Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| Forslag til nye helselover - Samhandlingsreformen - Hva vil dette bety for kommunene? Toril Lahnstein Divisjonsdirektør Divisjon primærhelsetjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| Forslag til nye helselover - Samhandlingsreformen - Hva vil dette bety for kommunene? Toril Lahnstein Divisjonsdirektør Divisjon primærhelsetjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 | Forslag til nye helselover - Samhandlingsreformen - Hva vil dette bety for kommunene? Toril Lahnstein Divisjonsdirektør Divisjon primærhelsetjenester Helsedirektoratet

2 | Hvorfor en samhandlingsreform? Regjeringens utgangspunkt; er at det er et offentlig ansvar å fremme helse og forebygge sykdom, og å sikre nødvendige helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen. alle skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. en trygg og god helse- og omsorgstjeneste skal bidra til god helse og forebygge sykdom. når sykdom oppstår, skal helsetjenesten behandle og lindre på best mulig måte.

3 | Hvorfor reform forts.? Målet er flest mulig gode leveår for alle og reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen. Regjeringen vil videreutvikle en helsetjeneste som er blant verdens aller beste medisinsk, teknologisk og når det gjelder omsorg. Tjenestene skal være effektive, trygge og tilgjengelige innen akseptable ventetider. Endringer i helsetrusler, sykdomsmønster og utviklingen i medisinsk diagnostikk og behandling, fordrer endringer også i helse- og omsorgstjenestene.

4 | Prosentvis økning i befolkningen fram mot 2050

5 | Infeksjons- sykdommer Hjerteinfarkt år 1900 1950 2000 2050 Diabetes, rus, KOLS, demens, overvekt, kreft, psykiske lidelser Sykdomsbildet endrer seg

6 | Sentrale tanker i Samhandlingsreformen Reformen skal sikre; en bærekraftig helsetjeneste et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud en helsetjeneste av god kvalitet, og med høy pasientsikkerhet, og tilpasset den enkelte bruker

7 | Sentrale tanker i Samhandlingsreformen forts. Det skal legges økt vekt på; helsefremmende og forebyggende arbeid, på habilitering og rehabilitering, på økt brukerinnflytelse, på avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes, spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles.

8 | Mer kan gjøres i primærhelsetjenesten ”før – istedenfor og etter” Utredning og diagnostisering Øyeblikkelig hjelp - døgntilbud Rehabilitering LMS

9 | Prioritering i forebygging Forebygging kontra kurativ virksomhet Forebygging etterspørres ikke Effekten er vanskelig å måle Retter seg mot faktorer som påvirker helsen deriblant pasientens livsstil

10 |

11 | Fremtidens kommunale helse- og omsorgstjeneste Kommunen får en sterkere rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten Systematisk arbeid med helsefremmende og forebyggende tiltak i og utenfor helsetjenesten Tverrfaglige tjenester med tilbud før - i stedet for - og etter innleggelse i sykehus, for eksempel i lokalmedisinske sentra Helhetlige og sammenhengende tjenester satt i system

12 | HOD om økt kommunalt ansvar, ny arbeidsdeling Overta 10% av dagens døgntilbud på sykehus? Overta 10% av polikliniske kontroller på sykehus? Kommunehelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste

13 | Kommunale utfordringer – slik vi ser det Ledelse Kompetanse Kapasitet IKT Samhandling Rekruttering

14 | Målbilde for helse- og omsorgstjenester i kommunene Lokalmedisinsk senter, kjernen: Før, istedenfor og etter sykehus Observasjon Behandling Rehabilitering Lindring Legevakt: Styrket bemanning Mer rådgiving pr telefon Flere sykebesøk Fastleger: Forebygging/tidl. intervensjon Overta konsultasjoner fra sykehus Delta mer i legevakt Avlastes av andre profesjoner Tjenester til hjemmeboende og i kommunale institusjoner: Sykepleietjeneste Fysio- og ergoterapitjenester Ernæringstjeneste Legetjeneste Psykisk Lavterskeltilbud: Frisklivstilbud Trygghetsplasser Lavterskel rus/psykisk Ambulante team Forebyggende helsetjenester barn og unge, lærings- og mestringstilbud folkehelsetiltak Koordinerende enhet(er) Ledelse (adm. og helsefag)

15 | Overflytting av aktivitet og midler fra HF’ene Polikliniske konsultasjoner/ kontroller Heldøgns- opphold Dag- behandling ”Unødvendige” innleggelser Utskrivingsklare pasienter Fastleger Sykehjem Lokal- medisinsk senter Hjemme- sykepleie og -rehabilitering

16 | Forutsetninger for en ny kommunerolle En tydeligere statlig politikk i form av klare kravspesifikasjoner overfor kommunene Kommunens ansvar og kommuneoverlegenes rolle skal tydeliggjøres Mer kunnskap om helseforhold og helsetjeneste i kommunene må inn i kommunenes styringsorganer

17 | Virkemidler; Rettslige Økonomiske Faglige Organisatoriske virkemidler

18 | Noen nye virkemidler Lov om folkehelse Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Nasjonal helse- og omsorgsplan

19 | Folkehelselovens mål Fremme folkehelse Utjevne sosiale helseforskjeller Sikre at folkehelse prioriteres Langsiktig og systematisk arbeid Bedre samordning

20 | Ansvar legges til kommunen (kommuneperspektiv) Politisk forankring av mål og strategier for folkehelsearbeidet. Folkehelsepolitikken forankres i planprosessene etter plan- og bygningsloven Kommunens ansvar til å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer blir konkretisert Statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen legger til rette for nøkkeldata/styringsdata for kommunen Kommunene må handle i forhold til de lokale utfordringene og skal benytte de virkemidler den har 20 Folkehelselovens hovedelementer

21 | Kommunal helse- og omsorgslov To lover slås sammen i én lov Regulerer kommunens plikter Tydelig om kommunens helhetlige ansvar for helse- og omsorgstjenester Definerer funksjoner – ikke profesjoner Bedre styring av kvalitet gjennom funksjonskrav Fremtidens helsetjeneste

22 | Kommunal helse- og omsorgslov - II Avtalesystem kommuner og sykehus Tilbud om øyeblikkelig hjelp - døgn Fastlegeordningen styrkes Bedre kommunal styring med fastlegene Pasientsikkerhet God kvalitet

23 | Kommunal helse- og omsorgslov - III eHelse og bedre samhandling Kommunene skal medvirke til og tilrettelegge for forskning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Plikt for kommunene til å oppnevne koordinator til pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

24 | Blir en stortingsmelding våren 2011 ”…et mer operativt redskap for prioriteringer innenfor de samlede helse- og omsorgstjenester. Den skal sikre god politisk styring gjennom å være et strategisk styringsdokument for helsetjenesten.” (Soria Moria II) Vise hvordan samhandlingsreformen kan gjennomføres 24 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) [NHOP]

25 | Samhandlingsreformen er en retningsreform Helse- og omsorgsplanen er et politisk dokument Planen skal omsettes til faglig handling DatoFremtidens helsetjeneste25 Husk….

26 |


Laste ned ppt "| Forslag til nye helselover - Samhandlingsreformen - Hva vil dette bety for kommunene? Toril Lahnstein Divisjonsdirektør Divisjon primærhelsetjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google