Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggavfall – fra problem til ressurs

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggavfall – fra problem til ressurs"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggavfall – fra problem til ressurs
Avfallsplaner – hvorfor? Avfallsplaner – hvordan? Miljøkartlegging Miljøsanering Lovverk for BA-avfall Kildesortering og organisering på byggeplass Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de fraksjonene Kurset består av 8 foredrag, hvorav dette er det sjette foredraget. Til dette foredraget har vi dessverre ikke fått laget hjelpetekster til forelesere enda. Dette foredraget er sist oppdatert 25. april Sjekk derfor på for å se om det finnes en nyere versjon! Har du kommentarer eller forslag til endringer i foredraget, kan du ta kontakt med leder av nettverket for Nasjonal Handlingsplan for bygg og anleggsavfall, Eirik Wærner, på Det følger også en læreplan med til kurset, se Fra nettsiden kan du laste ned en full Powerpoint-versjon av foredragene, en PDF-versjon med ett lysbilde og forelesernotater på hvert A4-ark, samt en PDF-fil med alle 8 foredragene og 6 lysbilder på hvert A4-ark. Det er også laget deltakermateriell i form av et hefte, som består av hele SFTs veileder for tiltakshavere, samt 2 kapitler fra SFTs veileder for kommunene. Tilsammen inneholder disse alt fra SFTs veiledere. 1

2 Lovverk for BA-avfall

3 Er jeg pålagt å miljøsanere???
Har DU hørt om “Forskrift om miljøkartlegging og -sanering” ??? Denne kommer etterhvert, inkl. asbestforskrift (?) Regelverket i dag: Avfallsforskriftens § 15-5 (s.32)

4 Lovverk Byggherreforskriften Avfallsforskriften
Internkontrollforskriften Asbestforskriften Produktforskr, forurensningsforskr. Miljøinformasjonsloven NS 3424, NS 3420C Lov om offentlige anskaffelser Regnskapsloven

5 Byggherreforskriften
§ 10: Godt arbeidsmiljø HMS-plan og -ansvarlig Revisjon av partenes HMS-system § 13: Avfallshåndtering Fjerning av brukte, farlige materialer Lagring, deponering, fjerning av avfall ⇒ Avfallsplan Byggherren har ansvaret for avfallet!

6 Internkontrollforskriften
Internkontrollforskriften skal sikre at: Alle virksomheter har et systematisk forhold til gjennomføring av tiltak innen: Arbeidsmiljø og sikkerhet Forebygging av helseskader eller miljøforstyrrelser Vern av det ytre miljø mot forurensning En bedre avfallshåndtering.

7 Internkontroll Internkontroll er et nødvendig redskap
for å kunne dokumentere overfor omverdenen at virksomheten forholder seg til gjeldende forskrifter på en korrekt måte. I praksis betyr dette at firmaene må etablere gode rutiner og faste systemer for bruk av miljøsaneringsveilederen samt dokumentasjon av utført arbeid.

8 Asbest er ikke et miljøproblem, men et arbeidsmiljøproblem
Asbestforskriften Asbest er ikke et miljøproblem, men et arbeidsmiljøproblem Kun godkjente firmaer kan drive med sanering (krav om kurs) Søknad må sendes Arbeidstilsynet Arbeidere må ha gått kurs Verneutstyr, vaskemuligheter mm Tiltak mot støv Avfall skal emballeres, leveres til godkjent mottak

9 Avfallsforskriften: EE-avfall KFK-holdig avfall Batterier
Farlig avfall Kjøretøy Dekk Drikkevareemballasje Trikloretan Deponering av avfall Forbrenning av kommunalt og farlig avfall og spillolje Grensekryssende transport av avfall PCB-holdige isolerglassvinduer Bygg- og anleggsavfall, miljøkartlegging

10 Avfallsforskriften kap. 1
ee-avfall Alle produsenter og importører av ee-produkter må ha et system for innsamling av kasserte produkter, røykvarslere og lyskilder egne fraksjoner Vederlagsordning, gratis å levere BA-elektro samles i hovedsak inn av RENAS, som henter gratis på byggeplasser Andre aktører er El-retur og Eurovironment

11 Avfallsforskriften kap. 2
KFK-holdig kuldemøbler KFK-holdige kuldemøbler skal tas i mot vederlagsfritt av kommunen mot vederlagsfritt av forhandler KFK fra rørkrets, kompressor og isolasjon skal destrueres

12 Avfallsforskriften kap. 3
Batterier Forhandlere plikter å ta kasserte batterier vederlagsfritt i retur Importørene skal samle inn minst 95 % av blybatteriene NiCd og andre batterier: Importørene skal samle inn slike også, men det er ikke stilt noe mål i prosent

13 Avfallsforskriften kap. 11
Farlig avfall (spesialavfall) Europeiske avfallslisten definerer Avfall kan unntas fra bestemmelsene dersom det kan dokumenteres at avfallet ikke er farlig (vedlegg 3) Vedlegg 3: Spesifikke grenseverdier for penta-, okta- og dekaBDE, TBBPA, HBCD

14 Avfallsforskriften kap 14
PCB-holdige isolerglassvinduer Produsenter har plikt til å sørge for av vinduer kan leveres til samme pris som vinduer uten PCB Produsenter skal dekke merkostnadene ved vederlag på salg av nye vinduer Den som kjøper mer enn 200 isoglassvinduer pr år, skal etterspørre og kunne dokumentere at produsenten deltar i et godkjent retursystem Ruteretur er eneste operatør Krav om merking av isoglassvinduer med PCB (begr.forskr. para. 3.1)

15 Avfallsforskriften kap 15
Bygg- og anleggsavfall Obligatorisk med avfallsplan og miljøsanering i alle kommuner Nybygg 300m², riving 100m² Krav om kildesorteringsgrad: 60 % Ikke krav om gebyrregulativ eller tvangsmulkt Rapportering av avfallsmengder Bestemmelsene kommer i PBL ved neste revisjon

16 Gebyrfinansiering Kommunene kan med hjemmel i
forurl § 52a og avfallsforskr. § 15-9 kreve gebyr for saksbehandlingen og kontrolltiltak. Gebyrsatsene skal vedtas i egen kommunal forskrift S. 11 i veiledningen gir flere opplysninger Oslo kommunes gebyrregulativ:

17 Produktforskriften: En sammenslåing av mange små forskrifter, forbud mot stoffer i nye produkter Vinylklorid PCB og lignende Benzen, pentaklorfenol, klorparafiner mm Bly, kvikksølv, arsen, organotinn og -forbindelser Pentaklorfenol, kreosot, klorparafiner, nonylfenol, akrylamid, PBDE, OBDE, asbest, PFOS mm Impregnert trevirke 6 ftalater i barneleker, KFK mm

18 Produktforskriften kap 3
PCB eller erstatningsstoff for PCB Det er forbudt å tilvirke, innføre, utføre, omsette, gjenvinne og ta i bruk PCB eller PCB-holdige produkter. Forbud mot PCB-holdige kondensatorer fra 2005, strømgjennomføringer fra 2010.

19 Produktkontrolloven:
Substitusjonsplikten §3a sier: Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i §1 skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.

20 Liste over stoffer som man ønsker mindre bruk av
SFTs OBS-liste Liste over stoffer som man ønsker mindre bruk av Signal til produsenter og importører Skal brukes ved substitusjon Prioriterte miljøgifter fra St. meld ( ) A- og B-listen Stoffer med stort forbruk og/eller farlige virkninger Ikke rettslig bindende

21 Forurensningsforskriften:
Nedgravde tanker Forurenset grunn (kapittel 2) Bakkeplanering Luftforurensning, herunder VOC, krematorier Avløp, herunder amalgam, fotokjemikalier mm Skipsfart Asfaltverk, oppdrettsnøter EMAS

22 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde tanker
Tanker må tømmes for olje av godkjente spesialfirma Gir sertifikat på at tanken er tom Tanker som ikke er i bruk, skal graves opp Rørsystemet kan inneholde olje!

23 Miljøinformasjonsloven
§ 1: Sikre tilgang til miljøinformasjon, gjøre det lettere å verne miljøet, verne seg selv mot helse- og miljøskade, påvirke beslutningstakere § 2: Miljøinformasjon: Opplysninger og vurderinger om miljøet: planlagte og iverksatte tiltak, produkters egenskaper/ innhold, drift, avgjørelser, avtaler, regelverk, strategier mm. § 16: Enhver har rett til miljøinformasjon fra virksomheter, herunder dens innsats-faktorer og produkter som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av miljøet.

24 Norske standarder NS 3424: Tilstandsanalyse NS 3420C Riving

25 Lov om offentlige anskaffelser
Oppdragsgiver skal ta hensyn til livssykluskostnader og miljøkonsekvenser ved planleggingen av en anskaffelse Oppdragsgiver skal stille konkrete miljøkrav til ytelsen eller funksjonen til anskaffelsen Oppdragsgiver kan legge føringer slik at miljøvennlige produkter og løsninger gis fortrinn i konkurransen

26 Hva har den med saken å gjøre???
Regnskapsloven Hva har den med saken å gjøre??? Tidligere “Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø.” Innskjerpet i 1998: “Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.” §3.3

27 Det finnes regler om det meste....
Oppsummering Det finnes regler om det meste.... Byggherren har ansvaret (men overlater det ofte til entreprenøren) Miljøsanering er påkrevd Men lovverket er ikke akkurat gjort tilgjengelig Den nye landsomfattende forskriften vil lage mer forutsigbarhet Men kommunene må på “banen” og sette av ressurser til oppfølgning

28 Hvilke(n) forskrift(er) hjemler:
Kontrollspørsmål Hvilke(n) forskrift(er) hjemler: Krav til avfallsplan? Innsamling av ee-avfall? Omsetning av PCB-holdige saker? Innsamling av PCB-vinduer?


Laste ned ppt "Byggavfall – fra problem til ressurs"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google