Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner – hvorfor? 3.Avfallsplaner – hvordan? 4.Miljøkartlegging 5.Miljøsanering 6.Lovverk for BA-avfall 7.Kildesortering og organisering på byggeplass 8.Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de fraksjonene

2 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Lovverk for BA-avfall

3 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Er jeg pålagt å miljøsanere??? 1.Har DU hørt om “Forskrift om miljøkartlegging og -sanering” ??? 1.Denne kommer etterhvert, inkl. asbestforskrift (?) 1.Regelverket i dag: Avfallsforskriftens § 15-5 (s.32)

4 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Lovverk  Byggherreforskriften  Avfallsforskriften  Internkontrollforskriften  Asbestforskriften  Produktforskr, forurensningsforskr.  Miljøinformasjonsloven  NS 3424, NS 3420C  Lov om offentlige anskaffelser  Regnskapsloven

5 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggherreforskriften 1.§ 10: Godt arbeidsmiljø a.HMS-plan og -ansvarlig b.Revisjon av partenes HMS-system 2.§ 13: Avfallshåndtering a.Fjerning av brukte, farlige materialer b.Lagring, deponering, fjerning av avfall ⇒ Avfallsplan 3.Byggherren har ansvaret for 4.avfallet!

6 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Internkontrollforskriften Internkontrollforskriften skal sikre at: 1.Alle virksomheter har et systematisk forhold til gjennomføring av tiltak innen: a.Arbeidsmiljø og sikkerhet b.Forebygging av helseskader eller miljøforstyrrelser a.Vern av det ytre miljø mot forurensning b.En bedre avfallshåndtering.

7 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Internkontroll 1.Internkontroll er et nødvendig redskap for å kunne dokumentere overfor omverdenen at virksomheten forholder seg til gjeldende forskrifter på en korrekt måte. 1.I praksis betyr dette at firmaene må etablere gode rutiner og faste systemer for bruk av miljøsaneringsveilederen samt dokumentasjon av utført arbeid.

8 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Asbestforskriften Asbest er ikke et miljøproblem, men et arbeidsmiljøproblem 1.Kun godkjente firmaer kan drive med sanering (krav om kurs) 1.Søknad må sendes Arbeidstilsynet 2.Arbeidere må ha gått kurs 3.Verneutstyr, vaskemuligheter mm 4.Tiltak mot støv 5.Avfall skal emballeres, leveres til godkjent mottak

9 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsforskriften: 1.EE-avfall 2.KFK-holdig avfall 3.Batterier 4.Farlig avfall 5.Kjøretøy 6.Dekk 7.Drikkevareemballasje 8.Trikloretan 9.Deponering av avfall 10.Forbrenning av kommunalt og farlig avfall og spillolje 11.Grensekryssende transport av avfall 12.PCB-holdige isolerglassvinduer 13.Bygg- og anleggsavfall, miljøkartlegging

10 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsforskriften kap. 1 ee-avfall 1.Alle produsenter og importører av ee-produkter må ha et system for innsamling av kasserte produkter, røykvarslere og lyskilder egne fraksjoner 1.Vederlagsordning, gratis å levere 2.BA-elektro samles i hovedsak inn av RENAS, som henter gratis på byggeplasser 1.Andre aktører er El-retur og Eurovironment

11 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsforskriften kap. 2 KFK-holdig kuldemøbler 1.KFK-holdige kuldemøbler skal tas i mot vederlagsfritt av kommunen 1.KFK-holdige kuldemøbler skal tas i mot vederlagsfritt av forhandler 1.KFK fra rørkrets, kompressor og isolasjon skal destrueres

12 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsforskriften kap. 3 Batterier 1.Forhandlere plikter å ta kasserte batterier vederlagsfritt i retur 1.Importørene skal samle inn minst 95 % av blybatteriene 1.NiCd og andre batterier: Importørene skal samle inn slike også, men det er ikke stilt noe mål i prosent

13 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsforskriften kap. 11 Farlig avfall (spesialavfall) 1.Europeiske avfallslisten definerer 2.Avfall kan unntas fra bestemmelsene dersom det kan dokumenteres at avfallet ikke er farlig (vedlegg 3) 1.Vedlegg 3: Spesifikke grenseverdier for penta-, okta- og dekaBDE, TBBPA, HBCD

14 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsforskriften kap 14 PCB-holdige isolerglassvinduer 1.Produsenter har plikt til å sørge for av vinduer kan leveres til samme pris som vinduer uten PCB 1.Produsenter skal dekke merkostnadene ved vederlag på salg av nye vinduer 1.Den som kjøper mer enn 200 isoglassvinduer pr år, skal etterspørre og kunne dokumentere at produsenten deltar i et godkjent retursystem 1.Ruteretur er eneste operatør 2.Krav om merking av isoglassvinduer med PCB (begr.forskr. para. 3.1)

15 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsforskriften kap 15 Bygg- og anleggsavfall 1.Obligatorisk med avfallsplan og miljøsanering i alle kommuner 1.Nybygg 300m², riving 100m² 2.Krav om kildesorteringsgrad: 60 % 3.Ikke krav om gebyrregulativ eller tvangsmulkt 1.Rapportering av avfallsmengder 2.Bestemmelsene kommer i PBL ved neste revisjon

16 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Gebyrfinansiering 1.Kommunene kan med hjemmel i forurl § 52a og avfallsforskr. § 15-9 kreve gebyr for saksbehandlingen og kontrolltiltak. 1.Gebyrsatsene skal vedtas i egen kommunal forskrift 1.S. 11 i veiledningen gir flere opplysninger 1.Oslo kommunes gebyrregulativ: http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/priser_og_gebyrer/

17 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Produktforskriften: En sammenslåing av mange små forskrifter, forbud mot stoffer i nye produkter 1.Vinylklorid 2.PCB og lignende 3.Benzen, pentaklorfenol, klorparafiner mm 4.Bly, kvikksølv, arsen, organotinn og -forbindelser 1.Pentaklorfenol, kreosot, klorparafiner, nonylfenol, akrylamid, PBDE, OBDE, asbest, PFOS mm 1.Impregnert trevirke 2.6 ftalater i barneleker, KFK mm

18 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Produktforskriften kap 3 PCB eller erstatningsstoff for PCB 1.Det er forbudt å tilvirke, innføre, utføre, omsette, gjenvinne og ta i bruk PCB eller PCB-holdige produkter. 1.Forbud mot PCB-holdige kondensatorer fra 2005, strømgjennomføringer fra 2010.

19 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Produktkontrolloven: Substitusjonsplikten §3a sier: Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i §1 skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.

20 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall SFTs OBS-liste Liste over stoffer som man ønsker mindre bruk av 1.Signal til produsenter og importører 2.Skal brukes ved substitusjon 3.Prioriterte miljøgifter fra St. meld. 58 (1996-97) A- og B-listen 4.Stoffer med stort forbruk og/eller farlige virkninger 5.Ikke rettslig bindende

21 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Forurensningsforskriften: 1.Nedgravde tanker 2.Forurenset grunn (kapittel 2) 3.Bakkeplanering 4.Luftforurensning, herunder VOC, krematorier 5.Avløp, herunder amalgam, fotokjemikalier mm 6.Skipsfart 7.Asfaltverk, oppdrettsnøter 8.EMAS

22 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde tanker  Tanker må tømmes for olje av godkjente spesialfirma  Gir sertifikat på at tanken er tom  Tanker som ikke er i bruk, skal graves opp  Rørsystemet kan inneholde olje!

23 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Miljøinformasjonsloven § 1: Sikre tilgang til miljøinformasjon, gjøre det lettere å verne miljøet, verne seg selv mot helse- og miljøskade, påvirke beslutningstakere § 2: Miljøinformasjon: Opplysninger og vurderinger om miljøet: planlagte og iverksatte tiltak, produkters egenskaper/ innhold, drift, avgjørelser, avtaler, regelverk, strategier mm. § 16: Enhver har rett til miljøinformasjon fra virksomheter, herunder dens innsats- faktorer og produkter som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av miljøet.

24 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Norske standarder 1.NS 3424: Tilstandsanalyse 2.NS 3420C Riving

25 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Lov om offentlige anskaffelser 1.Oppdragsgiver skal ta hensyn til livssykluskostnader og miljøkonsekvenser ved planleggingen av en anskaffelse 2.Oppdragsgiver skal stille konkrete miljøkrav til ytelsen eller funksjonen til anskaffelsen 3.Oppdragsgiver kan legge føringer slik at miljøvennlige produkter og løsninger gis fortrinn i konkurransen

26 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Regnskapsloven Hva har den med saken å gjøre??? 1.Tidligere a.“Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø.” 2.Innskjerpet i 1998: a.“Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.” §3.3

27 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Oppsummering Det finnes regler om det meste.... 1.Byggherren har ansvaret (men overlater det ofte til entreprenøren) 2.Miljøsanering er påkrevd 3.Men lovverket er ikke akkurat gjort tilgjengelig 4.Den nye landsomfattende forskriften vil lage mer forutsigbarhet 5.Men kommunene må på “banen” og sette av ressurser til oppfølgning 6.www.lovdata.no, www.regelhjelp.nowww.lovdata.nowww.regelhjelp.no

28 Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Kontrollspørsmål Hvilke(n) forskrift(er) hjemler: 1.Krav til avfallsplan? 2.Innsamling av ee-avfall? 3.Omsetning av PCB-holdige saker? 4.Innsamling av PCB-vinduer?


Laste ned ppt "Kurs utarbeidet av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google