Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Kvalitet i hver kvadratmeter” Hva er gode barnehageledere? Quality Airport Gardermoen, 15. april 2010 Statssekretær Lisbet Rugtvedt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Kvalitet i hver kvadratmeter” Hva er gode barnehageledere? Quality Airport Gardermoen, 15. april 2010 Statssekretær Lisbet Rugtvedt."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Kvalitet i hver kvadratmeter” Hva er gode barnehageledere? Quality Airport Gardermoen, 15. april 2010 Statssekretær Lisbet Rugtvedt

2 2 Kunnskapsdepartementet Stortingsmelding nr.41 (2008 – 2009) Kvalitet i barnehagen •Regjeringen har tre mål for kvalitetsarbeidet i barnehagen: –Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager –Styrke barnehagen som læringsarena –Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap

3 3 Kunnskapsdepartementet Lederrollen

4 4 Kunnskapsdepartementet Utfordringer •Behov for å øke kompetansen for alle ansatte i barnehagen •Behov for økt kunnskap om barn og barnehage (barnehage er underforsket) •Behov for å utvikle styringsvirkemidlene i barnehagesektoren - hvordan sørge for at nasjonale mål når ut i sektoren? •Overgang til rammefinansiering i 2011

5 5 Kunnskapsdepartementet Kompetanse •Tilstrekkelig personale med god kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren for å sikre kvaliteten i barnehagene. •Kvalitet og kompetanseutvikling i barnehagene er et prioritert område i regjeringens barnehagesatsing, jfr. Soria Moria II.

6 6 Kunnskapsdepartementet Tiltak i St.meld. nr. 41: • Øke andelen ansatte med barnehagefaglig og barnefaglig kompetanse i barnehagene • Tilby alle nyutdannede førskolelærere veiledning fra 2011-2012 • Øke antall studieplasser (2009: 940 plasser) • Videreføre tiltak i rekrutterings- strategien for å få flere pedagoger i barnehagen • Utrede hvordan det kan legges til rette for andre yrkesgrupper i barnehagen

7 7 Kunnskapsdepartementet Tiltak (forts.) • videreføre satsingen på kompetansetiltak og etter- og videreutdanning for alle grupper ansatte i barnehagen • utarbeide en veileder til kommunene om kravene til pedagogisk bemanning • vurdere tilrådningene i NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanningen • ta sikte på å endre tittelen førskolelærer til barnehagelærer

8 8 Kunnskapsdepartementet Strategi for Rekruttering •Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (335 plasser i 2009 ) •Førskolelærerutdanning for tospråklige studenter/assistenter •Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen, PUB (30 studiepoeng) •Regionale rekrutteringstiltak •Rekruttering av menn til barnehagene •Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen •Barnehagepedagogikk (60 studiepoeng) •Videreutdanning i flerspråklig utvikling (30 studiepoeng)

9 9 Kunnskapsdepartementet Lederutdanning for styrere •Departementet vil opprette lederutdanning for styrere fra desember 2010 •Tilbud til alle styrere •Lederutdanning - en del av et masterprogram (30 studiepoeng) •Referansegruppe med aktuelle aktører i sektoren

10 10 Kunnskapsdepartementet Språkkartlegging •92 % av barnehagene bruker kartlegging som observasjonsmetode •Det skal gis tilbud om språkkartlegging •Kvalitetssikrede verktøy

11 11 Kunnskapsdepartementet Vi vil: • utvikle et nasjonalt system for å følge med på utviklingen av kvaliteten i barnehagesektoren • utarbeide en årlig nasjonal rapport om tilstanden i barnehagesektoren • etablere en nasjonal forskerskole for stipendiater i lærerutdanningene • initiere eller støtte longitudinelle studier om kvalitet og langsiktige effekter av barnehagetilbudet • opprette en nettportal om og for barnehager Kunnskap om barnehager

12 12 Kunnskapsdepartementet Ansvarsfordeling og styring • Foreta en gjennomgang av barnehageloven med forskrifter for å se om styringsverktøyet er godt nok tilpasset dagens og framtidens barnehagesektor • Vurdere om kompetansen hos lokale barnehagemyndigheter er tilfredsstillende • Vurdere organiseringen av tilsynet med barnehagene i framtiden

13 13 Kunnskapsdepartementet Utvalgsarbeid •Midtlyngutvalget •Østbergutvalget •Brennautvalget •Flatøutvalget


Laste ned ppt "”Kvalitet i hver kvadratmeter” Hva er gode barnehageledere? Quality Airport Gardermoen, 15. april 2010 Statssekretær Lisbet Rugtvedt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google