Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AVSETNINGSMULIGHETER FOR FORURENSEDE GRAVEMASSER VED TORE FROGNER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AVSETNINGSMULIGHETER FOR FORURENSEDE GRAVEMASSER VED TORE FROGNER"— Utskrift av presentasjonen:

1 AVSETNINGSMULIGHETER FOR FORURENSEDE GRAVEMASSER VED TORE FROGNER
LOVER OG REGLER MASSETYPER GRAVEMENGDER OG DISPONERING FLASKEHALSER OG KRITISKE FAKTORER

2 Regelverk forurenset Forurensningsloven kapittel 2 i forurensningsforskriften, ”Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Avfallsforskriften Kap. 9 Deponering av avfall

3 Forskriften gjelder ved terrenginngrep på tomter der det er grunn til å ha mistanke om forurensninger i grunnen. Dette gjelder både ved bygging, graving, planering og oppfylling. Med forurenset grunn menes all grunn (både fyllmasser og naturlig grunn) der konsentrasjonene av miljøgifter oversiger fastsatte normverdier (såkalt SFT-norm). Normverdiene er gitt i vedlegg til forskriften. Dersom det påvises forurensning over normverdiene skal det utarbeides en tiltaksplan som skal beskrive nødvendige tiltak for å forhindre uønsket spredning og eksponering av forurensing. Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen før det blir gitt igangsettingstillatelse til grunnarbeider iht. plan- og bygningsloven. Alle forurensede masser som ikke omdisponeres innenfor tiltaksområdet skal leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven.

4 ØKENDE INNHOLD AV TUNGMETALLER ØKENDE INNHOLD AV ORGANISKE MILJØGIFTER
Massetyper STERKT FORURENSET MASSE/ BEHANDLING FARLIG AVFALL MODERAT FORURENSEDE MASSER STERKT FORURENSET MASSE / BEHANDLING LAVT FORURENSEDE MASSER ØKENDE INNHOLD AV TUNGMETALLER RENE MASSER ØKENDE INNHOLD AV ORGANISKE MILJØGIFTER

5

6 Lett forurensede jordmasser er jordmasser som kan ha et lite, naturlig
Lett forurensede jordmasser er jordmasser som kan ha et lite, naturlig* eller menneskeskapt, innhold av stoffer som i store mengder anses som miljø- eller helsefarlige, f.eks. gravemasser fra utbyggingsprosjekter i tettstedsområder og byer. Byfyllmasse er en fylling med gravemasser fra byen og kan inneholde gammelt riveavfall, høyt organisk innhold og forbrenningsrester. *Jordmasse med naturlig forhøyet bakgrunnsnivå anses å være forurenset.

7

8

9 MENGDER I ”Stor” Oslo ble det til sammen i 2008 generert i størrelsesorden 2 millioner m3 med rene og lett forurensede gravemasser hvert år. Hva skjer med disse ?

10 DISPONERING Nylig SFT undersøkelse viser at godkjente mottak i Vestfold (NOAH), Buskerud (Lindum, Oredalen, Nilsemarka), Oslo (Grønmo) og Akershus (Dal-Skog, Esval, Bøler og Ødegård) mottok i 2008 ca m3 med forurensede masser til deponering eller behandling. En stor andel av gravemassene er masse med naturlige bakgrunnsverdier høyere enn gjeldende normverdiene blir levert på områder med tilsvarende bakgrunnsverdier (Enebakk, Lørenskog, Vinterbro). En stor andel av massene er rene og blir levert godkjente mottak for rene masser. F.eks oppfylling av ravinedaler, forsenkninger i terrenget, og leirtak

11 Dal Skog Esval Ødegård Bøler Grønmo Nilsemarka Lindum Oredalen NOAH

12 FLASKEHALSER OG KRITISKE FAKTORER
Massedisponering: Økonomi - Tilgjengelig tid - Omfang av forurensing - Type forurensing – Fremtidig bruk av lokaliteten Godkjente mottak IG Graving Sortering Transport


Laste ned ppt "AVSETNINGSMULIGHETER FOR FORURENSEDE GRAVEMASSER VED TORE FROGNER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google