Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner – hvorfor? 3.Avfallsplaner – hvordan? 4.Miljøkartlegging 5.Miljøsanering 6.Lovverk for BA-avfall 7.Kildesortering og organisering på byggeplass 8.Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de fraksjonene 1. april 2012

2 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Hvor finnes de miljøfarlige stoffene i bygg? 1. april 2012

3 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Disposisjon  Hvorfor er det farlig?  Hvor finnes de farlige stoffene?  Håndtering  Hva vi ikke vet 1. april 2012

4 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Ikke nedbrytbare eller tungt nedbrytbare stoffer Stoffer som enten er grunnstoffer eller som motstår nedbryting i naturen. Radioaktive stoffer:  Plutonium, osv. Americium-241 Halogenerte organiske stoffer:  PCB, klorerte parafiner,  bromerte flammehemmere, polyklorerte naftalener og terfenyler, pentaklorfenol, og klorerte/bromerte/fluorerte løsemidler. Tungmetaller:  Kvikksølv, kadmium, nikkel, bly, krom, arsen, kobber eller organiske forbindelser med disse metallene. Organiske forbrenningsprodukter og andre stoffer:  Dioksin, furaner, PAH (PolyAromatiske Hydrokarboner, ofte betegnet "tjærestoffer"), ftalater. 1. april 2012

5 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Miljøeffekter av miljøgifter Generelle effekter på miljøet  Brytes (nesten) ikke ned  Mange er fettløslige  Moderat giftig (de fleste)  Oppkonsentreres i næringskjeden  Mange har hormonlignende effekter  Subtile effekter (redusert immunsystem)  Kostholdsrestriksjoner i 33 norske fjorder, til sammen over 1200 km² fjorder! 1. april 2012

6 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Hva er miljøskadelig?  Fibre  Bly  PCB  Klorparafiner  KFK  Impregnert tre  PAH  Pentaklorfenol  Kvikksølv  EE-avfall  Americium-241  NiCd  Nedgravde tanker  “Byggkjemi”  Skumplast  Brannrester  PVC (”vinyl”)  Takbelegg  Muggsopp  + mange flere… 1. april 2012

7 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Farlige fibre og støv Ikke miljøgifter, men et arbeidsmiljøproblem..... Må likevel tas hånd om i en miljøsanering! Asbest  Asbest kan gi lungekreft, særlig farlig i kombinasjon med røyking  Riving kan kun gjøres av godkjente firmaer Mineralull  Ikke anerkjent som kreftfremkallende i dag, men i riveprosesser kan støvkonsentrasjonene bli så store at det er grunn til bekymring 1. april 2012

8 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Asbest, “universalstoff” (1.1) Innvendig: Varmeisolering av varmtvannsrør. Det er særlig bend, t- stykker, rørgjennomføringer i vegger og dekker og endestykker hvor der finnes asbest. Resten av rørene er isolert med glassull, selv om stoffet kan se likt ut. Eternitkanaler til ventilasjon. Også som plater innvendig i større kanaler. Eternitplater innvendig på vegg. Gjerne i forbindelse med hull i betongvegger ved branndør; Feltet over branndøra er isolert med eternit for å øke brann-motstanden. Eller på vegger bak ovner for å øke brannmotstanden. Vegger inne i sikringsskap. 1. april 2012

9 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Asbest, “universalstoff” (1.2)  Innkapsling av oljefyrkjeler og lufttilførselskanaler.  Pakninger (tråd) i ventilluker. Pakninger i blyskjøter i vertikale soilrør  Vindusbrett innvendig. Gjerne i forbindelse med at det er radiator under vinduet.  Akustikkplater i tak: Perforerte plater.  Vinylfliser; Asbest er tilsatt i flisene for å øke styrken på belegget.  Avrettingsmasser under vinylbelegg, ikke bare fliser.  Lim til vinylbelegg. Flislim.  Vinduskitt på gamle isolerglassvinduer.  Bremsebånd på heismotorer. 1. april 2012

10 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Asbest, “universalstoff” (2) Utvendig:  Eternitplater på tak:  Stort sett bølgeformede plater  Finnes i stor utstrekning under torv på torvtekkede hus.  Eternitplater på vegger.  Blomsterkasser, sålbenkbeslag 1. april 2012

11 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Farlige fibre - asbest Ikke miljøgifter, men et arbeidsmiljøproblem..... Må likevel tas hånd om i en miljøsanering!  Alt emballeres støvfritt  Avfallsmottak varsles  Graves ned umiddelbart 1. april 2012

12 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 1. april 2012

13 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Bly Bly er farligst i organisk form - de fleste bruksområdene er som rent metallisk bly  Soilrør-skjøter (bildet)  Blyglass  Maling  Kabler, akkumulatorer  Blybeslag rundt piper, på tak mm  Metallisk bly: Leveres som egen fraksjon i lukkede beholdere 1. april 2012

14 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall PCB: Lysstoffarmaturer  Skal være fjernet fra 1.1.2008 (forbudt å ha i bruk)  Lysrørene tas ut og legges i egen kasse  Alt leveres som ee-avfall 1. april 2012

15 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall PCB: Vinduer Isolerglassvinduer med PCB:  Norske produsert 1960-1975  Utenlandske fram til 1980  Umerkede vinduer Alle andre vinduer:  Tinnorganiske forbindelser, beis, oljer mm  PCB er byttet med klorparafiner  Stables på pall  PCB-vinduer leveres godkjent mottak i Ruteretur- systemet andre til Vindusretur, som mottar alle typer vinduer 1. april 2012

16 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall PCB: BETONG  Borvibet, produsert av Borregaard  Produseres fortsatt, men uten PCB  Ble tilsatt i puss, avretting, flislim, gysing  Vanskelig å finne  Trolig blir mye PCB-betong dumpet som “rene masser” i dag 1. april 2012

17 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall PCB: Fugemasser  Brukt særlig utvendig  Mellom betongelementer  Rundt dører og vinduer  Mellom tre og betong osv.  Freses ut av spesialfirmaer  Leveres i tette beholdere til godkjent mottak 1. april 2012

18 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall PCB: Maling  Opprinnelig som skipsmaling  Også brukt på en del hus  Tilfluktsrom  Trafokiosker  Forsvaret har brukt en del PCB-maling  Fjøs, siloer, gjødselkjellere, svømmebasseng, toaletter  Samles opp og leveres i tette beholdere til godkjente mottak 1. april 2012

19 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Bromerte flammehemmere  Elektronikk  Kabler  Plastprofiler  Lim  Erstattes ofte av fosforbaserte flammehemmere, som vi vet mindre om.. Dekabromdifenyleter (Deka-BDE) Heksabromcyclododekan (HBCCD) Oktabromdifenyleter (Okta-BDE) Pentabromdifenyleter (Penta- BDE) TetrabrombisfenolA (TBBPA) 1. april 2012

20 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Mykgjørere (ftalater)  PVC-plast  Acrylmaling  Fugemasse  Forbudt i barneleker: (farlig avfall) Dietylheksylftalat (DEHP) Dibutylftalat (DBP) Butylbenzylftatlat (BBP)  Forbudt i barneleker som suttes: (ikke FA) Diisononylftalat (DINP) Diisodecylftalat (DIDP) Di-n-oktylftalat (DNOP) 1. april 2012

21 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Klorerte parafiner Tre grupper:  Kortkjedede (SCCP), SCCP er forbudt  Mellomkjedede (MCCP)  Langkjedede (LCCP) Finnes i:  Fugemasse  Rustmaling  Isolasjon  Isolerglassvinduer Brannhemmende midler, rusthindrende midler, mykner 1. april 2012

22 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Kjøleanlegg  KFK, HKFK i kjølekretsene  Flammehemmere i celle- gummi-isolasjon  Kjøleanlegg er ee-avfall  Gassen må tappes fra fastmonterte anlegg  Gassen overtas av Stiftelsen Returgass, som destruerer den i Norcems ovn i Kjøpsvik Både drivhusskapende og osonnedbrytende Cellegummi i sekker eller beholdere 1. april 2012

23 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Impregnert trevirke  “Trykkimpregnert”: Grønt trevirke med CCA (Copper, Chrome og Arsenic)  Nyere typer trykkimpregnert er laget med kobber- impregnering, men ser helt likt ut CCA  Jernbanesviller, telefonstolper: Kreosotimpregnert  Vinduer, dører, hagemøbler: Tinnorganisk  Panel, laft: Klorfenol-impregnert Leveres som egen fraksjon til mottak 1. april 2012

24 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall PAH  Kreosotimpregnert trevirke  Fiberplater  Asfalt  Takbelegg  Fugemasser som skal tåle olje  Maling  Innvendig i pipeløp (sot) 1. april 2012

25 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Maling Hele det periodiske system har blitt tilsatt. “Den malingsprodusenten som brukte de giftigste stoffene fikk den beste malingen”  Klororganiske pigmenter  I utlandet er det mange som er opptatt av bly i maling, men kun nylig i Norge... 1. april 2012

26 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Kvikksølv  Termometere  Vippebrytere  Maling  Vannlåser: Sykehus, tannlegekontorer, skoler mm  Termostater, trykkmålere  Impregnert trevirke  Lysrør, sparepærer, halogenlamper, Hg-lamper  Leveres emballert (må ikke knuses!) i lukket beholder 1. april 2012

27 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Elektrisk og elektronisk avfall (1) Akkumulatorer, trafoer, lysrør, Hg-lamper, kabler, kondensatorer, nivåbrytere, nødlys, røykvarslere, termostater, trykkmålere EE-avfall kan inneholde omtrent alle farlige stoffer 1. april 2012

28 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Elektrisk og elektronisk avfall (2) Farlig avfall, skal alltid sorteres! RENAS har system for gratis mottak av ee-avfall Sorteres i inntil fem fraksjoner:  Lysrør  Andre lyskilder  Kabler  Små, knuselige enheter  Robuste enheter  Radioaktive røykvarslere Bruk pallebur fra RENAS’ aktører 1. april 2012

29 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Americium-241  Ioniserende røykdetektorer  Er ikke særlig farlig når det sitter i detektoren  Skal leveres som ee- avfall  Meget giftig hvis det pustes inn  Leveres i egne beholdere som ee-avfall 1. april 2012

30 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Forurenset jord, nedgravde tanker  Håndtering av forurenset jord er egen disiplin!  Alunskifer!  Tanker inneholder oftest oljer eller parafin, men i industrisammenheng kan det være mye annet også  Tømmes av godkjente spesialfirma som gir sertifikat på at tanken er tom 1. april 2012

31 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall “Byggkjemi”  Flytende byggkjemi inneholder det meste av “luriumstoffer”, men er dårlig dokumentert  Fugemasser; PCB, PCF, ftalater mm  Maling; Alt av farlige stoffer  Lim; Mye udokumentert, mye farlig  Leveres på paller med karm el. 1. april 2012

32 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Skumplaster Inneholder KFK fra skummingen, flammehemmere mm  EPS; Flammehemmere  XPS; KFK og flammehemmere  PE; KFK og flammehemmere  PUR; KFK og flammehemmere  PF; KFK og flammehemmere  Cellegummi; Flammehemmere  LECA isoblokk; KFK i 1981-85 1. april 2012

33 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Brannrester Branntomter inneholder alt av farlige stoffer  Alt av farlige stoffer som fantes i bygget ligger igjen i brannrestene  I tillegg dannes det dioksiner, furaner og PAH i brannen  Brannrester må leveres som farlig avfall Viktor Justsjenko, Ukraina 1. april 2012

34 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Gulvbelegg  Asbest i PVC-fliser, men også i banebelegg  PVC-belegg generelt  Teppegulv m. flammehemmere  Akrydur-gulv (sklisikre gulv i næringsmiddelindustrien, i følge KLIF ikke brukt i Norge??) 1. april 2012

35 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall PVC = Polyvinylklorid  I utgangspunktet et stivt produkt, men tilsettes ftalater (mykgjørere) for å få et mykere produkt  Opptil 50 % ftalater  I tillegg flammehemmere, stabilisatorer med mer  PVC med DEHP, DBP og BBP er farlig avfall  Eldre PVC-belegg inneholder også asbest Tak- og gulvbelegg, vinduer, kabelkanaler mm 1. april 2012

36 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Takbelegg  Gammel tjærepapp inneholder PAH  Protan, Sarnafil mm: PVC (mykgjørere, stabilisatorer) 1. april 2012

37 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Muggsopp “Levende asbest”......  Enkelte muggsoppsporer kan være svært skadelige 1. april 2012

38 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Kurs i miljøkartlegging Forskriften krever at miljøkartlegging skal utføres av personer med relevant kompetanse og erfaring Flere aktører har kurs:  Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) 4 dager  Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) 2 dager  NORSAS 1 dag Dette foredraget har vist litt om miljøkartlegging, men ikke praktiske forhold som prøvetaking og undersøkelser, samt rapportering 1. april 2012

39 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 1. april 2012

40 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Liste over stoffer i søkelyset (1) 1-klor-2,3-epoksy-propan 2-benzo-tiazol-tiol 2-etoksy-etanol 2-etoksy-etyl-acetat 2-etyl-heksan-syre 2-metoksy-propanol 4,4-diamin-difenyl-metan Antimon Arsen Asbest Benzyl-butyl-ftalat (BBP) Barium Beryllium Bis(2-etyl- heksyl)heksan-dioat Bisfenol A Bly Brommetan BTEX Cyanider Dekabromdifenyleter (Deca-BDE) DEHP Diisobutlyftalat (DBP) Diisodecylftalat (DIDP) Diisononylftalat (DINP) Diklofluanid Dikloretan (EDC) Dinatrium-tetraborat (boraks) Dinitro-toluen DNOP Diuron Etylenoksid Hydroksy-toluen, butylert Isocyanater Kationiske tensider 1. april 2012

41 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Liste over stoffer i søkelyset (2) Organiske forsorsyreestere PAH PCB Pentabromdifenyleter (Penta-BDE) Pentaklorfenol PFOS Propiconazol PVC Sink Svovelheksafluorid (SF 6 ) Kadmium Klorfluorkarboner Klorparaffiner Klortalonil (tetraklor- isoftalo- nitril) Kobber Krom Kvikksølv Naftalen Nikkel Nonylfenoler Oktabromdifenyleter (Octa-BDE) Oktylfenoler Tinn Tinnorganiske stoffer Tiram Tolylfluanid Triglycidyl-isocyanurat Triklorbenzen Trikloreten 1. april 2012

42 Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Oppsummering  Mange stoffer i byggebransjen er farlige, og må håndteres riktig - det er ikke bare fordi man skal følge noe forskrifter!  Det kreves kunnskap om fraksjonene  Entreprenør og transportør må samarbeide  Alle fraksjoner må leveres til riktig mottak  Noen av fraksjonene koster det mye å levere, men pga. små mengder velter ikke dette økonomien likevel 1. april 2012


Laste ned ppt "Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google