Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye typer farlig avfall: er myndighetene og bransjen beredt ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye typer farlig avfall: er myndighetene og bransjen beredt ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye typer farlig avfall: er myndighetene og bransjen beredt ?
Kari Aa, Statens forurensningtilsyn Nye typer farlig avfall: er myndighetene og bransjen beredt ?

2 Ny organisering av avfallsarbeidet i SFT
Avfallsseksjonen Seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning Seksjonssjef Pål Spillum Seksjon for avfallsgjenvinning og farlig avfall Seksjonssjef Kari Aa Statens forurensningstilsyn (SFT)

3 Strategi for farlig avfall 2008 - 2010
Strategiske mål Øke innsamlingen av prioritert farlig avfall og sikre en miljømessig riktig behandling Øke kunnskapen om mengden farlig avfall som oppstår og identifisere nye typer farlig avfall Forurensningsfri framtid

4 Prioriterte farlig avfall:
Delfraksjoner Miljøgifter Småelektronikk Sparepærer,lysstoff., Hg-brytet m.m BFH, PCB, Hg, bly, kadmium, arsen Isolasjon fra bygg og anlegg EXP/EPS, Cellegummi PE-skum, PUR-skum BFH, miljøskadelige blåsemidler Bygg- og anleggsavfall med PCB PCB-ruter, maling, fuger og puss PCB Utvalgte organiske løsemidler Renserikjemikalier PER PFOS-holdig brannskum Brannskum PFOA Impregnert trevirke CCA og kreosot impregnert trevirke tungmetaller,PAH Oljeholdig avfall Oljeholdig slop ulike oljeforbindelser Statens forurensningstilsyn (SFT)

5 Hva gjør avfall til farlig avfall?
Europeiske avfallslisten (EAL-listen) Farlig avfall: * hydrauliske oljer som inneholder PCB Farlig avfall eller ikke: * kasserte organiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer. andre kasserte kjemikalier enn dem nevnt i , eller Statens forurensningstilsyn (SFT)

6 Hva gjør avfall til farlig avfall?
2. Kjemikalieregelverk- klassifisering Stofflisten er oversikt over klassifiserte stoffer Risikosetninger - finnes igjen i avfallsforskriften. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Statens forurensningstilsyn (SFT)

7 Hva gjør avfall til farlig avfall?
3. Spesifikke grenser for enkelte miljøgifter Miljøgift Stoffer for analyse Grenseverdi Farlig Avfall Bromerte flammehemmere HBCDD, penta-BDE, okta-BDE, deka-BDE, TBBPA Krav gjelder konsentrasjon av hvert enkelt stoff. ≥0,25 % Blåsemidler KFK, HKFK ≥0,1 % PCB PCB-7 Krav gjelder total konsentrasjon ≥ 0,005 % Klorparafiner SCCP og MCCP Krav gjelder konsentrasjon av hvert enkelt stoff Ftalater DEHP DBP BBP ≥ 0,5 % ≥ 0,25 % Forurensningsfri framtid

8 Prioriterte stoffer Prioriterte stoffer med mål om vesentlig reduksjon i blant andre: Bromerte flammehemmere DEHP (ftalat – mykgjører i plast) Høyklorerte mellomkjedete parafiner (mykner og brannhemmer i plast) Forurensningsfri framtid

9 Prioriterte stoffer Dersom andre stoffer oppfyller et av kriteriene under skal også disse reduseres vesentlig innen 2010: Lite nedbrytbare stoffer, hoper seg opp i levende organismer og som a. har alvorlige langtidsvirkninger for helse, eller b. er svært giftige i miljøet. Svært lite nedbrytbare stoffer som svært lett hoper seg opp i levende organismer (uten krav til kjente giftvirkninger). Stoffer som gjenfinnes i næringskjeden som gir tilsvarende grunn til bekymring. Andre stoffer, slik som hormonforstyrrende stoffer og tungmetaller, som gir tilsvarende grunn til bekymring. Forurensningsfri framtid

10 Nasjonalt mål for farlig avfall
”Praktisk talt alt farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet. Genereringen av ulike typer farlig avfall skal reduseres innen 2020 sammenlignet med 2005-nivå.” Avfall som inneholder prioriterte miljøgifter skal behandles forsvarlig for å bidra til at de nasjonale målene om å redusere bruk og utslipp av de prioriterte stoffene nås Forurensningsfri framtid

11 Nye typer farlig avfall
Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler Polyuretanskum (PUR-skum) og ekstrudert polystyren (XPS) kan være blåst med ozonnedbrytende gasser som klorfluorkarboner (KFK) og hydroklorfluorkarboner (HKFK). Målinger viser at det kan være store mengder miljøskadelig gass igjen i XPS-plater og i kjøleromspaneler og ”sandwichpaneler” i næringsbygg, der PUR-skum ligger mellom to tette plater. Dersom XPS plater eller PUR-skum inneholder over 0,1 prosent KFK/HKFK, vil dette være farlig avfall. Isolasjon fra rundt 1960 til rundt 2002 er å regne som farlig avfall hvis ikke annet er dokumentert PUR (”fugeskum”) XPS (”styrofoam”) Forurensningsfri framtid

12 Nye typer farlig avfall
Isolasjon med bromerte flammehemmere ekspandert polystyren (EPS) ekstrudert polystyren (XPS) cellegummi Isolasjonen finnes i bygg, vei- og jernbaneanlegg. Bromerte flammehemmere brukes også i PE-skummatter i tunneler. cellegummi EPS (”isopor”) Forurensningsfri framtid

13 Nye typer farlig avfall
DEHP Kan skade forplantningsevnen Kan gi fosterskader Analyseresultater av vinylgulvbelegg viser at enkelte typer gulvbelegg innholder mer enn 10 prosent av ftalaten Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP). Belegget regnes som farlig avfall dersom innholdet av DEHP eller DBP er mer enn 0,5 prosent, eller innholdet av BBP er mer enn 0,25 prosent. Forurensningsfri framtid 13

14 Nye typer farlig avfall
Fugelim og gummilister klorerte parafiner (MCCP og SCCP) i vinduslim i isolerglassruter produsert senere enn 1975 Isolerglassruter Forurensningsfri framtid

15 Nye typer farlig avfall
PCB i bygg og anlegg - viktig å ta prøver før bygg saneres eller rives maling og puss Undersøkelser viser at det er benyttet PCB i maling i en lengre tidsperiode enn tidligere antatt. Det er funnet PCB i maling allerede fra slutten av 1940-tallet. Det er også funnet PCB i innendørs maling i større offentlige bygg i Norge. Beregninger viser at det er fortsatt gjenstår i underkant av 140 tonn PCB i den eksisterende bygningsmassen i Norge. Av denne mengden utgjør PCB i maling og murpuss ca 100 tonn. Det er derfor viktig å ta prøver før bygg saneres eller rives. fuger Forurensningsfri framtid

16 Mye farlig avfall i byggebransje
Ca 1,5 mill tonnavfall fra bygg- og anlegg (2007)

17 - men det går riktig vei Mindre farlig avfall i 2007
ca 1 000 000 tonn farlig avfall til godkjent håndtering – en nedgang på 6 prosent fra 2006 Forurensningsfri framtid

18 mengden farlig avfall til ukjent håndtering redusert
med 15 prosent fra året før Forurensningsfri framtid

19 Er vi beredt? Behandlingsmetoder ? Hva er forsvarlig behandling?
Viktig at farlig avfall ikke går inn i nye produkter i form av gjenvunnet materiale Vi må fortsatt øke innsamling av farlig avfall og sikre riktig håndtering og deklarering Forurensningsfri framtid

20 Deklarasjonssystemet
SFT har satt i gang arbeidet med nytt, elektronisk deklarasjonssystem Utarbeider funksjonsbeskrivelse med MEPEX som konsulenter Thor Christian Wiik Svendsen Olav Skogesal - og de tar gjerne en prat med dere under konferansen  Forurensningsfri framtid

21 Takk for oppmerksomheten
Anbefalte nettsteder Statens forurensningstilsyn (SFT)


Laste ned ppt "Nye typer farlig avfall: er myndighetene og bransjen beredt ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google