Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PUS-prosjektet i Statsbygg Utvikling og implementering av SUS: Systematisk Usikkerhetsstyring i Statsbygg PUS-forumTrondheim, 30. november 2010PUS-forumTrondheim,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PUS-prosjektet i Statsbygg Utvikling og implementering av SUS: Systematisk Usikkerhetsstyring i Statsbygg PUS-forumTrondheim, 30. november 2010PUS-forumTrondheim,"— Utskrift av presentasjonen:

1 PUS-prosjektet i Statsbygg Utvikling og implementering av SUS: Systematisk Usikkerhetsstyring i Statsbygg PUS-forumTrondheim, 30. november 2010PUS-forumTrondheim, 30. november 2010

2 SUS - Tre faser 1.Uttesting i case-prosjekter (2007-2009) 2.Utvikling av systematikk - metodikk & verktøy (2009) 3.Implementering av systematikken – ta i bruk verktøyene –2010: Informasjon til alle i Byggherre, presentasjon og demonstrasjon av verktøy, praktisk oppstart i ca 20 prosjekter. Utvikle metodikk for erfaringsoverføring. –2011: Implementering på bredere basis. Tilpasse metodikk og verktøy, justere praksis. Eget opplegg for mindre prosjekter.

3 Fase 1: Uttesting i caseprosjekter  Caseprosjekter: –Samisk Vitenskapsbygg, Norges bank, Domus media, R6, Halden fengsel, Høgskolen i Vestfold, Institutt for informatikk II. –Satte i gang, utviklet opplegg selv og i samarbeid med SINTEF.  Uttesting av metodikk og verktøy –Matrise for visualisering av usikkerhetssituasjonen –Register for systematisering av usikkerhet og oppfølgingstiltak –Månedsrapportering av usikkerhet i case-prosjektene –Definerte roller og ansvarsoppgaver i prosjektorganisasjonen (usikkerhetskoordinator,

4 Fase 1: Uttesting i caseprosjekter  Etablerte egen fagside på ”Innsiden”.  Deltok med paper ved IPMA 08 i samarbeid med SINTEF  Erfaringsrapport fra fire av caseprosjektene  Kulturbygging med SUS-fokus  Utviklet eget 3-dagers kurs via Statsbyggskolen. –Holdes 2 gg/år –50-60 har deltatt pr dato  Arbeids- og referansegruppe m/interne ressurspersoner

5 Fase 2: Utvikling av metodikk og verktøy  Nye styrende dokumenter til hjelp i arbeidet: -Prosedyre: ”Hva skal gjøres?” -Veileder: ”Hvordan skal det gjøres? -Maler og eksempler: ”Slik kan det gjøres!”  Basert på erfaringer fra case-prosjektene  Tilrettelagt for Statsbyggs prosjektmodell  Statsbyggskolens kurs gir innføring i dokumentene  En ny rolle - usikkerhetskoordinator - er etablert.

6 Fase 2: Utvikling av metodikk og verktøy Prinsippiell tilnærming til usikkerhetsstyringen: 1.Kartlegge usikkerhetssituasjonen –Usikkerhetsanalyser –Usikkerhetsworkshops 2.Følge opp usikkerhetssituasjonen –Definere tiltak –Definere tiltaksansvarlig –Definere frist for gjennomføring av tiltak 3.Overvåke usikkerhetssituasjonen og om tiltakene virker 4.Rapportere usikkerhetsbildet til prosjekteier mfl –Inngår i intern månedsrapportering fra PL til PE

7 Usikkerhetsmatrise – visualiserer status

8 Usikkerhetsworkshop – kartlegging av usikkerhetsbildet

9 Bygge- program Bygging ProgramfaseForprosjektfase Detaljpro- sjektfase ByggefaseReklamasjonsfase Detaljprosjekt Forprosjekt Skisse- prosjekt Overlevere til forvalter Teknisk prøve- drift Reklamasjon Initiering UA KS II + Intern godkjenning • Kostnads- og styringsramme • Leieavtale UA Statsbyggs prosjektmodell – SUS i ulike faser Kartlegge situasjonen Følge opp/ Iverksette tiltak Sjekke om tiltakene virker Kommunisere m/ledelsen ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………

10 Fase 3: Implementering av SUS. 2010:  Prosedyre, veileder og maler tas i bruk  Intensive opplæringsseanser for max erfaringsoverføring  Eksterne rådgivere bistår for å øve påtrykk og coache PL  Egne ressurspersoner læres opp parallelt  SUS Presentert på IPMA 10 i samarbeid med SINTEF  Okt 2010: Ca 20 prosjekter har tatt i bruk verktøyene

11 Erfaringer fra implementeringen så langt  Usikkerhetsanalyser som grunnlag for u-styringen: –UA bør ”bestilles” med henblikk på at de skal gi innput til US –Deltakere på UA bør gis en bedre innføring i hva UA innebærer  Usikkerhetsworkshops for kartlegging av u-bildet: –Gruppeprosesser fungerer bra, mye kommer på bordet –Unngå å være for mange – bra antall – 6-8 personer. –Viktig men vanskelig å finne riktig nivå på usikkerhetsfaktorene.  Oppfølging i form av tiltak –Dette er det aller viktigste – definer tydelig ansvar og frister! –Glemmes lett om det ikke ”bakes inn” i øvrig prosjektstyring!  Rapportering av usikkerhetsbildet – del av mnd-rapport –Gir viktig overblikk for PE, samlet nytte vises på sikt.

12 Fase 3: Implementering av SUS. 2011:  Fortsette intensiv opplæring og erfaringsoverføring  Justere praksis og styrende dokumenter hvis behov  Lage tilpasset modell for mindre prosjekter  Integrere i øvrig prosjektstyring  Styrke SUS-fokus ytterligere i dialogen PL/PE  Styrke arbeidet med usikkerhetsanalyse i Statsbygg  Eksterne rådgivere benyttes også i 2011, men fases så ut  Egne ressurspersoner blir i økende grad selvstendige

13 Konkluderende kommentarer  Statsbygg som organisasjon har som følge av PUS/SUS blitt bedre til å styre usikkerhet i byggeprosjektene.  Vi har fått en felles måte å håndtere og administrere usikkerhet på, nedfelt i prosjektmodellen og med et sett veiledere og maler til praktisk hjelp. –Vi kartlegger usikkerhet –Vi iverksetter tiltak –Vi rapporterer i linjen  Vi lærer usikkerhetsstyring av og hos hverandre, deler kunnskap, utveksler erfaringer, og bygger kompetanse.  Vi kan bli enda mye bedre, og jobber systematisk for det!


Laste ned ppt "PUS-prosjektet i Statsbygg Utvikling og implementering av SUS: Systematisk Usikkerhetsstyring i Statsbygg PUS-forumTrondheim, 30. november 2010PUS-forumTrondheim,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google