Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultater av evalueringen av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler Anne Line Wold NPHs nettverkskonferanse 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultater av evalueringen av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler Anne Line Wold NPHs nettverkskonferanse 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Resultater av evalueringen av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler Anne Line Wold NPHs nettverkskonferanse 2009

2 2 Kunnskapsdepartementet Evalueringsprosess Grundig og bred evaluering –Godt forankret i sektoren gjennom referansegruppe, konferanse og vurdering av innspill –Bygge på en ekstern analyse og tidligere vurderinger –Etablere et godt kunnskapsgrunnlag Vurdere måloppnåelse og effekter for sektoren sett i lys av andre styringsvirkemidler Foreslå endringer i systemet

3 3 Kunnskapsdepartementet Målene for finansieringssystemet ligger fast Sørge for en langsiktig finansiering av sektoren Stimulere til god måloppnåelse, i tråd med målene for sektoren Gi institusjonene fleksibilitet

4 4 Kunnskapsdepartementet Måloppnåelse, basiskomponenten Formålet med basis: –sikre stabilitet og forutsigbarhet –legge til rette for at styrene ved institusjonene kan drive langsiktig planlegging av aktiviteten. Måloppnåelse: –Den samla rammen til institusjonene viktigere enn størrelse på basis –Ønsket om styrke på insentivene avgjør den relative størrelsen på basis –Ikke funnet urettferdige forskjeller mellom institusjonene

5 5 Kunnskapsdepartementet Måloppnåelse, undervisningskomponenten Formålet med å gi uttelling på indikatorene studiepoeng og antall utvekslingsstudenter: –stimulere til økt gjennomstrømning og økt kvalitet på studietilbudet –stimulere til å tilpasse studieprofilen til studentenes ønsker og arbeidslivets behov –stimulere til økt internasjonal studentutveksling Måloppnåelse: –Økt antall avlagte studiepoeng og dermed økt bevilgning på om lag 600 mill. kroner –Studiepoeng per student økt –Endringer i studieporteføljen –Økt internasjonal studentutveksling

6 6 Kunnskapsdepartementet Måloppnåelse, forskningskomponenten Formålet med å gi utelling på indikatorene publisering, doktorgrader, NFR-og EU-midler: -stimulere til økt forskningsaktiviteten -belønne institusjonene med de beste forskningsresultatene Måloppnåelse på hver indikator 2004-2008: -Publisering: 45 % vekst i publiseringspoeng -Doktorgrader: 59 % vekst i avlagte grader -NFR-midler: 13 % vekst i tildelingen -EU-midler: 24 % vekst i tildelingen (06-08)

7 7 Kunnskapsdepartementet Formidling, vurdering av mulige indikatorer Egen indikator har vært utredet to ganger tidligere, men ikke blitt gjennomført –indikatorene var lite treffsikre –Betydelig arbeid med registrering og kvalitetssikring KDs vurdering at målet er for bredt til å innføre indikatorer som fanger opp alt Vurderte å innføre en indikator som ga uttelling for bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter Konklusjon: ingen egne indikatorer for formidling, men utteling for regionale forskningsfond

8 8 Kunnskapsdepartementet Vurdering av forholdet mellom komponentene Behov for sterkere insentiver for utdanning enn for forskning Styrking av forskningsinsentivene må eventuelt komme som friske midler Stabilitet i insentivstyrken viktig – kan gi feil signaler å svekke styrken Den relative størrelsen på basis ser ut til å gi tilstrekkelig stabilitet, men statsråden har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på handlingsrommet til institusjonene

9 9 Kunnskapsdepartementet Resultater: Hovedtrekkene videreføres Alle indikatorene videreføres med omtrent samme styrke Noen nye indikatorer innføres for å tilpasse systemet til endringer i sektoren/andre virkemidler Basis blir ikke dekomponert Større innslag av politisk, strategisk styring av de økonomiske midlene Likt system for alle institusjonene Ny prosess for å vurdere strukturen for kostnadskategoriene for utdanningene

10 10 Kunnskapsdepartementet Rammefinansiering Finansieringssystemet innebærer en rammefinansiering Ny kapittel- og poststruktur tydeliggjør dette De resultatbaserte indikatorene viser hvordan departementet har kommet fram til fordeling av deler av midlene – det er ikke egne bevilgninger til bestemte formål/aktiviteter Den økonomiske rammen skal dekke alle aktiviteter og målområder Det er styrets ansvar å forvalte midlene videre

11 11 Kunnskapsdepartementet Nasjonalt styringsvirkemiddel Finansieringssystemet er et nasjonalt styringsvirkemiddel Det skal virke sammen med andre styringsvirkemidler og kan ikke løse alle utfordringer Styrene ved den enkelte institusjon må utforme sine egne systemet for intern fordeling av den økonomiske rammen Ingen systemer er perfekte

12 12 Kunnskapsdepartementet Begrepsbruk Går bort fra komponentbegrepet Tydeliggjør at de resultatbaserte uttellingene i systemet er insentiver – ikke refusjon på bakgrunn av aktiviteter/utgifter Basis eksisterer ikke som en egen bevilgning som skal dekke de aktivitetene som ikke er omfattet av de resultatbaserte indikatorene Når sektoren ønsker økt basis er det økt ramme man må fokusere på

13 13 Kunnskapsdepartementet Utdanningsinsentivene Åpen ramme – ikke direkte konkurranse mellom institusjonene Avlagte studiepoeng gir uttelling som før Videreutdanning plasseres i samme kostnadskategori som tilsvarende grunnutdanning Studiepoeng avlagt ved UNIS gir uttelling Antall ut- og innreisende studenter gir uttelling som før

14 14 Kunnskapsdepartementet Forskningsinsentivene Lukket ramme gir konkurranse mellom institusjonene Indikatorene videreføres Kandidater fra stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid gir uttelling Doktorgrader avlagt i samarbeid gir høyere uttelling enn andre (20 pst.) Midler fra regionale forskningsfond gir uttelling på linje med NFR-midler Midler i tilknytning til EUs rammeprogram gir uttelling på linje med EU-midlene Ny vekting: –Publisering: 30 pst. –Doktorgrader: 30 pst. –NFR/RFF: 22 pst. –EU-milder: 18 pst

15 15 Kunnskapsdepartementet Måloppnåelse Økonomisk ramme indirekte innvirkning Resultatbasert uttelling Utvalgte indikatorer: Studiepoeng, også UNIS Utvekslingsstudenter Publikasjonspoeng Dr. grader og kandidater frå KU-programmet EU-midler NFR-midler Resultatbasert uttelling Utvalgte indikatorer: Studiepoeng, også UNIS Utvekslingsstudenter Publikasjonspoeng Dr. grader og kandidater frå KU-programmet EU-midler NFR-midler Langsiktig prioritering og strategiske midler Blant annet: Rekrutteringsstillinger Studieplasser Bygg og utstyr SAK Langsiktig prioritering og strategiske midler Blant annet: Rekrutteringsstillinger Studieplasser Bygg og utstyr SAK Styrets prioriteringer Aktiviteter direkte innvirkning Insentiver Effekter Finansieringssystemet som del av mål- og resultatstyringen Eksterne inntekter

16 16 Kunnskapsdepartementet Samarbeid, arbeidsdeling, og konsentrasjon (SAK) Mål: Robuste fagmiljøer med kraft og kompetanse til å tilby utdanning av høy kvalitet og til å levere forskning på internasjonalt nivå SAK kan ta mange ulike former – frivillige prosesser med ulikt innhold Samarbeid lønner seg, men det krever ofte omstilling og langsiktig strategisk planlegging KD vil legge til rette for gode prosesser, samt stimulere til mer SAK ved å bruke 50 mill. kroner i 2010


Laste ned ppt "Resultater av evalueringen av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler Anne Line Wold NPHs nettverkskonferanse 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google