Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Kvalitet i hver kvadratmeter” Hva er gode barnehageledere?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Kvalitet i hver kvadratmeter” Hva er gode barnehageledere?"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Kvalitet i hver kvadratmeter” Hva er gode barnehageledere?
Quality Airport Gardermoen, 15. april 2010 Statssekretær Lisbet Rugtvedt

2 Stortingsmelding nr.41 (2008 – 2009) Kvalitet i barnehagen
Regjeringen har tre mål for kvalitetsarbeidet i barnehagen: Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager Styrke barnehagen som læringsarena Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap Tiltak i meldingen - se faktaflak.

3 Lederrollen Lederrollen er viktig for sektoren

4 Utfordringer Behov for å øke kompetansen for alle ansatte i barnehagen
Behov for økt kunnskap om barn og barnehage (barnehage er underforsket) Behov for å utvikle styringsvirkemidlene i barnehagesektoren - hvordan sørge for at nasjonale mål når ut i sektoren? Overgang til rammefinansiering i 2011

5 Kompetanse Tilstrekkelig personale med god kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren for å sikre kvaliteten i barnehagene. Kvalitet og kompetanseutvikling i barnehagene er et prioritert område i regjeringens barnehagesatsing, jfr. Soria Moria II.

6 Tiltak i St.meld. nr. 41: Øke andelen ansatte med barnehagefaglig og barnefaglig kompetanse i barnehagene Tilby alle nyutdannede førskolelærere veiledning fra Øke antall studieplasser (2009: 940 plasser) Videreføre tiltak i rekrutterings- strategien for å få flere pedagoger i barnehagen Utrede hvordan det kan legges til rette for andre yrkesgrupper i barnehagen

7 Tiltak (forts.) videreføre satsingen på kompetansetiltak og etter- og videreutdanning for alle grupper ansatte i barnehagen utarbeide en veileder til kommunene om kravene til pedagogisk bemanning vurdere tilrådningene i NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanningen ta sikte på å endre tittelen førskolelærer til barnehagelærer

8 Strategi for Rekruttering
Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (335 plasser i 2009 ) Førskolelærerutdanning for tospråklige studenter/assistenter Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen, PUB (30 studiepoeng) Regionale rekrutteringstiltak Rekruttering av menn til barnehagene Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Barnehagepedagogikk (60 studiepoeng) Videreutdanning i flerspråklig utvikling (30 studiepoeng)

9 Lederutdanning for styrere
Departementet vil opprette lederutdanning for styrere fra desember 2010 Tilbud til alle styrere Lederutdanning - en del av et masterprogram (30 studiepoeng) Referansegruppe med aktuelle aktører i sektoren

10 Språkkartlegging 92 % av barnehagene bruker kartlegging som observasjonsmetode Det skal gis tilbud om språkkartlegging Kvalitetssikrede verktøy

11 Kunnskap om barnehager
Vi vil: utvikle et nasjonalt system for å følge med på utviklingen av kvaliteten i barnehagesektoren utarbeide en årlig nasjonal rapport om tilstanden i barnehagesektoren etablere en nasjonal forskerskole for stipendiater i lærerutdanningene initiere eller støtte longitudinelle studier om kvalitet og langsiktige effekter av barnehagetilbudet opprette en nettportal om og for barnehager

12 Ansvarsfordeling og styring
Foreta en gjennomgang av barnehageloven med forskrifter for å se om styringsverktøyet er godt nok tilpasset dagens og framtidens barnehagesektor Vurdere om kompetansen hos lokale barnehagemyndigheter er tilfredsstillende Vurdere organiseringen av tilsynet med barnehagene i framtiden

13 Utvalgsarbeid Midtlyngutvalget Østbergutvalget Brennautvalget
Flatøutvalget


Laste ned ppt "”Kvalitet i hver kvadratmeter” Hva er gode barnehageledere?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google