Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eierskap og styring i høyere utdanning Toril Johansson, ekspedisjonssjef Lars Vasbotten, avd.direktør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eierskap og styring i høyere utdanning Toril Johansson, ekspedisjonssjef Lars Vasbotten, avd.direktør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eierskap og styring i høyere utdanning Toril Johansson, ekspedisjonssjef Lars Vasbotten, avd.direktør

2 2 Kunnskapsdepartementet •Aktører i UH-sektoren •Private institusjoners rolle og betydning •Departementets rolle overfor private institusjoner •Endringer i høyere utdanning •Sektorstyring og etatsstyring •Departementets eierstyring (etatsstyringen) •Nærmere om utviklingen i privat sektor •Endring i departementets rolle Eierskap og styring

3 3 Kunnskapsdepartementet Sentrale aktører •Universitets- og høyskoleavdelingen, KD –ca. 75 medarbeidere –Seksjon for budsjett og økonomi –Seksjon for eierskap og styring –Seksjon for utdanning og kvalitetssikring –Seksjon for forskning og innovasjon •Norges forskningsråd •NOKUT •SIU •UHR forvalter enkelte samordnings- og forvaltningsoppgaver på vegne av KD

4 4 Kunnskapsdepartementet Universitets- og høyskolesektoren •Statlige institusjoner –7 universiteter –5 vitenskapelige høyskoler –2 kunsthøyskoler –24 høyskoler –Forsvarets høyskoler og Politihøgskolen •Private institusjoner –1 vitenskapelig høyskole –24 høyskoler med statstilskudd –9 høyskoler uten statstilskudd •26 studentsamskipnader •4 aksjeselskaper (UNIS, UNINETT, NSD, SIMULA) •Ca. 90 selskaper med statlige eierskap •(Fagskoleutdanning)

5 5 Kunnskapsdepartementet Private institusjoners rolle i høyere utdanning •Utgangspunkt –Skal være et alternativ/supplement til statlig sektor •Privat autonomi… –Frihet til å fastsette eget faglig og verdimessig grunnlag –Uavhengighet og autonomi er avgjørende for å sikre at lovens intensjon oppfylles –Ulik finansiering gir ulikt samfunnsansvar •….og ansvar –Statlige tilskudd gir særlige forpliktelser Offentlige interesser i regulering av rettigheter og plikter –Akademiske krav må følges

6 6 Kunnskapsdepartementet Departementets rolle overfor private institusjoner •Sektorstyring –ikke instruksjonsmyndighet –målstruktur –regelverksutvikling –budsjettprioriteringer •Tilskuddsforvaltning og legalitetskontroll •Forsterket fokus på målstyring skal sikre: –bedre kontroll med måloppnåelse –bedre kunnskap om sektoren –bedre politikkutforming •Tettere oppfølging av privat uh-sektor –årlige dialogmøter med sektoren fra 2008 –sektoranalyser

7 7 Kunnskapsdepartementet Høyere utdanning i endring – prosesser i gang •Evaluering av Kvalitetsreformen –St.meld. høsten 2007 •Stjernøutvalget –Innstilling desember 2007 •Rekruttering til høyere utdanning –St.meld. våren 2008 •Internasjonalisering –St.meld. høsten 2008 •Endringer i uh-loven –Ot.prp. i 2008

8 8 Kunnskapsdepartementet Departementets styring •Sektorstyring (både statlige og private) –lovgivning –etablering av og endringer i målstruktur –incitamentsstyring (finansieringssystemet) –krav til bevilgningen (tildelingsbrev) –rapporteringskrav (indirekte styring) –tilsyn •Etatsstyring (kun de statlige institusjonene) –Formelle styringsmøter hvert år –Løpende oppfølging av institusjonene

9 9 Kunnskapsdepartementet Departementets etatsstyring (statlige institusjoner) •Utgangspunkt og begrunnelse: –Samfunnets eierskap –Konstitusjonelt og politisk ansvar –Stortinget og Riksrevisjonen –Bevilgningsnivå –Økonomi- og bevilgningsreglement •Skjer gjennom: –Tildelingsbrev (utvidet målstruktur) –Etatsstyringsmøter –Regnskapsoppfølging (Riksrevisjonen) –Håndtering av enkeltsaker (instruksjon)

10 10 Kunnskapsdepartementet Departementets etatsstyring etter Kvalitetsreformen •Mer overordnet styring •Større frihet – større ansvar og forventninger: –Ansvarliggjøring av styrene som strategiske organ –Forventninger om at det etableres robuste ledelses- og organisasjonsmodeller –Forventninger om bedre faglig styring –Krav om tydeligere prioriteringer –Resultatbasert omfordeling av ressurser –Forventninger og krav om økt kvalitet og aktivitet –Krav om økt relevans for samfunns- og næringsliv

11 11 Kunnskapsdepartementet Departementets oppfølging av private institusjoner •Nye forventninger/krav –Ny universitets- og høyskolelov, fokus på økt kvalitet og relevans, og planmessig oppfølging av ny målstruktur •Mer direkte oppfølging fra departementets side –Økt kontroll/tilsynsbesøk –Nye rapporteringskrav –Tettere dialog/bedre informasjon •Større krav til oppfølging fra institusjonenes side –Mer rapportering –Behov for økt omstillingsevne?

12 12 Kunnskapsdepartementet Utvikling i privat sektor •”Frivillig” oppfølging av Kvalitetsreformen –Også gjennomført elementer som ikke er lovpålagt (omlegging av studieprogrammer, tettere oppfølging av studentene m.v.) •Privat sektor er mer åpen og synligere enn tidligere –Tydeligere deltakere i de utviklingsprosesser som går nasjonalt (UHR m.m.) –Lik budsjettmodell og overordnet målstruktur –Endringer i kategorisering i St.prp. nr. 1 –Stilles de samme lovmessige krav og forventninger –Akademisk anerkjennelse

13 13 Kunnskapsdepartementet Utvikling i privat sektor II •Omorganisering og omstilling –Krever oppfølging i forhold til forutsetninger for tilskudd og akkreditering –Loven krever ryddigere organisatoriske forhold (krav til styre m.v.) •Nye administrative utfordringer –Økonomi, regnskap, Personal (ny budsjettmodell) –Juridisk kompetanse (utarbeidelse av forskrifter, håndtering av klager etc) •De private institusjonene har fulgt opp Kvalitetsreformen og nye krav på en god måte

14 14 Kunnskapsdepartementet Endringer i departementets rolle •Behov for tettere oppfølging: –Presisering og intensivering av departementets tilsyn (oppfølging av målstruktur, lovkontroll og økonomiforvaltning) –Bedre sektor- og institusjonskunnskap Bedre systematisert dialog med sektoren •Intern omorganisering i KD •Utfordring å ”rekke over alt” •Erfaring med sektoranalyser


Laste ned ppt "Eierskap og styring i høyere utdanning Toril Johansson, ekspedisjonssjef Lars Vasbotten, avd.direktør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google