Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles omsorg Anders Grimsmo, 29.03.2001 Samarbeid mellom helsetjenester og helsenivå Noen refleksjoner Effektive samarbeidsmetoder mellom sykehus og primærhelsetjeneste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles omsorg Anders Grimsmo, 29.03.2001 Samarbeid mellom helsetjenester og helsenivå Noen refleksjoner Effektive samarbeidsmetoder mellom sykehus og primærhelsetjeneste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles omsorg Anders Grimsmo, 29.03.2001 Samarbeid mellom helsetjenester og helsenivå Noen refleksjoner Effektive samarbeidsmetoder mellom sykehus og primærhelsetjeneste Anbefalinger Gjennomføring i praksis Anders Grimsmo

2 Anders Grimsmo 18.01.00 Elektronisk pasientjournal RTV Legesenter Sykehjem, Fysioterapeuter, Pleie- og omsorgstjenesten Apotek Sykehus SSB, NPR, div. sentrale registre SHD, Helsetilsynet Sentralt Helseforetak Lokalt Praktiserende spesialister Internett Psykiatri Samhandling i helsetjenesten Pasienten i sentrum

3 Anders Grimsmo 11.08.98 Allmennpraksis Allmennlegens samarbeidspartnere SOSIALTJENESTER Bolig Barnevern 2. LINJETJENESTEN Poliklinikker, sykehus Privatpraktiserende spesialister TRYGDEKONTOR ANDRE STATLIGE INSTITUSJONER OG REGISTRE Folkehelsa Statens helseundersøkelser Fødselsregistre Statistisk sentralbyrå Kreftregistre med mer. POLITI LABORATORIER Klinisk-kjemiske Patologiske ALKOHOLISTOMSORG FRIVILLIGE ORGANISASJONER ADMINISTRASJON Helsesjef Helse- og sosialstyre PLEIE/OMSORG Hjemmesykepleie Syke- og aldershjem Psykiatri FOREBYGGENDE TJENESTER Helsestasjon/skolehelsetjeneste Miljørettet helsevern Skole/Barnehage/PP-tjeneste Bedriftshelsetjeneste Allmennlegen Kommunale instanser Spesialist- helsetjenesten Statlige instanser REHABILITERING Fysioterapi Ergoterapi Vernepleie BEREDSKAP Legevakt, AMK, ambulanse HELSETILSYNET Fylkeslege APOTEK

4 Anders Grimsmo 11.08.98 Allmennpraksis Informasjonsutveksling i allmennpraksis 20 millioner enkeltregninger trygden (regning for kontakter). 1,9 millioner henvisninger til sykehus eller spesialist 3,8 millioner epikriser fra sykehus og poliklinikker 1,0 millioner fysioterapirekvisisjoner 1,3 millioner bilderekvisisjoner 3,5 millioner sykmeldinger og sykepengeattester 200.000 legeerklæringer ved arbeidsuførhet 7 millioner prøverekvisisjoner til laboratoriene med hver 6-7 analyser 17 millioner resepter per år Det skrives og sendes:

5 Anders Grimsmo 14.08.83 Allmennpraksis Pasientfordeling på omsorgsnivå Personer per måned Omsorgsnivå 1 Regionsykehus 9 Lokalsykehus 150 Allmennpraksis 500 Egenomsorg 90 Symptomer, ingen behandling 250 Ingen symptomer 1000 Risikobefolkning

6 Felles omsorg Anders Grimsmo, 30.05.2001 Omsorgsepisode (”Episode of Care”) fra første kontakt, evt første kontakt etter et tilbakefall, til siste kontakt med helsetjenesten for et helseproblem

7 Felles omsorg Anders Grimsmo, 30.05.2001 Sukkersyke Leggsår Depresjon Senebetennelse Blindtarm Lungebetennelse T Sykehistorie (omsorgsepisoder) Fastlegen Heimesjukepleien Psykiatrisk poliklinikk Sjukehuset

8 Anders Grimsmo 11.08.98 Felles omsorg Ulikheter mellom allmennlege- og spesialisthelsetjenesten AllmennlegetjenestenSpesialisthelsetjenesten OrganisasjonDesentralisert, autonomStyrt, hierarkisk ØkonomiStykkpris og egenandelerRammer og stykkpris Lave kostnaderHøye kostnader TjenesterStort volum, bredspektret,Segregert og spesialisert kortvarige kontakter Pasient-lege forholdKontinuerlig, personligKortvarig, avgrenset og omfattende

9 Anders Grimsmo 11.08.98 Felles omsorg Kjennetegn ved arbeidsteknikker AllmennlegetjenestenSpesialisthelsetjenesten Antall helseproblemerSom regel flereSom regel ett Naturlig sykdomsforløpTidlig i forløpet ellerFullt utviklet når ”alt er prøvd” Prevalens av sykdomLav og uselektertHøy og selektert Diagnostisk metodeReduksjonistiskSystematisk og fullstendig Hypotetisk deduktivMønstergjenkjenning modellering og sann- synlighetsvurdering Tester og prosedyrerFå og enkleMange og avanserte BehandlingPasientorientertOrgan- og sykdomssentrert Enkel, prøvendeMer avansert, basert på sikker diagnose

10 Felles omsorg Anders Grimsmo, 30.05.2001 Hva er målsettingen med bedring av samarbeidet? Bedre kvalitet på tjenestene Mer effektiv utnyttelse av ressursene Arbeide mer sammen Tydeligere oppgave- og arbeidsfordeling

11 Felles omsorg Anders Grimsmo, 19.03.2002 Samarbeid – Hva mener man egentlig? Informasjonsutveksling? Arbeidsdeling? Informasjonsutveksling Kommunikasjon? Deling av informasjon?

12 Felles omsorg Anders Grimsmo, 30.05.2001 Hvordan måle og dokumentere at samarbeidet blir bedre? Omfanget av samarbeid Pasienttilfredshet Resultater og kvalitet på behandlingen Endret effektivitet

13 Felles omsorg Anders Grimsmo, 19.03.2002 Samarbeid er et middel - ikke et mål

14 Felles omsorg Anders Grimsmo, 19.03.2002 Generelle samarbeidsutviklingsprosjekter Eksempler: Nye Narvik Sykehus Orbit (Orkdal sykehus) Gla i Glomda (Kongsvinger sykehus) Samarbeid om folkehelse og helsetenester i Nordfjord Samarbeid mellom legar (Stord sjukehus) Helhetlig helsetjeneste (Sør-Trøndelag) ….. og mange flere

15 OrBIT Anders Grimsmo, 030401 Samarbeid med og rundt Orkdal Sanitetsforenings Sykehus Prosjekter Det gode pasientforløp Felles omsorg for diabetikere Elektronisk henvisning og epikrise Meldal prosjektet Rehabilitering over nettet Interkommunal legevaktsordning Legevaktsepikrise Felles akuttmottak Strukturer OrBIT Praksiskonsulentordning Møteserier Hospitering OrBIT-nytt

16 Felles omsorg Anders Grimsmo, 30.05.2001 Metoder som er forsøkt for å bedre samarbeidet mellom sykehus og primærhelsetjenesten Samarbeidsutvalg/råd Samarbeidskoordinator Møteplasser/-serier Informasjonstjenester Praksiskonsulenter Hospitering Kompetanseutvikling Utvikling av prosedyrer Avviksbehandling Utrykkende/ambulerende team Felles akuttmottak/- poliklinikk Elektronisk kommunikasjon

17 Felles omsorg Anders Grimsmo, 19.03.2002 Fagspesifikke samarbeidsprosjekter Hypertonigruppa i Trondheim Gastrogruppa Trondheim Palliativ kreftomsorg og død i hjemmet Sykehjemssenger til palliativ kreftomsorg Ressursmodellen – R4 Barn og ungdom med kreft og deres familier Barn og ungdom som pårørende Slagenhet med utvidet ansvar Hjemmebasert rehabilitering av slagpasienter (Ullevål) Geriatrisk seksjon Geriatrisk team Midtre Gauldal Geriatrisk team Nord-Trøndelag Helhetlig psykiatriplanlegging Sykepleiebasert hjertesviktpoliklinikk

18 Felles omsorg Anders Grimsmo, 19.03.2002 Samarbeidsformer - anbefalinger Prioritet I:Utnytte ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi Prioritet II:Innføre praksiskonsulentordning Prioritet III:Samarbeidsråd/utvalg Møteplasser/-serier Hospitering Samordnet ø.hj. tjeneste Bedret (akutt)poliklinisk tilbud Prioritet IV:Samarbeidskoordinator Informasjonstjenester Bedret telefontilgjengelighet Spesial-/kontaktsykepleiere Faglige nettverk Ambulerende team

19 Felles omsorg Anders Grimsmo, 30.05.2001 Praksiskonsulentordning Opprinnelig fra Danmark Små stillinger på sykehusavdelingene Kontaktlege/bindeledd mellom primærhelsetjenesten og sykehus Direkte linje til avdelingsoverlegen Praksiskonsulent og praksiskoordinator

20 Felles omsorg Anders Grimsmo, 30.05.2001 Praksiskonsulentens oppgaver Pådriver for kvalitetssikring i alle ledd i behandlingskjeden Prosedyrer ved inn- og utskriving av pasienter (henvisninger og epikriser) Det gode pasientforløp Felles omsorg (Shared Care) og ansvarsfordeling Informasjon mellom første- og andrelinjetjenesten Fremme gjensidig respekt mellom faggrupper og nivåer

21 Felles omsorg Anders Grimsmo, 30.05.2001 Målsetting for praksiskonsulentene ved OSS Innføring av epikrisemal Presentasjon av forskjellige tilbud på OSS Kriterier for direktehenvisning til dagkirurgi Planlegge felles omsorg for diabetespasienter Legge til rette for hospitering på poliklinikkene Lage struktur for sykepleierstillingen

22 OrBIT Anders Grimsmo, 030401 Epikrisen Krever mye ressurser økonomisk og personellmessig. Mye tid går med til å skrive de inn. Mye tid går med til å oppspore epikriser. Manglende epikriser er en trussel i behandlingskjeden. Mulighet for feilmedisinering Unødige lab.prøver Unødige re-innleggelser.

23 OrBIT Anders Grimsmo, 030401 Om lag hver 10. pasient blir henvist blir henvist fra allmennlegen 1,8 millioner henvisninger primærhelsetjenesten hvert år. 150 årsverk i allmennlegetjenesten går med til skriving av henvisninger årlig. Tilsvarende blir det laget om lag 3,7 millioner epikriser hvert år Antall henvisninger og epikriser

24 Anders Grimsmo 18.01.00 Elektronisk pasientjournal ”Si @!” ”Helsepersonell i hele Norge skal i fremtiden kunne samhandle elektronisk etter behov” over et internettbasert helsenett Nasjonalt helsenett

25 Midt-Norsk helsenett

26 Fritt sykehusvalg

27 Sosial og helseporten

28 Ila legesenter

29 Henvisning/epikrise Anders Grimsmo, 200800 Hovedgrunner til at innføring av informasjonssystemer mislykkes Det er et gap mellom teori og praksis Manglende overførbarhet fra en kontekst til en annen Teknologiske endringer har alltid en sosial og organisasjonsmessig side

30 Henvisning/epikrise Anders Grimsmo, 200800 Tiltak for å lykkes med innføring av ny informasjonsteknologi Sosialt og organisasjonsmessig Man få kjenne/finne ”nøkkelen(e) inn i organisasjonen Alle som involveres må se tydelig sin gevinst Deltagelse i utviklingen av sluttbruker Heller løsninger i pakt med eksisterende praksis enn forsøk på innføre ”slik bør det bli” Teknologisk Små krav til opparbeidelse av nye ferdigheter og kunnskaper Fleksibilitet/kongruens med eksisterende strukturer og kommunikasjonssystemer Inngangsbilletten må være lav (tilpasset) - økonomisk og utstyrsmessig

31 OrBIT Anders Grimsmo, 030401 Organisering av prosessen rundt innføringen av elektronisk epikrise ved OSS Oppretting av en prosjektgruppe ledet av en lokal allmennlege Møteserie og arbeidsgrupper for å skape engasjement og eierforhold felles forståelse av epikrisens funksjon og innhold teknikk og fag ”hand i hand” Praksiskonsulentordning Informasjonsblad

32 Henvisning/epikrise Anders Grimsmo, 200800 Manglende IKT løsninger og organisasjon Liten interesse blant legene på sykehuset Manglende tilpasning av økonomiske forordninger og incentiver Kravet om sikkerhet (konfidensialitet) Manglende standardisering Barrierene ved implementering

33 OrBIT Anders Grimsmo, 030401 Gevinster med elektronisk henvisning og epikrise Rask og sikker informasjonsoverføringen Kvalitativt bedre og mer standardiserte henvisninger og epikriser Redusert dobbeltarbeid Reduserte direkte kostnader – (30–40 millioner per år) og behov for personell Bruken av et felles helsenett vil ”eksplodere”

34 OrBIT Anders Grimsmo, 030401 Andre effekter av innføring av et elektronisk henvisning/epikrise system Økt uformelle konsultasjoner (”Curbside Consultations”)? Felles og/eller åpne ventelister? Pasienten vil oppleve en mer helhetlig behandlingskjede? Informasjon til selvevaluering og planlegging? Felles elektronisk journalsystem?

35 Henvisningsstatistikk Anders Grimsmo, 200800 Sammenligning av 20 allmennleger Henvisninger per 100 konsultasjoner Allmennlege

36 ”Si @” Anders Grimsmo, 030401 Fire innsatsområder i Statlig tiltaksplan 2001-2003 Nasjonalt helsenett Infrastruktur og organisasjon Felles innholdstjenester Elektronisk samhandling Henvisning/epikrise Standardisering, incentiver Utprøving av løsninger for PLO Telemedisin Bredbåndstjenester Oppgavefordeling mellom 1. og 2. linjetjenesten Publikumstjenester Pasientportaler og veivisere Elektroniske tjenester for funksjonshemmede


Laste ned ppt "Felles omsorg Anders Grimsmo, 29.03.2001 Samarbeid mellom helsetjenester og helsenivå Noen refleksjoner Effektive samarbeidsmetoder mellom sykehus og primærhelsetjeneste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google