Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gardermoen 5. april André Kristiansen Seniorrådgiver KD/Universitets- og høyskoleavdelingen Fylkeskommunenes forvaltningsansvar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gardermoen 5. april André Kristiansen Seniorrådgiver KD/Universitets- og høyskoleavdelingen Fylkeskommunenes forvaltningsansvar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gardermoen 5. april André Kristiansen Seniorrådgiver KD/Universitets- og høyskoleavdelingen Fylkeskommunenes forvaltningsansvar

2 2 Kunnskapsdepartementet 1. Hva er fagskoleutdanning? •Krever fullført og bestått videregående opplæring. •Fagskoleutdanning er definert som kortere (mellom seks måneder og to års fulltidsutdanning), yrkesrettet utdanning på tertiærnivået. •Slik sett ligger fagskoleutdanning på nivå med høyere utdanning, men det gis ikke studiepoeng som kan benyttes ved opptak ved universitet eller høyskole.

3 3 Kunnskapsdepartementet Noen sentrale forskjeller mellom fagskolesektoren og høyere utdanning er •Fagskoleutdanning har strengere krav til relevans i forhold til arbeidslivet enn høyere utdanning. •Fagskoleutdanningene har en varighet på et halvt til to studieår. Bachelorgraden er normert til tre studieår. •Fagskoleutdanningene er dominert av private tilbydere. Høyere utdanning er dominert av offentlige. •Det er ikke krav til at fagskoleutdanningene skal være forskningsbasert, slik kravet er for universitets- og høyskoleutdanning.

4 4 Kunnskapsdepartementet Gjeldende regelverk •Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) ble endret med virkning fra 1. januar 2010. •Fagskolelovens formål er –å sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet gjennom en offentlig godkjenningsordning. –NOKUT er godkjenningsorgan. –Loven gjelder for den som tilbyr fagskoleutdanning, og skiller ikke mellom offentlige og private fagskoletilbydere.

5 5 Kunnskapsdepartementet Gjeldende regelverk –Fagskoleloven skiller mellom godkjenning og offentlig finansiering. –Godkjenning som fagskoleutdanning er en forutsetning for å kunne få offentlig tilskudd, men det følger ikke noe rett til tilskudd med godkjenningen.

6 6 Kunnskapsdepartementet 2. Ansvarsfordeling •Kunnskapsdepartementet •NOKUT •Helse- og omsorgsdepartementet •Fylkeskommunene •(NUFHS, NUTF, RFF, FFF, KFF, NFFL)

7 7 Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementets ansvarsområde •Forvaltning av lovverk –sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet –Loven gjelder for den som tilbyr fagskoleutdanning og skiller ikke mellom offentlige og private tilbydere. •Sektoransvar for fagskolesektoren –forvaltning av lov- og forskriftsverk på området •Tilsynsansvar –Hendelsesbasert tilsyn –Stikkprøve-basert tilsyn

8 8 Kunnskapsdepartementet Fylkeskommunenes ansvarsområde •Drift og finansiering av fagskoleutdanning •Ansvar for å sørge for at det finnes et tilbud av godkjent fagskoleutdanning i fylket som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov •Tilsyn –Fører økonomisk tilsyn med den enkelte fagskole som tildeles midler

9 9 Kunnskapsdepartementet Om fylkeskommunens ansvar som tilskuddsforvalter: •Fagskoler som fylkeskommunene driver selv vil være omfattet av egenkontrollsystemet til fylkeskommunen •Private fagskoler vil være bundet av de vilkår/avtale som ligger til grunn for tildeling av tilskudd fra fylkeskommunen.

10 10 Kunnskapsdepartementet NOKUTs ansvarsområde •Godkjenning og akkreditering –Godkjenner og akkrediterer fagskoletilbydere og fagskoletilbud –NOKUT kan gi en tilbyder fullmakt til selv å opprette utdanningstilbud innenfor et begrenset fagområde –NOKUT bruker sakkyndige i alle faglige vurderinger •Tilsyn –tilsynsorgan for utdanning ved alle norske fagskoler. –fører tilsyn med institusjonens interne system for kvalitetssikring av utdanningene, og med at deres utdanningstilbud fyller nasjonale kvalitetsstandarder.

11 11 Kunnskapsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde •Helse- og sosialfagskolene –Gir tilskudd til helse- og sosialfagskolene via Helsedirektoratet. •Tilsyn –Helsedirektoratet har et tilsynsansvar overfor de fagskolene som mottar tilskudd ut fra tilskuddsregelverket utarbeidet av HOD.

12 12 Kunnskapsdepartementet 3. Finansiering av fagskoler •Etter Prop. 1 S (2010-2011) er det fire-delt finansieringssystem: –De fagskolene som er finansiert gjennom rammetilskuddet til fylkeskommunene –Helse- og sosialfagskolene som finansieres gjennom et øremerket tilskudd fra Helsedirektoratet til fylkeskommunene –Kunst- og kristne friskoler (6A-skolene) som er foreslått overført til KDs budsjettområde

13 13 Kunnskapsdepartementet Finansiering av fagskoler –Alle andre private fagskoler som ikke får tilskudd, men som KD ønsker fylkeskommunene skal kunne gi tilskudd til ut fra en vurdering av lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov

14 14 Kunnskapsdepartementet 4. Forvaltningsreform •I St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional framtid, jf. Innst.S. nr. 166 (2006-2007) foreslo regjeringen at ansvar for drift og finansiering av fagskoleutdanning i fremtiden blir overført til fylkeskommunene. •Bakgrunnen for at fylkeskommunene overtok ansvaret for fagskoleutdanning var at de har gode forutsetninger for å prioritere og tilpasse denne typen utdanning til lokalt, regionalt og nasjonalt arbeidsliv og kompetansebehov.

15 15 Kunnskapsdepartementet Forvaltningsreform •Stortingsflertallet sluttet seg videre til at fylkeskommunene i hovedsak skal finansieres gjennom rammeoverføringer og skatt, dvs. frie inntekter. Dette for å sikre regionene handlingsrom til å forvalte sine oppgaver i tråd med regionens behov. •Fylkeskommunene kan/skal da prioritere midlene til ”lokale” fagskoletilbydere uavhengig av om de har fått penger før, men fokusere på behovene i fylket.

16 16 Kunnskapsdepartementet Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Gardermoen 5. april André Kristiansen Seniorrådgiver KD/Universitets- og høyskoleavdelingen Fylkeskommunenes forvaltningsansvar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google