Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt- og porteføljestyring i Telenor Nett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt- og porteføljestyring i Telenor Nett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt- og porteføljestyring i Telenor Nett
Kari H. Kleppestø Leder Prosjektkontoret i Telenor Nett

2 Hoveddeler i presentasjonen
1. Telenor Nett 2. Situasjonsbilde før etabl. av Prosjektkontoret 3. Prosjektkontorets hovedoppgaver 4. Erfaringer fra Telenor Nett Det var interessant å høre foredraget til Håvard Skaldebø om prosjektbasert ledelse. MOBP Han tar for seg teorien om hvordan ting bør implementeres og det er jo morsomt å observere at vi ikke har vært ”helt ute å kjøre” når vi har etablert ansvarsområdene til Prosjektkontoret. Dette foredraget blir da på mange måter hvordan Telenor Nett har implementert denne teorien i praksis.

3 Telenor Netts rolle i konsernet
Ansvar for fastnettet Utvikle, markedsføre og selge kommunikasjonsløsninger via tjenesteleverandører, distributører og andre nettoperatører Drift, utbygging, service og leveranser av infrastruktur og produkter Integrasjon av teknologi og tilknytningsformer Modernisering av telenettet

4 Telenor Nett - prosjekter
Gjennomfører hvert år en rekke prosjekter Ulike typer prosjekter produktutvikling utbygging plattformoppgraderinger organisasjonsutvikling IT spiller en viktig rolle i de fleste av våre prosjekter

5 Status Prosjektgjennomføringen var preget av:
Eksepsjonelle tekniske resultater Mangel på erfaringsoverføring Prosjektbegrepet mye brukt uten en felles forståelse i organisasjonen Ingen standardisert prosjektmodell Lite porteføljestyring Manglende gevinstrealisering Kartlegging og rapportering i mange dimensjoner For mye fokus på tekniske løsninger/resultat og for lite fokus på tids og kostnadsaspektet i prosjektgjennomføringen. Helhetsoversikten manglet ofte, da det var detaljfokus på målet. Man starter med blanke ark nesten hver gang Alt kaller seg prosjekt, bare man har deltagere fra ulike avdelinger og enheter, selv om det ofte er en linjeoppgave. Innført begrepene Oppdrag, Prosjekt og Program. Mange lager egne maler og det benyttes utrolig mye tid på å lage disse malene i stedet for å benytte tiden og ressursene til å fokusere på selve prosjektgjennomføringen. Ingen som hadde full oversikt over alle pågående prosjekter i Telenor Nett og da ble det umulig å ha noe porteføljestyring. Gevinstrealisering, hvis det var noen beskrevet, var de lite målbare. Vanskelig å si om det er prosjektet som er årsaken til gevinsten eller om det tilfeldige hendelser i markedet eller omgivelsene. Ingen enhetlig rapporteringsform, alle laget sine egne rapporter slik at gjenkjennelsen var liten fra prosjekt til prosjekt slik at styringsgruppene bruker mye tid på å sette seg inn i rapporten.

6 Gjennomføres våre prosjekter On time og on cost ?
Status Prosjektgjennomføringen var preget av: Manglende oppfølging av interne kostnader Samtidig økes kravene til prosjekter og prosjektgjennomføring En viktig suksess kriterie for bedrifter i fremtiden er å være profesjonelle i sitt prosjektarbeid. Gjennomføres våre prosjekter On time og on cost ? Kun timer, manglet ofte reiser, innkjøp, markedsføring, konsulenter etc.

7 Forbedringstiltak For å bedre situasjonen ble flere tiltak satt i verk: Nye integrerte prosjektplanlegging- og oppfølgingsverktøy Felles metodikk Etablert Prosjektkontor Porteføljestyring Ad 1) Hva ønsket vi å oppnå få oversikt over alle prosjekter og versjoner ved bruk av Project View, Track View og BRO. (balansert resultat oppfølging.) Husk å kommentere ressursstyring og innkjøp Vis neste slide når punkt 1 kommenteres. Ad 2) En felles måte å gjøre ting på er nødvendigvis ikke den beste måten, men den gir mange fordeler; gjenkjenning fra prosjekt til prosjekt læring fra prosjekt til prosjekt gir stadig forbedring v metodikken Standariserte prosesser gir prosjektlederen mer tid til å fokusere på viktige oppgaver. Ved en felles metodikk blir det enklere og mer effektivt for prosjektledere å styre og å overta prosjekter, da metoden er ens uansett hvor i Nett man jobber. Det samme gjelder for styringsgruppe medlemmene.

8 Synliggjøring av prosjekter
Systemløsning for prosjektparametrene BRO Synliggjøring av prosjekter Prosjekt- planlegging Rapportering +Timeregistrering Planlegging Analyse Ressursplanlegging/Styring Multiprosjektstyring Statusrapportering i.h.t strukturer Nettverk Behov Tilgjengelighet Time- registrering Oracle Project Accounting Detaljert kostn. Styring Avtalehåndtering Virkelig matr./timekost Fakturering Anlegg under utførelse Integrasjon Oracle database Timeregistrering Detaljert Timeoppf. Prosjekt- regnskap SAP HR

9 Prosjektkontor - Hovedoppgaver
Støtte linjen i å utarbeide og vedlikeholde en oversikt over prosjektporteføljen Gi støtte/rådgivning til prosjekter som er under etablering Prosjektgjennomganger/revisjoner Videreføre arbeidet med utvikling og forbedring av Nett’s metodikk for prosjektgjennomføring Vil rapportere månedlig til divisjons. direktørene på overordnet nivå og beskrive viktige problemområder i forhold til prosjektporteføljen. Rapportering på enkeltprosjekter gjøres av prosjekteier. Resultater etter revisjonerog prosjektgjennomganger rapporteres til divisjonsdirektør. En av hovedoppgavene vil være å gi konkret støtte til enkeltprosjekter og spesielt i oppstarten av prosjekter, men skal ikke kun begrenses til denne fasen. Oppstartstøtte Planstøtte Gå igjennom mandatet og gi en vurdering av dets ”godhet” i forhold til prosjektstyring/mulighet for oppfølging. Dårlige mandater er hovedgrunne til at prosjekter ikke lykkes. Verktøystøtte- fortrinnsvis Project View og Track view. Det er etablert en gruppe med superbrukere på de enkelte verktøyene. Ha 1 representant i Styringsgruppen på noen utvalgte strategiske prosjekter for å bistå styringsgruppen i å ha fokus på prosjektstyring/metodikk. Annet rådgivning ved behov. På forespørsel fra prosjekteier, investeringsforum eget initiativ vil det bli gjennomført kvalitetsrevisjoner der fokus skal være på status i prosjektet, erfaringsuthenting og støtte til prosjektet. Dette innebærer i tillegg til maler også rollebeskrivelser for bl.a. styringsgruppe, prosjektledere og andre. Utvikle metodikk for å følge opp gevinstrealisering i linjen etter at prosjektet er avsluttet. Følge opp at de utarbeidede malene og verktøyene blir benyttet.

10 Prosjektkontor - Hovedoppgaver
Bidra til erfaringsoverføring og læring mellom prosjektene Ansvar for opplæringsaktiviteter i prosjektstyring og ledelse Etablere oversikt over alle prosjektleder Legge til rette for nettverksbygging i organisasjonen. Ad 1) Gjennom prosesstøtte vil erfaringer bli overført mellom prosjekter, det samme med ”prosjektgjennomganger.” Alle sluttrapporter vil bli tilgjengelig på Infotorg sammen med et sammendrag gjort av prosjektkontoret. Er erfaringsdatabasen vår. Prosjektlederforum videreføres og utvides til alle deler av organisasjonen. Ad 2) Informere om interne og eksterne kurs innen faget prosjektledelse. Forsøke å samordne den opplæringen som skjer av prosjektledere. Utarbeidet et felles 2-dagers grunnkurs i prosjektstyring basert på Nett sin metodikk. Utvikling av prosjektledere kommer nå innenfor konsernets policy for lederutvikling. Tidligere hadde vi få prosjektledere som var prosjektledere på full tid. Finne en felles metodikk/verktøy for usikkerhetsstyring i prosjekter. Pr. dato vurderes verktøy både fra Metier og Veritas. Etablere oversikt over alle prosjektledere slik at de kan få info om endringer, kurs, verktøy, erfaringsdatabase

11 Velkommen til Prosjektkontoret Her finner du nyttige
hjelpemidler for alle som jobber med prosjekter eller ønsker oversikt over hvilke prosjekter som pågår i Telenor Nett

12 Porteføljestyring Styringsverktøy for topp ledelsen rapportering
prioritere Etablering av Programmer for beslektede prosjekter/oppdrag. Koordinering av prosjekter & ressurser Synliggjøring av prosjektene i BRO Vi rapporterer til toppledelsen en porteføljeoversikt som viser alle de største prosjektene. Dette gir grunnlag for prioritering både når det gjelder investeringsmidler og ressurser. Vi rapporter på programnivå det være seg Porteføljen av utbyggingsprosjekter Leveranseprosjekter Bredbånd osv. Det vi også får frem er avhengigheter mellom de ulike prosjektene i porteføljen, samtidig som vi påpeker risiko og eventuelt følgende for de andre prosjektene i porteføljen.

13 Prosjekter inkluderes i Balanced Scorecard
Prosjektstatus fremstilles på 3 nivåer. Overordnet status status pr. prosjekt detaljer pr. prosjekt Nivå 1 Viser oss andel av prosjekter som er avsluttet innenfor TID og BUDSJETT dvs. viser oss over tid hvordan vi forbedrer oss m.h.t. Prosjektgjennomføringen. Andel pågående prosjekter som er innenfor TID ogBUDSJETT. Viser hva som er statusfor prosjektporteføljen. Nivå 2 Viser samme info. Som nivå1, men er i tillegg spesifisert pr. prosjekt. Oversikten kan vises for organisasjonsenhet/prosjekteier, periode prosjektleder Nivå 3 Viser pr. prosjekt detaljert status planlagt prosentvis fremdrift virkelig prosentvis fremdrift budsjett hittil regnskap omfangsendring

14 Erfaringer fra Telenor Nett
Skap profesjonelle prosjektledere Gjør prosjektledelse til en attraktiv karrierevei Opplæring av styringsgruppemedlemmer Konsekvensutøvelse Innføring av enhetlig prosjektmodell Jobb på tvers


Laste ned ppt "Prosjekt- og porteføljestyring i Telenor Nett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google