Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkeskommunenes forvaltningsansvar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkeskommunenes forvaltningsansvar"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkeskommunenes forvaltningsansvar
Gardermoen 5. april André Kristiansen Seniorrådgiver KD/Universitets- og høyskoleavdelingen

2 1. Hva er fagskoleutdanning?
Krever fullført og bestått videregående opplæring. Fagskoleutdanning er definert som kortere (mellom seks måneder og to års fulltidsutdanning), yrkesrettet utdanning på tertiærnivået. Slik sett ligger fagskoleutdanning på nivå med høyere utdanning, men det gis ikke studiepoeng som kan benyttes ved opptak ved universitet eller høyskole.

3 Noen sentrale forskjeller mellom fagskolesektoren og høyere utdanning er
Fagskoleutdanning har strengere krav til relevans i forhold til arbeidslivet enn høyere utdanning. Fagskoleutdanningene har en varighet på et halvt til to studieår. Bachelorgraden er normert til tre studieår. Fagskoleutdanningene er dominert av private tilbydere. Høyere utdanning er dominert av offentlige. Det er ikke krav til at fagskoleutdanningene skal være forskningsbasert, slik kravet er for universitets- og høyskoleutdanning. Yrkesrettet Kort varighet Dominert av private tilbydere Høyere utdanning er forskningsbasert

4 Gjeldende regelverk Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) ble endret med virkning fra 1. januar 2010. Fagskolelovens formål er å sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet gjennom en offentlig godkjenningsordning. NOKUT er godkjenningsorgan. Loven gjelder for den som tilbyr fagskoleutdanning, og skiller ikke mellom offentlige og private fagskoletilbydere. Endret grunnet forvaltningsreformen

5 Gjeldende regelverk Fagskoleloven skiller mellom godkjenning og offentlig finansiering. Godkjenning som fagskoleutdanning er en forutsetning for å kunne få offentlig tilskudd, men det følger ikke noe rett til tilskudd med godkjenningen. KD får jevnlig henvendelser fra tilbydere som er NOKUT-godkjent og ønsker å motta tilskudd.

6 2. Ansvarsfordeling Kunnskapsdepartementet NOKUT
Helse- og omsorgsdepartementet Fylkeskommunene (NUFHS, NUTF, RFF, FFF, KFF, NFFL) Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) er en frivillig sammenslutning av sentrale aktører innen helse- og sosialfagene. NUFHS er et organ samhandling mellom tilbydere av fagskoleutdanning i helse- og sosialfag og arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjoner for å utvikle, beholde og synliggjøre en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Det er utarbeidet følgende statutter for arbeidet i Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF):   Utvalget skal: 1. Være et organ for samhandling mellom utdanningsgivere, brukere og næringsliv i arbeidet med å utvikle grunnlaget for en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskolen og å synliggjøre utdanningen i samfunnet. Den nasjonale standarden skal gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpasning av opplæringen og for ulike læringsformer. 2. Fastsette nasjonale kriterier for teknisk fagskoleutdanning. 3. Utvikle og fastsette nasjonale planer etter anbefaling fra de næringsrettede utvalgene. 4. Tilby NOKUT et samarbeid om utvikling av kriteriegrunnlaget for godkjenning. Rådet for fylkeskommunale fagskoler (RFF) er et koordinerende organ for de fylkeskommunale fagskolene og har kvalitetsutvikling, samordning av etterutdanningstiltak, markedsføring og informasjonstiltak, som hovedformål. FFF: Forumet arbeider for å sikre elevene utdanning av høykvalitet samt å sikre tilfredstillende rammebetingelser for de private fagskolene. Forum for fagskoler er høringsinstans ovenfor Stortinget, Kunnskapsdepartementet, NOKUT og Lånekassen. KFF skal ivareta skolenes interesser overfor offentlige myndigheter og arbeide for de kristne skolenes egenart. NFFL: Forbundets formål er å ivareta frittstående skolers interesser, arbeide for at friskoler og fagskoler innenfor alle undervisningsområder får så gode arbeidsvilkår som mulig, samt stimulere et høyt faglig og etisk nivå blant frittstående skoler og skoleeiere. Til fremme av formålet skal forbundet spre kunnskap om frittstående skolers virksomhet, utvikle samarbeid mellom medlemsskolene i spørsmål av felles interesse, avgi uttalelser og fremme forslag til løsning av spørsmål innenfor forbundets arbeidsområde. Forbundet skal representere skoler som har til hovedformål å drive utdanning. Forbundet skal arbeide aktivt for at medlemsskolene skal være et supplement eller alternativ til offentlig skoletilbud, i samarbeid med og under kontroll av relevante offentlige myndigheter.

7 Kunnskapsdepartementets ansvarsområde
Forvaltning av lovverk sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet Loven gjelder for den som tilbyr fagskoleutdanning og skiller ikke mellom offentlige og private tilbydere. Sektoransvar for fagskolesektoren forvaltning av lov- og forskriftsverk på området Tilsynsansvar Hendelsesbasert tilsyn Stikkprøve-basert tilsyn Kunnskapsdepartementet Fagskoleutdanning er regulert av lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) fra 2003. Forvaltningsreformen medførte en overføring av ansvar for drift og finansiering av fagskoleutdanning til fylkeskommunene, men at departementets ansvar, vil ligge fast også etter overføring av drifts- og finansieringsansvaret. Departementet vil legge opp til en nær dialog med fylkeskommunene om utviklingen av fagskolepolitikken. I fagskoleloven § 8 annet ledd står det at ” Departementet fører tilsyn med tilbydere av fagskoleutdanning som mottar offentlig tilskudd”. Departementet vil komme nærmere tilbake til hvordan tilsynsansvaret skal utføres. Ifølge fagskoleloven skal betegnelsene fagskoleutdanning og fagskole kun benyttes om utdanninger og tilbydere som er godkjent etter fagskoleloven, det vil si av NOKUT.

8 Fylkeskommunenes ansvarsområde
Drift og finansiering av fagskoleutdanning Ansvar for å sørge for at det finnes et tilbud av godkjent fagskoleutdanning i fylket som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov Tilsyn Fører økonomisk tilsyn med den enkelte fagskole som tildeles midler Fylkeskommunene Fylkeskommunene overtok ansvaret for drift og finansiering av fagskoleutdanningene som følge av forvaltningsreformen. Fylkeskommunene har fått et generelt ansvar for å sørge for at det finnes et tilbud av godkjent fagskoleutdanning i fylket som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. Fylkeskommunene står fritt til å avgjøre hvorvidt fagskoletilbudet i fylket skal realiseres i egen regi eller gjennom finansiering av private tilbydere. Bakgrunnen for det er at fylkeskommunene vurderes til å være godt egnet til å foreta en prioritering av hvilke tilbud som skal få offentlig støtte med bakgrunn i kompetanse og kunnskap om fylkets næringsstruktur og behov for offentlig tjenesteyting. I forvaltningsreformen står det at fylkeskommunene bør legge til rette for gode samarbeidsordninger som tillater studentene å velge fagskoletilbud på tvers av fylkestilhørighet.  Det følger av legalitetsprinsippet at KRD ikke har ”ansvar” for fylkeskommunene, se tekst markert i rødt under. Fylkeskommunen er et selvstendig, politisk valgt forvaltningsorgan, som departementet verken kan styre eller instruere med mindre det foreligger hjemmel for det. I omtalen av fylkeskommunens ansvar bør det skilles mellom fylkeskommunens ansvar for tilskuddsforvaltning og NOKUTs ansvar for det kvalitetsmessige innholdet. Dette bør presiseres slik at fylkeskommunens ansvar for tildeling og kontroll av tilskudd til fagskoler ikke forveksles med tilsyn med kvaliteten i tilbudet.

9 Om fylkeskommunens ansvar som tilskuddsforvalter:
Fagskoler som fylkeskommunene driver selv vil være omfattet av egenkontrollsystemet til fylkeskommunen Private fagskoler vil være bundet av de vilkår/avtale som ligger til grunn for tildeling av tilskudd fra fylkeskommunen. Fagskoler som fylkeskommunene driver selv (som er del av fylkeskommunen som sådan) vil være omfattet av egenkontrollsystemet til fylkeskommunen (kontrollutvalget, forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon) Private fagskoler vil være bundet av de vilkår/avtale som ligger til grunn for tildeling av tilskudd fra fylkeskommunen. Her har fylkeskommunen samme anledning til å sette vilkår for bruk og kontroll med midlene som andre tilskuddsytere har, eks staten. Eksempelvis be om regnskapsrapporter på bruk av midlene med evt revisorattestasjon.

10 NOKUTs ansvarsområde Godkjenning og akkreditering
Godkjenner og akkrediterer fagskoletilbydere og fagskoletilbud NOKUT kan gi en tilbyder fullmakt til selv å opprette utdanningstilbud innenfor et begrenset fagområde NOKUT bruker sakkyndige i alle faglige vurderinger Tilsyn tilsynsorgan for utdanning ved alle norske fagskoler. fører tilsyn med institusjonens interne system for kvalitetssikring av utdanningene, og med at deres utdanningstilbud fyller nasjonale kvalitetsstandarder. NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) akkrediterer og godkjenner fagskoletilbydere og fagskoletilbud. NOKUT kan gi en tilbyder fullmakt til selv å opprette utdanningstilbud innenfor et begrenset fagområde. NOKUT bruker sakkyndige i alle faglige vurderinger. NOKUT er videre tilsynsorgan for utdanning ved alle norske fagskoler. NOKUT fører tilsyn med institusjonens interne system for kvalitetssikring av utdanningene, og med at deres utdanningstilbud fyller nasjonale kvalitetsstandarder.

11 Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde
Helse- og sosialfagskolene Gir tilskudd til helse- og sosialfagskolene via Helsedirektoratet. Tilsyn Helsedirektoratet har et tilsynsansvar overfor de fagskolene som mottar tilskudd ut fra tilskuddsregelverket utarbeidet av HOD. Helse- og omsorgsdepartementet HOD gir tilskudd til helse- og sosialfagskolene via Helsedirektoratet som er øremerket til fagskolene. Fylkeskommunene har imidlertid stor frihet til å bestemme hvilke fagskoler som skal få hva. Denne ordningen følger av Omsorgsplan 2015, og skal i utgangspunktet vare til 2015, der fylkeskommunene vil overta ansvaret for drift og finansiering av fagskolene. Helsedirektoratet har et tilsynsansvar overfor de fagskolene som mottar tilskudd ut fra tilskuddsregelverket utarbeidet av HOD.

12 3. Finansiering av fagskoler
Etter Prop. 1 S ( ) er det fire-delt finansieringssystem: De fagskolene som er finansiert gjennom rammetilskuddet til fylkeskommunene Helse- og sosialfagskolene som finansieres gjennom et øremerket tilskudd fra Helsedirektoratet til fylkeskommunene Kunst- og kristne friskoler (6A-skolene) som er foreslått overført til KDs budsjettområde Hovedsakelig de tekniske og maritime fagskolene som tidligere var finansiert over kap. 276 og KD. Overgangsordning frem til Omsorgsplan 2015. 14 skoler som tidligere har hatt tilhørighet under kap. 6A i privatskoleloven. Da den opphørte fikk de mulighet til overgang til fagskole.

13 Finansiering av fagskoler
Alle andre private fagskoler som ikke får tilskudd, men som KD ønsker fylkeskommunene skal kunne gi tilskudd til ut fra en vurdering av lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov

14 4. Forvaltningsreform I St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn – regional framtid, jf. Innst.S. nr. 166 ( ) foreslo regjeringen at ansvar for drift og finansiering av fagskoleutdanning i fremtiden blir overført til fylkeskommunene. Bakgrunnen for at fylkeskommunene overtok ansvaret for fagskoleutdanning var at de har gode forutsetninger for å prioritere og tilpasse denne typen utdanning til lokalt, regionalt og nasjonalt arbeidsliv og kompetansebehov.

15 Forvaltningsreform Stortingsflertallet sluttet seg videre til at fylkeskommunene i hovedsak skal finansieres gjennom rammeoverføringer og skatt, dvs. frie inntekter. Dette for å sikre regionene handlingsrom til å forvalte sine oppgaver i tråd med regionens behov. Fylkeskommunene kan/skal da prioritere midlene til ”lokale” fagskoletilbydere uavhengig av om de har fått penger før, men fokusere på behovene i fylket.

16 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Fylkeskommunenes forvaltningsansvar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google