og roller Staten
Staten kan overta aksjonere overfor større tilfeller av akutt forurensning Bistå kommunale aksjoner Ha beredskap overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat / kommunal beredskap Oljeforurensning fra skip og ukjente kilder Last og vrak Samordne privat, kommunal og statlig beredskap

7 Nasjonale samarbeidspartnere
Kystvakten

8 Internasjonale avtaler
IMO - OPRC Konvensjonen (+OPRC/HNS) Bonn-avtalen København-avtalen, mellom de nordiske land Barentshav-avtalen EMSA EU Arktisk Råd - EPPR arbeidsgruppe ICE, rådgivning ved kjemikalieuhell NorBrit-avtalen Johan Marius Ly, Kystverket

9 Dimensjoneringsgrunnlaget
Risikobasert dimensjonering av statlig beredskap mot akutt forurensning ( ) Fase 1. Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse Fase 2. Behov og plassering av utstyr langs kysten Statusrapport 2006 Miljørisikoanalyse skipstrafikk langs norskekysten (i St.Meld. Nr 14 ( )) Nasjonal slepeberedskap Nødlosseberedskapsanalyse Risiko for akutt kjemikalieforurensning Status for skipsvrak med olje

10 To sider av beredskapen
Forebyggende Fartøyenes egen sikkerhet Seilingsruter Overvåkning Slepeberedskap Nødhavner Beredskapsplan Skadebegrensende Nødlosseutstyr Oljevernressurser Depoter Fartøyer Trenet mannskap Øvelser, kurs, trening Aksjonsorganisasjon Kjemikalievern

11

12 MV ”Full City” Grunnstøting 31.07.09 på Såstein syd av Langesund
Panama registrert 167 meter, brt Totalt ca 1113 m3 olje Brevik VTS meldte kl 0050 Kystverket mobiliserer IUA Telemark IUA Vestfold Kystvakten m.fl.

13 Hendelsesforløp ”Full City” grunnstøter – statlig aksjon iverksettes. 06.08 Nødlosseoperasjonen påbegynnes, under oppsyn av Kystverket. Det innføres ferdselsforbud ved havaristen.

14 12.08 Aksjonen går over fra akuttfase til strandrensefase.
Nødlossingen sluttført, og ”Full City” trekkes av grunnen. Slepes til Nato-kaia ved Eikstrand i Bamble. Statens Havarikommisjon for Transport legger fren en foreløpig rapport for hendelsesforløp og bakenforliggende årsaker til grunnstøtingen.

15 14.09 ”Full City” slepes fra Bamble til Göteborg.
Slepet ankommer Göteborg.

16 Statlig oljevernaksjon
Iverksatt Hjemmelsgrunnlag: Forurensningsloven Kystverket leder aksjonen mot akutt forurensning Regional ledelse: De interkommunale utvalg for akutt forurensning (Vestfold, Telemark, Aust-Agder) Sjøgående operasjoner (KV ”Nornen”: skadestedsleder sjø) Staten forskutterer alle utgifter, inkludert kommunenes Kystverket fremmer krav til skadevolder om refusjon av utgiftene Kystverket stiller krav til skipets eier angående oppfølging av havarist (kravstilling, tilsyn)

17 Håndtering av havaristen
Rederiets ansvar Nødlossing av olje Fjerning av havarist (Kontrakt med SMIT Salvage - sammen med Bukser og Berging) Kystverket stiller krav og fører tilsyn

18 Organisasjon - Oljevernaksjon ”Full City”
Rederi Havarist - Nødlossing KYSTVERKET AKSJONSLEDELSE HORTEN - Aksjonsleder - Operasjon - Miljø/virkning - Ressurs/logistikk Strandrensegruppe -Operasjon - IUA - Miljø/virkning Ressurs / logistikk - Juridisk - økonomi - Informasjon Depoter Langesund / Stavern Avfalsbehandling Veolia IUA Aust-Agder Arendal Operasjon - Ressurs/logistikk Miljø / virkning IUA Telemark Langesund - Operasjon - Ressurs/logistikk Miljø / virkning IUA Vestfold Stavern - Operasjon - Ressurs/logistikk - Miljø / virkning SKL-sjø KV Nornen Rådgiver fra Kystverket Kommuner/skadeområder Framskutte depot, innsatsledere, lag/arbeidsledere, innsatspersonell

19 Oljepåslag Grimstad i vest, til vest av Larviksfjorden i øst.
Spredte observasjoner lengre vest. Hardest rammet: Larvik, Bamble, Kragerø og Risør. Ca. 190 registrerte landpåslag (midten av sept.) – Tilsvarende ca. 120 km strandlinje

20 Registrering og info på Kystinfo
Utfordringer: Spredning over stort område Lang og viktig kystlinje: prioriterte områder både miljømessig og for rekreasjon Vær- og strømutsatt

21 Registrering av påslag

22 Fra

23 Ressurser i innsats Fartøyer med oljevernutstyr:
Kystverkets fartøyer (4) Kystvakten (2) Svenske kystvakten (3) NOFO (1) Sjøheimevernet, lokale fartøyer, slepebåter mm. Oljelenser Ca meter ”vanlige” lenser Ca meter absorberende lenser Øvrig oljevernutstyr som opptagere, sugebiler mm. Overvåkingsutstyr: LN-HTD, helikopter

24 ”Sjøgående enheter”

25 Strandaksjon Etter cirka 2 uker gikk aksjonen over i strandrensefasen.
Kontinuerlig fokus på: Miljøprioriterte områder og friluftsområder for eksempel Mølen, Stråholmen, Rognstranda, Jomfruland Primo september: omkring 190 registrerte lokaliteter med påslag av olje totalt, tilsvarende ca. 120 km strandlinje Kystverkets strandrensingsgruppe: holder samlet oversikt over status og utvikling bistår IUAene i valg av metoder, prioriteringer, ressursplanlegging og renhetsgrad på de enkelte innsatsstedene løpende rådgivning under aksjonen.

26 Mål for strandaksjonen
Overordnet mål: Forurensede strandområder skal være ferdig renset innen desember 2009 Dette målet er satt ut fra at værforhold og mørke i vintermånedene mest sannsynlig vil vanskeliggjøre arbeidet. Detaljerte mål og prioriteringer skal fastsettes i samråd med vernemyndighetene (fylkesmannens miljøvernavdeling m.fl.). Nærmere beskrivelse av prioriterte områder vil om nødvendig gis i arbeidsordre for hver enkelt posisjon.

27 Personellressurser for strandaksjon
Kommunalt ansatte Bidrag fra alle kommunene i IUA-ene Frivillige WWF o.a. Fra lokalmiljøet Statlige ressurser Forsvaret Sivilforsvaret Andre (NAV mv.)

28 Nye metoder, teknikker og verktøy
Kystinfo Registrering, befaringsrapporter, lenseposisjoner Strandrensemidler To typer godkjent iht prosedyrer i f.forskriften Brenning av strandeng og siv Tørrisblåsing Strandrensing Gjenopprette naturens selvrensende evne Håndarbeid og mekanisk hvor mulig ”Surf washing”

29 Miljøundersøkelser Hensikt: Kartlegge omfanget av skader
Kontrakt med SINTEF angående oljeanalyser/-studier Kontrakt med Havforskningsinstituttet angående konsekvensstudier (enkeltstudier utføres av ulike underleverandører til HI) Innhold: Sjøfugl Sjøpattedyr Fisk og skalldyr, herunder mattrygghet Øvrige vannlevende organismer i vannmassene og på bunnen Organismer/økosystemer på strand Friluftsliv Tett kontakt med andre etater (”miljøetater”)

30 Status pr. 23.9.2009 Totalt opptatt emulsjon/ forurenset masse:
Oljebefengt masse 707 m3 Oljeemulsjon m3 Losset fra havarist 820 m3 Ren olje hos Veolia 715 m3 Antall dagsverk ca

31 Steinvika Svært viktig og verdifullt område:
Langesunds lokalbadestrand Naturreservat – truede lavarter Svært høy geologisk verneverdi – (en av hovedlokalitetene i Gea Norvegica UNESCO europeiske geopark) ytterkant av Oslofeltet ordovicisk kalkstein store fossilforekomster Store krav til strandrensingsaksjonen: Området må bli reint Det må tas tilbørlig hensyn til de geologiske verdiene

32

33 ”Tromling” av stein

34 Tanker om oljevernberedskapen
Kystnær skipstrafikk gir risiko for grunnstøting og utslipp – fokusere på forebyggende tiltak Det vil være fysiske begrensninger for utstyrets effektivitet Responstiden avhenger av bla mobilisering fra depoter og transittid for fartøyer Balanse mellom håndarbeid og teknologi Styres bla av miljøprioriteringer og logistikk Synliggjøre den nasjonale beredskapsplanen – og premissene for beredskapen Johan Marius Ly, Kystverket

35 Evaluering pågår, noen tanker..
Dette var ingen katastrofe Innsats i akuttfase vs strandrensefase Fokus på håndtering av oljeskadet vilt Forståelse for premissene og de fysiske begrensninger Vurdering av metoder og utstyr for strandrensning Fortsette med øket fokus på strandaksjoner

36 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "”Full City” Oljevernaksjon etter grunnstøtingen 31. juli"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google