Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges idrettshøgskole (NIH): mål, planer og utfordringer Presentasjon - styremøte 25. august 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges idrettshøgskole (NIH): mål, planer og utfordringer Presentasjon - styremøte 25. august 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges idrettshøgskole (NIH): mål, planer og utfordringer Presentasjon - styremøte 25. august 2009

2 NIHs styre 2009-2013 Sigmund Loland, leder Niels Kjær, ekstern Wenche Nystad, ekstern Tove Strand, ekstern Per Nilsson, ekstern Mari Kristin Sisjord, vit. tilsatt Egil Johansen, vit. tilsatt Per Midthaugen, stip Tom Atle Bakke, adm /tekn. Karoline Steinbekken, student Jørgen Flåtene, student Grethe Johansen, ekstern Cato Zahl Pedersen, ekstern Monica Bakken, ekstern Elisabet Børsheim, vit. tilsatt Yngvar Ommundsen, vit. tilsatt Elsa Kristiansen, stip Andre Kelle, adm/ tekn. Johanne Støren Stokke, student Kenneth N. Pedersen, student (Inger-Åshild By)

3 NIH – definisjon Norwegian School of Sport Sciences (NSSS) En av fem vitenskapelige høgskoler Spesialisert universitet: forskning og forskningsbasert utdanning innenfor idrettsfaget

4 NIH – fagfelt og kjerneoppgaver Menneskelig bevegelsesaktivitet: organisert og uorganisert idrett, kroppsøving, friluftsliv, lek, trening, mosjon Forskning med kvalitet og relevans Studier med kvalitet og relevans Formidling med kvalitet og relevans

5 NIH - visjon NIH skal være en internasjonalt ledende institusjon når det gjelder forskning og utdanning på det idrettsvitenskapelige fagfelt. NIH skal framstå med tydelighet og relevans overfor omverden.

6

7 Ansatte – årsverk 200120022003 2004 200520062007 2008 Ordinær142156161177186190195197 Virksomhet Kvinneandel (%) 37,638,636,236,338,739,540,941,3

8 Registrerte studenter 200620072008 Totalt142011691217 1. år BA 135 140 Øvrige lavere grad 509384425 Master 170 + 18155 + 36150 + 24 Deltid 535405444 Doktorgrad 535560

9 Planverket Strategisk plan (5 års plan) Tildelingsbrev ( KDs målsetninger for sektoren) Risikovurdering Overordnet virksomhetsplan (OVP) Strategier/planer for særskilte områder Seksjons- og avdelingsvise planer

10 Målstyringsstruktur

11 Rapportering Rapport og planer til KD 1. mars Tertialvise rapporteringer til styret Regnskap/budsjett OVP status i forhold til måloppnåelse

12 NIHs finansiering - 09 Totalt budsjett: 204 mill. kr. inkl. investeringer 8,3 mill. kr. Kunnskapsdepartementet: 142,4 mill kr Bidrag/tilskudd fra andre departementer/NFR/ andre til forskningsprosjekter: 18,8 mill. kr Kursinntekter: 12,7 mill. kr Leieinntekter: 8,5 mill. kr

13 NIHs finansiering fra KD Basisfinansiering, 55-60% Undervisningsfinansiering: 20-25% Undervisnings-komponenten: åpen budsjettramme basert på oppnådde resultater. Studier: seks ulike kostnadskomponenter og en sats som følge av ulik grad av lærer- og utstyrsintensitet Forskningsfinansiering: Resultatbasert omfordeling av forskningsmidler (RBO) og strategiske forskningsmidler 15-20% Rammen som omfordeles mellom institusjonene ligger fast. Rapporterte resultat kan endres fra et år til neste. Satsene kan variere fra år til år. Strategiske forskningsmidler: finansiering av stipendiatstillinger, særskilte midler til vitenskapelig utstyr og øvrige strategiske satsinger

14 Intern budsjettfordeling Lønnsbudsjettet: sentralt basert på faste lønnsforpliktelser og i tråd med rekrutteringsplan Administrative avdelinger pluss ledelse: driftsbudsjett etter innspill og vurdering Egen budsjettmodell for fagseksjonene Motivere til faglig virksomhet/produksjon som gir uttelling i det statlige finansieringssystemet Resultater som gir økte totalrammer for NIH belønnes der resultatene oppnås Om lag 85 % tildeles gjennom basistildeling og 15% tildeles basert på resultater

15 Regnskapstall, mill. kr. 2005*2006* 20072008 Lønn 99,3 (65%) 104,6 (67%) 108,9 (64%) 121(64%) Drift 53,951,758,969,7 Sum 153,2156,3167,8190,7 Investeringer 5,64,618,79,9 Tom 2006: Alle investeringer kostnadsført løpende. Sunn økonomi, ingen vesentlige merknader fra Riksrevisjonen

16 V1: FoU Øke omfang av FoU med høy internasjonal kvalitet og relevans på prioriterte områder Styrke aktivitetssentrert forskning Styrke gjennomstrømning – PhD Styrke ekstern finansiering

17 FoU - status Forskningsmessige tyngdepunkt Coaching og psykologi Kroppsøving og pedagogikk Kultur og samfunn Idrettsmedisin Fysisk prestasjonsevne Senter for idrettsskadeforskning Forskningssenter for trening og prestasjon

18

19

20

21

22 Finansiering av FoU 200620072008 Tildeling fra NFR (1000 kr.) 18491383707 Tildeling fra EU (1000 kr.) 251089 Eksternt finansiert virksomhet, total (1000 kr.) 251422564926162 Andel av faglig-vitenskapelige stillinger: 70 årsverk Drift og infrastruktuelle tiltak

23 FoU - produksjon 200620072008 PhD’s 556 Vit. publikasjoner (nivå + nivå 2) 898193 Tredobling i antall artikler på 10 år

24 FoU - utfordringer Øk produksjon med kvalitet og relevans Utvikle aktivitetssentrert forskning Jevnere seksjonsvis FoU-produksjon – forskningsgrupper med blandet kompetanse Større andel eksterne midler – (NFR) EU Gjennomstrømning, PhD

25 V2: Studier NIHs utdanninger med høy internasjonal kvalitet og gi relevant kompetanse og personlig utvikling Kvalitetssikring Likestilling Gjennomstrømning Utveksling

26

27 Studieproduksjon (egenfinansiert) 200620072008 Årsenheter á 60 poeng 627739641 Hovedfags-/Master kandidater 13 + 2653 + 3358

28 Rapport fra ekstern sensor Rapport fra emneansvarlig Nøkkeltall Student- evaluering ved avslutning Nøkkeltall Rapport fra programansvarlig Studieutvalgets vurdering av samlet kvalitetsarbeid Årsrapport til styret om kvalitetsarbeidet Seksjonsleders vurdering av rapport Nøkkeltall Årsrapport om LMUs arbeid Diskusjon i program- utvalget Studentevaluering underveis i programmet Student- evaluering av emnet

29 Studier: utfordringer BA: Kamp om studentene. Stabile program med tydelig learning outcome, relevans og en kritisk masse godt kvalifiserte studenter Strukturendringer? MAS: Kvalitet og gjennomstrømning Likestilling og integrering Internasjonalisering

30 V3: Formidling og samfunnskontakt Aktiv og uavhengig formidler av relevant idrettsvitenskapelig kunnskap Framstå med tydelighet Tydeliggjøre kompetanse Samarbeid idrett, skole, samfunn Kommersialisering av resultat

31 Formidling og samfunnskontakt - status NIH skårer høyt i forhold til størrelse på offentlig oppmerksomhet NIH står sterkt i samfunnsmessig omdømme Samarbeidsavtaler idrett – skole Innovasjon (Birkeland)

32

33

34 Omdømme og synlighet i media Dekning over tid: 2227 medieoppslag i 2008

35 Dekning over tid 1367 oppslag så langt i 2009 Profilanalyse utført 24.08.2009

36 Besøk nih.no siste 18 mnd

37

38

39 Formidling og samfunnskontakt - utfordringer Styrke intra- og internett Sette dagsorden på viktige tema Tydeligere kommunikasjon: kompetanse studenter Styrke innovasjon

40 V4: Organisasjon Organisering og arbeidsmiljø skal skape forutsetninger for produktivitet, kompetansebygging og trivsel Ledelse med handlingsdyktighet og trivsel Likestilling Konkurransedyktige arbeidsbetingelser Engasjement og fellesskap

41 Organisasjon - status Omorganisering og seksjonering i 2005 Arbeidsmiljøundersøkelse 2007 Rekrutteringsplan Likestillingsplan og utvalg Tiltak for å fremme fellesskap og engasjement

42 Organisasjon - utfordringer Ny arbeidsmiljøundersøkelse Sårbarhet – rekruttering og forfall når det gjelder nøkkelkompetanse Organisasjonsvurdering Fellesskap og engasjement Likestilling og integrering

43 V5: Infrastruktur og tjenester Optimale vilkår for forskning og undervisning Teknisk-administrative tjenester av høy kvalitet Samlokalisering Effektiv forvaltning av anlegg Stabil og funksjonell IKT og web Effektive styringssystemer

44 Infrastruktur og tjenester – status Administrative systemer i hovedsak velfungerende – Økonomi, Personal, Innkjøp, HMS, Bibliotek, Arkiv, Studieadm, Utleie Godt rykte i KD når det gjelder økonomistyring og planarbeid Betydelig vedlikeholdmessig etterslep

45 Infrastruktur og tjenester – utfordringer Realisere totalrehabilitering av den eldste bygningsmassen (over 40 år) Fristille ressurser til det øvrige vedlikehold Redusere sårbarhet i organisasjonen Styrke informasjonssikkerheten

46 NIH - utfordringer Ny strategisk plan 2010-2015 Studieutvikling Forskning Rekruttering og NIHs egenart Ny direktør - nye seksjonsledere Infrastruktur


Laste ned ppt "Norges idrettshøgskole (NIH): mål, planer og utfordringer Presentasjon - styremøte 25. august 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google