Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsbudsjettet 2008 Charlotte Rustad Nettverkskonferansen 11. oktober 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsbudsjettet 2008 Charlotte Rustad Nettverkskonferansen 11. oktober 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsbudsjettet 2008 Charlotte Rustad Nettverkskonferansen 11. oktober 2007

2 2 Kunnskapsdepartementet Agenda •Statsbudsjettet 2008, forskning og høyere utdanning •Større saker under Kunnskapsdepartementet •Forslag til statsbudsjettet 2008, sett i lys av finansieringssystemet med Handelshøyskolen BI som et eksempel.

3 3 Kunnskapsdepartementet 1. 1. Høyere utdanning og forskning

4 4 Kunnskapsdepartementet Mer penger til forskning •1,2 mrd. kr mer nominelt til forskning og utvikling over statsbudsjettet •Realvekst på om lag 3 pst.

5 5 Kunnskapsdepartementet Satsing på rekruttering •350 nye stipendiatstillinger (112 mill. kr) –2/3 av stillingene ved univ. til matematikk, naturvitenskap og teknologiske fag •Nasjonale forskerskoler (10 mill. kr) - ny ordning gjennom Forskningsrådet

6 6 Kunnskapsdepartementet Økt kapital i Forskningsfondet •Kapitalen økes med 6 mrd. kr til 66 mrd. kr –gir 300 mill. kr i økt avkastning i 2009 •Økt med 30 mrd. kr på tre år – gir økt avkastning på til sammen 1,25 mrd. kr

7 7 Kunnskapsdepartementet Viktige forskningssatsinger i 2008 •Kontingenten til EUs rammeprogram for forskning øker (342 mill. kr) •350 nye stipendiater (112 mill. kr) •Forskning og overvåkning i nordområdene (ca 39 mill. kr) •Forskning om helse, sykefravær og utstøting (ca 59 mill. kr) •Marine og maritime satsinger (ca 38 mill. kr) •Forskningsbasert innovasjon og nyskaping (ca 27 mill. kr)

8 8 Kunnskapsdepartementet Viktige satsinger i høyere utdanning •Utstyr –38 mill. kr til utstyr direkte til høyskolesektoren, –200 mill. kr gjennom Forskningsrådet •Universitetsmuseene (40 mill. kr) •Maritim strategi (17 mill. kr) •Energi Campus Nord (3 mill. kr) •Økt uttelling i undervisningskomponenten (42,4 mill. kr) •Tiltak innen lærerutdanningen (40 mill. kr)

9 9 Kunnskapsdepartementet Andre saker i UH-sektoren (1) –1,2 mill. kr ungdomsskolelærerutd. HiVe –1 mill. kr til en prøveordning med intervju ift opptak til lærerutdanningen –1,3 mill. kr til spesialistkandidatstillinger –5 mill. kr til REK –2,3 mill. kr ifm opprettelse av et Kavliinstitutt for nevrovitenskap

10 10 Kunnskapsdepartementet Andre saker i UH-sektoren (2) –330 mill. kr i utstyrsmidler ifm nye bygg –5 mill. kr anslåtte kontingentutgifter Erasmus Mundus –2 mill. kr DigForsk –5 mill. kr Nord-Amerika satsingen –3 mill. kr til Brautaset-utvalget –Byggsaker: KhiO, Aulaen

11 11 Kunnskapsdepartementet Flere studentboliger •670 studentboliger i 2008 (40 mill. kr) - avhengig av hvor i landet de bygges •Kostnadsrammen per bolig økes med 100 000 kroner

12 12 Kunnskapsdepartementet 1.2. Andre saker under KD •Lånekassen •Voksenopplæring •Grunnopplæring •Barnehager

13 13 Kunnskapsdepartementet 2. Statsbudsjettforslaget sett i lys av finansieringssystemet med Handelshøyskolen BI som eksempel

14 14 Kunnskapsdepartementet Finansieringssystemet

15 15 Kunnskapsdepartementet Hovedprinsipper •Finansieringssystemet skal premiere og stimulere –Studiekvalitet/studiegjennomføring –Internasjonalisering –Omstilling av kapasitet og studieprofil –Forskning av høy kvalitet –Samarbeid med samfunns- og næringsliv •Enkelt og oversiktlig –Unngå kryssende og utydelige incentiver –Få indikatorer –Grovmasket – fanger ikke opp alt –Finansiere på institusjonsnivå ● Forutsigbart og påregnelig –Stabile indikatorer og vekter –Transparent

16 16 Kunnskapsdepartementet Andre styringsvirkemidler •Universitets- og høyskoleloven med tilhørende regelverk •Annen mål- og resultatstyring gjennom f eks mål og resultatkrav i St.prp. nr. 1 og tilskuddsbrev •Departementets øvrige styringsdialog Viktig at finansieringssystemet ses i sammenheng med andre styringsvirkemidler

17 17 Kunnskapsdepartementet Institusjonenes ansvar •Finansieringssystemet er et nasjonalt system for fordeling av midler til hver enkelt institusjon: –Institusjonene har ansvar for videreføring av incentivene innad i organisasjonen. –Autonomien må brukes på en hensiktsmessig måte. •Institusjonenes ansvar for rapportering og kvalitetssikring av data

18 18 Kunnskapsdepartementet Handelshøyskolen BI, fordeling på postnivå Kap/ postKomponentSaldert budsjett 2007 Forslag til budsjett 2008 Endring 275/ 70Basisfinansiering69 07572 6033 528 275/ 71Undervisningskomponent77 53178 064533 275/ 72Forskningskomponent26 67833 7177 039 Sum173 284184 38411 100

19 19 Kunnskapsdepartementet Endringer fra 2007-2008 for BI Endringer på 70 postenKroner (i 1 000) Konsekvensjustering av siviløkonomutdanningen1 170 Prisjustering3 021 Kutt knyttet til opprettelse av 25 studieplasser ved DMMH-663 Sum3 528 Endringer på 71 posten Prisjustering3 333 Redusert uttelling i undervisningskomponenten-2 800 Sum 533 Endringer på 72 posten Prisjustering1 147 Resultatbasert omfordeling5 252 Halvårsvirkning av 2 stipendiatstillinger640 Sum7 039 Total sum11 100


Laste ned ppt "Statsbudsjettet 2008 Charlotte Rustad Nettverkskonferansen 11. oktober 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google