Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye typer farlig avfall: er myndighetene og bransjen beredt ? Farlig Avfall 2009 Kari Aa, Statens forurensningtilsyn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye typer farlig avfall: er myndighetene og bransjen beredt ? Farlig Avfall 2009 Kari Aa, Statens forurensningtilsyn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye typer farlig avfall: er myndighetene og bransjen beredt ? Farlig Avfall 2009 Kari Aa, Statens forurensningtilsyn

2 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 2 Ny organisering av avfallsarbeidet i SFT Avfallsseksjonen Seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning Seksjonssjef Pål Spillum Seksjon for avfallsgjenvinning og farlig avfall Seksjonssjef Kari Aa

3 Forurensningsfri framtid Strategi for farlig avfall 2008 - 2010 Strategiske mål Øke innsamlingen av prioritert farlig avfall og sikre en miljømessig riktig behandling Øke kunnskapen om mengden farlig avfall som oppstår og identifisere nye typer farlig avfall

4 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 4 Prioriterte farlig avfall: DelfraksjonerMiljøgifter SmåelektronikkSparepærer,lysstoff., Hg-brytet m.m BFH, PCB, Hg, bly, kadmium, arsen Isolasjon fra bygg og anleggEXP/EPS, Cellegummi PE-skum, PUR-skum BFH, miljøskadelige blåsemidler Bygg- og anleggsavfall med PCBPCB-ruter, maling, fuger og puss PCB Utvalgte organiske løsemidlerRenserikjemikalierPER PFOS-holdig brannskumBrannskumPFOA Impregnert trevirkeCCA og kreosot impregnert trevirke tungmetaller,PAH Oljeholdig avfallOljeholdig slopulike oljeforbindelser

5 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 5 Hva gjør avfall til farlig avfall? 1.Europeiske avfallslisten (EAL-listen) Farlig avfall: *13 01 01 hydrauliske oljer som inneholder PCB Farlig avfall eller ikke: *16 05 08 kasserte organiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer. 16 05 09 andre kasserte kjemikalier enn dem nevnt i 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08.

6 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 6 Hva gjør avfall til farlig avfall? R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet 2. Kjemikalieregelverk- klassifisering Stofflisten er oversikt over klassifiserte stoffer www.miljostatus.no www.miljostatus.no Risikosetninger - finnes igjen i avfallsforskriften.

7 Hva gjør avfall til farlig avfall? 3. Spesifikke grenser for enkelte miljøgifter Forurensningsfri framtid MiljøgiftStoffer for analyseGrenseverdi Farlig Avfall Bromerte flammehemmere HBCDD, penta-BDE, okta-BDE, deka- BDE, TBBPA Krav gjelder konsentrasjon av hvert enkelt stoff. ≥0,25 % BlåsemidlerKFK, HKFK≥0,1 % PCBPCB-7 Krav gjelder total konsentrasjon ≥ 0,005 % KlorparafinerSCCP og MCCP Krav gjelder konsentrasjon av hvert enkelt stoff ≥0,25 % FtalaterDEHP DBP BBP ≥ 0,5 % ≥ 0,25 %

8 Prioriterte stoffer Forurensningsfri framtid Prioriterte stoffer med mål om vesentlig reduksjon i 2010 - blant andre: Bromerte flammehemmere DEHP (ftalat – mykgjører i plast) Høyklorerte mellomkjedete parafiner (mykner og brannhemmer i plast)

9 Prioriterte stoffer Dersom andre stoffer oppfyller et av kriteriene under skal også disse reduseres vesentlig innen 2010: Lite nedbrytbare stoffer, hoper seg opp i levende organismer og som a. har alvorlige langtidsvirkninger for helse, eller b. er svært giftige i miljøet. Svært lite nedbrytbare stoffer som svært lett hoper seg opp i levende organismer (uten krav til kjente giftvirkninger). Stoffer som gjenfinnes i næringskjeden som gir tilsvarende grunn til bekymring. Andre stoffer, slik som hormonforstyrrende stoffer og tungmetaller, som gir tilsvarende grunn til bekymring. Forurensningsfri framtid

10 Nasjonalt mål for farlig avfall ”Praktisk talt alt farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet. Genereringen av ulike typer farlig avfall skal reduseres innen 2020 sammenlignet med 2005-nivå.” Avfall som inneholder prioriterte miljøgifter skal behandles forsvarlig for å bidra til at de nasjonale målene om å redusere bruk og utslipp av de prioriterte stoffene nås Forurensningsfri framtid

11 Nye typer farlig avfall Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler Polyuretanskum (PUR-skum) og ekstrudert polystyren (XPS) kan være blåst med ozonnedbrytende gasser som klorfluorkarboner (KFK) og hydroklorfluorkarboner (HKFK). Forurensningsfri framtid PUR (”fugeskum”)XPS (”styrofoam”)

12 Nye typer farlig avfall Isolasjon med bromerte flammehemmere ekspandert polystyren (EPS) ekstrudert polystyren (XPS) cellegummi Forurensningsfri framtid EPS (”isopor”) cellegummi

13 Nye typer farlig avfall DEHP Kan skade forplantningsevnen Kan gi fosterskader Forurensningsfri framtid

14 Nye typer farlig avfall Fugelim og gummilister klorerte parafiner (MCCP og SCCP) i vinduslim i isolerglassruter produsert senere enn 1975 Forurensningsfri framtid

15 Nye typer farlig avfall PCB i bygg og anlegg - viktig å ta prøver før bygg saneres eller rives Forurensningsfri framtid maling og puss fuger

16 Mye farlig avfall i byggebransje Ca 1,5 mill tonnavfall fra bygg- og anlegg (2007)

17 - men det går riktig vei Mindre farlig avfall i 2007 ca 1 000 000 tonn farlig avfall til godkjent håndtering – en nedgang på 6 prosent fra 2006 Forurensningsfri framtid

18 mengden farlig avfall til ukjent håndtering redusert med 15 prosent fra året før Forurensningsfri framtid

19 Er vi beredt? Behandlingsmetoder ? Hva er forsvarlig behandling? Viktig at farlig avfall ikke går inn i nye produkter i form av gjenvunnet materiale Vi må fortsatt øke innsamling av farlig avfall og sikre riktig håndtering og deklarering

20 Deklarasjonssystemet SFT har satt i gang arbeidet med nytt, elektronisk deklarasjonssystem Utarbeider funksjonsbeskrivelse med MEPEX som konsulenter  Thor Christian Wiik Svendsen  Olav Skogesal - og de tar gjerne en prat med dere under konferansen Forurensningsfri framtid

21 12.07.2014Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 21 Takk for oppmerksomheten Anbefalte nettsteder www.sft.no www.miljostatus.no www.regelhjelp.no www.eeregisteret.no www.farligavfall.com


Laste ned ppt "Nye typer farlig avfall: er myndighetene og bransjen beredt ? Farlig Avfall 2009 Kari Aa, Statens forurensningtilsyn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google