Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Full City” Oljevernaksjon etter grunnstøtingen 31. juli Johan Marius Ly Beredskapsdirektør SINTEF Seminar ”Er norsk oljevern godt nok?”, 6. oktober 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Full City” Oljevernaksjon etter grunnstøtingen 31. juli Johan Marius Ly Beredskapsdirektør SINTEF Seminar ”Er norsk oljevern godt nok?”, 6. oktober 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Full City” Oljevernaksjon etter grunnstøtingen 31. juli Johan Marius Ly Beredskapsdirektør SINTEF Seminar ”Er norsk oljevern godt nok?”, 6. oktober 2009

2 Kystverket Rådgivende og utøvende organ for Fiskeri- og kystdepartementet i forvaltning av: •havner •infrastruktur for sjøtransport •sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing

3 Kystverket, beredskapsavdelingen •Vi jobber blant annet med dette.. –Statens beredskapsansvar akutt forurensning; dvs olje og kjemikalieutslipp •Aksjonsorganisasjon - beredskapsvaktlag •Materiell- og personellressurser •Kurs, øvelser og opplæring av samspills organisasjonen •Slepeberedskap –U-864, Murmansk og forurensning fra andre vrak –Bidrag til forvaltingsplaner, utredninger o.a. –Myndighet etter Forurensningsloven og Svalbard- miljøloven.

4 Geografisk ansvarsområde •Norsk territorium –Land (innland) –Territorialfarvann til 12 nm •NØS –200 nm/ grensene •Svalbard og Bjørnøya –SMS innenfor 12 nm (Svalbard) Kystverket utenfor (vernesonen). –Kystverket over hele Bjørnøya (land og vernesonen) •Jan Mayen –200 nm

5 Ansvar og roller •Privat industri –Aksjonere overfor egne utslipp –Bistå kommunale og statlige aksjoner –Ha beredskap overfor mulig egen akutt forurensning •Kommunen (34 IUA) –Aksjonsplikt –Bistå statlige aksjoner –Ha beredskap overfor mindre tilfeller av akutt forurensning som skyldes normal virksomhet

6 Ansvar og roller •Staten –Staten kan overta aksjonere overfor større tilfeller av akutt forurensning –Bistå kommunale aksjoner –Ha beredskap overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat / kommunal beredskap •Oljeforurensning fra skip og ukjente kilder •Last og vrak –Samordne privat, kommunal og statlig beredskap

7 Nasjonale samarbeidspartnere Kystvakten

8 Internasjonale avtaler •IMO - OPRC Konvensjonen (+OPRC/HNS) •Bonn-avtalen •København-avtalen, mellom de nordiske land •Barentshav-avtalen •EMSA •EU •Arktisk Råd - EPPR arbeidsgruppe •ICE, rådgivning ved kjemikalieuhell •NorBrit-avtalen

9 Dimensjoneringsgrunnlaget •Risikobasert dimensjonering av statlig beredskap mot akutt forurensning (2000-2001) –Fase 1. Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse –Fase 2. Behov og plassering av utstyr langs kysten –Statusrapport 2006 •Miljørisikoanalyse skipstrafikk langs norskekysten (i St.Meld. Nr 14 (2004-2005)) •Nasjonal slepeberedskap •Nødlosseberedskapsanalyse •Risiko for akutt kjemikalieforurensning •Status for skipsvrak med olje

10 To sider av beredskapen •Forebyggende –Fartøyenes egen sikkerhet –Seilingsruter –Overvåkning –Slepeberedskap –Nødhavner –Beredskapsplan •Skadebegrensende –Nødlosseutstyr –Oljevernressurser •Depoter •Fartøyer •Trenet mannskap –Øvelser, kurs, trening •Aksjonsorganisasjon –Kjemikalievern

11

12 MV ”Full City” •Grunnstøting 31.07.09 på Såstein syd av Langesund •Panama registrert •167 meter, 15 878 brt •Totalt ca 1113 m 3 olje •Brevik VTS meldte 31.07.09 kl 0050 •Kystverket mobiliserer –IUA Telemark –IUA Vestfold –Kystvakten –m.fl.

13 Hendelsesforløp •31.07 ”Full City” grunnstøter – statlig aksjon iverksettes. •06.08 Nødlosseoperasjonen påbegynnes, under oppsyn av Kystverket. •06.08 Det innføres ferdselsforbud ved havaristen.

14 •12.08 Aksjonen går over fra akuttfase til strandrensefase. •17.08 Nødlossingen sluttført, og ”Full City” trekkes av grunnen. Slepes til Nato-kaia ved Eikstrand i Bamble. •26.08 Statens Havarikommisjon for Transport legger fren en foreløpig rapport for hendelsesforløp og bakenforliggende årsaker til grunnstøtingen.

15 •14.09 ”Full City” slepes fra Bamble til Göteborg. •15.09 Slepet ankommer Göteborg.

16 Statlig oljevernaksjon •Iverksatt 31.07.09 •Hjemmelsgrunnlag: Forurensningsloven •Kystverket leder aksjonen mot akutt forurensning •Regional ledelse: De interkommunale utvalg for akutt forurensning (Vestfold, Telemark, Aust-Agder) •Sjøgående operasjoner (KV ”Nornen”: skadestedsleder sjø) •Staten forskutterer alle utgifter, inkludert kommunenes •Kystverket fremmer krav til skadevolder om refusjon av utgiftene •Kystverket stiller krav til skipets eier angående oppfølging av havarist (kravstilling, tilsyn)

17 Håndtering av havaristen •Rederiets ansvar –Nødlossing av olje –Fjerning av havarist (Kontrakt med SMIT Salvage - sammen med Bukser og Berging) •Kystverket stiller krav og fører tilsyn

18 Depoter Langesund / Stavern IUA Telemark Langesund - Operasjon - Ressurs/logistikk -Miljø / virkning KYSTVERKET AKSJONSLEDELSE HORTEN - Aksjonsleder - Operasjon - Miljø/virkning - Ressurs/logistikk Strandrensegruppe -Operasjon - IUA - Miljø/virkning - Ressurs / logistikk Avfalsbehandling Veolia Rederi - Havarist - Nødlossing IUA Vestfold Stavern - Operasjon - Ressurs/logistikk - Miljø / virkning SKL-sjø KV Nornen Rådgiver fra Kystverket - Juridisk - økonomi - Informasjon IUA Aust-Agder Arendal Operasjon - Ressurs/logistikk Miljø / virkning Organisasjon - Oljevernaksjon ”Full City” Kommuner/skadeområder Framskutte depot, innsatsledere, lag/arbeidsledere, innsatspersonell

19 Oljepåslag •Grimstad i vest, til vest av Larviksfjorden i øst. •Spredte observasjoner lengre vest. •Hardest rammet: Larvik, Bamble, Kragerø og Risør. •Ca. 190 registrerte landpåslag (midten av sept.) – Tilsvarende ca. 120 km strandlinje

20 Registrering og info på Kystinfo Utfordringer: •Spredning over stort område •Lang og viktig kystlinje: prioriterte områder både miljømessig og for rekreasjon •Vær- og strømutsatt www.kart.kystverket.no

21 Registrering av påslag

22 Fra www.aftenposten.no

23 Ressurser i innsats •Fartøyer med oljevernutstyr: –Kystverkets fartøyer (4) –Kystvakten (2) –Svenske kystvakten (3) –NOFO (1) –Sjøheimevernet, lokale fartøyer, slepebåter mm. •Oljelenser –Ca. 10 000 meter ”vanlige” lenser –Ca. 10 000 meter absorberende lenser •Øvrig oljevernutstyr som opptagere, sugebiler mm. •Overvåkingsutstyr: LN-HTD, helikopter

24 ”Sjøgående enheter”

25 Strandaksjon •Etter cirka 2 uker gikk aksjonen over i strandrensefasen. •Kontinuerlig fokus på: Miljøprioriterte områder og friluftsområder for eksempel Mølen, Stråholmen, Rognstranda, Jomfruland •Primo september: omkring 190 registrerte lokaliteter med påslag av olje totalt, tilsvarende ca. 120 km strandlinje •Kystverkets strandrensingsgruppe: –holder samlet oversikt over status og utvikling –bistår IUAene i valg av metoder, prioriteringer, ressursplanlegging og renhetsgrad på de enkelte innsatsstedene –løpende rådgivning under aksjonen.

26 Mål for strandaksjonen •Overordnet mål: Forurensede strandområder skal være ferdig renset innen desember 2009 Dette målet er satt ut fra at værforhold og mørke i vintermånedene mest sannsynlig vil vanskeliggjøre arbeidet. •Detaljerte mål og prioriteringer skal fastsettes i samråd med vernemyndighetene (fylkesmannens miljøvernavdeling m.fl.). Nærmere beskrivelse av prioriterte områder vil om nødvendig gis i arbeidsordre for hver enkelt posisjon.

27 Personellressurser for strandaksjon •Kommunalt ansatte –Bidrag fra alle kommunene i IUA-ene •Frivillige –WWF o.a. –Fra lokalmiljøet •Statlige ressurser –Forsvaret –Sivilforsvaret •Andre (NAV mv.)

28 Nye metoder, teknikker og verktøy •Kystinfo –Registrering, befaringsrapporter, lenseposisjoner •Strandrensemidler –To typer godkjent iht prosedyrer i f.forskriften •Brenning av strandeng og siv •Tørrisblåsing •Strandrensing –Gjenopprette naturens selvrensende evne –Håndarbeid og mekanisk hvor mulig –”Surf washing”

29 Miljøundersøkelser •Hensikt: Kartlegge omfanget av skader •Kontrakt med SINTEF angående oljeanalyser/-studier •Kontrakt med Havforskningsinstituttet angående konsekvensstudier (enkeltstudier utføres av ulike underleverandører til HI) Innhold: –Sjøfugl –Sjøpattedyr –Fisk og skalldyr, herunder mattrygghet –Øvrige vannlevende organismer i vannmassene og på bunnen –Organismer/økosystemer på strand –Friluftsliv •Tett kontakt med andre etater (”miljøetater”)

30 Status pr. 23.9.2009 •Totalt opptatt emulsjon/ forurenset masse: –Oljebefengt masse707 m 3 –Oljeemulsjon 154 m 3 –Losset fra havarist820 m 3 –Ren olje hos Veolia715 m 3 •Antall dagsverk –ca 10 900

31 Steinvika Svært viktig og verdifullt område: •Langesunds lokalbadestrand •Naturreservat – truede lavarter •Svært høy geologisk verneverdi – (en av hovedlokalitetene i Gea Norvegica UNESCO europeiske geopark) –ytterkant av Oslofeltet –ordovicisk kalkstein –store fossilforekomster Store krav til strandrensingsaksjonen: •Området må bli reint •Det må tas tilbørlig hensyn til de geologiske verdiene

32

33 ”Tromling” av stein

34 Tanker om oljevernberedskapen •Kystnær skipstrafikk gir risiko for grunnstøting og utslipp – fokusere på forebyggende tiltak •Det vil være fysiske begrensninger for utstyrets effektivitet •Responstiden avhenger av bla mobilisering fra depoter og transittid for fartøyer •Balanse mellom håndarbeid og teknologi –Styres bla av miljøprioriteringer og logistikk •Synliggjøre den nasjonale beredskapsplanen – og premissene for beredskapen

35 Evaluering pågår, noen tanker.. •Dette var ingen katastrofe •Innsats i akuttfase vs strandrensefase •Fokus på håndtering av oljeskadet vilt •Forståelse for premissene og de fysiske begrensninger •Vurdering av metoder og utstyr for strandrensning •Fortsette med øket fokus på strandaksjoner

36 Takk for oppmerksomheten www.kystverket.no


Laste ned ppt "”Full City” Oljevernaksjon etter grunnstøtingen 31. juli Johan Marius Ly Beredskapsdirektør SINTEF Seminar ”Er norsk oljevern godt nok?”, 6. oktober 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google