Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter NSP-Temadag 02.09.2003 Elisabeth Krogh Svendsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter NSP-Temadag 02.09.2003 Elisabeth Krogh Svendsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter NSP-Temadag 02.09.2003 Elisabeth Krogh Svendsen

2 Hvorfor har vi tatt tak i dette? Økende andel av verdiskapning foregår i prosjekter - stadig større del av bedriftens ressursbruk og verdiskapning på tvers av avdelingsstruktur Likevel er det et mindretall av prosjekter som når planlagte effektmål Bare 25% av IT-prosjekter karakteriseres som vellykket (Kolltveit/Hennestad) Under halvparten av større endringsprosjekter oppnår planlagte gevinster (DN, April 2003; McKinsey Quarterly)

3 Hva går galt? “Hva er det som gjør gevinstrealisering så vanskelig å få til i praksis? Er det mangel på planlegging, mangel på realisme når gevinstene estimeres, eller mangel på kunnskap?” Påstand: Manglende fokus på de viktigste driverne for gevinstrealisering

4 Gevinstrealisering Arbeids- prosess IS/ IT Organisasjon 80 % av kostnadene 95% av fokus? 80 % av gevinstene  Når endringsinitiativ ikke lykkes, er det ofte fordi det ikke ble fokusert på den menneskelige siden av implementeringen  Grunnlaget legges i etableringsfasen!

5 Operative utfordringer  Dagens metoder og verktøy for ledelse og styring av prosjekter er i stor grad knyttet til resultatmål  Krever styring mot effektmål andre drivere og fokus?  Kan metoder og verktøy for styring av andre deler av virksomheten anvendes? Resultatmål: Mål som sier hva som skal være oppnådd når prosjektet er ferdig Effektmål: Mål som beskriver de effekter og mulige gevinster som søkes oppnådd ved å gjennomføre prosjektet

6 Forskningsprosjektets fokus Tema 1: Fokus på oppstartsfasen  Mål 1a: Formulering og forankring av effektmål og gevinster  Mål 1b: Tilrettelegge for nødvendige endringsprosesser Tema 2: Samspill slik at gevinst oppnås  Mål 2a: Roller og ansvar hos prosjekt og linje  Mål 2b: Oppfølging av effektmål og gevinster

7 Hvem har deltatt i forskningsprosjektet? Jan Terje Karlsen, BI Liv Elisabeth Omli, Terramar Kari Helene Kleppestø, Telenor Karl Erland, Statoil Tore Krøgenes, Norsk Hydro Harald Nikolaisen og Andreas Solheim, Dovre International Elisabeth Krogh Svendsen, Terramar

8 Datainnsamling 1: Temadag NSP - Workshop  Hvilke styringsmekanismer bør man legge vekt på for å oppnå størst mulig gevinst?  Hva er viktig å legge vekt på for å få til ønskede endringsprosesser slik at organisasjonen kan ta i bruk prosjektresultatet etter hensikten?

9 Datainnsamling 2:  Litteratursøk  Caseprosjekter: Dybdestudie av prosjektet: ”Implementering av eDOK i Telenor Networks” Har også gjennomført datainnsamling i Hydro, Forsvaret, Statoil og BI

10 Observasjoner fra eDOK i Telenor Networks  Det ble fokusert på formulering og forankring av effektmål  Det ble lagt vekt på å tydeliggjøre gevinstene man kunne forvente  Man diskuterte og vurderte de endringer som prosjektet ville skape i organisasjonen  Mandatet inneholdt en klar rolle- og ansvarsfordeling mellom styringsgruppe, prosjekteier og prosjektleder  For best mulig implementering av systemet i linjen var flere roller her klart definert  Av mandatet gikk det klart fram at linjeleder hadde ansvar for å reaslisere gevinstene.  Det ble laget en liste over tiltak for gevinstrealisering

11 Fire kritiske drivere for gevinstrealisering  Definering og forankring av prosjektets effektmål  Klare roller og ansvarsforhold knyttet til å hente ut gevinst  Fokus på endringsdimensjonen  Oppfølging og måling av gevinster (heldigvis!!!……)

12 Hypoteser til driver nr. 1: definering og forankring av prosjektets effektmål:  Desto sterkere en vektlegger en prosess som leder frem til effektmål knyttet til organisasjonens strategiske mål, jo bedre vil man lykkes med å formulere og forankre effektmål i organisasjonen og legge grunnlaget for realisering av gevinster.  Desto sterkere en vektlegger en prosess som beskriver gevinster som ivaretar de viktigste interessentenes behov og forventinger, jo bedre vil man lykkes med å formulere og forankre effektmål i organisasjonen og legge grunnlaget for realisering av gevinster.

13 Hypoteser til driver nr. 2: klare roller og ansvarsforhold  Desto sterkere en vektlegger riktig valg av prosjekt i henhold til strategi og effektmål, jo større mulighet er det for at gevinstpotensialet oppnås.  Desto sterkere en vektlegger en prosess som klarlegger hvem i linjen som har ansvaret for gevinstrealisering, når og hvordan man skal måle gevinstene og effektmålet, jo bedre vil man lykkes med å formulere og forankre effektmål i organisasjonen og legge grunnlaget for realisering av gevinster.

14 Hypoteser til driver nr. 3: Fokus på endringsdimensjonen  Desto sterkere fokus organisasjonen har på koplingen mellom prosjekt og endringsprosesser, jo større mulighet er det for at gevinstpotensialet oppnås  Desto sterkere fokus det er på synliggjøring av tidlige gevinster, jo større mulighet er det for at gevinstpotensialet oppnås.

15 Hypoteser til driver nr. 4: Oppfølging og måling av gevinster  Desto sterkere fokus det legges på KPIer for styring mot effektmål, jo større mulighet er det for å måle prosjektets bidrag til verdiskapning  Desto sterke fokus det legges på oppfølging og måling av prosjektets effekt, jo større mulighet er det for at prosjektet bidrar til organisasjonens verdiskapning.

16 Prosess for å formulere effektmål og legge til rette for gevinstrealisering Prosjekt- avtale Resultat Steg 1: Formulere effektmål Strategiske mål Steg 4: Legge til rette for gevinstrealisering Steg 2: Identifisere interessenter og definere målgrupper Steg 3: Identifisere gevinster

17 Styring mot gevinst - fase 2 Prosjektets fase 1 har etablert et sett med hypoteser for hva som er de viktigste driverne for å styre prosjekter mot gevinst. Prosjektets fase 2 vil teste disse hypotesene og, basert på dette, lage verktøy/metodikk for å styre mot gevinst.  Teste hypoteser beskrevet i fase 1, og etablere beste praksis  Plukke ut et utvalg av beste praksis for styring mot gevinst  Utvikle nye metoder og verktøy for styring mot gevinst  Velge ut en samling av verktøy og metoder som på en praktisk og tilgjengelig måte kan støtte styring mot gevinst  Formidle resultater for målgruppen / interessenter


Laste ned ppt "Presentasjon av forskningsprosjektet Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter NSP-Temadag 02.09.2003 Elisabeth Krogh Svendsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google